RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'inscriuen els nous Estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians Professionals de la Comunitat Valenciana. [2019/8154]

(DOGV núm. 8613 de 14.08.2019) Ref. Base de dades 007525/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
    Grup temàtic: 000

Fets

Primer. Que per la presidenta del citat Col·legi en nom i representació d'aquest, es va sol·licitar, amb data 11 de gener de 2018, la inscripció de la modificació parcial dels Estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, en compliment del que es preveu en l'article 11 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

Segon. En data 26 d'octubre de 1999, es va dictar resolució de la Secretària General de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es va acordar la seua inscripció en la Secció 1a del Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis Professionals, assignant-li el número 85 al Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 3642 de 10.12.1999).

Tercer. Per resolució de 17 de gener de 2003, de la secretària general de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, es va resoldre inscriure la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana.(DOGV núm. 4441 de 17.02.2003)Quart. Per Resolució de 15 d'abril de 2019, de la directora general de Justícia (DOGV 8533, de 23.04.2019), es va resoldre publicar la modificació d'estatuts parcial sol·licitada referent als articles 10, 14 i 16 d'aquests, sense advertir que prèviament s'havia sol·licitat una modifició total d'aquests.

Cinqué. Per tot l'anterior, és procedent tindre en consideració totes dues modificacions estatutàries, inscrivint els nous estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians Professionals de la Comunitat Valenciana.Fonaments de dretPrimer

Revisades les sol·licituds de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, aquests contenen totes les determinacions exigides per l'article 10 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.Segon

La modificació estatutària ha sigut aprovada amb els requisits i formalitats previstos en aquest article i en els propis Estatuts del Col·legi.

Tercer

L'expedient ha sigut tramitat pel Servei d'Entitats Jurídiques, adscrit a aquesta Direcció General de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, competent per així disposar-ho l'article 6.1 de la citada Llei 6/1997, tenint en compte el que es preveu per la disposició final del Decret 4/2002, de 8 de gener, en virtut de les atribucions que té conferides per l'article 73 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.Per tot l'anterior; vist l'article 36 de la Constitució i l'article 49.1.22a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals; els articles 11, 25 i 26 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana; així com dels articles 21 i 74 del Decret 4/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta última; i altres disposicions complementàries de pertinent aplicació, resolcInscriure els nous estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians Professionals de la Comunitat Valenciana, transcrits en Annex a la present resolució.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació, o bé, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la seua notificació. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

València, 24 de juliol de 2019.– La directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia: Bárbara López Ramón.ANNEX

Estatuts de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs

de la Comunitat Valenciana

TÍTOL PRELIMINARL'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana naix en virtut de la Llei 2/1999, de 7 d'abril, de la Generalitat Valenciana; i a l'empara, entre altres, de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora dels consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana; de la Llei estatal 2/1974 de 13 de febrer, modificada per les lleis 74/1978 i 7/1997, i de l'article 36 de la Constitució Espanyola.

Aquest conjunt normatiu, del qual l'Il·lustre Col·legi de Podòlegs de la Comunitat Valenciana obté empara i reconeixement legal, i davant els preceptes del qual, al mateix temps, ha de sotmetre's, concep els col·legis professionals com a corporacions de dret públic dirigides a ordenar l'exercici d'una professió en benefici de la societat i dels interessos generals que li són propis, al mateix temps que representen i defensen els interessos professionals de les persones col·legiades.

Aquesta concepció del col·legi professional és la que assumeix l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana. Serà el principi informador dels seus actes i de l'esperit dels seus estatuts i la regla hermenèutica a l'hora d'interpretar-los i aplicar-los.

Així mateix, el principi democràtic condicionarà sempre i en tot cas, malgrat les modificacions que puguen afectar els estatuts, l'estructura i el funcionament interns del Col·legi.

TÍTOL PRIMER

Disposicions generalsArticle 1. Personalitat

L'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seues finalitats i l'exercici de les seues funcions. La seua estructura i funcionament intern seran, en tot cas, democràtics.Article 2. Àmbit territorial

L'àmbit territorial d'actuació de l'Il·lustre Col·legi Oficial de la Comunitat Valenciana serà el territori de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Integrants

L'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana s'integrarà pels qui, reunint la condició de podòleg en virtut de títol acadèmic oficial vàlid en el territori i no estant inhabilitats per a l'exercici de la professió en aquest, voluntàriament ho sol·liciten, i amb el compliment previ dels tràmits i requisits per a la col·legiació estatutàriament establits, i la posterior aprovació per la Junta Directiva de Govern.No obstant això, podran considerar-se integrants de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, amb l'abast que es determine, aquelles persones que hagen sigut nomenades col·legiat/ada honorífic/a, de conformitat amb el que es preveu en els presents estatuts.

Article 4. Domicili

El domicili de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, radicarà a la ciutat de València, i la seua seu s'estableix en les dependències situades al carrer Doctor Zamenhof número 41, baix, d'aquesta capital.

TÍTOL SEGON

Competència i finalitatsArticle 5. L'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana té com a finalitats essencials

a) L'ordenació de la professió de la podologia dins del marc legal respectiu i de l'àmbit de la seua competència, en benefici de la societat com dels interessos generals que li són propis.

b) La vigilància de l'exercici d'aquesta professió, fent complir l'ètica professional i les normes deontològiques, facilitant el coneixement i compliment de tota mena de disposicions legals que els afecten i vetlant per un adequat nivell de qualitat de les prestacions professionals de les persones col·legiades.

c) La defensa dels interessos professionals de les persones col·legiades i la representació exclusiva de l'exercici de la podologia.

d) La protecció dels interessos de les persones consumidores i usuàries dels serveis dels seus col·legiats.Article 6. Amb vista a la consideració de les finalitats anteriors, l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana assumirà totes les competències atribuïdes als col·legis professionals, i en particular desenvoluparà les següents funcions

a) Ordenar l'activitat professional de les persones col·legiades; vetlar per l'ètica, deontologia i dignitat professional i pel respecte als drets dels pacients i de tota la ciutadania, i exercir la potestat disciplinària en matèries professionals i col·legials.

b) Procurar l'harmonia i col·laboració entre les persones col·legiades, i impedir la competència deslleial entre elles.

c) Impedir i perseguir els casos d'intrusisme professional que afecten els membres del col·legi i l'exercici de la seua professió.

d) Intervindre, en via de conciliació o arbitratge, en les qüestions que, per motius professionals, se susciten entre les persones col·legiades o en què el Col·legi siga designat per a administrar l'arbitratge.

e) Promoure la formació i perfeccionament tècnic i científic de les persones col·legiades mitjançant cursos, conferències, congressos i publicacions.

f) Organitzar activitats i serveis comuns d'interés per a les persones col·legiades, de caràcter professional, formatiu, cultural, social, assistencial, orientatiu i de previsió i altres anàlegs, proveint el sosteniment econòmic mitjançant els necessaris mitjans.

g) Exercir la representació i defensa de la professió davant l'Administració pública, institucions, tribunals, entitats i particulars, amb legitimació per a ser part en els litigis que afecten els interessos professionals.

h) Participar en els òrgans consultius de l'Administració quan aquella ho requerisca o resulte de les disposicions aplicables.

i) Exercir les funcions que els siguen encomanades per l'Administració, i col·laborar amb aquesta mitjançant la realització o emissió d'estudis, informes, dictàmens, estadístiques i altres activitats relacionades amb les seues finalitats, preceptius o no.

j) Col·laborar amb les universitats en l'elaboració dels plans d'estudi, sense menyscapte de l'autonomia universitària, i preparar la informació necessària per a facilitar l'accés a la vida professional de les noves persones col·legiades.

k) Aprovar els seus pressupostos, fixar i recaptar les quotes de les persones col·legiades, gestionar els seus recursos econòmics.

l) Facilitar als tribunals, conforme a les lleis, la relació de persones col·legiades que puguen ser requerides per a intervindre en un peritatge o proposar-los a instàncies de l'autoritat judicial, així com emetre informes i dictàmens quan siguen requerits per aquesta.

m) Aprovar els seus estatuts i, si escau, reglaments de règim interior o intern.

n) Col·laborar amb altres col·legis professionals per a la consecució de finalitats comunes o la defensa d'interessos compartits.

o) Exercir la defensa de les persones col·legiades que sol·liciten la seua empara enfront de les actuacions contra aquests amb motiu del regular exercici de la seua professió o afecten els interessos i dignitat de la professió.

p) Dirigir les campanyes de publicitat general que, si escau, s'acorden; i vetlar pel respecte a la dignitat professional i la lleial competència en les pràctiques publicitàries individuals, evitant la publicitat incerta, enganyosa i deslleial. Denunciar la publicitat d'avanços científics no comprovats degudament o la pràctica de serveis pseudoprofessionals que puguen perjudicar la salut de la ciutadania.

q) Atendre les sol·licituds d'informació sobre les persones col·legiades i sobre les sancions fermes a elles imposades, així com peticions d'inspecció o investigació, que degudament motivades formule l'autoritat competent d'un Estat membre de la Unió Europea en els termes previstos en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici.

r) Totes les altres funcions que siguen beneficioses per als interessos professionals de les persones col·legiades i persones usuàries i que s'encaminen al compliment dels objectius col·legials.

s) La promoció d'invencions i treballs professionals de les persones col·legiades en matèria de podologia, l'aplicació de mètodes, sistemes o avançaments de la qual redunden en benefici de la humanitat en general, o de la professió en particular.

