RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits, per al curs 2019-2020, així com altres acords de la comissió esmentada. [2019/5596]

(DOGV núm. 8568 de 12.06.2019) Ref. Base de dades 005559/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
    Grup temàtic: Autoritzacions administratives
    Descriptors:
      Temàtics: centre d'ensenyamentLa normativa bàsica sobre accés i admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau es recull en el Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana es va dictar el Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, que determina en el seu article 4 les funcions de la citada comissió en matèria de preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià.

En virtut del decret esmentat es va dictar la Resolució de 27 de maig de 2013, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publica l'acord d'aquesta sobre regulació dels procediments d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7036, de data 31 de maig de 2013.De conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 412/2014, de 6 de juny, i en virtut de les atribucions conferides pel Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, la citada comissió ha adoptat els acords següents.Primer. Terminis de presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs 2019-2020

1. L'estudiantat emplenarà la seua sol·licitud de preinscripció per a l'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020, a través de l'assistent telemàtic allotjat en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'adreça www.preinscripcion.gva.es.

Tot l'estudiantat presentarà la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica en virtut del que s'estableix en l'Acord adoptat el 15 de maig de 2019 per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, dins del termini que s'indica a continuació:

– Des del 17 de juny fins al 5 de juliol de 2019, per a tots els participants en el procés de preinscripció que siguen estudiants que s'hagen presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants amb l'accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers que no accedisquen en la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014, de 6 de juny abans esmentat. El dia 5 de juliol el termini finalitza a les 14 hores.– Des del 17 de juny fins al 8 de juliol de 2019, per als estudiants que accedisquen en la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del citat reial decret. El dia 8 de juliol el termini finalitza a les 14 hores.

No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 9 i el 31 de juliol de 2019 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius seran tingudes en compte respectant-se els drets d'admissió d'aquests estudiants.

2. L'alumnat d'altres comunitats autònomes o l'alumnat que s'examina en la UNED, que es presenten a les proves d'accés a la universitat del curs 2019-2020 en les seues respectives convocatòries extraordinàries, així com els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de la Comunitat Valenciana que finalitzen els seus estudis en la seua convocatòria extraordinària del present curs (es presenten o no a la fase voluntària de la prova d'accés en la convocatòria extraordinària de juliol), presentaran la sol·licitud juntament amb la documentació corresponent dins del termini establit en el punt 1 anterior, i si no disposen en aquest termini de la documentació necessària no podran participar en el procés de preinscripció.

3. L'alumnat a què es refereix el punt 2 anterior que no puga participar en el procés de preinscripció per no conéixer les seues qualificacions dins del termini de preinscripció, es dirigirà directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar plaça quan tinguen les seues qualificacions, al mes de setembre, i tindran els mateixos drets d'adjudicació que l'alumnat de la Comunitat Valenciana que hagueren superat la prova d'accés a la universitat en la convocatòria extraordinària de juliol de 2019.Segon. Autorització per a verificar dades d'identitat, domicili i residència

La presentació telemàtica de la sol·licitud de preinscripció comportarà automàticament l'autorització a l'òrgan gestor per a comprovar les dades d'identitat, domicili i residència, segons el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.De conformitat amb el que estableix l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant els jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 27 de maig de 2019.– El president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià: Miguel Soler Gracia.