RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019. [2019/7883]

(DOGV núm. 8605 de 02.08.2019) Ref. Base de dades 007195/2019Entre els objectius bàsics de la política energètica de la Generalitat estan la reducció del consum energètic en el conjunt de sectors econòmics de la Comunitat Valenciana; la millora de la competitivitat de les empreses i entitats valencianes, mitjançant la disminució dels seus costos energètics, amb la introducció de tecnologies més eficients, i la reducció de l'impacte mediambiental associat a la utilització de les diferents fonts energètiques, en particular, la disminució de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

Pel Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el qual entre les funcions pròpies de l'entitat es recullen l'anàlisi, assessorament i execució de mesures en matèria de conservació, estalvi i diversificació energètica; el foment de l'ús racional de l'energia, i la promoció de les energies renovables i de la qualitat del subministrament energètic. D'acord amb aquestes finalitats, en la present disposició es reconeix igualment a l'IVACE la facultat d'establir, gestionar i tramitar línies d'ajuda i incentius dirigits a la conservació, estalvi, diversificació i eficiència energètica.Tenint en compte que el sector industrial consumeix més del 30 % del consum total d'energia de la Comunitat Valenciana, cal dur a terme polítiques actives d'estalvi i eficiència energètica en aquest sector que contribuïsquen a la reducció dels seus consums.

L'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE) ha posat en marxa un Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, que es regula a través del Reial decret 263/2019, de 12 d'abril (BOE 89, 13.04.2019), en el qual s'estableixen les bases reguladores d'aquestes subvencions i s'estableix un model de col·laboració amb les comunitats autònomes perquè desenvolupen la tramitació i la gestió dels fons. Així doncs, la coordinació i el seguiment d'aquesta convocatòria d'ajudes la realitzarà l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), i la gestió de les ajudes la durà a terme l'IVACE.L'IVACE, mitjançant aquesta resolució, pretén incentivar a través de subvencions la realització d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en tecnologies i processos, i implementació de sistemes de gestió energètica per a PIME i gran empresa del sector industrial.Aquesta convocatòria d'ajudes també pretén facilitar la implementació de les mesures d'estalvi i eficiència energètica que resulten proposades per les auditories energètiques de les instal·lacions industrials, amb la finalitat de reduir el consum d'energia final en els processos industrials, bé mitjançant la substitució d'equips, bé a través de la implantació de sistemes de gestió energètica.

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria no estan subjectes a l'obligació de notificació o comunicació a la Comissió Europea, per estar acollides al Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L187/1, 26.06.2014), i en particular a l'article 38 del reglament esmentat, o a aquella normativa que puga substituir-lo. Les ajudes previstes en aquesta resolució han sigut registrades per la Comissió Europea amb número d'identificació d'ajudes estatal SA 54269.Aquestes ajudes poden ser cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020 (POPE), en els casos en què les actuacions s'emmarquen en les previstes com a finançables en aquest programa operatiu, en concret actuacions que s'incloguen en l'eix prioritari 4, per a afavorir el pas a una economia baixa en carboni. En aquest cas, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa comunitària sobre els procediments de concessió i control, i també sobre reintegraments i sancions, i serà aplicable el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga al Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell. L'IDAE serà l'organisme intermedi responsable de la gestió d'aquest programa operatiu pluriregional.

La tipologia de projectes als quals van dirigides les ajudes regulades per aquesta convocatòria es correspon amb mesures concretes i definides que no són susceptibles de comparar-se entre si, però que contribueixen a progressar en els objectius perseguits de millora mediambiental, disminució d'emissions de CO2 i eficiència energètica, atés que es tracta d'incentivar la realització de projectes que complisquen uns requisits predeterminats en l'àmbit de l'eficiència energètica i les millores mediambientals, amb un efecte significatiu en la disminució d'emissions de CO2. Resulta de vital importància establir aquest procediment de concessió ja que cal agilitar el compliment dels objectius d'estalvi i de les polítiques de millora de mediambiental i d'eficiència energètica a les quals està obligat l'Estat espanyol en el marc de la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica. Així doncs, es preveu la concessió directa d'aquestes ajudes d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, atés que, d'acord amb els articles 22.2.c i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, concorren raons d'interés social i econòmic que ho justifiquen, per les raons abans al·ludides, en relació amb la necessitat de complir els objectius anuals d'estalvi d'energia que imposa la directiva d'eficiència energètica.Per això, i en virtut del que es disposa en l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública del sector públic instrumental i de subvencions, i en virtut del que s'estableix en l'article 1 del Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, pel qual es regula el Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, resolc:Article 1. Objecte de la resolució

1. L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE en matèria d'estalvi i eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, inclosa la implantació de sistemes de gestió energètica, a la Comunitat Valenciana, i fomentar així la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi i l'eficiència energètica, i el respecte al medi ambient.

2. Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades pel Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, pel qual es regula el Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, publicades en el BOE núm. 89, de 13 d'abril de 2019; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en allò no previst en aquesta convocatòria.Article 2. Dotació pressupostària

1. D'acord amb el que es disposa en l'annex II del Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, on s'estableix el pressupost disponible per comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, del Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, la quantitat corresponent a la Comunitat Valenciana, amb càrrec al pressupost de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, amb origen en el Fons Nacional d'Eficiència Energètica, creat per la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, és de 30.310.000 euros, quantitat que ha sigut transferida a l'IVACE a la línia pressupostària S6849000 «Estalvi i eficiència energètica».

2. Les ajudes regulades per la present convocatòria podran ser cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa operatiu pluriregional d'Espanya 2014-2020 (POPE), en tots aquells casos en què les actuacions responguen a les previstes com a finançables en aquest programa. Les ajudes atorgades a actuacions que siguen cofinançables en l'eix 4, Economia baixa en carboni, del Programa operatiu pluriregional d'Espanya 2014-2020 POPE, estaran sotmeses a la plena aplicació dels mecanismes de gestió i control inclosos en aquest programa i la normativa aplicable a aquest fons, així com les específiques, relatives a la informació i publicitat, criteris de selecció d'operacions, verificació i d'altres, imposades per la normativa europea, l'aplicació de les quals siga de compliment obligat. A aquest efecte seran aplicables, en la mesura en què les actuacions objecte d'aquest podran ser cofinançades amb fons FEDER, el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes i disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell; el Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1080/2006; i el Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, així com qualsevol altra normativa que la complemente o substituïsca en aquest àmbit.Article 3. Actuacions susceptibles de suport

1. Les actuacions objecte d'ajuda han d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte a la seua situació de partida, i han d'enquadrar-se en alguna de les següents tipologies previstes en l'article 6 del Reial decret 263/2019, de 12 d'abril:

– Actuació 1: millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

– Actuació 2: implantació de sistemes de gestió energètica.