TÍTOL TERCER

De la col·legiació i les persones col·legiadesCapítol I. De la col·legiacióArticle 7. Obligatorietat de la col·legiació

Per a l'exercici professional de la podologia, qui tinga el seu domicili professional únic o principal en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana haurà d'incorporar-se a aquest.

La col·legiació podrà revestir les modalitats d'exercent, no exercent i honorífica. Només la primera habilitarà per a l'exercici professional de la podologia en el territori de la Comunitat Valenciana.Article 8. L'accés a la col·legiació es regirà pel principi d'igualtat de tracte i no-discriminació

Per a incorporar-se a l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana com a persona col·legiada exercent serà requisit imprescindible la presentació per la persona interessada d'una sol·licitud escrita dirigida a la Junta de Govern, que es podrà dur a terme a través de la finestreta única, acreditant:

a) La identitat de la persona sol·licitant.

b) La condició de podòleg o podòloga, en virtut del títol acadèmic oficial vàlid en el territori de la Comunitat Valenciana que, en el cas d'un títol estranger, haurà d'estar degudament homologat o reconegut segons la normativa vigent d'aplicació.

c) Tindre sol·licitada l'alta en la llicència fiscal corresponent.

d) Alta en règim general o autònom.

e) L'adreça del domicili professional i l'alta en el Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiment Sanitaris en el territori de la Comunitat Valenciana.

f) No estar inhabilitat per a l'exercici professional de la podologia.

g) Haver efectuat l'ingrés de la quota de col·legiació.

h) Les persones sol·licitants de nacionalitat diferent de l'espanyola hauran d'acreditar, a més, estar en possessió del permís que habilite per al treball a Espanya, llevat que per la seua nacionalitat no siga necessari.

i) Declaració de la persona sol·licitant d'estar al corrent de pagament de les quotes d'altres col·legis professionals en els quals estiga o haja estat col·legiada, així com de no haver sigut sancionada en aquests col·legis per una infracció greu o molt greu en els últims cinc anys.Article 9

Per a incorporar-se a l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana com a persona col·legiada no exercent bastarà presentar la sol·licitud, que es podrà realitzar a través de la finestreta única, acreditant la identitat, la possessió del títol acadèmic corresponent, i l'ingrés de la quota de col·legiació corresponent.Article 10

La modificació de la condició de persona col·legiada exercent a la de no exercent i viceversa s'efectuarà prèvia sol·licitud de la persona interessada; en el segon cas, haurà d'acreditar la concurrència dels requisits establits en l'article 8 i abonament de la part proporcional de la quota d'exercent.Article 11

Correspondrà a la Junta directiva de Govern resoldre sobre les sol·licituds d'incorporació presentades, i podrà admetre-les, suspendre-les o denegar-les. Amb aquesta finalitat practicarà les diligències que, si escau, considere oportunes, i dictarà la resolució en el termini màxim de dos mesos, excepte causes de força major o reiteració de la sol·licitud, amb identitat de subjecte i circumstàncies. Transcorregut aquest termini, es considerarà denegada la sol·licitud.

La sol·licitud de col·legiació serà denegada en els casos següents:

a) Quan els documents presentats amb la sol·licitud d'ingrés siguen insuficients o hi haja dubtes sobre la seua legitimitat.

b) En cas que autoritzada la col·legiació, no abonara les quotes d'incorporació.

c) A la persona afectada d'una sentència judicial ferma d'inhabilitació per a l'exercici professional o que estiga complint una sanció col·legial ferma d'expulsió temporal o definitiva imposada mitjançant resolució de l'expedient prèviament incoat.

La resolució suspensiva o denegatòria serà motivada, i s'advertirà dels recursos que siguen procedents.Article 12

La Junta de Govern podrà nomenar com a col·legiat/ada honorífic/a de l'ICOPCV les persones que s'hagen distingit pels seus mèrits o serveis prestats a favor de la professió, del Col·legi o de la ciència de la podologia en general, sense cap altre requisit que el de la seua acceptació.

La distinció de col·legiat/ada honorífic/a no subjectarà la persona titular a les obligacions col·legials, però li concedirà els drets que es determinen en l'acord del seu nomenament.Article 13

Les persones col·legiades exercents podran acreditar la seua condició mitjançant la targeta d'identitat el model de la qual acorde la Junta de Govern.Article 14.

1. La condició de col·legiat/ada es perdrà:

a) Per defunció.

b) Per baixa voluntària degudament instada davant la Junta de Govern del Col·legi.

c) Suprimit

d) Per condemna ferma que comporte la inhabilitació per a exercir la professió.

e) Per sanció ferma d'expulsió temporal o definitiva del Col·legi, acordada en expedient disciplinari.

2. La pèrdua de la condició de col·legiat/ada per les causes expressades en els apartats d) i e) del número anterior serà acordada pel Comité o Junta de Govern del Col·legi mitjançant una resolució motivada i serà comunicada per escrit a la persona interessada, moment en què farà efecte, i serà igualment comunicada al Consell General de Col·legis de Podòlegs.

3. Suprimit.

Capítol II. De les persones col·legiades exercentsSecció 1a. Drets de les persones col·legiades exercentsArticle 15

Totes les persones col·legiades exercents de l'ICOPCV tenen, en relació amb aquest, els drets a:

1. Participar en l'organització i funcionament del Col·legi a través de:

a) El dret de sufragi actiu i passiu per a l'elecció dels membres als òrgans de govern, i el de remoure les persones titulars mitjançant una moció de censura, de conformitat amb el règim electoral previst estatutàriament.

b) El dret a promoure actuacions dels òrgans de govern per mitjà d'iniciatives formulades a aquests.

c) El dret a crear grups de treball i agrupacions representatives d'interessos específics en el si del Col·legi, amb sotmetiment en tot cas als seus òrgans de govern.

d) El dret a participar amb veu i vot en les assemblees generals del Col·legi.

2. Obtindre, després de la formulació d'una queixa escrita o verbal davant la Junta de Govern o qualsevol dels seus membres, la tutela, empara i suport del Col·legi en defensa dels seus legítims interessos professionals i dignitat professional enfront dels actes que els lesionen empresos per tercers, altres persones col·legiades, institucions públiques o entitats privades, sense que hi haja culpa per part seua.

3. Participar en els serveis, avantatges i beneficis que a favor de les persones col·legiades dispose el Col·legi, o els que li siguen concedits a aquest per qualsevol institució pública o entitat privada.

4. Rebre informació de tota índole econòmica, corporativa, professional o científica, en relació al Col·legi o a la podologia, de què dispose, excepte la classificada com a confidencial perquè afecte circumstàncies personals de persones col·legiades o tercers, o estiga emparada pel deure de secret professional.

5. A l'exercici lliure de la podologia en el territori de la Comunitat Valenciana, sota l'empara i l'ordenació del Col·legi.

Secció 2a. Deures de les persones col·legiades exercentsArticle 16. Seran deures de les persones col·legiades exercents en relació al Col·legi

1. Complir el que es disposa en els presents estatuts, en les normes que els despleguen, els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i les normes deontològiques de la professió.

2. Estar al corrent en el pagament de les seues quotes col·legials i altres contribucions econòmiques, corporatives o fiscals.

La falta de pagament de les quotes col·legials i altres contribucions econòmiques corporatives comportarà la suspensió de la prestació dels serveis gratuïts oferits pel Col·legi mentre no s'estiga al corrent en el pagament, i això sense perjudici de la sanció que per infracció disciplinària li puga ser imposada, amb la tramitació prèvia d'expedient disciplinari conformement als presents estatuts.

