Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 971/2017. [2019/8206]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8206De: Jorge Fernández Aparicio.

Procurador: Julio Costa Anoreu.

Contra: Yaima Prada Mesa.En les presents actuacions seguides a instàncies de Jorge Fernández Aparicio contra Yaima Prada Mesa, s'ha dictat Sentència número 289/2018 el tenor literal del qual és el següent:Procediment: família. Divorci contenciós número 971/2017.

Jutgessa que la dicta: María Martínez-Moya Fernández.

Data: 20 de desembre de 2018.«Dispositiva

Estime la demanda de divorci formulada per la representació processal de la part demandant i, en conseqüència, declare dissolt per divorci el matrimoni contret a l'Havana (Cuba) el 20 de desembre de 2011 entre Jorge Fernández Aparicio i Yaima Prada Mesa amb tots els seus efectes legals, sense costes.

Notifiqueu la present resolució a les parts i feu-los saber que no és ferma i que en contra podran interposar recurs d'apel·lació en el termini de 20 dies, mitjançant escrit presentat davant d'aquest jutjat, perquè el substancie i resolga, si escau, l'Audiència Provincial d'Alacant, amb les advertències legals sobre la constitució del depòsit per a recórrer.Així, aquesta és la meua sentència, de la qual s'unirà un certificat a les actuacions, mentre jutge definitivament en primera instància, que pronuncie, mane i signe.»

Atés que la demandada, Yaima Prada Mesa, es troba en parador ignorat, s'expedeix aquest edicte perquè li servisca de notificació de forma deguda.Benidorm, 25 de juny de 2019.– La lletrada de l'Administració de justícia: Ana Isabel Galiana Lara.