2. L'objectiu de l'actuació 1, «Millora de la tecnologia en equips i processos industrials», és reduir el consum d'energia final en PIME i gran empresa del sector industrial, mitjançant la millora de la tecnologia en equips i processos industrials. Amb aquesta actuació es pretén promoure inversions en substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia per uns altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials de les agrupacions d'activitat el CNAE 2009 de les quals estiga dins dels recollits en l'article 7 d'aquesta convocatòria d'ajudes.

Les actuacions han de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas que no hi haja normativa o legislació aplicable, s'utilitzarà la millor tecnologia disponible (MTD) d'estalvi i eficiència energètica. La ràtio economicoenergètica màxima serà de 14.379 € (inversió elegible)/tep (estalvi energia final en un any). El mesurament de l'estalvi energètic obtingut per l'aplicació d'aquesta convocatòria es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012.

3. L'objectiu de l'actuació 2, «Implantació de sistemes de gestió energètica», és reduir el consum d'energia final en la PIME i gran empresa del sector industrial mitjançant la implementació o millora dels sistemes de gestió energètica. Amb aquesta actuació es pretén promoure inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials de les agrupacions d'activitat el CNAE 2009 de les quals estiga dins dels recollits en l'article 7 d'aquesta convocatòria d'ajudes.

La millora de l'eficiència energètica per la implantació d'un sistema de gestió energètica haurà de comprendre les actuacions necessàries, tant a nivell de mesurament de les variables de consum d'energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l'anàlisi, regulació i control, i també per al funcionament òptim de la instal·lació, reducció dels consums d'energia final i de costos, disminució d'emissions i per a proporcionar la informació de manera ràpida i precisa, necessària per a la gestió energètica de la instal·lació.Les actuacions hauran de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas que no hi haja normativa o legislació aplicable, s'haurà d'utilitzar la millor tecnologia disponible (MTD) d'estalvi i eficiència energètica. La ràtio economicoenergètica màxima serà de 14.501 € (inversió elegible)/tep (estalvi energia final en un any) i s'haurà de complir la Norma UNE-EN ISO 50001, relativa als sistemes de gestió energètica, o la que en el seu lloc la substituïsca. El mesurament de l'estalvi energètic obtingut es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012.

4. Atés el caràcter incentivador de les ajudes, les actuacions objecte d'aquestes no podran haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda. A aquest efecte, s'entén per «inici dels treballs» la data d'inici de les obres de construcció finançades per la inversió o la data del primer compromís en ferm per a la comanda d'equips, o un altre compromís que faça irreversible la inversió, i de les dues dates es considerarà la més antiga. Els treballs preparatoris com ara l'obtenció de permisos i la realització d'estudis previs de viabilitat no es consideraran com a «inici dels treballs».Article 4. Quantia de les ajudes

1. Les ajudes que s'estableixen en la present resolució tenen la consideració de subvenció i estan subjectes al Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L187/1, 26.06.2014), i en particular a l'article 38 del reglament esmentat.2. La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascuna de les actuacions, la menor de les següents:

a) El 30 % de la inversió elegible del projecte.

b) La quantia màxima que s'estableix per a actuacions d'eficiència energètica en l'article 38 Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els percentatges aplicables sobre el cost subvencionable són els següents:

– Gran empresa: 30 %.

– Mitjana empresa: 40 %.

– Xicoteta empresa: 50 %.

c) Un màxim d'1,5 milions d'euros per projecte.Article 5. Cost subvencionable

1. Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Es determinaran de la manera següent:

– Quan els costos de la inversió en eficiència energètica puguen identificar-se en els costos totals de la inversió com a inversió separada, aquests costos relacionats amb l'eficiència energètica seran subvencionables.

– En els altres casos, els costos de la inversió en eficiència energètica es determinaran per referència a una inversió similar (d'ara en avant inversió de referència), que implique menor eficiència energètica, que s'hauria pogut realitzar de manera creïble sense l'ajuda; la diferència entre els costos d'ambdues inversions determinarà el cost relacionat amb l'eficiència energètica i serà el cost subvencionable.

2. Es considera inversió elegible del projecte:

– Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d'estalvi d'energia.

– Les inversions necessàries per al muntatge i la posada en marxa dels equips i les instal·lacions auxiliars assenyalades en l'apartat anterior.

– En el cas que el projecte d'estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal·lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l'estació de regulació i mesura, i/o la instal·lació de gas natural liquat, inclòs el depòsit i els elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, i no serà susceptible de suport si el combustible substituït és biomassa o qualsevol altre combustible renovable.– L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa.

– Els costos d'execució de l'obra civil fins un màxim del 20 % de la inversió elegible descomptant aquesta partida.

– Els costos de transport.

– Els costos d'assistència tècnica i tots aquells necessaris, segons establisca la normativa vigent, que demostren estar vinculats directament a l'execució del projecte, i també els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades.

3. No es considera inversió elegible:

– L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats (excepte si és susceptible de recuperació o compensació) i, en general, qualsevol impost pagat.

– Els costos propis (personal, funcionament o despeses generals).

– Les despeses financeres conseqüència de la inversió, les de personal propi i les d'adquisició d'immobles i terrenys.

– Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.

– Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instal·lacions.

– En el cas que hi haja canvi de combustible, el cost de portar la connexió de servei de gas natural fins a l'empresa/entitat, ni els comptadors.

– Totes aquelles despeses que no estiguen directament relacionades amb la consecució dels objectius d'estalvi del projecte i que no estiguen directament vinculades a la consecució d'un nivell més elevat d'eficiència energètica, i serà, en tot cas, el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.

– Cap cost d'execució de l'actuació que haja sigut facturat al destinatari últim de les ajudes amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda, entenent per tal la data de registre de la sol·licitud en l'aplicació informàtica. No obstant això anterior, sí que podran acollir-se a la present convocatòria els costos corresponents a actuacions preparatòries de l'actuació que siguen necessaris per a presentar la sol·licitud, com poden ser, entre altres, projecte, memòries tècniques o certificats, sempre que, en tot cas, aquestes actuacions s'hagen dut a terme amb data posterior a la data d'entrada en vigor de la convocatòria.– Les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents, ni les inversions en noves instal·lacions de producció industrial, llevat que les noves instal·lacions en substituïsquen d'altres existents per al mateix producte i la mateixa capacitat industrial, i en el cas de major capacitat industrial, només serà elegible la part proporcional corresponent a la capacitat industrial de la instal·lació existent substituïda. Tampoc es consideren elegibles les instal·lacions de cogeneració.

