RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de comerç. [2019/7892]

(DOGV núm. 8604 de 01.08.2019) Ref. Base de dades 007131/2019Mitjançant Ordre 22/2017, de 13 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els centres directius de l'esmentada conselleria (DOGV 8191, 15.12.2017).

L'article 7.3 de la mencionada Ordre estableix que la competència per a convocar i resoldre la concessió de beques de pràctiques professionals, en ella regulades, correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

En la present resolució es convoquen ajudes, en la modalitat de beques, destinades a les persones joves titulades universitàries perquè puguen complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica a través del coneixement pràctic de l'Administració en execució de les polítiques d'ordenació normativa i territorial, de control del compliment de la normativa comercial i de promoció de l'activitat comercial.En virtut del que s'ha exposat, i de conformitat amb el que estableixen els articles 160.4.b i 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Objecte

Convocar la concessió de quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de comerç dirigides a persones que es troben en possessió de la titulació de grau o llicenciatura en dret, economia o administració i direcció d'empreses, per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i dels Serveis Territorials de Comerç i Consum, dues beques a València, una a Alacant i una a Castelló de la Plana, durant els exercicis 2019 i 2020.

Aquestes beques tenen per objecte recolzar la formació complementària, millora i especialització professional, i en particular, formar en els aspectes essencials de l'acció administrativa en matèria de comerç, en l'àmbit de les competències i funcions de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Entre aquestes competències s'inclouen l'execució de la política de promoció del comerç; l'elaboració i supervisió d'actuacions de vigilància i control del compliment de les normes en matèria de comerç, aplicant-hi les mesures correctores de les conductes contràries a la normativa vigent en aquestes matèries; l'elaboració de propostes per a la reforma, modernització, millora o implantació i, si és el cas, autorització d'estructures comercials amb impacte territorial o el desenvolupament de plans d'actuació; la coordinació i el control en matèria d'establiment, i utilització dels espais comercials, que garantisca un model comercial, equilibrat, sostenible i de proximitat.Segon. Bases reguladores de la convocatòria

Aquesta convocatòria es regirà per les bases reguladores aprovades per l'Ordre 22/2017, de 13 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els centres directius de l'esmentada Conselleria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8191, de 15 de desembre.Tercer. Condicions de la concessió de la subvenció

El procediment de concessió d'aquestes beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva i regiran els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Per a obtindre la condició de persona beneficiària de la beca hauran de reunir-se, al terme de presentació de les sol·licituds de la present convocatòria, la titulació de grau o llicenciatura en dret, economia o administració i direcció d'empreses i els altres requisits mencionats en l'Ordre 22/2017.

Quart. Finançament

Les beques previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec a la línia de subvenció S0651000, aplicació pressupostària 11.02.05.761.10 del capítol IV del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2019 i el seu equivalent en el pressupost de la Generalitat de 2020, i la concessió, en conseqüència, queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient. El desglossament per anualitats dels imports màxims de subvenció és el següent:

Import any 2019: 18.000 euros

Import any 2020: 37.000 euros

Es procedirà al finançament de la quota d'empresa de la Seguretat Social de les persones adjudicatàries de la present convocatòria, a càrrec de l'aplicació i codi de línia anteriors, pels imports que s'establisquen en la normativa vigent en la matèria, de conformitat amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre l'actualització, l'adequació i la modernització del sistema de Seguretat Social.

Les beques en matèria de comerç que es convoquen, no estan subjectes a la política de la competència de la Unió Europea en matèria d'ajudes públiques i, per tant, no necessiten aquesta notificació, atés que no posseeixen els requisits de l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que quant a la qualitat de les persones beneficiàries, graduades o llicenciades universitàries, i de l'objecte de les beques, pràctiques professionals, aquestes accions subvencionables no afecten la competència, ni els intercanvis comercials entre els estats membres, i tampoc afavoreixen determinades empreses o produccions.

Cinqué. Quantia de les beques, pagament i justificació

Les beques estan dotades cada una d'elles amb 1.067,09 euros bruts mensuals, que es revisaran d'acord amb el que disposa la resolució a què fa referència l'article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. Sobre l'import mencionat, haurà de practicar-se la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i les altres que, si és el cas, pogueren correspondre, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre. Als efectes del pagament i justificació de les beques, caldrà ajustar-se al que estableix l'article 15 de l'Ordre 22/2017.

