Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 782/2017. [2019/8207]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8207De: Representaciones Hosteleras El Planet, SA.

Procurador: Jüho Costa Andreü.

Contra: Dumitru SC.En les presents actuacions seguides a instàncies de Representaciones Hosteleras El Planet, SA contra Dumitru SC s'ha dictat Sentència número 34/2018, el tenor literal de la qual és el següent:Procediment: judici verbal número 782/2017.

Jutgessa que la dicta: Cristina Muñoz Pérez.

Data: 29 de gener de 2018.«Dispositiva

Estime la demanda interposada per Representaciones Hosteleras El Planet, SA contra Dumitru SC i, en conseqüència, condemne la part demandada a abonar a l'actor la quantitat de 2.267.57 euros, més els interessos fixats en aquesta resolució i les costes del procediment.Notifiqueu l'anterior resolució a les parts, i feu-los saber que aquesta és ferma.

Expediu i uniu un certificat d'aquesta resolució a les actuacions, amb inclusió de l'original en el llibre de sentències.

Que es complisca el que disposa l'article 212 de la Llei d'enjudiciament civil.

Així, Cristina Muñoz Pérez, com a magistrada titular d'aquest jutjat, aquesta és la meua sentència que acorde, mane i signe.»

I atés que el demandat, Dumitru SC, es troba en parador ignorat, s'expedeix el present edicte a fi que li servisca de notificació de forma deguda.Benidorm, 30 de gener de 2018.– La lletrada de l'Administració de justícia: Ana Isabel Galiana Lara.