Els pagaments de les quotes col·legials s'abonaran cada semestre entre els dies 5 i 10 del mes de gener i juliol.

3. Comunicar al Col·legi els seus canvis de domicili o consulta professional, i l'aparició de causes d'inhabilitació o incompatibilitat per a l'exercici professional de la podologia.

4. Comunicar al Col·legi tot acte d'intrusisme i competència deslleial que arribe al seu coneixement, així com les conductes mantingudes per tercers o altres persones col·legiades que vulneren la dignitat professional, les normes deontològiques, els drets dels pacients, els interessos professionals o els preceptes corporatius.Article 17. En relació a l'exercici de la professió i a les altres persones col·legiades, seran deures de les persones col·legiades

1. L'escrupolosa observança de les normes deontològiques i sanitàries.

2. La diligent assistència al pacient i aplicació de les tècniques científiques.

3. El sosteniment o exercici en una consulta professional instal·lada adequadament.

4. Guardar el respecte degut a la imatge corporativa, i a la imatge professional de les altres persones col·legiades, no efectuar actes de comparació en menyspreu d'aquestes amb finalitats autopromocionals.

5. Respectar la lliure concurrència competencial, i llibertat d'elecció del pacient.

6. Sotmetre's a l'arbitratge del Col·legi en matèria d'honoraris i conflictes professionals entre persones col·legiades.

Capítol III. De les persones col·legiades no exercentsSecció 1a. Drets de les persones col·legiades no exercentsArticle 18

Les persones col·legiades com a no exercents en l'ICOPCV tenen, en relació amb aquest, els drets a:

1. Participar de les activitats de formació i perfeccionament, i promoció dels avanços, invencions o treballs científics o tècnics, organitzats, finançats o afavorits pel Col·legi.

2. Rebre la informació que, en matèria relacionada amb la podologia, divulgue el Col·legi.

3. Participar de les activitats i serveis prestats pel Col·legi de caràcter cultural, assistencial, recreatiu i els que es determine.

4. Formular peticions i suggeriments als òrgans de govern i assistir a assemblees generals amb veu, però sense vot.

Secció 2a. Deures de les persones col·legiades no exercentsArticle 19

Seran deures de les persones col·legiades no exercents:

1. Aportar la contribució econòmica que es determine.

2. Notificar els canvis del seu domicili.

3. Sotmetre's al règim disciplinari del Col·legi.

TÍTOL QUART

Dels òrgans de govern de l'ICOPCVCapítol I. Disposició generalArticle 20

Els òrgans de govern de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana són l'Assemblea General, la Junta de Govern i la Comissió Electoral.

Capítol II. L'Assemblea GeneralArticle 21

L'Assemblea General, composta per totes les persones col·legiades exercents, és l'òrgan suprem de la voluntat col·legial en els assumptes propis de la seua competència.

Els seus acords seran obligatoris fins i tot per als dissidents o absents.Article 22

Hauran de decidir-se per acord de l'Assemblea General els assumptes següents:

a) Obligatòriament, aquells sobre els quals tinga atribuïda la competència exclusiva.

b) Els que, conforme a l'article 29 li siguen sotmesos per iniciativa de les persones col·legiades.

Així mateix, la Junta de Govern podrà sotmetre a la decisió de l'Assemblea General tots aquells assumptes que estime pertinents, en atenció a la seua rellevància.

Article 23

Correspon en exclusiva a l'Assemblea General la competència per a decidir en els següents assumptes:

1. La modificació dels Estatuts.

2. La dissolució del Col·legi.

3. L'aprovació dels pressupostos anuals, així com designar, si escau, una Comissió revisora de comptes o uns auditors per a verificar l'estat de comptes.

4. L'aprovació de la memòria anual.

5. L'aprovació de la gestió econòmica i corporativa, i la dació de comptes.

6. L'adopció de recursos econòmics extraordinaris.

7. Les operacions patrimonials sobre drets reals sobre béns immobles.

8. La censura i remoció de les persones titulars de càrrecs de govern.

9. Aquells altres que es determinen legalment, convencionalment o estatutàriament.

10. Decidir sobre les qüestions que la Junta de Govern sotmeta a la seua competència.

11. Aprovació de les despeses que es generen pels membres de la Junta de Govern i aprovació del seu import i concepte a percebre i especificació de les despeses incorregudes.Article 24. Adopció d'acords

1. L'Assemblea General adoptarà els seus acords per assentiment o com a regla general, per majoria simple dels vots emesos, excepte en els casos en què es requerisca una majoria qualificada.

2. S'adoptaran per assentiment aquelles propostes de mer tràmit procedimental que, enunciades per la taula de l'Assemblea, no susciten objecció o oposició.

3. Com a regla general, els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots emesos, en votació que podrà ser:

a) A mà alçada.

b) Nominal, per les persones col·legiades assistents.

c) Secreta.

4. Els sistemes de votació que propose la mesa per als casos concrets seran adoptats per assentiment; si no n'hi ha, es votarà a mà alçada amb vista a la seua elecció.Article 25

L'Assemblea General serà convocada per la Junta de Govern, i podrà ser-ho amb el caràcter d'ordinària o extraordinària. No obstant això, també podrà quedar vàlidament constituïda l'Assemblea General quan, trobant-se presents i reunides la totalitat de les persones col·legiades que exerceixen, s'acorde per unanimitat d'aquests la celebració de l'Assemblea i el seu ordre del dia.Article 26

L'Assemblea General ordinària ha de celebrar-se obligatòriament una vegada a l'any, dins dels tres primers mesos d'aquest, i s'hauran d'incloure en l'ordre del dia almenys els següents punts:

1. Aprovació de la Memòria referida a l'any anterior.

2. Aprovació dels pressupostos anuals.

3. Aprovació de la dació de comptes respecte a l'any anterior.

4. Torn obert de paraules.Article 27

La Junta de Govern podrà convocar Assemblea General Extraordinària totes les vegades que calga, en atenció a la urgència o gravetat dels assumptes a tractar-hi.

Així mateix, la Junta de Govern convocarà Assemblea General Extraordinària quan així resulte del que es disposa en l'article 29.Article 28

La convocatòria de l'Assemblea General s'efectuarà amb una antelació mínima de quinze dies naturals al de la seua celebració, llevat que, en el cas de les extraordinàries, les circumstàncies o la urgència del cas exigisquen uns terminis més breus, mai inferiors a 48 hores.La convocatòria, incloent-hi l'ordre del dia corresponent, es realitzarà mitjançant una circular escrita a totes i cadascuna de les persones col·legiades al domicili que tinguen designat en el Col·legi, i també mitjançant una comunicació per correu electrònic a l'adreça que hi tinguen designada. Així mateix, es publicarà en la pàgina web del Col·legi.Article 29. Petició de les persones col·legiades

1. La celebració d'Assemblea General extraordinària pot ser sol·licitada per qualsevol de les persones col·legiades, raonant la seua pertinència i proposant l'ordre del dia, davant la Junta de Govern.

Aquesta sol·licitud vincularà la Junta de Govern quan siga subscrita per la quarta part de les persones col·legiades que exerceixen.

2. Així mateix, les persones col·legiades podran sol·licitar de la Junta de Govern la inclusió en l'ordre del dia de l'Assemblea General ordinària dels punts que proposen. Aquesta sol·licitud serà vinculant quan estiga subscrita, almenys, per una quarta part de les persones col·legiades que exerceixen i es formule amb almenys set dies naturals d'antelació al de la celebració de l'Assemblea.Article 30

Dels resultats de l'Assemblea General s'estendrà una acta signada pel secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta de la mesa.

La Junta de Govern podrà requerir la presència notarial perquè s'estenga acta de l'Assemblea, i estarà obligada a fer-ho quan, amb una antelació mínima de set dies naturals al de la celebració de l'Assemblea, ho sol·licite un nombre de persones col·legiades igual o superior a la quarta part del total.

L'acta notarial equivaldrà a l'acta de l'Assemblea i no necessitarà aprovació. Les despeses notarials seran de càrrec del Col·legi.Article 31. Mesa

La mesa de l'Assemblea General estarà composta pels membres de la Junta de Govern presents.

Presidirà l'Assemblea General el president o presidenta del Col·legi, si no hi és, la presidirà el vicepresident o vicepresidenta, i a falta dels anteriors qualsevol membre de la Junta de Govern.

