Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 953/2017. [2019/8208]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8208De: Alicia Molina Martínez.

Procurador: Julio Costa Anoreu.

Contra: Tarik El Boukhari Benamar.En aquest procediment seguit a instàncies d'Alicia Molina Martinez contra Tarik El Boukhari Benamar, s'ha dictat la sentència número 31/2019, de 25 de febrer, de 2019:«Sentència número 31/2019, de 25 de febrerRecurs que es pot interposar: recurs d'apel·lació davant d'aquest jutjat, dins del termini de vint dies des de l'endemà de la notificació, recurs de què coneixerà l'Audiència Provincial d'Alacant, amb els corresponents dipòsits previs.

I atés que el demandat, Tarik El Boukhari Benamar, es troba en parador desconegut, expedisc aquest edicte a fi que li valga de notificació de forma deguda de conformitat amb el que estableix la Instrucció 6/2012, de la Secretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en diaris i butlletins oficials i la protecció de dades.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de legislació vigent en la matèria, les dades contingudes en aquesta comunicació i en la documentació adjunta són confidencials i no se'n permet la transmissió o comunicació pública a través de qualsevol mitjà o procediment, i que s'han de tractar exclusivament per a les finalitats pròpies de l'Administració de justícia.Benidorm, 9 de maig de 2019.– La lletrada de l'Administració de Justícia: María Engracia Ivorra Román.