Notificació de la sentència i interlocutòria d'aclariment dictada en el judici verbal número 607/2017. [2019/8006]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8006En el present procediment judici verbal seguit a instàncies d'Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, contra Rosario Bonillo Villena s'ha dictat sentència i acte d'aclariment, el tenor literal dels qual és el següent:«Sentència número 289

Jutge que la dicta: Juan Carlos Mompó Castañeda.

Lloc: València.

Data: 3 de desembre de 2018.

Demandant: Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA.

Advocat: José Morata Aldea.

Procuradora: M.ª Gloria Benlloch Soriano.

Demandada: Rosario Bonillo Villena.Antecedents de fet

Primer. L'esmentada part actora va presentar demanda origen de les presents actuacions en la qual sol·licita que es dicte sentència per la qual es «1. Declare resolt el contracte de subministrament d'aigua potable i manteniment de comptador mesurador del consum referent a l'habitatge situat a València, c/ Elías Tormo 15, 16a per compliment de l'obligació bàsica de pagament de les factures del consum i, en conseqüència, autoritze l'entitat demandant a entrar a l'interior del citat immoble on es troba el comptador a l'efecte de fer efectiu el cessament del subministrament i la retirada del comptador. 2. Condemne la demandada Rosario Bonillo Villena a abonar al meu mandant la quantitat de 869,77 € per les factures impagades des de la interposició de la present demanda, així com a abonar els nous rebuts que es generen i els interessos que d'aquests es reporten, fins a fer-ne el pagament complet. Tot això amb imposició expressa de costes a la part demandada.»

Segon. Es va citar el demandat i no va comparéixer per la qual cosa va ser declarada en rebel·lia processal. Després de ratificar-se el demandant es va rebre el plet a prova en el qual l'actora va proposar documental per reproduïda, que es va admetre, i una vegada practicada la prova proposada van quedar definitivament les actuacions concluses per a sentència.

Vistos els preceptes legals citats i altres de general i pertinent aplicació,Dispositiva

Estime íntegrament la demanda formulada per la procuradora dels tribunals senyora Benlloch Soriano, en nom i representació de l'entitat EMIVASA, contra Rosario Bonillo Villena, i declare resolt el contracte de subministrament i manteniment de comptador en el qual es troba subrogat el demandat i el condemne a pagar la suma de 1.258 € més interessos i a permetre a l'entitat demandant l'entrada en el referit habitatge i, si no és possible, que es constituïsca la comissió judicial, el dia i l'hora que a aquest efecte s'assenyale, perquè personal tècnic de la part actora procedisca a la privació del subministrament i retirada del comptador. Tot això, amb imposició expressa de costes a la part demandada.Manera d'impugnació: no es pot interposar recurs d'apel·lació, així ho acorda i signa el jutge.

I atés que aquesta demandada, Rosario Bonillo Villena, es troba en parador ignorat, s'expedeix el present edicte pel lletrat de l'Administració de justícia Miguel Ángel Martínez a fi que li servisca de notificació de forma deguda.València, 3 de desembre de 2018.

Acte (addicionar Sentència número 289/18)

Magistrat jutge: Juan Carlos Mompó Castañeda.València, 7 de desembre de 2018Antecedents de fet

Primer. En el present procediment s'ha dictat sentència de 3 de desembre de 2018, que ha sigut notificada a les parts litigants.

Segon. En la referida resolució figura la següent part dispositiva:«Estime íntegrament la demanda formulada per la procuradora dels tribunals senyora Benlloch Soriano, en nom i representació de l'entitat EMIVASA, contra Rosario Bonillo Villena, i declare resolt el contracte de subministrament i manteniment de comptador en el qual està subrogat el demandat i el condemne a pagar la suma de 1.258 € més interessos i a permetre a l'entitat demandant l'entrada en el referit habitatge i, si no és possible, que es constituïsca la comissió judicial, el dia i l'hora que a aquest efecte s'assenyale, perquè personal tècnic de la part actora procedisca a la privació del subministrament i retirada del comptador. Tot això, amb imposició expressa de costes a la part demandada.»Tercer. La part actora ha sol·licitat l'aclariment en la dispositiva respecte de l'omissió de la condemna a abonar els nous rebuts que es generen.Fonaments de dret

Primer. L'article 214.1 de la Llei d'enjudiciament civil estableix que els tribunals no podran variar les resolucions que pronuncien després de ser signades, però sí aclarir algun concepte fosc i rectificar qualsevol error material que tinguen. Els aclariments podran, segons estableix l'apartat 2 del mateix precepte, d'ofici, pel tribunal o lletrat d'Administració de justícia, segons corresponga, en els dos dies següents al de la publicació de la resolució, o a petició de part o del Ministeri Fiscal formulada dins del mateix termini, i en aquest cas es resoldrà per qui haja dictat la resolució de què es tracte en els tres dies següents al de la presentació de l'escrit en què se sol·licite l'aclariment.Segon. En el present cas la petició ha sigut formulada dins de termini i s'estima procedent accedir a aquesta.Part dispositivaAcord:

Estimar la petició formulada per la part actora d'aclarir la sentència de 3 de desembre de 2018, dictada en el present procediment, en el sentit que s'indica; la part dispositiva de la sentència queda redactada de la següent forma:

«Estime íntegrament la demanda formulada per la procuradora dels tribunals senyora Benlloch Soriano, en nom i representació de l'entitat EMIVASA, contra Rosario Bonillo Villena, i declare resolt el contracte de subministrament i manteniment de comptador en el qual està subrogat el demandat i el condemne a pagar la suma de 1.258 €, així com els nous rebuts que es generen, més interessos i a permetre a l'entitat demandant l'entrada en el referit habitatge i, si no és possible, que es constituïsca la comissió judicial, el dia i l'hora que a aquest efecte s'assenyale, perquè personal tècnic de la part actora procedisca a la privació del subministrament i retirada del comptador. Tot això, amb imposició expressa de costes a la part demandada.»Expediu un certificat d'aquesta resolució, que quedarà unit a aquestes actuacions, i porteu-ne l'original al llibre de resolucions definitives.

Manera d'impugnació: contra aquesta resolució no es podrà interposar cap recurs, sense perjudici dels recursos que pertoquen, si escau, contra la resolució a la qual es refereix la sol·licitud d'aclariment.

Així ho mana i disposa el magistrat jutge, en done fe, la lletrada de l'Administració de justícia.

I atés que aquesta demandada, Rosario Bonillo Villena, es troba en parador ignorat, s'expedeix el present edicte pel lletrat de l'Administració de justícia Miguel Angel Martínez, a fi que li servisca de notificació de forma deguda.València, 7 de desembre de 2018.– El lletrat de l'Administració de justícia: Miguel Angel Martínez.