Exercirà la secretaria el secretari o secretària del Col·legi; si no és possible, l'exercirà qui designe la mesa.

Capítol III. La Junta de Govern.Secció 1a. De la Junta de GovernArticle 32

La Junta de Govern és l'òrgan permanent que regirà i representarà el Col·legi, amb sotmetiment a la voluntat de l'Assemblea General i als Estatuts.

Estarà composta per la Junta Directiva de Govern, integrada per la persona titular de la Presidència, Vicepresidència, Secretaria, i Tresoreria del Col·legi i pel Ple de la Junta de Govern integrada pels anteriors i sis vocals numerats.

Els càrrecs de la Junta de Govern duraran quatre anys i es renovaran conformement al procediment assenyalat en els presents Estatuts.

En els pressupostos anuals es fixaran les partides necessàries per a compensar les despeses de desplaçament i determinar les dietes d'assistència a reunions dels membres de la Junta de Govern.Article 33

Corresponen a la Junta Directiva de Govern les funcions següents:a) Representativa del Col·legi.

b) Consultiva.

c) Els actes ordinaris de govern, administració i gestió econòmica del Col·legi.

d) Resoldre d'urgència en aquells assumptes de la competència del Col·legi que no puguen ser demorats, sense perjudici d'informar en la primera Junta de Govern o Assemblea que se celebre.

Corresponen al Ple de la Junta de Govern les funcions següents:a) Executiva, respecte dels acords adoptats per l'Assemblea General, els Estatuts i els reglaments.

b) L'exercici de la potestat disciplinària respecte de les matèries imposades per l'Assemblea General, disposició legal o estatutària, en matèria corporativa.

c) L'exercici de la potestat disciplinària.Article 34

Per a l'exercici de les seues funcions, la Junta de Govern assumirà les competències que se li atribueixen estatutàriament i a més, les següents:

1. Fixar la quantia de les quotes de col·legiació i les aportacions periòdiques ordinàries de les persones col·legiades, així com recaptar-les. Proposar a l'Assemblea General, si ho estima necessari, la imposició de quotes extraordinàries.

2. Redactar les propostes de reglaments, pressupostos, modificacions dels Estatuts, etc., que han de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea.

3. Rendir els comptes anuals i formular balanços, comptes i memòria anual per a sotmetre'ls a l'Assemblea General.

4. Designar comissions i grups de treball amb vista al desenvolupament de les funcions col·legials, i la seua remoció, supervisar i regular aquestes comissions i grups de treball.

5. Designar delegats del Col·legi a les províncies de la Comunitat Valenciana.

6. Complir i fer complir els acords de l'Assemblea General, els Estatuts i la legislació vigent que afecte el Col·legi.

7. Defensar els interessos professionals de les persones col·legiades, exercint en el seu àmbit la plena representació del Col·legi, sense perjudici de la delegació de totes o part de les seues facultats.

8. Totes les competències que tinga atribuïdes el Col·legi, sense designació de l'òrgan concret que ha d'exercir-les.Article 35

En l'exercici de les seues funcions i competències, la Junta de Govern actuarà col·legiadament com a regla general, sense perjudici del que es disposa en els articles 38 i següents.

Adoptarà els seus acords per majoria simple dels vots, sempre que es trobe vàlidament constituïda. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat de la Presidència.Article 36

La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda amb la concurrència d'almenys la meitat més un dels seus membres.

S'admetrà l'assistència a la Junta de Govern mitjançant mitjans telemàtics que permeten confirmar de manera indubtable la identitat del membre de la Junta que utilitze aquests mitjans.Article 37

La Junta de Govern es reunirà ordinàriament una vegada al mes, i extraordinàriament totes les vegades que calga o ho sol·liciten tres membres d'aquesta.

La convocatòria la farà la Secretaria, per mandat de la Presidència, de manera individual i amb un termini d'antelació de cinc dies naturals al de la seua celebració. En tot cas, la Presidència podrà completar o ampliar l'ordre del dia de la reunió com a màxim 48 hores abans d'aquesta reunió.

En tot cas, els membres de la Junta de Govern podran enviar a la Secretaria suggeriments d'assumptes a incloure en l'ordre del dia per al seu trasllat a la Presidència, qui decidirà l'ordre del dia definitiu sota el seu criteri.Article 38

Sense perjudici de les seues funcions col·legiades, correspondran als membres de la Junta de Govern, de manera individual, a més de les funcions que en cada cas establisquen els estatuts, les següents:

A) A la Presidència.

1. La representació institucional del Col·legi en les seues relacions amb els poders públics, corporacions i autoritats.

2. Presidir la Junta de Govern i l'Assemblea General, i les comissions especials a les quals assistisca, dirigint els debats i donant i llevant els torns de paraula, amb vot de qualitat en cas d'empat.

3. Resoldre d'urgència en aquells assumptes de la competència del Col·legi, que no puguen ser demorats; sense perjudici d'informar en la primera Junta de Govern o Assemblea que se celebre.

4. Expedir els lliuraments per a la inversió dels fons del Col·legi.5. Conferir apoderaments.

6. L'obertura i cancel·lació de comptes en entitats bancàries i l'ingrés o la retirada de fons, conjuntament amb la Tresoreria.

7. Coordinar i dirigir la labor dels membres de la Junta de Govern.

Article 39

La Vicepresidència substituirà la Presidència i assumirà les seues funcions en cas d'absència, malaltia, abstenció o vacant, i exercirà totes les funcions que li conferisca Presidència.Article 40

La Secretaria tindrà atribuïdes les funcions següents:

1. Redactar les actes de les assemblees generals i Junta de Govern.2. Portar els llibres del Col·legi necessaris per al seu ordenat servei i funcionament, i obligatòriament llibres d'actes, registre d'entrades i eixides de documents i correccions disciplinàries.

3. Les que assigne la Presidència.

4. Expedir certificacions.

5. Donar compte a la Presidència de totes les sol·licituds i comunicacions que es remeten al Col·legi.

6. Custodiar i controlar els expedients de les persones col·legiades i mantindre actualitzada la llista d'aquests.

7. Redactar i cursar les notificacions, citacions i convocatòries del Col·legi, amb el vistiplau de la Presidència.

8. Organitzar i dirigir les oficines i exercir la direcció del personal.Article 41

Correspon a la Tresoreria:

1. Recaptar i custodiar els fons del Col·legi.

2. Portar la comptabilitat.

3. Pagar els lliuraments que expedisca la Presidència.

4. Proposar els pressupostos.

5. Informar els òrgans de l'estat financer del Col·legi.

6. Portar l'inventari minuciós dels béns del Col·legi, que administrarà.

7. Ingressar i retirar fons de les entitats financeres conjuntament amb la Presidència.Article 42

Correspon a les vocalies:

1. Auxiliar els altres membres de la Junta de Govern i substituir-los en la seua absència.

2. Les funcions que la Presidència els encomane.Article 43

Els càrrecs de la Junta de Govern es proveiran per elecció, mitjançant votació directa i secreta de totes les persones col·legiades que exerceixen.

La duració dels càrrecs serà de quatre anys, i podran reelegir-se per un sol mandat més.Article 44

Tindran capacitat per a formar part de la Junta de Govern les persones col·legiades que exerceixen en les quals concórreguen, a més, els requisits següents:

a) Exercir la professió dins del territori de la Comunitat Valenciana, ja siga de forma dependent per a tercers, independent amb consulta pròpia, o sent docent en qualsevol universitat de la Comunitat Valenciana. Haurà d'acreditar-se el contracte laboral corresponent o el número de registre sanitari atorgat per la Conselleria de Sanitat, segons el cas.b) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions corporatives.

c) No haver sigut objecte de correcció disciplinària.

d) No haver sigut inhabilitat/ada o suspés/esa per a càrrecs públics per resolució ferma.

Secció 2a. Del procés electoralArticle 45

Els col·legiats que pretenguen concórrer a les eleccions hauran de verificar-ho per mitjà d'una candidatura a tots els càrrecs.

Cap candidat o candidata podrà presentar-se a més d'un càrrec.

La persona cap de llista que opte a la Presidència representarà la candidatura de totes les persones que componguen aquesta llista. A aquesta persona es remetran les notificacions.Article 46

Amb anterioritat a la convocatòria d'eleccions, i dins dels últims nou mesos del període de mandat de la Junta de Govern, la Secretaria del Col·legi anunciarà l'obertura del procés electoral, que donarà lloc automàticament a un termini de dos mesos per a la presentació i recepció de candidatures.Article 47

Les candidatures, signades per tots els seus components i dirigides a la Comissió Electoral, es presentaran en la seu del Col·legi dins del termini establit, per al seu visat per la Comissió Electoral que comprovarà que es donen els requisits de capacitat de tots els seus components, de conformitat amb l'article 44.

