RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'acorda l'ampliació del termini de justificació de les subvencions previstes en la Resolució de 5 de febrer de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es va convocar la concessió d'ajudes a empreses per a projectes d'R+D i d'innovació per a l'exercici 2018. [2019/7817]

(DOGV núm. 8604 de 01.08.2019) Ref. Base de dades 007136/2019

Per mitjà de la Resolució de 5 de febrer de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), es va convocar la concessió d'ajudes a empreses per a projectes d'R+D i d'innovació per a l'exercici 2018 (DOGV 8237, 19.02.2018). L'article 4.3 de la convocatòria estableix que per a les ajudes concedides en el marc de PIDI-CV i de PIDCOP-CV, el projecte haurà de desenvolupar-se dins del període comprés entre la data de sol·licitud i el 30 de juny de 2019, i la justificació haurà de presentar-se amb data límit 10 de setembre de 2019. Així mateix, estableix que per a les ajudes concedides en el marc d'INNOVA-CV el projecte haurà de desenvolupar-se dins del període comprés entre l'1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2019, i la seua justificació haurà de presentar-se amb data límit 12 de setembre de 2019.L'Àrea d'Empreses i Associacions de l'IVACE, mitjançant un informe de data 22 de juliol de 2019, proposa, donada la proximitat del període vacacional, i davant de les previsibles sol·licituds de pròrroga del termini de justificació, una ampliació dels terminis que permeta garantir el degut compliment d'aquesta obligació a totes les empreses beneficiàries.

En virtut de tot això, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 4.2.i del Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), resolc:Article únic. Modificació de la convocatòria

Ampliar els terminis de justificació i els de pagament previstos en l'article 4.3 de la convocatòria en els següents termes, i establir com a noves dates límit les següents:

a) Per a les ajudes concedides en el marc del programa R+D PIME (PIDI-CV), i del programa d'R+D en Cooperació (PIDCOP-CV): el 15 d'octubre de 2019.

b) Per a les ajudes concedides en el marc del programa d'Innovació (INNOVA-CV): el 17 d'octubre de 2019.

DISPOSICIÓ FINALÚnica

La present resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Contra la present resolució no podrà interposar-se cap recurs, de conformitat amb el que es disposa en l'article 32.3 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 26 de juliol de 2019.– El president de l'IVACE: Rafael Climent González.