RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el Programa de foment de la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. [2019/823]

(DOGV núm. 8478 de 04.02.2019) Ref. Base de dades 001103/2019En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 28 de juny de 2018, es va publicar l'Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (d'ara endavant Ordre 8/2018).

L'article 167 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, estableix que «En la tramitació anticipada d'atorgament de subvencions, de conformitat amb el que es preveu en l'article 41 de la present llei, podrà arribar-se al moment procedimental immediatament anterior al de la resolució de la concessió, i haurà de constar en tots els tràmits que tal atorgament estarà condicionat a l'existència, en els pressupostos de l'exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient per a això».En el projecte de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 figura en el capítol IV del subprograma 322.51, Foment d'ocupació, la línia de subvenció S7954 amb una dotació adequada i suficient per al finançament d'aquestes ajudes.

Aquesta convocatòria se sotmet al que es disposa en l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020 (BOE 21.12.2016).

Qualsevol persona que tinga coneixement de fets que pogueren ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment a càrrec de fons procedents de la Unió Europea en el marc de la present convocatòria podrà posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte per aquest Servei en l'adreça web http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/paginas/denan.aspx, i en els termes establits en la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del citat Servei, que pot localitzar-se en la següent adreça web: http://www.labora.gva.es/es/comunicacio-del-servei-nacional-de-coordinacio-antifrau-de-la-intervencio-general-de-l-administracio-de-l-estat.De conformitat amb el que es preveu en l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Convocatòria 2019

1. Convocar per a l'exercici 2019 el Programa de foment de la contractació en pràctiques, regulat en l'Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (DOGV 28.06.2018).

2. Aquestes subvencions es finançaran a càrrec del capítol 4, codi de línia S7954000, del subprograma 322.51, Foment d'Ocupació, per un import global màxim de 2.000.000 euros, fons susceptibles de cofinançament en un 50 % a través del Programa operatiu d'ocupació juvenil per al període 2014-2020 (CCI 2014ES05M9P001). En tot cas, la concessió d'aquestes subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a l'exercici 2019.

3. D'acord amb l'article 11.4 de l'Ordre 8/2018, la dotació pressupostària de cada convocatòria serà objecte de territorialització provincial, de forma proporcional al nombre de persones desocupades menors de 30 anys registrades en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació. En la seua aplicació, s'efectua la següent distribució provincial de crèdits, que té caràcter estimatiu:

Alacant: 789.400 euros

Castelló: 229.200 euros.

València: 981.400 euros.

4. L'alteració de la distribució estimativa de la dotació no necessitarà nova convocatòria. No obstant això, aquesta alteració serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense que tal publicitat implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.Segon. Objecte i àmbit

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques a jornada completa de les persones joves qualificades que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.Tercer. Entitats beneficiàries

1. Podrà ser beneficiària d'aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries:

a) les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguera personalitat jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables.

c) en aplicació de l'article 11.3 de l'Ordre 8/2018, l'Administració general de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local i els organismes autònoms vinculats o dependents d'aquestes.Quart. Persones destinatàries finals

1. Las persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que, tenint una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. S'entendrà que la persona jove disposa d'una qualificació professional en els termes establits en l'apartat anterior quan es trobe en possessió d'alguna de les titulacions següents:

a) Llicenciatura o diplomatura universitària, enginyeria superior o tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.

b) Grau universitari.

c) Estudis de postgrau universitari.

d) Doctorat.

e) Tècnic o tècnic superior de formació professional reglada, de la formació professional específica.

f) Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors, sense que tinguen tal consideració els títols d'Educació Secundària Obligatòria ni de Batxillerat.

g) Certificat de professionalitat.Cinqué. Acció subvencionable i quantia de la subvenció

1. Resultarà objecte de subvenció la contractació en pràctiques a jornada completa durant almenys dotze mesos de les persones joves a què fa referència el resolc quart.

2. L'import de la subvenció ascendirà a 10.080 euros. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 10.710 euros. Si es tracta d'una persona amb diversitat funcional severa; d'una persona jove que es trobe sota la guarda o la tutela de la Generalitat, o complint una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o que haja romàs en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període, durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat; o d'una jove dona víctima de la violència sobre la dona, l'import ascendirà a 11.340 euros.Sisé. Condicions de la contractació

1. La contractació de la persona jove s'haurà d'efectuar amb posterioritat a la publicació de l'extracte de la present convocatòria de subvencions per a l'exercici 2019.