Contra la denegació de validesa es pot interposar un recurs de reposició davant la Comissió Electoral, en el termini de set dies hàbils. En el mateix termini resoldrà el recurs aquesta comissió.Article 48

Finalitzat el termini de presentació de candidatures i resolts, si escau, els recursos que s'hagen formulat, la Comissió electoral proclamarà i anunciarà les candidatures en el termini de set dies hàbils. A continuació s'obrirà un altre termini de set dies hàbils per a poder recórrer davant la Comissió Electoral sobre la validesa de les candidatures per qualsevol de les altres, i la Comissió haurà de resoldre en el mateix termini.

Si s'ha presentat i proclamat una única candidatura, podrà ser considerada electa per ratificació de l'Assemblea General.

Si no es presenten i proclamen candidatures, quedarà automàticament prorrogat el període de mandat de l'actual Junta de Govern per uns altres quatre anys. Igualment succeirà en el cas de no-ratificació per l'Assemblea d'una candidatura única.

En els altres casos, la Secretaria convocarà eleccions.Article 49

El dia i l'hora fixats per a les eleccions es constituirà en la seu del Col·legi la mesa electoral, que estarà formada per la Comissió electoral i, si escau, una persona col·legiada nomenada com a interventora per cada candidatura i que haurà de ser membre d'aquesta.Article 50

Les paperetes de vot, que seran editades pel Col·legi per a cada candidatura, hauran de ser idèntiques en grandària, color i format, i portaran impreses, per una sola cara, la relació de candidates i candidats i càrrecs als quals aspiren.

La mesa electoral cuidarà que hi haja el nombre suficient de paperetes en la seu on se celebren les eleccions durant tot el procés.Les candidatures podran confeccionar pel seu compte paperetes pròpies, i distribuir-les, sempre que respecten el color i grandària de les editades pel Col·legi.Article 51

Les persones electores hauran d'acreditar la seua personalitat abans de depositar el seu vot. La Comissió electoral comprovarà la seua inclusió en el cens de col·legiats aptes per a votar.Article 52

Els vots seran depositats, i així romandran fins al moment de l'escrutini, en una urna tancada i precintada a través d'una ranura situada en la seua part superior.Article 53

Seran declarats nuls tots aquells vots que ho facen per candidatures no proclamades, continguen esmenes o ratllades en les paperetes, expressions alienes als estrictes continguts de la votació, o més d'una papereta si ho són de diferents candidatures.

De l'escrutini estendrà acta la mesa electoral, la còpia de la qual s'inserirà en el tauler d'anuncis del Col·legi.Article 54. Vot per correu

La Comissió Electoral remetrà a totes les persones col·legiades al domicili que tinguen designat en el Col·legi la documentació necessària perquè exercisquen, si ho desitgen, el vot per correu, que inclourà paperetes de totes les candidatures i indicarà el termini màxim per a la recepció d'aquestes. A més, hauran d'incloure-hi fotocòpia del seu document nacional d'identitat. El vot per correu haurà de remetre's a un apartat de correus que indicarà la Comissió electoral i que estarà sota la custòdia d'aquesta.Article 55

La candidatura electa prendrà possessió dels seus càrrecs al cap de quinze dies naturals de la celebració de les eleccions. Fins a aqueix moment, la ixent facilitarà a l'entrant tota la informació i documentació que necessite, i s'abstindrà d'exercir les seues funcions, llevat dels actes estrictament necessaris i els ordinaris.Article 56. Cessament

Els membres de la Junta de Govern cessaran en els seus càrrecs per les causes següents:

a) Dimissió o renúncia.

b) Expiració del període de mandat, amb relleu electoral.

c) Falta de concurrència dels requisits de capacitat per a formar part de la Junta de l'article 44.

d) Aprovació d'una moció de censura.

e) Mort, invalidesa absoluta o malaltia que li impedisca exercir el càrrec.

f) Absència no justificada a més de la meitat de les reunions anuals de la Junta de Govern.Article 57

En el supòsit en què cessen la totalitat dels membres de la Junta, la Comissió Electoral, activada de forma automàtica exercirà interinament les seues funcions, i haurà de convocar immediatament eleccions.Si no es presenten candidatures, la Comissió electoral convocarà l'Assemblea General amb el següent ordre del dia:

1. Elecció per procediment abreujat i de manera individual, de candidats a cadascun dels càrrecs de la Junta.Article 58

Així mateix seran convocades eleccions pel procediment ordinari quan el seu nombre quede reduït a cinc o menys membres per donar-s'hi les circumstàncies de l'article 56 anterior.Article 59. Moció de censura

Les mocions de censura, sotmeses a l'Assemblea General per qualsevol dels procediments previstos en l'article 29, exigiran per a la seua aprovació el vot favorable de la meitat més un del nombre total de persones col·legiades que exerceixen.

Si la moció de censura es dirigeix només contra alguna de les persones titulars de la Junta de Govern, podrà proposar-se en aquesta el candidat o candidata que haja de substituir-la. Aprovada la moció se sotmetrà a votació l'elecció del candidat o candidata que s'ha proposat. En un altre cas, quedarà el seu càrrec desert, que podrà ser integrat pel procediment de substitució de l'article 39 o 42.

Si la moció de censura es dirigeix contra la Junta de Govern íntegrament, i resulta aprovada, la Comissió electoral convocarà eleccions pel procediment de l'article 57.

Capítol IV. La Comissió ElectoralArticle 60

La Comissió Electoral estarà formada pels dues persones col·legiades que exerceixen que, en la data de celebració de cada Assemblea General ordinària, siguen respectivament la persona de major i la de menor edat, i podran ser assistides en l'exercici de les seues funcions per una persona professional del dret que forme part de l'assessoria jurídica del Col·legi o per un membre del col·legi, que exerceix o no, que haja ocupat en el passat el càrrec de la Presidència o Secretaria del Col·legi, que ells mateixos designen i aquests accepten per a formar part de la Comissió Electoral.

La designació com a integrants nats de la Comissió electoral es notificarà individualment a aquests; a més s'anunciarà en la mateixa Assemblea General ordinària, i haurà de constar en l'acta.

La seua designació romandrà vigent fins a la celebració de l'Assemblea General ordinària en la qual siguen substituïts pels qui passen a tindre els requisits d'edat necessaris.

Juntament amb la designació dels integrants nats de la Comissió electoral, es proveirà la designació dels seus substituts, també per ordre d'edat, en previsió que, arribat el moment d'activar-se la Comissió, els seus membres hagen perdut la condició de col·legiats.Article 61

En l'exercici de les seues funcions establides en els articles 47 a 53, 57 i 59, la Comissió electoral gaudirà de completa independència, no estarà sotmesa ni subordinada més que als acords que s'adopten en Assemblea General i als Estatuts. Gaudirà de legitimitat per a representar el Col·legi en el cas de vacant total de la Junta de Govern, i podrà requerir l'auxili o els documents necessaris per al desenvolupament de la seua funció als membres de la Junta o al personal laboral del Col·legi, els quals estaran obligats a prestar la informació.Article 62

Els membres de la Comissió electoral tindran dret a ser indemnitzats econòmicament per l'exercici de les seues funcions, a càrrec dels fons del Col·legi i en la quantia que es determine en els pressupostos, quan s'haja vist efectivament activada.

TÍTOL CINQUÉ

Règim econòmicArticle 63

Els recursos econòmics de l'Il·lustre Col·legi de Podòlegs de la Comunitat Valenciana es destinaran al seu sosteniment, al compliment de les seues finalitats, i procediran de les següents fonts:

1. Quotes i aportacions de les seues persones col·legiades.

2. Rendiments del seu patrimoni.

3. Els productes de les activitats de la corporació que reglamentàriament es determinen.

4. Herències o llegats instituïts a favor del Col·legi.

5. Subvencions o donacions que reba d'institucions públiques.

6. Crèdits que concerte.

7. Donacions o aportacions no finalistes efectuades per persones físiques o jurídiques alienes al Col·legi o a l'Administració pública.