– En el cas d'empreses que no siguen PIME, l'auditoria energètica que s'haja realitzat com a conseqüència de l'obligació imposada per l'article 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012, transposada pel Reial decret 56/2016, que obliga a la seua realització com a molt tard el 5 de desembre de 2015 i com a mínim cada quatre (4) anys a partir de la data de la seua realització.

4. Es prendran en consideració només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a:

– 100.000 euros per a l'actuació 1, «Millora de la tecnologia en equips i processos industrials».

– 30.000 euros per a l'actuació 2, «Implantació de sistemes de gestió energètica».

5. No es concediran ajudes en cas que les inversions es realitzen perquè les empreses s'adeqüen a normes de la Unió ja adoptades que no estiguen encara en vigor.Article 6. Acumulació d'ajudes

1. Les ajudes previstes en aquesta convocatòria que estiguen finançades amb fons FEDER són incompatibles amb altres ajudes finançades amb fons comunitaris, concedides per aquesta administració o per una altra.

2. Les ajudes previstes en aquesta convocatòria, exemptes en virtut del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, poden acumular-se amb:

a) Qualsevol altra ajuda estatal, sempre que aquestes mesures d'ajuda es referisquen a costos subvencionables identificables diferents.

b) Qualsevol altra ajuda estatal, corresponent parcialment o totalment als mateixos costos subvencionables, únicament si tal acumulació no supera la intensitat d'ajuda o l'import d'ajuda més elevats, aplicables a aquesta ajuda en virtut del Reglament (UE) núm. 651/2014.

3. Les ajudes previstes en aquesta convocatòria, exemptes en virtut del Reglament (UE) núm. 651/2014, poden acumular-se amb ajudes de minimis relatives als mateixos costos subvencionables, sempre que aquesta acumulació no done lloc a una intensitat d'ajuda superior a l'establida en el capítol III del reglament esmentat.Article 7. Entitats beneficiàries

1. Per a cada tipus d'actuació, poden ser destinatàries d'aquestes ajudes, sempre que tinguen residència fiscal a Espanya:

a) Les empreses que tinguen la consideració de PIME, o de gran empresa del sector industrial, el CNAE 2009 de les quals estiga dins dels següents:

07. Extracció de minerals metàl·lics.

08. Altres indústries extractives.

09. Activitats de suport a la indústria extractiva.

10. Indústria de l'alimentació.

11. Fabricació de begudes.

13. Indústria tèxtil.

14. Confecció de peces de vestir.

15. Indústria del cuir i del calçat.

16. Indústria de la fusta i el suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria.

17. Indústria del paper.

18. Arts gràfiques i reproducció de suports gravats.

19. Coqueries i refinació de petroli.

20. Indústria química.

21. Fabricació de productes farmacèutics.

22. Fabricació de productes de cautxú i plàstics.

23. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.

24. Metal·lúrgia; fabricació de ferro, acer i ferroaliatges.

25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip.

26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27. Fabricació de material i equip elèctric.

28. Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p.

29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30. Fabricació d'un altre material de transport.

31. Fabricació de mobles.

32. Altres indústries manufactureres.

33. Reparació i instal·lació de maquinària i equip.

35. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat.

36. Captació, depuració i distribució d'aigua.

37. Recollida i tractament d'aigües residuals.

38. Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització.

39. Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

b) Les empreses de serveis energètics, entenent com a tal la definició més àmplia possible de les organitzacions que aporten aquest tipus de serveis. Per a poder ser destinatàries últimes de les ajudes, aquestes empreses han d'actuar d'acord amb un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses que s'indiquen en l'apartat a que han d'acreditar aportant una còpia del contracte subscrit, i han de repercutir, en tot cas, l'ajuda prevista en aquesta convocatòria a l'empresa on s'execute el projecte.

2. No poden obtindre la condició de beneficiàries les empreses en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Així mateix, no poden accedir a aquestes ajudes les empreses que realitzen una activitat econòmica i:

a) Reuneixen les condicions d'empresa en crisi segons es defineix en l'article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L187/1, 26.06.2014) (d'ara en avant Reglament (UE) núm. 651/2014),

b) Estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

4. Seran així mateix aplicables les condicions i els requisits previstos en el Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, pel qual es regula el Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.

Article 8. Entitat col·laboradora

1. L'IVACE podrà comptar amb una entitat col·laboradora que preste els serveis externs que considere necessaris perquè l'auxilien en les tasques de presentació de sol·licituds, avaluació, verificació administrativa o in situ, o pagament, d'acord amb el que s'estableix en l'article 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

2. Les entitats col·laboradores hauran de complir els requisits exigits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i hauran d'acreditar prèviament que compten amb la solvència necessària per a poder exercir les tasques d'una manera eficaç, concretament de comptar amb experiència en les matèries objecte de col·laboració, i els recursos personals i materials per a poder assumir-les.Article 9. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d'ajudes s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 31 de desembre de 2020, termini a partir del qual no seran admeses més sol·licituds. No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data límit de 31 de desembre de 2020 podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional i seran ateses per rigorós ordre d'entrada, en cas que es produïsquen situacions que pogueren alliberar pressupost, o bé s'incorpore nou pressupost a la convocatòria. Transcorreguda la data de tancament de programa, no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca amb posterioritat a aquesta un alliberament de crèdit pressupostari.

Es farà públic l'esgotament del pressupost disponible, tant en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es.Article 10. Procediment de presentació de sol·licituds i documentació annexa

1. La tramitació del procediment serà electrònica. Les sol·licituds i la documentació annexa s'hauran de presentar davant del Registre Electrònic de la Generalitat.

Una vegada presentada la sol·licitud davant del Registre Electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

2. Cada sol·licitant haurà de presentar la documentació següent:

2.1. Sol·licitud d'ajuda.

La sol·licitud s'haurà d'adequar al model normalitzat, el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://www.ivace.es.