2. La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la realització del contracte o el seu manteniment quan el lloc haguera quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

3. En tot cas haurà d'haver una correspondència entre la titulació de la persona jove i el lloc de treball exercit.Seté. Exclusions

Queden exclosos d'aquest programa els supòsits següents:

a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.

b) Contractes a temps parcial.

c) Persones treballadores que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els 6 mesos previs a la contractació.

d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.

e) Contractacions realitzades per ocupadors que hagueren sigut exclosos com a beneficiaris de programes d'ocupació.

f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social.

g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels Treballadors.

h) Contractacions en les quals l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revisten la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb el treballador contractat una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.Huité. Forma i termini de presentació de sol·licituds

1. La sol·licitud (comprensiva així mateix de la documentació exigida en el resolc nové) efectuada per les persones jurídiques o els seus representants (que hauran d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants -https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) es presentarà de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «ECOJUP 2019 Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil». En la pàgina web de LABORA http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a això s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat.

2. La sol·licitud efectuada per les persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) es presentarà preferentment segons el que s'indica en l'apartat anterior amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant la corresponent Direcció Territorial del Servei Valencià d'Ocupació i Formació i restants llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, utilitzant els impresos normalitzats localitzats en la citada adreça d'internet, llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, en aquest cas es presentarà segons el que s'indique en l'apartat anterior.

3. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent als ací descrits serà inadmesa.

4. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.Nové. Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

1. A les sol·licituds s'haurà d'adjuntar la documentació següent:a) Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica mitjançant representant, acreditació de la representació.

b) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica, s'adjuntaran dos exemplars.

c) Contracte de treball que dona lloc a l'ajuda.

d) Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió.

e) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció a aquesta obligació.

f) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionals o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtinguda cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.g) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons model normalitzat.

h) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons model normalitzat.

i) Comunicació a la persona contractada del cofinançament pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil de l'ajuda sol·licitada, segons model normalitzat.

j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la realització del contracte.

k) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en el període comprés entre els trenta dies previs a la contractació i el dia de la contractació de la persona jove.

l) Documentació acreditativa que el jove posseeix alguna de les titulacions establides en el resolc quart.

m) Declaració responsable de la persona contractada en què indique que en el moment de la contractació manté els requisits per a tindre la condició de beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i autoritza la comprovació d'aquesta situació i fa constar que entén que, en el cas que no es mantingueren aquests requisits, es produirà la seua exclusió com a destinatari final de les ajudes, segons model normalitzat.n) Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors per la persona jove contractada.

ñ) Certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenil de la persona jove contractada.

o) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de violència sobre la dona, d'acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.p) Si escau, acreditació que la persona jove contractada es troba sota la guarda o la tutela de la Generalitat o complint una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o d'haver romàs en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període, durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat.

q) Si escau, diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental, d'acord amb el que es preveu en la disposició addicional segona de l'Ordre 8/2018.

2. Llevat que conste l'oposició expressa per l'entitat o persona sol·licitant (en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa), el Servei Valencià d'Ocupació i Formació sol·licitarà a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa al següent:a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.

b) Comunicació al Servei d'Ocupació del contracte de treball que dona lloc a la subvenció

c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada

d) Certificat positiu de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la tresoreria general de la Seguretat Social, que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.e) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que es preveu en la disposició addicional segona de l'Ordre 8/2018.Deu. Instrucció del procediment

1. La instrucció correspondrà als serveis territorials del Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.2. L'òrgan instructor podrà sol·licitar als interessats l'aportació addicional de tots els documents i dades aclaridors que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

3. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

4. En cada Direcció Territorial del Servei Valencià d'Ocupació i Formació es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals, i una persona que exercirà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria seran designades per la persona titular de la Direcció Territorial del Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. Es procurarà que la composició de l'òrgan col·legiat s'ajuste al principi d'equilibri per raó de sexe.5. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes on es concrete el resultat de les avaluacions efectuades en relació amb els períodes de temps que considere.