8. Qualssevol altres legalment permeses i vàlidament aprovades.

Article 64

Tindran la consideració de recursos econòmics extraordinaris, a l'efecte de l'aprovació assembleària disposada per l'article 23, les aportacions de les persones col·legiades que consistisquen en derrames, i els rendiments patrimonials derivats de l'alienació de béns immobles.TÍTOL SISÉ

Règim disciplinariCapítol I. Del règim disciplinariArticle 65. Principis generals

1. Les persones col·legiades incorreran en responsabilitat disciplinària en els supòsits i circumstàncies establides en aquests estatuts.

2. Les persones col·legiades respondran disciplinàriament davant el Col·legi de les infraccions que cometen a les normes deontològiques de la professió i a les normes col·legials, en particular en les normes establides en el codi deontològic.

3. No podran imposar-se sancions disciplinàries sinó en virtut d'un expedient instruït a aquest efecte, conformement al procediment establit en aquest títol.

4. La potestat sancionadora correspon a la Junta de Govern, que haurà de demanar necessàriament i prèviament un informe reservat de la Comissió de Deontologia i prèvia tramitació d'un procediment disciplinari.

No obstant el que s'ha assenyalat anteriorment, l'enjudiciament i sanció de les faltes comeses pels membres de la Junta de Govern serà competència del Consell General de Podòlegs.

5. Els acords sancionadors seran immediatament executius, sense perjudici dels recursos que pertoquen.

6. L'Il·lustre Col·legi de Podòlegs de la Comunitat Valenciana donarà compte al Consell General de Podòlegs, en un termini de 15 dies, de totes les sancions que imposen per faltes greus o molt greus. El Col·legi portarà un registre de sancions.Article 66. Faltes disciplinàries

Les faltes disciplinàries es classificaran en faltes lleus, greus i molt greus.

1. Són faltes lleus:

a) La infracció negligent de les normes contingudes en el codi deontològic, quan no suposen falta greu.

b) La negligència en els deures corporatius, o dels acords adoptats pels òrgans de Govern.

c) La falta de respecte lleu cap a la imatge corporativa, cap a membres dels òrgans de govern en l'exercici de les seues funcions o cap a altres persones col·legiades realitzada sense publicitat.

d) La negligència en la col·laboració amb la Comissió Electoral o la Junta de Govern, que haja sigut sol·licitada en l'exercici de les seues funcions.

e) La infracció lleu d'una norma o deure deontològic.

f) Faltar o no atendre el pagament d'un trimestre de les quotes col·legials per causes imputables a la persona col·legiada.

2. Són faltes greus:

a) La pertorbació de l'ordre en l'Assemblea General, quan no constituïsca una falta molt greu.

b) La falta de respecte al Col·legi, als seus òrgans de govern o persones titulars d'aquests, a les persones col·legiades o a la dignitat de la professió, realitzada sense publicitat.

c) La negativa injustificada a sotmetre's a l'arbitratge del Col·legi en assumptes de la seua competència.

d) La desatenció a les queixes justificades dels seus pacients.

e) La competència deslleial, realitzada sense publicitat.

f) La negligència en l'aplicació de les tècniques científiques i sanitàries, quan no siga greu.

g) Les deficiències en les instal·lacions de la consulta.

h) L'encobriment de l'intrusisme professional.

i) La infracció greu d'una norma o deure deontològic.

j) La comissió de tres faltes lleus en un període de dotze mesos.

3. Són faltes molt greus:

a) Els actes d'obstruccionisme a la labor de la Comissió Electoral, Junta de Govern o al normal desenvolupament de l'Assemblea General.b) La reiterada desatenció a un requeriment de la Comissió Electoral, Junta de Govern en l'exercici de les seues funcions o la negativa oberta i injustificada a aquest.

c) L'alteració greu de l'ordre en l'Assemblea General.

d) La falta del respecte al Col·legi, als seus òrgans de govern o membres d'aquests, a les persones col·legiades o a la dignitat de la professió, realitzada amb publicitat.

e) L'embriaguesa o toxicomania habitual que afecte greument l'exercici de la professió.

f) El tracte degradant o vexatori al pacient.

g) La negligència greu en l'aplicació de les tècniques sanitàries i professionals.

h) El pertinaç incompliment dels deures corporatius.

i) La difusió de tècniques o notícies falses.

j) La competència deslleial, realitzada amb publicitat.

k) La publicitat enganyosa.

l) La infracció molt greu d'una norma o deure deontològic, o la infracció greu de diverses d'aquestes normes o deures de manera simultània.

m) La reiteració de falta greu en el període d'un any.Article 67. Sancions disciplinàries

Per a la imposició de sancions la Junta de Govern haurà de graduar la responsabilitat de la persona inculpada en relació amb la naturalesa de la infracció comesa, transcendència d'aquesta i altres circumstàncies modificatives de la responsabilitat.

Per raó de les faltes a què es refereix l'article precedent, poden imposar-se les següents sancions:

1. Per faltes lleus:

a) Amonestació privada, verbal o escrita.

b) Multa de 30,01 a 300,01 euros.

2. Per faltes greus:

a) Inhabilitació per a ocupar càrrecs en el govern del Col·legi entre cinc i quinze anys.

b) Suspensió de fins a cinc anys del dret a participar dels serveis, avantatges i beneficis del Col·legi de caràcter social o recreatiu.

c) Suspensió de la condició de col·legiat fins a un any.

d) Multa de 300,01 euros a 3.000 euros.

e) En tot cas, correspondrà l'anotació desfavorable en l'expedient.3. Per faltes molt greus:

a) Suspensió de la col·legiació per un temps entre un i tres anys.b) Suspensió de fins a set anys del dret a participar dels serveis, avantatges i beneficis del Col·legi de caràcter social o recreatiu.

c) Inhabilitació permanent per a ocupar càrrecs de govern en els òrgans del Col·legi, en tot cas.

d) Expulsió del Col·legi.

e) Multa de 3.000,01 a 6.000,01 euros.

Capítol II. Del procediment disciplinariArticle 68. Procediment disciplinari

La imposició de qualsevol sanció disciplinària exigeix la formació i tramitació prèvia de l'expedient corresponent, garantint els principis de presumpció d'innocència, contradicció i audiència de la persona afectada.Article 69. Competència

Les faltes lleus les corregirà la Presidència del Col·legi, per acord de la Junta de Govern, i de conformitat amb el procediment establit en l'article 65.3 dels presents estatuts.

La sanció de les faltes restants serà competència de la Junta de Govern, amb la instrucció prèvia d'un expedient disciplinari i conforme al procediment que es regula en el present capítol.Article 70

1. El procediment disciplinari es tramitarà conforme a un reglament específic, amb les degudes garanties d'audiència, contradicció i revisió, i subjecte als principis d'irretroactivitat, tipicitat, proporcionalitat, responsabilitat, presumpció d'innocència i separació d'òrgans instructors i sancionadors.

2. La vulneració dels principis i garanties establits en el paràgraf anterior, quan efectivament produïsca situacions d'indefensió, determinaran l'anul·labilitat de les actuacions afectades per aquesta.

3. Amb caràcter supletori, caldrà ajustar-se al que es disposa en el procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora general administrativa.Article 71

Quan se seguisca un procés penal pels mateixos fets i amb identitat de subjectes, se suspendrà la iniciació o tramitació del procediment disciplinari fins a la finalització d'aquell.

Els fets declarats provats en la resolució judicial ferma vincularan el resultat del procediment disciplinari.Article 72

Una vegada iniciat el procediment, en qualsevol moment en què qui l'instrueix aprecie que la presumpta infracció puga ser constitutiva d'una infracció penal per delicte o falta, ho posarà immediatament en coneixement de la Junta de Govern perquè aquesta decidisca sobre la comunicació dels fets al Ministeri Fiscal i resolga la suspensió del procediment fins que es produïsca una resolució ferma de l'autoritat judicial, si escau.

Represa la tramitació de l'expedient disciplinari en qualsevol dels supòsits esmentats, la resolució que es dicte haurà de respectar l'apreciació dels fets que continga aquest pronunciament judicial.

Article 73. Mesures de caràcter provisional

Si per resolució de l'òrgan competent s'acorda la incoació del procediment disciplinari, el mateix òrgan podrà proposar, de forma motivada, a la Junta de Govern, que serà la que adopte la decisió, l'adopció de la mesura preventiva de suspensió provisional en l'exercici de la professió de les persones col·legiades afectades que estiguen sotmeses a processament o inculpació en un procediment penal. Aquesta decisió haurà d'adoptar-se mitjançant una resolució motivada i prèvia audiència de la persona interessada.

La resolució que acorde qualsevol de les decisions referides en els apartats anteriors d'aquest article haurà de ser notificada a la persona col·legiada afectada i serà recurrible conforme al que es preveu en aquest estatut.