Durant la tramitació de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda a través del Registre Electrònic, s'haurà d'omplir el model de declaració referent a totes les ajudes, subvencions, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públic o privat per als mateixos costos subvencionables que els previstos en aquesta convocatòria.Així mateix, en el moment de presentació de la sol·licitud davant del Registre Electrònic, s'hauran de signar, entre altres, les declaracions responsables següents:

a) Declaració responsable de no estar sotmesa a cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa d'integració laboral de persones amb diversitat funcional o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, en els termes establits en l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.c) Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

d) Compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. Llevat de manifestació en contra, l'IVACE podrà obtindre directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració i les obligacions davant la Seguretat Social; en cas que no s'hi autoritze, s'hauran d'aportar els esmentats certificats.

e) Declaració responsable que l'empresa no està en crisi, d'acord amb la definició d'»empresa en crisi» que s'estableix en l'apartat 18 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, de 2014.f) Declaració responsable que l'empresa no està subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.2.2. Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la qual haurà de presentar-se, igualment, utilitzant els mateixos mitjans utilitzats per a la presentació de la sol·licitud:

a) Memòria tècnica. La memòria tècnica s'haurà d'adequar al model normalitzat disponible en la pàgina web http://www.ivace.es, i contindrà com a mínim la informació següent:

– Identificació de l'actuació.

– Descripció tècnica de la mesura d'estalvi i eficiència energètica proposada.

– Dades energètiques, econòmiques i de producció.

– Justificació de l'estalvi energètic de l'actuació i de la reducció d'emissions de CO2.

– Pressupost total i desglossat de l'actuació i inversió elegible.– Calendari d'execució de l'actuació.

– Càlcul de l'ajuda sol·licitada i la seua quantia.

b) Còpia del DNI/NIE/NIF del representant de l'empresa o les empreses sol·licitants.

c) Acreditació del poder de representació del signant de la sol·licitud. Per a empreses la inscripció en el Registre Mercantil de les quals siga obligatòria, s'haurà de presentar nota simple del registre mercantil competent relativa a les dades de la persona sol·licitant (incloent-hi dades identificatives generals, representació social, administradors i apoderats). Per a sol·licitants la inscripció en el Registre Mercantil dels quals no siga obligatòria: còpia del poder de representació registrat del signant de la sol·licitud o, si escau, document equivalent segons les prescripcions legals.

d) En el cas que el sol·licitant siga una empresa de serveis energètics, haurà d'aportar-se addicionalment una còpia del contracte o contractes formalitzats amb l'empresa o les empreses propietàries de les dependències industrials on s'haja de realitzar l'actuació, en què s'acredite l'actuació com a empresa de serveis energètics i la responsabilitat a càrrec del sol·licitant de la realització de la inversió corresponent. En aquest contracte haurà de reflectir-se que l'empresa de serveis energètics repercuteix l'ajuda prevista en aquesta convocatòria a l'empresa on s'execute el projecte.

e) Per a l'acreditació de la condició de xicoteta o mitjana empresa, s'haurà d'aportar, tenint en compte les definicions contingudes en l'article 3 de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, de 2014, el següent:

– Declaració responsable emesa pel representant de l'empresa en la qual es reflectisca el nombre d'empleats, el balanç i volum de negoci anual de l'empresa, i també els de les empreses associades o vinculades.– Declaració responsable emesa pel representant de l'empresa en la qual s'indique la qualificació com a empresa autònoma, o bé s'indiquen les empreses associades o vinculades, incloent-hi les dades de participació respectives.

f) Per a aquells projectes amb una inversió superior a 1.000.000 d'€, les empreses hauran d'incloure en la memòria tècnica un pla específic de finançament del projecte on es realitze una anàlisi de la capacitat que té l'empresa per a escometre'l i on es detallen aspectes com ara la relació entre cost del projecte i balanç general anual, el cost del projecte i el fons de maniobra, etc.

g) Documentació acreditativa de l'instrument ambiental a què estiga sotmesa l'activitat o les instal·lacions en les quals l'entitat sol·licitant haja d'executar el projecte. En cas d'estar-ne exempta o en tràmit d'obtenció, s'haurà d'aportar la documentació que acredite aquesta circumstància, sense perjudici de la seua aportació posterior.

3. El sistema de control que l'IVACE aplicarà en relació a les declaracions responsables presentades serà per mostreig, d'acord amb el que s'estableix en l'article 6.4 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell.

4. Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits, es requerirà a l'empresa sol·licitant que, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.

Els requeriments a què es fa referència en aquest article, i també qualsevol altre que poguera ser realitzat per l'IVACE, i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'han d'efectuar de manera electrònica, sense perjudici del que s'estableix en l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran efectuades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través del Registre Electrònic, accedint a l'adreça web http://www.ivace.es.

Així mateix, es podrà requerir a l'empresa sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

5. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte, amb la qual cosa es garanteix l'efecte incentivador de l'ajuda. Els projectes es podran executar una vegada presentada la sol·licitud, sense esperar que la concessió de l'ajuda es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'hi adopte. Es tindrà en compte l'establit en l'article 3.4 de la present convocatòria per a determinar la data d'inici del projecte.

6. Es delega en les persones que tinguen la direcció de l'àrea o, si escau, departament o servei competent per a gestionar la convocatòria, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les que fan referència a desistiments, canvi de sol·licitant i/o canvi de projecte.Article 11. Instrucció de sol·licituds

1. L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia.

2. Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons o fins que expire la vigència de la convocatòria, tal com s'estableix en l'article 8.4 del Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, pel qual es regula el Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, i es preveu en l'article 165.2.f), de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen situacions que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona o l'entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.L'IVACE, o, si escau, l'entitat col·laboradora, verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria, i emetrà un informe amb la preavaluació dels expedients, que serà elevat a la Comissió a què fa referència l'article següent.

L'IVACE o, si escau, l'entitat col·laboradora, podrà requerir de la sol·licitant l'aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que considere necessaris per a emetre resolució sobre la sol·licitud presentada.Article 12. Comissió d'Avaluació i concessió de les ajudes

1. El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la present convocatòria.

2. Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'IVACE o, si escau, l'entitat col·laboradora, serà sotmesa a una Comissió d'Avaluació, que serà la competent per a elevar a la Presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes.

3. Aquesta comissió estarà composta per la persona que exercisca la Direcció General de l'IVACE, la qual assumirà la Presidència de l'òrgan; per tres persones integrants de la Unitat IVACE Energia, una dels quals assumirà la Secretaria de la Comissió, i per una persona integrant de l'Àrea de Suport de l'IVACE; totes elles designades per la persona que exercisca la Presidència de l'IVACE.

En tot cas, es procurarà que en la composició de la Comissió es respecte el principi de paritat d'homes i dones, i la capacitació i competència adequades.

En l'exercici de les seues competències, la Comissió podrà comptar amb l'assistència tècnica que considere necessària.