Sisé. Duració de les beques

El període de duració de les beques serà de dotze mesos comptats des de la data que s'indique en la resolució de concessió. Aquesta resolució haurà de ser objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El període de duració podrà prorrogar-se, sense necessitat de nova convocatòria, per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que existisca disponibilitat pressupostària adequada i suficient i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle. En tot el que concerneix aquest punt, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 6 de l'Ordre 22/2017.Seté. Termini i forma de presentació de la sol·licitud. Documentació de què s'ha d'acompanyar

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la present resolució de convocatòria, fins al 2 de setembre de 2019.

La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que ha d'acompanyar-se, es realitzarà i ajustarà al que determinen els articles 10 i 11 de l'Ordre 22/2017. El formulari de la sol·licitud i del currículum estaran disponibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, apartat Serveis online, i, dins d'aquest, al tràmit de sol·licitud de beca dissenyat a aquest efecte. Les persones participants presentaran les sol·licituds i el currículum, exclusivament per via electrònica.

En la sol·licitud de la beca s'especificaran les dependències dels òrgans administratius de la ciutat de València, Alacant o Castelló de la Plana a què es concorre, havent de presentar una sol·licitud per cada ciutat en cas d'optar a més d'una.

A fi de reduir càrregues administratives a les persones interessades, junt amb la sol·licitud i el currículum no s'acompanyarà cap documentació. Únicament, aquelles persones sol·licitants que siguen seleccionades per a la fase d'entrevista hauran d'aportar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum.Huité. Criteris de valoració de les sol·licituds

1. Per a la valoració dels mèrits al·legats per les persones candidates s'utilitzaran els criteris assenyalats en l'article 8.1 de l'Ordre 22/2017, amb l'especificitat assenyalada a continuació:

a) Quant a l'apartat b.2, Coneixements especialitzats de valencià, es valorarà l'especialitat de Correcció de Textos i Llenguatge Administratiu a raó de 0,5 punts cada una.

2. En conseqüència, el màxim de puntuació total a obtindre per les persones aspirants seran de 29 punts, corresponent 21,5 punts a la puntuació màxima de l'apartat a a l'apartat e de l'article 8.1 de l'Ordre 22/2017 i 7,50 punts a l'apartat f, Entrevista, del mateix article.Nové. Òrgans competents

1. L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

2. La comissió avaluadora a què fa referència l'article 7 de l'Ordre 22/2017 estarà integrada en aquest cas per les persones següents:

Presidència:

– Titular: M. Elena Recatalá Martínez

– Suplent: Miquel Clemades i Planells

Secretaria:

– Titular: Lourdes Boigues Chorro

– Suplent: María Luisa Montesinos Artuñedo

Vocalies titulars:

– Miguel Ángel Romero García

– José Luis Guillamón Arnau

– Amparo Palomares Palacios

Vocalies suplents:

– Ana Ballenilla García de Gamarra

– Teresa Peris Mateu

– Pilar Santos del Águila

La comissió avaluadora podrà ser assessorada pel personal tècnic o professional que es considere necessari, que podrà assistir a les sessions amb veu però sense vot.

3. Correspondrà la resolució de concessió de les beques objecte de convocatòria a la persona titular de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum.

La resolució de concessió de la beca que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria, posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació en extracte o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Desé. Tramitació del procediment. Mitjans de publicació dels distints tràmits

El procediment de tramitació es durà a terme d'acord amb el que estableixen els articles 9, 10, 11 i 12 de l'Ordre 22/2017.

La publicació de relacions i llistats que determina el procés de selecció s'efectuaran en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet https://sede.gva.es, així com en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Onzé. Termini de resolució i notificació

1. El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de tres mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjuí que puga ampliar-se en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú.

Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

En el cas que quedara deserta alguna de les beques, l'òrgan que resol podrà assignar-la a les altres dependències.

2. La resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb expressió de les bases, convocatòria, programa i crèdit pressupostari a què s'imputen les beques atorgades, relació de les persones beneficiàries, quantitats concedides i la finalitat d'aquestes.

La publicació de la mencionada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat, https://sede.gva.es.

3. Així mateix, i en aplicació dels principis de publicitat, transparència, accés a la informació pública i bon govern, la resolució de concessió es publicarà en la Base de Dades Nacionals de subvencions i en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.Dotzé. Efectes

1. La present resolució produirà efectes l'endemà de la publicació en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, les persones interessades hi podran interposar els recursos següents:

- Potestativament, un recurs de reposició davant del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el potestatiu de reposició.

- Recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la publicació en extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen utilitzar qualsevol altra via que estimen oportuna.València, 30 de juliol de 2019.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.