Notificació de la sentència dictada en el judici verbal precari 205/2017. [2019/8217]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8217Demandant: Banco Sabadell, SA.

Procurador: Carmen Rueda Armengot.

Demandat: Ignorat ocupant.En el procediment seguit en aquest jutjat com a judici verbal número 205/2017 s'ha dictat la sentència que té la dispositiva que literalment és com segueix:«Dispositiva

Estime la demanda formulada per l'entitat Banc Sabadell, SA, representada per la procuradora dels tribunals Carmen Rueda Armengol contra els ignorats ocupants de l'immoble situat a Grupo Josep Sales, número 9, escala 1, planta 3, porta 7, d'Algemesí i en conseqüència declare que pertoca i:

– Que els demandats ocupen l'habitatge siti al Grupo Josep Sales, número 9, escala 1, planta 3, porta 7, de la localitat d'Algemesí, sense cap títol i sense pagar cap tipus de contraprestació i en situació de precari.

– Declare que pertoca el desnonament per precari de l'immoble siti al Grupo Josep Sales, número 9, escala 1, planta 3, porta 7, de la localitat d'Algemesí.

- Condemne els demandats a deixar lliure, vacu i expedit l'esmentat habitatge a disposició de la part actora, amb l'advertència de llançament dels demandats i de totes les persones per això autoritzades que ocupen l'habitatge, si no ho efectuen en el termini legal que s'establisca fins el llançament.

– Pel que fa a les costes processals causades, aquestes s'imposen a la part actora.»

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que es pot interposar un recurs d'apel·lació contra aquesta, de conformitat, literalment, amb l'article 455 de la Llei d'enjudiciament civil.Alzira, 19 de juliol de 2019.– La lletrada de l'Administració de Justícia: Desamparados Climent Esteve.