4. Vista la proposta continguda en l'acta de la Comissió, la Presidència de l'IVACE emetrà una resolució sobre l'adjudicació de les ajudes, on es fixarà expressament la quantia, i s'incorporarà, si escau, les condicions i obligacions derivades d'aquesta, que en cap cas podran contravindre el que es disposa en la present resolució. La resolució podrà contindre una llista d'aquelles sol·licituds que, presentades dins del terminis establit, no hagueren rebut ajuda seguint el criteri de repartiment d'ordre de presentació de sol·licituds amb el pressupost disponible, de manera que en cas que s'efectue un alliberament de crèdit de la convocatòria, d'acord amb el que es preveu en l'article 11.2 d'aquesta resolució o una ampliació de crèdit, puguen ser ateses per rigorós ordre d'entrada, sempre que estiguen degudament cursades.

5. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de sis mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que s'hi haguera notificat una resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració.

6. La resolució motivada de concessió s'haurà de notificar de manera individualitzada a cada persona o entitat interessada.

7. L'adjudicació de les ajudes s'haurà de publicarà en la pàgina web de l'IVACE i, en compliment del que s'estableix en Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides, en la Base de Dades Nacional de Subvencions disponible en l'enllaç http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index. Així mateix, es considerarà que amb la recepció de la notificació de l'ajuda, l'entitat beneficiària accepta la seua inclusió en la llista d'operacions prevista en l'article 115, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.8. La resolució de concessió i, si escau, la denegació posarà fi a la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.Article 13. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries

Sense perjudici del que es disposa en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, seran obligacions de les persones o entitats beneficiàries:

a) Realitzar l'activitat objecte de la subvenció i acreditar-ne la realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en les instruccions de justificació d'ajudes aprovades a aquest efecte per resolució de la Direcció General de l'IVACE, que seran publicades en la pàgina web http://www.ivace.es. L'entitat beneficiària haurà de realitzar el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria presentada juntament amb la sol·licitud normalitzada, i de manera que es complisca la finalitat de les ajudes, respectant els costos subvencionables indicats en la notificació de concessió i pels imports que en aquesta s'especifiquen. L'execució del projecte haurà de respectar, en tot cas, el calendari marcat en la memòria inicial o en les seues reformulacions posteriors.

Qualsevol modificació del projecte – inclòs el canvi d'entitat beneficiària a qui en corresponga l'execució– haurà de comptar amb l'aprovació prèvia de l'IVACE, sol·licitada i justificada per escrit abans de la finalització del termini de justificació del projecte, i no podrà suposar en cap cas una alteració del contingut essencial del projecte o d'algun dels aspectes que van ser tinguts en compte per a la seua valoració. Podran validar-se, sense necessitat d'autorització prèvia, aquelles modificacions que suposen una variació en els imports a què s'ha donat suport per concepte de despesa inferior o igual al 20 % de la quantitat a justificar d'aquests conceptes, o no afecten qüestions fonamentals, sempre que es justifique adequadament en l'informe final perquè, segons el criteri del personal tècnic de l'IVACE que verifica la justificació de l'ajuda, pot admetre's.

b) Seguir la metodologia i el procediment que indica aquesta resolució.

c) Respondre de la veracitat dels documents aportats.

d) Actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació o la vigència de la qual haguera finalitzat, i comunicar altres ajudes públiques o privades que hagueren obtingut o sol·licitat per als mateixos costos subvencionables.

e) Complir les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

f) Acreditar la seua personalitat jurídica, referida al moment de sol·licitud de l'ajuda, en la forma i el termini que establisca l'IVACE.

g) Destinar íntegrament l'import de la subvenció a les finalitats per a les quals s'atorga, i respectar l'establit en l'apartat k del present article.h) La documentació relativa a la subvenció haurà de conservar-se durant el període mínim establit en el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.En aquest sentit, els documents s'hauran de conservar o bé en forma d'originals o de còpies compulsades d'originals, o bé en suports de dades comunament acceptats, especialment versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió electrònica.

i) Disposar de llibres comptables i registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil, així com els estats comptables. En l'execució de les operacions s'haurà de mantindre, a més, un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable adequat en relació amb totes les transaccions relacionades amb l'operació, sense perjudici de les normes de comptabilitat nacional. En aquest sentit, hauran de presentar en el compte justificatiu de la subvenció una llista en què de cada anotació que es faça d'una despesa, un pagament o un ingrés i un cobrament en el llibre diari de comptabilitat segons el Pla general comptable (PGC), es reflectisca la quantia d'aquesta anotació que té relació amb la subvenció concedida, i s'haurà de reflectir en aquesta llista tant el número d'anotació i assentament del llibre diari com el subcompte del PGC i l'import del subcompte que correspon a la subvenció concedida, llevat que l'entitat beneficiària ja dispose d'un sistema de comptabilitat separada que permeta apreciar la traçabilitat ací referida.

j) Aquelles empreses beneficiàries en les quals l'adjudicació dels contractes estiga subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, hauran de complir en el procés d'adjudicació dels contractes vinculats a l'actuació el que s'estableix en aquesta.

k) Respectar en els projectes els principis següents:

– Les inversions subvencionades hauran de mantindre's inalterables durant els cinc anys següents al cobrament de la subvenció. Aquest requisit s'incomplirà si s'incorre en qualsevol de les circumstàncies següents:

· El cessament -excepte en els casos de fallida no fraudulenta- o la relocalització d'una activitat productiva fora de la Comunitat Valenciana.

· Un canvi en la titularitat d'un element d'infraestructura que proporcione a una empresa o un organisme públic un avantatge indegut.· Un canvi substancial que afecte la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució de l'operació, de manera que es menyscaben els seus objectius originals.

· La relocalització de l'activitat productiva fora de la Unió Europea durant els deu anys següents al cobrament de la subvenció, excepte quan la beneficiària siga una pime o s'indiquen uns terminis diferents en la resolució de concessió.

– Els resultats del projecte hauran de mantindre's en el territori de la Comunitat Valenciana.

– L'execució dels projectes no ha de vulnerar en cap cas el principi de no-discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, minusvalideses, edat o orientació sexual, i haurà de facilitar o, almenys, no impedir, l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional.

l) Sotmetre's a qualssevol altres actuacions de comprovació i control financer que puguen realitzar l'IDAE, l'IVACE, la Generalitat, la Direcció General de Fons Europeus, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, el Tribunal de Comptes i els òrgans de control de la Comissió Europea, i a qualssevol altres actuacions de comprovació i/o control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, d'acord amb el que s'estableix en la normativa aplicable a la gestió de les ajudes cofinançades amb fons comunitaris, i haurà d'aportar per a això tota la informació que li siga requerida.

m) Complir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, en el cas que l'actuació ho requerisca.Article 14. Termini per a la realització i documentació justificativa de les inversions

1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb la sol·licitud presentada i en els termes fixats en la notificació de la concessió de l'ajuda. Als efectes d'aquesta resolució, es considerarà que l'actuació o projecte està executat íntegrament quan els equips instal·lats, així com, si escau, les instal·lacions receptores o de consum final de l'energia estiguen en funcionament o, almenys, en capacitat de funcionar, i, en qualsevol cas, serà el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de dubte.2. El termini màxim per a la conclusió de les actuacions objecte d'ajuda serà de 24 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda.

