RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, del Rectorat, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2019, als efectes assenyalats en aquesta resolució. [2019/6364]

(DOGV núm. 8577 de 25.06.2019) Ref. Base de dades 005941/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Universitat de Valencia
    Grup temàtic: 000Comprovades les necessitats acadèmiques i administratives de la Universitat de València durant el mes d'agost de 2019, aquest Rectorat, fent ús de les competències que li confereix l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, modificada per la Llei 4/2007 de 12 d'abril, i ateses les facultats referents a la seva autonomia que a la institució li confereix l'article 2 del mateix cos legal, resol:

1. Declarar inhàbil el mes d'agost de 2019, als efectes del còmput de terminis, tant per a la resolució de concursos de places docents, convocades per aquesta universitat, com per a la de les reclamacions i recursos en via administrativa.

2. Així mateix, es declara inhàbil, als efectes del còmput de tots els processos administratius subjectes a terminis, convocats per aquesta universitat.

3. Del contingut d'aquesta resolució, s'exclouen els procediments de contractació administrativa a l'empara de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, que es regiran per les normes establertes en les seves pròpies convocatòries.

En tots els casos descrits, els terminis s'interrompran el dia 1 d'agost de 2019 i el seu còmput es reprendrà l'1 de setembre del mateix any.

Contra aquesta Resolució que esgota la via administrativa es pot interposar potestativament un recurs de reposició en el termini d'un mes, a partir del dia següent a la seua notificació o publicació, davant del mateix òrgan que dictà la resolució, o un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent a la seva notificació.València, 14 de juny de 2019.– La rectora: María Vicenta Mestre Escrivá.