Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 722/2018. [2019/8273]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8273En el procediment de judici verbal de desnonament per precari seguit a instàncies de Bankia Habitat, SLU, contra els ignorats ocupants de la finca situada a la plaça Múrcia, número 2, planta 1a, porta C, de la barriada de La Nostra Senyora de la Fontuensanta de València, s'ha dictat sentència, la decisió és lliteralment com segueix:«Sentència número 116/2019Jutge que la dicta: Juan Francisco Guerra Mora

Lloc: València.

Data: 3 de maig de 2019.Demandant: Bankia Habitat, SLU.

Advocat: ÓSCAR MERCÉ SEMPER

Procurador: Antonio Barbero Giménez.

Demandat: ignorats ocupants de la finca situada a la plaça Múrcia 2, planta 1a, porta C, de la barriada de La Nostra Senyora de la Fuensanta de ValènciaDispositiva

Estime la demanda formulada pel procurador dels tribunals Antonio Barbero Giménez, en nom i representació Bankia Habitat, SLU, contra els ignorats ocupants de la finca situada a la plaça Múrcia, número 2, planta 1a, porta C, de la barriada de La Nostra Senyora de la Fuensanta de València, i declare que pertoca el desnonament per precari instat per Bankia Habitat, SLU, sobre l'esmentada finca.

Condemne els ignorats ocupants a desallotjar l'habitatge objecte d'actuacions. Tot això amb imposició expressa de les costes a la part demandada.

Mode d'impugnació: recurs d'apel·lació dins del termini de vint dies, des que es notifique aquesta resolució, davant d'aquest tribunal. El magistrat jutge, la lletrada de l'Administració de justícia.»

I atés que els demandats, els ignorats ocupants de la finca sítia a la plaça Múrcia, número 2, planta 1a, porta c, de la barriada de la Nostra la Senyora de la Fuensanta de València, es troben en parador desconegut, s'expedeix aquest edicte a fi que li valga de notificació de forma deguda.

València, 17 de juliol de 2019.– La lletrada de l'Administració de justícia: Francisca Tomás Llavador.