Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1041/2018. [2019/8226]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8226María José Perosanz Sanchis, lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Llíria i partit judicial, faig saber que en aquest jutjat a càrrec meu, se segueixen actuacions de judici verbal número 1041/2018, a instàncies de Medius Collection, SL, contra Tania Bautista Barjas, en les quals s'ha dictat la sentència que té la part dispositiva que és, literalment, com segueix:

«Estime parcialment la demanda presentada per Michal Lukas Imiolek, en nom de Medius Collection, SL, i condemne la demandada, Tania Baptista Barjas, a pagar a l'entitat actora la suma de 189 euros, més els interessos legals corresponents a comptar des de la reclamació judicial, incrementats en dos punts des de la data de la sentència, sense realitzar imposició de les costes processals.»Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que aquesta és ferma.

Porteu l'original al llibre de sentències.

Així ho pronuncie, mane i firme, Marta Marzal Escrivá, magistrada jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Llíria.

I atés que la demandada Tania Bautista Barjas, es troba en parador desconegut, expedisc aquest edicte a fi que valga de notificació de forma deguda.Llíria, 31 de juliol de 2019.– La lletrada de l'Administració de justícia: María José Perosanz Sanchis.