3. La justificació, per part dels destinataris últims de la subvenció, de l'execució de les actuacions objecte d'ajuda haurà de realitzar-se davant l'òrgan instructor en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions.

4. Només podrà autoritzar-se una ampliació dels terminis fixats per a l'execució de les actuacions quan obeïsca a circumstàncies imprevisibles, degudament justificades, que en facen impossible el compliment, malgrat haver-se adoptat, per part dels destinataris últims de les ajudes, les mesures tècniques i de planificació mínimes que els resultaven exigibles. En cap cas es podran autoritzar ampliacions de terminis per a l'execució de l'actuació objecte d'ajuda que superen en el seu còmput total els 30 mesos, comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda.

5. A l'efecte de justificar la realització de les actuacions objecte d'ajuda, el destinatari últim haurà de presentar:

a) Sol·licitud de pagament segons model normalitzat, inclòs en el tràmit telemàtic de la justificació.

b) Informe emés per un organisme de control que acredite l'adequada realització de les actuacions objecte de l'ajuda concedida, d'acord amb la seua resolució favorable de concessió, d'acord amb el model que estarà disponible en la pàgina web http://www.ivace.es. Aquests organismes de control estan regulats per la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i pel Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial, i han d'estar acreditats en l'especialitat o especialitats que millor s'adeqüen a la naturalesa de les actuacions objecte d'ajuda.c) Relació de despeses, pagaments i anotacions comptables emplenada mitjançant l'aplicació «Justific@», accessible des d'http://www.ivace.es.

d) Instrument ambiental a què estiga sotmesa l'activitat o les instal·lacions en les quals l'entitat sol·licitant haja executat el projecte, només en el cas que no haguera sigut presentat en la fase de sol·licitud per estar en tràmit d'obtenció.

e) Compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. Excepte manifestació en contra, l'IVACE podrà obtindre directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració i les obligacions davant la Seguretat Social; en cas que no s'hi autoritze, s'hauran d'aportar aquests certificats.

f) Còpia del compte bancari on apareguen les dades del titular del compte (empresa destinatària última de l'ajuda), en què s'abonarà, si escau, l'ajuda corresponent.

g) Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, segons el que es preveu en l'article 74 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que haurà de contindre la informació següent:

g.1) Escrit dirigit a l'òrgan instructor, signat i segellat pel representant legal de l'empresa destinatària última de les ajudes, en què es comunique la data de la conclusió de les actuacions.

g.2) Justificants de despesa, segons s'indica en la notificació de concessió de l'ajuda, a través d'una relació certificada i còpia de les factures, que hauran de complir el que es disposa en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, i la resta de normativa vigent. Només seran tinguts en compte els justificants de despesa de data posterior al registre d'entrada del document de sol·licitud d'ajuda.

g.3) Justificants de pagament, sent-ne vàlids els següents:

– Còpia de l'extracte bancari juntament amb còpia del xec nominatiu o de l'ordre de transferència que acredite que el destinatari del pagament coincideix amb l'emissor de la factura.

– En cas que l'ordre de transferència o l'anotació de l'extracte bancari siguen globals i per tant estiguen referits a diversos justificants de despesa, relacionats o no amb el projecte, serà necessari acompanyar un document bancari que n'incloga la relació degudament detallada en la qual apareguen el destinatari, la identificació del justificant de la despesa (el número de la factura o el concepte d'aquesta) i l'import pagat.– No podran ser subvencionades les despeses que siguen finançades mitjançant mecanismes d'arrendament financer, lísing, rènting o similars.

– No es consideraran vàlids els pagaments en efectiu ni els ingressos bancaris per caixa.

– Només es consideraran vàlids els justificants de pagament que acrediten que el pagament ha sigut realitzat per qui sol·licita l'ajuda. En el cas de transferències bancàries, en el compte d'origen haurà de constar com a titular la beneficiària de l'ajuda.

– No s'acceptaran els pagaments efectuats a través de modalitats de finançament que suposen la transferència directa de fons des de l'entitat financera a l'emissor de la factura.

– No s'acceptaran aquells documents de pagament que, fins i tot sent conformes amb els requisits formals assenyalats anteriorment, no permeten identificar clarament a quines factures estan vinculats.

Les despeses presentades en la justificació hauran de documentar-se mitjançant factures pagades íntegrament, per tant, les factures parcialment pagades no seran admeses.

Només seran tinguts en compte els justificants de pagament de data posterior al registre d'entrada del document de sol·licitud d'ajuda.

g.4) Memòria tècnica justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de l'ajuda, amb indicació de l'adequació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, d'acord amb el model que estarà disponible en la pàgina web http://www.ivace.es. Aquesta memòria tècnica serà realitzada i subscrita per personal tècnic titulat competent autor del projecte o de direcció de l'execució de l'actuació.g.5) Relació certificada i còpia de les comandes i, si escau, els contractes relatius a les actuacions realitzades.

g.6) Reportatge fotogràfic de les instal·lacions inicials sobre les quals s'han realitzat les actuacions, identificant-hi equips i/o instal·lacions principals a substituir, així com de les plaques de característiques d'aquests.

g.7) Reportatge fotogràfic dels equips i les instal·lacions principals finals objecte de l'ajuda, identificant-hi equips i/o instal·lacions, així com de les plaques de característiques d'aquests, i on es mostre el cartell publicitari de l'actuació.

g.8) Documentació justificativa del compliment de les obligacions relatives a la difusió i publicitat establides en l'article 16 de la present convocatòria.

g.9) Declaració responsable d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos públics o privats que hagueren obtingut o sol·licitat per als mateixos costos subvencionables que els presentats a l'IVACE per a la justificació del projecte, d'acord amb el model que estarà disponible en la pàgina web http://www.ivace.es.

g.10) Documentació justificativa sobre el procés de contractació de les actuacions per part del destinatari últim de les ajudes. Sol·licitud de tres ofertes.