La suspensió provisional en l'exercici de la professió podrà prolongar-se mentre dure el processament o la inculpació, sense que la situació de suspensió del procediment prevista en l'article anterior afecte el manteniment d'aquesta.Article 74. Tramitació del procediment, notificacions i pròrrogues de terminis

El procediment disciplinari s'impulsarà d'ofici en tots els seus tràmits, sent en tot cas d'obligat compliment els principis continguts en la Llei de procediment administratiu comú i Llei de règim jurídic del sector públic.

La tramitació i les notificacions s'ajustaran al que s'estableix en els presents estatuts i en absència d'això, al que prevenen les dues lleis esmentades.

Les notificacions podran ser fetes en el domicili professional que la persona col·legiada tinga comunicat al Col·legi amb plena validesa i sense perjudici de la responsabilitat que puga derivar-se en el cas de no haver comunicat reglamentàriament el seu eventual trasllat. Si no es pot verificar la notificació en els termes previstos en la llei administrativa, el lliurament podrà realitzar-lo un empleat del Col·legi en els termes previstos en aquesta llei; i si tampoc així pot efectuar-se la notificació, es considerarà efectuada al cap dels quinze dies del seu anunci en el tauler d'edictes del Col·legi.

Els terminis establits en aquesta regulació estatutària del procediment disciplinari seran prorrogables, excepte disposició expressa en contrari, a proposta raonada de qui instrueix l'expedient, aprovada per la Comissió de Deontologia, aprovació que haurà d'efectuar-se en tot cas abans del seu venciment. L'acord sobre la pròrroga, que es notificarà a la persona col·legiada afectada o recurrent, no serà recurrible, sense perjudici del que puguen al·legar les persones interessades per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment i en l'eventual impugnació d'aquests actes en els ulteriors recursos que, si escau, s'interposen contra aquesta.Article 75. Drets de les persones col·legiades en el procediment disciplinari

Les persones col·legiades respecte de les quals se seguisquen procediments disciplinaris tindran els drets següents:

a) A la presumpció d'innocència.

b) A la notificació dels fets que se'ls imputen, de les infraccions que aquests fets puguen constituir i de les sancions que, si escau, se'ls puguen imposar, així com de la identitat de qui porta la instrucció, de l'òrgan competent per a imposar la sanció i de la norma que atribuïsca tal competència.

c) A abstindre's de declarar en el procediment seguit en contra seua, formular al·legacions i utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'ordenament jurídic que siguen procedents.

d) Els altres drets reconeguts per la Llei de règim jurídic del sector públic i la Llei del procediment administratiu comú.Article 76. Iniciació del procediment

El procediment s'iniciarà d'ofici per resolució de la Comissió de Deontologia, resolució que s'adoptarà per pròpia iniciativa, a instàncies de la Junta de Govern o per denúncia.

Si els fets afecten un membre de la Junta de Govern, la iniciació del procediment donarà origen exclusivament a la remissió de l'expedient al Consell General de Col·legis de Podòlegs, i serà de l'exclusiva competència del dit Consell l'obertura d'expedient disciplinari, la instrucció de la informació prèvia o l'arxivament de les actuacions sense més tràmit.

Article 77. Actuacions prèvies a l'expedient disciplinari i informació prèvia

La Comissió de Deontologia podrà traslladar a la persona col·legiada afectada els fets que se li imputen perquè, en el termini de deu dies, al·legue el que al seu dret convinga; podrà sense més tràmit proposar la mesura d'arxivament de les actuacions, l'obertura d'un expedient d'informació prèvia o disciplinari, així com proposar a la Junta de Govern una sanció, sempre que es tracte d'una falta lleu.

De la mateixa manera, podrà iniciar el procediment obrint un període d'informació prèvia amb la finalitat de conéixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència o no de procedir a l'obertura de l'expedient disciplinari. Finalitzades les actuacions d'informació i en tot cas en el termini màxim de trenta dies hàbils des de la resolució que va acordar obrir-la, la Comissió de Deontologia dictarà una resolució per la qual es proposarà a la Junta de Govern l'obertura de l'expedient disciplinari o bé l'arxivament de les actuacions.Article 78. Obertura d'un expedient disciplinari

L'obertura de l'expedient disciplinari serà acordada per la Junta de Govern, a proposta de la Comissió de Deontologia, i correspon també a la Junta de Govern la seua resolució.

Una vegada aprovada per la Junta de Govern l'obertura de l'expedient disciplinari, la Comissió de Deontologia designarà, entre els seus membres, instructor/a i secretari/ària de l'expedient. La Comissió de Deontologia només podrà substituir aquestes persones, quan hagen acceptat el càrrec, en els supòsits de defunció, renúncia i resolució favorable a l'abstenció o recusació.L'obertura de l'expedient disciplinari, incloent-hi el nomenament d'instructor/a i de secretari/ària, es notificarà a la persona col·legiada subjecta a expedient així com a les persones designades per a aquests càrrecs.

L'acceptació de l'excusa d'aquests nomenaments i de la renúncia als càrrecs una vegada acceptats, així com l'apreciació de les causes d'abstenció i recusació, serà competència exclusiva de la Comissió de Deontologia.

El dret de recusació podrà exercitar-se des del moment en què la persona interessada tinga coneixement de la identitat de l'instructor/a i del secretari/ària designats, i podrà promoure's recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment.

Seran aplicables en matèria d'abstenció i recusació de l'instructor/a i del secretari/ària de l'expedient les normes contingudes en la Llei de procediment administratiu comú.

L'Instructor/a, sota la fe del secretari/ària, ordenarà la pràctica de totes les diligències que siguen adequades per a la determinació i comprovació dels fets i de les proves que puguen conduir al seu esclariment i a la determinació de les responsabilitats susceptibles de sanció.Article 79. Plec de càrrecs

En el termini d'un mes des de l'obertura de l'expedient sancionador i a la vista de les actuacions practicades l'instructor/a formularà i notificarà el corresponent plec de càrrecs.

El plec de càrrecs haurà de redactar-se de manera clara i precisa, comprendrà els fets imputats a la persona inculpada en paràgrafs separats i numerats per cadascun d'ells i expressarà la infracció presumptament comesa i les sancions que se li puguen imposar, amb cita concreta dels preceptes aplicables d'aquests estatuts o de l'Estatut del Consell General de Col·legis de Podòlegs aplicables, incloent-hi igualment la identitat de l'instructor/a i de l'òrgan competent per a imposar la sanció.

Article 80. Contestació al plec de càrrecs

El plec de càrrecs es notificarà a la persona, i se li concedirà un termini improrrogable de deu dies perquè puga contestar-lo amb les al·legacions que considere pertinents i aportant els documents que considere d'interés. La persona inculpada podrà proposar en la seua contestació al plec de càrrecs, la pràctica de qualsevol mitjà de prova admissible en dret que crega necessari i acompanyar els documents que considere convenients.Article 81. Període de prova

L'instructor/a disposarà d'un termini de dos mesos per a la pràctica de les proves que estime pertinents per considerar que són adequades per a la determinació de fets i possibles responsabilitats.

Aquesta pràctica podrà incloure proves no proposades per les persones afectades. El termini esmentat es computarà des que es conteste el plec de càrrecs o transcórrega el termini establit per a això sense fer-ho.

L'instructor/a, en una resolució que haurà de ser sempre motivada, podrà denegar l'admissió i pràctica de les proves que considere improcedents, perquè per la seua relació amb els fets no poden alterar la resolució final a favor del presumpte responsable. Aquesta resolució serà recurrible quan determine la impossibilitat de continuar el procediment o produïsca indefensió, i haurà de manifestar-se l'oposició en els altres casos mitjançant l'oportuna al·legació per la persona afectada per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment i en la impugnació d'aquests actes en el recurs que, si escau, s'interpose contra aquesta.

