Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 154/2017. [2019/8007]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8007Part demandant: Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA.

Demandada: Qayum Ghous Afzal Khanam.

Sobre: reclamació d'una quantitat.

En el judici a què es fa referència, la magistrada jutgessa, M.ª Asunción Solís García del Pozo, ha dictat sentència, que té la dispositiva que literalment és com segueix:«Dispositiva

Estime la demanda formulada per la procuradora dels tribunals Gloria Benlloch Soriano, en nom i representació d'Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA (EMIVASA), contra Qayum Ghous Afzal Khanam; i condemne el demandat a pagar a l'actora la suma de 384,06. €, més els interessos legals des de la interpel·lació judicial. S'imposen al demandat les costes processals.

Contra aquesta sentència no es pot interposar cap recurs.

Aquesta és la sentència, que pronuncie, mane i signe.»Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part demandada, mitjançant la diligència d'ordenació de data de hui, de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei l/1/2000, d'enjudiciament civil, s'ha ordenat la publicació d'aquest edicte al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a portar a efecte la diligència de notificació de sentència a Qayum Ghous Afzal Khanam.València, 19 de febrer de 2019.– La lletrada de l'Administració de justícia: Yolanda Giménez Ponce.