Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 521/2018. [2019/8010]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8010Sobre: drets reals: unes altres qüestions.

Descripció de la peça: precari.

Procediment origen: judici verbal (desnonament precari – 250.1.2) número 521/2018.

Demandant: Rehabilitaciones Artesa de Levante, SL.

Procuradora: Esther Escudero Mora.

Demandat: ocupants ignorats.

Edicte notificació sentència

Pedro Javier García Martínez, lletrat Administració de justícia del Jutjat de Primera Instància número 3 d'Orihuela.

En aquest procediment seguit a instàncies de Rehabilitaciones Aresa de Levante, contra els ocupants ignorat, s'ha dictat la sentència en data 12 de febrer de 2019, la còpia íntegra de la qual queda a disposició de la part en aquesta oficina judicial, i el faig saber que s'hi pot interposar un recurs d'apel·lació dins del termini de vint dies comptadors des de la publicació d'aquest edicte.

I perquè tinga els efectes de notificació al demandat, expedisc aquesta cèdula en el dia de hui; en done fe.Orihuela, 18 de juliol de 2019.– El lletrat de l'Administració de justícia: Pedro Javier García Martínez.