Per a la pràctica de les proves que haja d'efectuar qui instrueix el procediment, es notificarà a la persona inculpada el lloc, la data i l'hora, a fi que puga intervindre-hi.Article 82. Proposta de resolució

L'Instructor/a, dins dels vint dies següents a l'expiració del període de proposició i pràctica de la prova, formularà i notificarà la proposta de resolució, en la qual fixarà amb precisió els fets, efectuarà la qualificació d'aquests a l'efecte de determinar la infracció o infraccions que considere comeses i assenyalarà les possibles responsabilitats de la persona o persones inculpades, així com la proposta de sanció a imposar.Article 83. Al·legacions de la persona inculpada

La proposta de resolució es notificarà a la persona inculpada perquè en el termini improrrogable de deu dies, amb vista de l'expedient, puga al·legar davant de l'instructor/a el que considere convenient en la seua defensa.Article 84. Elevació de l'expedient a la Junta de Govern

L'instructor/a, oïda la persona inculpada o transcorregut el termini sense cap al·legació, remetrà en el termini de cinc dies hàbils des del seu acabament, la proposta de resolució juntament amb l'expedient complet a la Junta de Govern, òrgan competent per a resoldre.Article 85. Resolució de l'expedient

La resolució que pose fi al procediment disciplinari haurà de ser acordada en el termini màxim de trenta dies des de la recepció de la proposta de l'instructor/a, haurà de ser motivada, resoldrà totes les qüestions plantejades en l'expedient i no podrà acceptar fets diferents dels que van servir de base al plec de càrrecs i a la proposta de resolució, sense perjudici de la seua diferent valoració respecte d'aquests.

En tot cas, els acords de suspensió per més de sis mesos o expulsió, hauran de ser presos per la Junta de Govern mitjançant una votació secreta i amb la conformitat de les dues terceres parts dels seus components.

A aquesta sessió estaran obligats a assistir tots els components de la Junta de Govern, de manera que qui no hi concórrega sense causa justificada cessarà com a membre de la Junta de Govern i no podrà presentar la seua candidatura en l'elecció per mitjà de la qual es cobrisca la seua vacant.

La resolució que es dicte haurà de ser notificada a la persona inculpada, haurà de respectar el que s'estableix en la Llei de procediment administratiu comú sobre el seu contingut i expressarà els recursos que contra aquesta pertoquen, els òrgans administratius o judicials davant els quals hagen de presentar-se i el termini per a interposar-los, sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altre que estimen oportú.Article 86. Actes recurribles

Les resolucions de la Comissió de Deontologia per la qual s'arxiven actuacions i les de la Junta de Govern per les quals se suspenguen provisionalment en l'exercici persones col·legiades sotmeses a processament o inculpació, s'arxiven les actuacions iniciades o s'imposen sancions disciplinàries, així com qualsevol altra decisió dins del procediment que, encara que tinga el caràcter d'acte de tràmit, determine la impossibilitat de continuar-lo o produïsca indefensió, podran ser objecte d'un recurs ordinari per les persones interessades dins del termini improrrogable d'un mes des de la seua notificació, davant del Consell General de Col·legis de Podòlegs. La resolució que resolga l'esmentat recurs posa fi a la via administrativa, i serà immediatament executiva i susceptible de recurs contenciós administratiu.

No seran recurribles els acords d'obertura de l'expedient disciplinari. Respecte dels actes de tràmit no recurribles, l'oposició a aquests podrà en tot cas ser al·legada per les persones interessades per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment i en l'eventual impugnació dels dits actes en el recurs que, si escau, s'interpose contra aquesta.

Exclusivament a l'efecte d'interposar un recurs ordinari contra qualsevol de les resolucions esmentades anteriorment que determinen o impliquen l'arxivament o sobreseïment de les actuacions iniciades o la imposició de sancions, es considerarà com a persona interessada la denunciant dels fets, que tindrà dret que se li notifiquen únicament, en la forma prevista per aquests estatuts, els esmentats actes, així com els d'obertura de l'expedient disciplinari.Article 87. Règim dels recursos

El recurs ordinari podrà interposar-se en el termini improrrogable d'un mes des de la notificació, mitjançant escrit a presentar davant la Junta de Govern del Col·legi, i, si escau, la Junta de Govern haurà de remetre'l en el termini de deu dies al Consell General de Col·legis de Podòlegs, juntament amb el seu informe i amb una còpia completa i ordenada de l'expedient.Article 88. Execució i suspensió de l'execució de les resolucions administratives sancionadores

Les resolucions de la Junta de Govern dictades en exercici de la potestat disciplinària pròpia no podran executar-se fins que hagen sigut confirmades pel Consell General de Col·legis de Podòlegs en resoldre el recurs ordinari o bé fins que haja transcorregut el termini establit per a la seua interposició sense efectuar-la. No obstant això, les mesures provisionals, si escau, aprovades podran ser executades des de la seua adopció.

Correspon la seua execució a la Junta de Govern, que podrà suspendre-la, de conformitat i en els termes previstos en la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, si es coneix la interposició de recurs d'aquesta naturalesa.Article 89. Efectes, notificacions i recursos contra les sancions

Les sancions disciplinàries s'executaran una vegada que siguen fermes. No obstant això, les mesures provisionals, si escau, aprovades podran ser executades des de la seua adopció.

Les sancions podran ser fetes públiques quan adquirisquen fermesa.

Totes les sancions tindran efectes en l'àmbit de tots els col·legis de podòlegs d'Espanya, amb aquesta finalitat, el Col·legi ho comunicarà al Consell General de Col·legis de Podòlegs perquè ho comunique a tots els col·legis.Article 90. Caducitat del procediment sancionador

S no ha recaigut resolució, transcorregut un any en el supòsit de les faltes greus i molt greus i sis mesos en el supòsit de faltes lleus des de la iniciació de l'expedient disciplinari, tenint en compte les possibles interrupcions del seu còmput per causes imputables a la persona interessada, es produirà la caducitat.

La declaració de caducitat d'ofici o a instàncies de la mateixa persona interessada no impedirà la incoació d'un nou expedient disciplinari en cas que la falta comesa no haja prescrit.

TÍTOL SETÉ

Finestreta única i atenció a persones consumidores i usuàriesArticle 91. Finestreta única

El Col·legi disposarà d'una pàgina web perquè, a través de la finestreta única prevista en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, puguen realitzar-se tots els tràmits necessaris per a la col·legiació i en particular:

a) A obtindre la informació i formularis necessaris per a l'accés a l'activitat professional.

b) Presentar tota la documentació i sol·licituds necessàries, incloent-hi la col·legiació.

c) Conéixer l'estat de tramitació dels procediments en els quals tinga consideració de persona interessada, incloent-hi la notificació i resolució dels expedients, si no és possible per altres mitjans.

d) Convocar les persones col·legiades a les assemblees generals ordinàries i les extraordinàries i posar en el seu coneixement l'activitat pública i privada del Col·legi.

e) Publicar la memòria anual.

També a través de l'esmentada finestreta única, el Col·legi oferirà a les persones consumidores i usuàries els següents serveis:

a) Accés al registre de persones col·legiades, que estarà permanentment actualitzat amb el nom i cognoms, número de col·legiació, títols oficials, domicili professional i situació d'habilitació professional.

b) Accés al registre de societats professionals que tindrà el contingut de l'article 8 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

c) Informació sobre les vies de reclamació i els recursos que podran interposar-se en cas de conflicte entre un consumidor o usuari i un col·legiat o el col·legi professional.

d) Accés a les dades de les associacions o organitzacions de persones consumidores i usuàries a les quals poden adreçar-se les persones destinatàries dels serveis professionals per a obtindre assistència.

e) Accés al contingut del codi deontològic.Article 92. Servei d'atenció a persones consumidores i col·legiades

El Col·legi atendrà les queixes i reclamacions presentades per les persones col·legiades.

També disposarà d'un servei d'atenció a persones consumidores o usuàries, a través de la finestreta única, mitjançant el qual es tramitaran i resoldran les queixes i reclamacions referides a l'activitat col·legial o professional de les persones col·legiades i que presente qualsevol persone que haja contractat els serveis d'un podòleg/òloga, així com per les associacions i organitzacions de persones consumidores i usuàries en representació o defensa dels seus interessos.

El Col·legi, a través d'aquest servei d'atenció a les persones consumidores i usuàries, resoldrà sobre la queixa o reclamació, segons siga procedent, bé informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, bé remetent l'expedient als òrgans col·legials competents per a instruir l'oportú expedient informatiu o disciplinari, bé arxivant o bé adoptant qualsevol altra decisió conforme a dret.

TÍTOL HUITÉ

Règim de dissolucióArticle 93

L'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana es podrà dissoldre quan així ho impose directament la llei, o quan siga acordat per l'Assemblea General Extraordinària, però amb el vot favorable de les quatre cinquenes parts de les persones col·legiades.

L'Assemblea General que acorde la dissolució proposarà per si mateixa la causa específica, la liquidació del patrimoni col·legial, així com la destinació del patrimoni sobrant.