6. A la vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.Onze. Criteri de valoració de les sol·licituds

1. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (comprensiva de l'imprés de sol·licitud i de la restant documentació exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

2. En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de criteri i no fora possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció per la contractació de persones amb diversitat funcional (prioritzades al seu torn en funció del major grau de discapacitat) i, en defecte d'això, la sol·licitud de subvenció per la contractació de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta forma tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.Dotze. Resolució i recursos

1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la Direcció Territorial del Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

2. La resolució de concessió contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, i farà referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE.

3. El procediment podrà resoldre's de forma parcial, a mesura que els sol·licitants presenten la totalitat de la documentació establida en la convocatòria.

4. La resolució posarà fi a la via administrativa i en contra podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, computat en els termes ja dits, davant el jutjat contenciós administratiu de la corresponent província, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Tretze. Termini de resolució i mitjà de notificació

1. El termini per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres del Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat resolució expressa, la sol·licitud podrà entendre's desestimada per silenci administratiu.

2. La notificació de les resolucions i actes de tràmit es practicarà a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), per a la qual cosa el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física). A tal fi es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, on s'informarà de la posada a la disposició d'una notificació en la citada seu electrònica. La falta de pràctica de l'avís no impedirà que la notificació siga considerada plenament vàlida.

3. En el cas de les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l'administració, la notificació de les resolucions i actes de tràmit es farà per correu certificat, llevat que hi hagueren sol·licitat la notificació per mitjans electrònics.Catorze. Liquidació i pagament

La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificades amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud les condicions establides, i es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.Quinze. Règim de substitució

1. Si la persona jove causa baixa pels motius esmentats en la lletra c) del resolc setze, podrà ser substituïda en el termini d'un mes per una altra persona pertanyent al col·lectiu corresponent, a fi de completar, sota les mateixes condicions contractuals que tenia la persona jove substituïda, el període de manteniment que quedara pendent de complir.2. No s'admetrà la substitució de la persona jove contractada o de les seues eventuals substitutes si el període de manteniment pendent de complir fora inferior a 6 mesos i un dia.

3. En el cas que qualsevol circumstància de la persona jove substituta haguera determinat una subvenció inferior a la concedida, procedirà el reintegrament de la diferència entre l'import de la subvenció concedida i el que haguera correspost si la persona treballadora substituta haguera sigut subvencionada inicialment, juntament amb els interessos de demora.

4. El termini establit per a la substitució no computarà a l'efecte de l'obligació de manteniment.

5. Si la baixa de la persona treballadora es produeix amb anterioritat a la resolució de concessió, perdrà el dret a la sol·licitud presentada; no obstant això, aquesta previsió no s'aplicarà quan la baixa de la persona treballadora haguera tingut lloc una vegada transcorregut el termini establit en el resolc tretze.Setze. Obligacions del beneficiari

A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions del beneficiari:a) Formalitzar els contractes de treball per escrit.

b) Mantindre l'ocupació creada durant almenys dotze mesos.

c) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.d) Aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta durant aquest període de manteniment.

e) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li siga requerida pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

f) Comunicar al Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

g) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, i aquests hauran de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests.h) Les persones jurídiques hauran de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'haurà d'aportar al Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini indicat en la lletra d) juntament amb el model normalitzat sobre el compliment d'aquesta obligació de comptabilitat separada.

i) Mentre que aquestes ajudes resulten susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) haurà de conservar-se durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen inclosos les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (el que s'estima que puga tindre lloc al voltant de l'any 2025).

j) A l'efecte de difusió pública, en estar les ajudes cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, la persona o entitat beneficiària estarà subjeta a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions que es publicarà de forma electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, haurà de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Així mateix, la persona o entitat beneficiària estarà subjecta a les normes d'informació i publicitat recollides en el Reglament d'Execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió de 28 de juliol de 2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.k) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el cas que l'entitat perceba durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que arriben com a mínim la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici de l'anterior, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.l) Aportar en el termini indicat en la lletra d), una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

m) Facilitar al Servei Valencià d'Ocupació i Formació les mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció recollides en la disposició addicional quarta de l'Ordre 8/2018. En aquest sentit la persona o entitat beneficiària haurà de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca a l'Espai LABORA, a fi que es realitzen les tasques d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.

Dèsset. Dret de la competència

1. Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352 de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d'aquesta es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

2. L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

3. Les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides conformement a altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió.

4. Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació, davant el corresponent jutjat contenciós administratiu competent, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament recurs de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.València, 28 de desembre de 2018.– El director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.