Quan l'import d'una despesa subvencionable supere, IVA exclòs, la quantia de 39.999,99 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 14.999,99 euros en el supòsit de subministrament o de serveis, l'empresa sol·licitant de l'ajuda haurà d'aportar, llevat que la despesa s'haguera adquirit amb anterioritat a la resolució de concessió, justificació d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents empreses proveïdores -sense vinculació entre elles– llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no hi haja al mercat suficient nombre d'entitats que realitzen, subministren o presten el servei, i així es faça constar en un informe signat pel seu representant legal, que haurà de contindre almenys:

– Quines van ser les característiques de les despeses que van fer impossible la localització d'un mínim de tres ofertes.

– Una explicació de com es va realitzar la cerca d'empreses proveïdores.

Aquest informe no serà admés com a justificant de la no-presentació de tres ofertes, si el seu argument es basa en:

· Les característiques de l'empresa proveïdora.

· Les característiques genèriques del bé o servei.

· Les característiques genèriques de l'empresa o entitat beneficiària. Així mateix, hauran d'acompanyar un annex a l'informe que documente com s'ha realitzat la cerca d'empreses proveïdores del bé o servei.En tot cas serà necessari que les ofertes complisquen els requisits següents:

– Requisits materials: les ofertes han d'estar prou detallades, amb especificació dels treballs que han de realitzar-se i el preu.

– Requisits formals: les ofertes han d'estar datades i contindre les dades que permeten la correcta identificació del remitent, juntament amb el logo o el segell de l'empresa.

La selecció de les ofertes haurà de realitzar-se entre empreses de les quals almenys dues d'elles no siguen empreses associades a l'entitat beneficiària i no formen part de la seua junta directiva o consell d'administració, ni tinguen drets de vot superiors al 50 %. L'elecció entre les ofertes presentades haurà de recaure en la més econòmica i s'haurà de justificar en un informe l'elecció en un altre sentit. Les tres ofertes hauran d'haver-se sol·licitat amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé.

Aquelles empreses beneficiàries en les quals l'adjudicació dels contractes estiga subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, hauran de presentar un certificat del representant legal que indique que el procediment de contractació utilitzat ha respectat la normativa vigent, fent referència a la norma aplicada, el procediment utilitzat, la justificació d'aquest, les dades relatives a la publicació, si escau, i el número/codi de l'expedient de contractació. Així mateix, hauran de presentar un certificat de l'òrgan de contractació o representant legal de l'empresa en el qual s'indiquen les ofertes presentades, la seua valoració i quina empresa ha sigut l'adjudicatària del contracte.g.11) Documentació justificativa de l'existència d'una comptabilitat separada o diferenciada per a totes les transaccions relacionades (ingressos i pagaments, inclòs, si escau, l'ingrés d'ajudes, pagaments a proveïdors, etc.).

g.12) Declaració responsable, prèvia a la justificació per part dels destinataris últims de les ajudes, garantint el procés de contractació de les actuacions, l'existència d'una comptabilitat separada o diferenciada per a totes les transaccions relacionades, el compliment de les normes nacionals i comunitàries sobre requisits d'igualtat d'oportunitats i no-discriminació aplicables a aquest tipus d'actuacions, el compliment de les normes mediambientals nacionals i comunitàries, i sobre desenvolupament sostenible i l'aplicació de mesures antifrau eficaces i proporcionades en l'àmbit de gestió del projecte objecte d'ajuda, segons model facilitat per l'IVACE.

6. L'abast de la revisió del compte justificatiu haurà de posar l'accent principalment en la comprovació dels apartats següents:

6.1) Revisió de la memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, de conformitat amb l'exigit per aquesta convocatòria i la resolució de concessió de l'ajuda, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

Aquesta memòria haurà d'incorporar l'informe emés per un organisme de control que acredite l'adequada realització de les actuacions (exigit en l'anterior apartat b i haurà d'incloure informació suficient sobre el desenvolupament i el grau de compliment del projecte subvencionat, de forma concreta i detallada, amb un informe sobre la situació final d'aquest,amb indicació, així mateix, de la data de conclusió de les actuacions.

Igualment, aquesta memòria incorporarà un reportatge fotogràfic de les instal·lacions inicials sobre les quals s'han realitzat les actuacions, identificant-hi equips i/o instal·lacions principals a substituir, i també de les plaques de característiques d'aquests. A més, incorporarà un altre reportatge fotogràfic dels equips i les instal·lacions finals objecte de l'ajuda, identificant-hi equips i/o instal·lacions principals, així com de les plaques de característiques d'aquests, i on es mostre el cartell publicitari de l'actuació. A més, s'haurà d'aportar la informació i l'enllaç al lloc d'internet del destinatari últim de les ajudes, en cas que en dispose d'un, on el dit destinatari informarà el públic del possible suport obtingut dels fons comunitaris FEDER, fent una breu descripció de l'operació, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus objectius i resultats, i destacant el suport financer de la Unió Europea.6.2) Revisió de la memòria econòmica abreujada que incloga l'estat representatiu de la totalitat de les despeses i inversions incorregudes en la realització de les activitats subvencionades, degudament agrupades, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

Inclourà, si escau, una justificació de les desviacions esdevingudes respecte al pressupost considerat en la concessió de l'ajuda.

A més, inclourà una relació de les comandes i, si escau, dels contractes relatius a les actuacions realitzades, així com relació de les factures i dels corresponents justificants bancaris de pagament.

Ha d'acreditar l'existència d'una comptabilitat separada o diferenciada per a totes les transaccions relacionades.

Ha d'acreditar la legalitat del procediment de contractació de les actuacions per part del destinatari últim de les ajudes, i també que disposa almenys de tres ofertes de diferents proveïdors, en els supòsits previstos en l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, i d'una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor quan aquesta no haja recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa.6.3) Detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. Ha d'acreditar l'existència o no d'altres subvencions o ajudes cobrades per a la mateixa actuació o finalitat que la sol·licitada en el context d'aquest reial decret, de qualsevol administració, organisme o entitat pública, nacional o internacional.

En aquells casos en què el destinatari últim de les ajudes estiga obligat a auditar els seus comptes anuals, aquest mateix auditor serà l'encarregat de revisar el compte justificatiu. En la resta dels casos, l'auditor serà designat pel destinatari últim de les ajudes entre auditors o empreses d'auditoria inscrites en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC). S'haurà de formalitzar un contracte entre l'auditor i el destinatari últim de la subvenció en el qual han de figurar com a mínim els aspectes següents:

– Obligació del destinatari últim de les ajudes de confeccionar i facilitar a l'auditor tots els llibres, registres i documents que li siguen sol·licitats per a efectuar-ne la revisió.

– Obligació de l'auditor de realitzar la revisió i emetre un informe d'acord amb les normes especials reguladores de la subvenció i la resolució de concessió.

