Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 121/2018. [2019/8216]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8216Esperanza Benedicto Vicente, lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de València, faig saber que en assumpte civil de guarda i custòdia número 121/2018 tramitat davant d'aquest jutjat a instàncies de Sandra Bas Alcalde contra Luis Jiménez Fernández, s'ha dictat sentència en data 4 de desembre de 2018 la dispositiva íntegra de la qual literalment diu:

«Estime íntegrament la demanda formulada per la procuradora dels tribunals Carina Ferrer Alos, en nom i representació de Sandra Bas Alcalde, contra Luis Jiménez Fernández, i acorde l'adopció de les següents mesures en relació amb el fill menor comú L.J.B.:– s'atribueix a Sandra Bas Alcalde la guarda i custòdia del menor i l'exercici exclusiu de la pàtria potestat.

– no s'estableix cap règim de visites a favor de Luis Jiménez Fernández.

– es fixa una pensió d'aliments a càrrec de Luis Jiménez Fernández per a la manutenció del menor de 150 euros mensuals, que el progenitor haurà d'abonar per mesos anticipats en el compte corrent que a aquest efecte designe Sandra Bas Alcalde en els cinc primers dies de cada mes i en les dotze mensualitats de l'any, quantitat que s'actualitzarà segons la variació percentual que experimente l'índex de preus de consum aprovat per l'Institut Nacional d'Estadística o organisme que el substituïsca.Les despeses extraordinàries de caràcter necessari del fill menor, com mèdiques o farmacèutiques no cobertes per la Seguretat Social o assegurança privada d'ortodòncia, ortopèdia o psicòleg, etc. seran abonades a mitges entre els progenitors, mentre que les altres despeses extraordinàries no necessàries, com activitats extraescolars, seran abonades per les parts sempre que hi haja acord mutu entre les parts o, si no n'hi ha, autorització judicial.

Tot això sense fer expressa imposició de costes processals.

Notifiqueu la present sentència a les parts, i feu-los saber que contra aquesta es pot interposar recurs d'apel·lació en el termini dels 20 dies següents a la seua notificació, davant d'aquest jutjat i davant de l'Audiència Provincial de València.»

I perquè servisca de notificació al demandat rebel, Luis Jiménez Fernández, qui es troba en parador ignorat, d'acord amb el que disposa l'article 497.2 de la Llei d'enjudiciament civil, s'estén el present edicte que es publicarà al tauler d'anuncis d'aquest jutjat i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 19 de juliol de 2019.– La lletrada de l'Administració de justícia: Esperanza Benedicto Vicente.