Extracte de la Resolució de 27 de maig de 2019, de la vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius, per la qual es convoca un concurs per a la concessió de beques de residència d'estudiants de la Unió Europea, per al curs 2019-2020. [2019/6569]

(DOGV núm. 8581 de 01.07.2019) Ref. Base de dades 006158/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Universitat de Valencia
    Grup temàtic: Beques i pràctiques de formacióBDNS (identif.): 463712.

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se'n publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstransPrimer. Beneficiaris

Aquesta convocatòria està oberta per a estudiants que formalitzen la matrícula en el curs 2019-2020 en la Universitat de València, en els estudis de grau, màster oficial i doctorat.Segon. Objecte

La Universitat de València fa pública la convocatòria d'un concurs per a la concessió de 28 beques de residència per al Col·legi Major Rector Peset i la Residència Universitària Damià Bonet en règim de concurrència competitiva, segons la distribució per centre:

– Col·legi Major Rector Peset: vint beques per a estudiants de la Unió Europea.

– Residència Universitària Damià Bonet: huit beques per a estudiants de la Unió Europea.Tercer. Bases reguladores

Les bases íntegres es poden consultar al web: http://www.uv.es/cmrpeset/cas/archivos/Becas UE_19-20_val.pdf.Quarta. Quantia

El pressupost total màxim autoritzat per a les beques del Col·legi Major Rector Peset ascendeix a 121.900 euros del pressupost de la Universitat de València.

Les beques de la Residència Universitària Damià Bonet es financen a càrrec de l'empresa Siresa Campus, SA, d'acord amb el punt 4 de l'addenda del contracte que ha subscrit amb la Universitat de València, de data 20 de juliol de 2010.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud començarà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 22 de juliol de 2019.Sisé. Altres dades

L'assignació d'una beca no serà definitiva mentre el seleccionat no confirme, per la plataforma ENTREU, la seua acceptació en un termini de 5 dies hàbils a partir de la publicació de la resolució definitiva de la concessió de beca.

Les persones beneficiàries han de formalitzar l'ingrés en el centre on hagen estat becades seguint les instruccions i el procediment que els indique la direcció del Col·legi Major Rector Peset o de la Residència Damià Bonet, inclòs el pagament del corresponent dipòsit col·legial o fiança.València, 27 de maig de 2019.– La rectora, p. d. (DOGV 09.07.2018), la vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius: M. Adela Valero Aleixandre.