– Sotmetiment al que es disposa en la normativa vigent sobre auditoria de comptes quant a independència i incompatibilitat de l'auditor.

– Deure de confidencialitat de l'auditor de comptes i del personal al seu càrrec, i compromís del destinatari últim de les ajudes d'autorització de comunicació entre auditors.

L'informe a emetre per l'auditor haurà de fer esment exprés als aspectes següents de la revisió: objecte, naturalesa i abast, resultat, i data i signatura.

7. Una vegada comprovada l'execució de l'actuació, així com tota la documentació exigida en l'apartat anterior, es procedirà al pagament de l'ajuda.Article 15. Resolució d'incidències

1. L'incompliment dels requisits i terminis establits en la resolució, la insuficient justificació de les despeses efectivament realitzades i la concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques o privades, podrà donar lloc a la minoració de la subvenció concedida. Aquests criteris resultaran aplicables per a determinar la quantitat que finalment haja de percebre la beneficiària de l'ajuda i hauran de respondre al principi de proporcionalitat.

2. L'incompliment per l'empresa beneficiària de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de la subvenció, la variació de la finalitat de l'actuació o la falta de justificació de la realització del projecte podrà donar lloc a la revocació de la subvenció i l'obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els interessos de demora des del moment de pagament d'aquesta sobre la base del que es disposa en el títol II de Llei 38/2003, general de subvencions. De conformitat amb aquesta normativa, l'incompliment de l'obligació de reintegrament tindrà entre altres efectes la impossibilitat de ser beneficiària en successives convocatòries, sempre que estiga en període executiu.

3. Es delega en les persones que tenen la direcció d'àrea, o, si escau, departament o servei de l'IVACE competents per a la gestió de les ajudes, la resolució de les incidències que es produïsquen amb posterioritat a la concessió; la resolució relativa a les possibles minoracions o revocacions de les subvencions concedides es delega en la Direcció General de l'IVACE.Article 16. Difusió i publicitat

1. La condició de beneficiària de l'ajuda implica assumir, d'una banda la responsabilitat d'informar les parts intervinents en el projecte i la ciutadania del cofinançament d'aquest pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per l'IDAE i la participació de l'IVACE, i d'altra banda la seua inclusió en la llista d'operacions cofinançades pel Programa operatiu FEDER 2014-2020, informació que podrà ser consultada en el lloc o portal d'internet que habilite a aquest efecte l'Administració.

2. Per a complir amb les obligacions de difusió i amb les relatives a la publicitat comunitària, la beneficiària haurà de:

a) Complir els requisits que figuren en el Manual d'imatge del programa, que estarà disponible en la pàgina web de l'IDAE i en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es.

b) Incloure en tots els documents i accions d'informació i comunicació relacionats amb el projecte subvencionat (és a dir, en informes, escrits, presentacions, esdeveniments, documentació de reunions, etc.):– El logotip del Ministeri per a la Transició Ecològica, el de l'IDAE i el logotip de l'IVACE disponibles en http://www.ivace.es.

– L'emblema de la Unió Europea i la referència a la Unió Europea.– La referència al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

c) Durant l'execució del projecte haurà d'incorporar en el seu lloc d'internet, en cas que en dispose d'un, una breu descripció del projecte subvencionat amb els objectius i resultats, destacant-hi el suport financer de la Unió Europea, per haver sigut seleccionat el seu projecte en el Programa operatiu pluriregional d'Espanya 2014-2020 (POPE), així com la participació de l'IDAE i de l'IVACE.

d) Hauran d'instal·lar i mantindre un cartell informatiu sobre el projecte de caràcter permanent, en un lloc visible per al públic general en la localització del projecte, de grandària suficient perquè siga perfectament visible i llegible, en què consten clarament el títol del projecte i la denominació i imatge del programa, i que esmente l'ajuda econòmica atorgada pel Fons Nacional d'Eficiència Energètica i, si escau, de la Unió Europea, incloent-hi el logo de la UE i el lema «Una manera de fer Europa». Així mateix, s'haurà d'esmentar la participació de l'IDAE, i també de l'IVACE. El disseny gràfic del cartell i els suports de difusió que es realitzen hauran de complir els requisits que establisca l'IDAE i que estaran disponibles en el Manual d'imatge del programa en la web de l'IVACE, http://www.ivace.es.

e) Conservar constància gràfica, documental o digital de les obligacions recollides en el present article per a la posada a la disposició de l'IVACE en el moment de la justificació del projecte, o de qualsevol òrgan de control que la requerisca.

Article 17. Transparència i prevenció del frau

La beneficiària de l'ajuda haurà de complir les mesures de transparència i prevenció del frau i aportar la documentació que així ho acredite:

a) Mesures de transparència: quan l'import de la subvenció siga superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels ingressos anuals de l'entitat beneficiària tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, haurà d'acreditar haver complit la legislació bàsica sobre transparència, aportant-hi una captura de pantalla de la seua pàgina web -o mitjà electrònic de finalitat similar– en la qual aparega la informació següent:

– Contractes subscrits amb una administració pública, fent esment a les parts, l'objecte, el termini de duració, l'import de licitació i d'adjudicació, el nombre d'empreses licitadores i el procediment utilitzat.– Convenis amb l'Administració pública subscrits, fent esment a les parts, l'objecte, el termini de duració i les obligacions econòmiques convingudes, així com les seues possibles modificacions.

– Subvencions i ajudes públiques rebudes, amb indicació de l'import i la finalitat.

b) Mesures de prevenció del frau:

Les empreses beneficiàries han de tindre un comportament antifrau i col·laborar amb qualsevol altra administració per a evitar comportaments fraudulents en la societat. En cas que qualsevol persona tinguera coneixement de fets que pogueren ser constitutius de frau o irregularitat relacionats amb les ajudes previstes en la present convocatòria els podrà comunicar a través del canal habilitat a aquest efecte per l'Oficina Nacional de Coordinació Antifrau en l'adreça web: http://igaepre.central.sepg.minhac.age/llocs/igae/es-ES/paginas/Denam.aspx i de la bústia Control Antifrau del portal de l'IVACE: http://www.ivace.es.DISPOSICIONS FINALSPrimera

Es faculta la Direcció General de l'IVACE per a dictar les resolucions necessàries per al desenvolupament, l'eficàcia i l'execució de la present convocatòria.Segona

Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se en el termini d'un mes un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, en el termini de dos mesos, un recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs que es considere oportú.València, 26 de juliol de 2019.– El president de l'IVACE: Rafael Climent González.