Informació pública de l'aprovació del Pla de Participació Pública de l'Estudi de Paisatge. [2019/6540]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/6540L'Ajuntament de Torrent, mitjançant Decret d'Alcaldia 1905/2019 de 13 de maig ha aprovat la proposta de Pla de Participació Pública de l'Estudi de Paisatge de Torrent elaborada per IDOM i presentada per Nous Espais Torrent, SAU, i dur a terme el procés de participació que es conté en el Pla per un termini de 45 dies, mitjançant la publicació de l'enquesta i del Pla de Participació Pública a la pàgina web municipal, la publicació dels corresponents anuncis i la comunicació del procés de participació pública amb indicació de la localització de l'enquesta a les associacions que consten en l'Annex I del pla.L'enquesta estarà a disposició del públic interessat a la pàgina web municipal www.torrent.es des del dia 16 de setembre fins al 29 de novembre de 2019.Torrent, 13 de juny de 2019.– La tinent alcalde delegada del Àrea de Desenvolupament Sostenible: Inmaculada Amat Martínez