ACORD de 18 de gener de 2019, del Consell, de regulació del programa especial de productivitat per a la reducció, en 2019, de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut. [2019/832]

(DOGV núm. 8476 de 31.01.2019) Ref. Base de dades 001001/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
    Grup temàtic: Acords del Consell, Ocupació pública, Autoritzacions administratives
    Descriptors:
      Temàtics: productivitat, salari per rendiment , personal estatutari d'institucions sanitàriesL'Acord de 27 de gener de 2006, del Consell, pel qual es va establir el programa d'autoconcertació per a la reducció de la llista d'espera quirúrgica en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana, va suposar el primer pas per a contribuir a la reducció de la demora mitjana dels pacients en llista d'espera quirúrgica mitjançant l'ús de recursos propis fora de la jornada ordinària de treball del personal. Posteriorment, l'Acord de 9 de maig de 2008, del Consell, va establir un nou programa d'autoconcertació, encara que també limitat a l'activitat quirúrgica com l'anterior, que a més recollia altres activitats relatives a la detecció precoç del càncer de mama i càncer colorectal.

L'Acord del Consell de 26 d'octubre de 2018 (DOGV 31.10.2018) aborda el mateix objectiu, si bé inclou algunes novetats, d'acord amb les necessitats detectades: recull no solament activitats quirúrgiques sinó també diagnòstiques; modifica el model retributiu des de la retribució per sessió, que s'establia en els acords fins llavors vigents, cap a una retribució per acte molt més flexible; i contempla la possibilitat que els equips més eficients realitzen aquest tipus d'activitats també respecte a pacients i proves de departaments diferents del propi, a fi d'abordar la reducció dels temps d'espera en el conjunt del servei de salut i fer possible aquesta reducció on és més necessari. No obstant això, en portar a efecte aquest acord es va posar immediatament en evidència que la retribució per acte no recollia prou la diversitat de dificultat i durada que algunes intervencions podien ocasionar, a la qual cosa vingué a respondre la Resolució de 5 de novembre de 2018 (DOGV 08.11.2018) de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. La limitació de la vigència del mencionat acord a l'exercici 2018 obliga a tenir disposat un instrument semblant perquè siga aplicable a l'exercici 2019, corregint el necessari.La dedicació del personal participant en aquest programa requereix l'oportuna compensació econòmica. En el cas del personal estatutari, aquest tipus d'activitat addicional pot integrar-se en el complement de productivitat, que, tal com estableix la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut en el seu article 43.2.c, està destinat a retribuir, entre altres coses, la participació del personal en programes o activitats concretes, tal com succeeix en el present cas. Amb caràcter general, es tracta d'activitats dutes a terme fora de la seua jornada ordinària i d'atenció continuada, la qual cosa justifica la necessitat d'establir unes retribucions específiques vinculades directament a la realització efectiva de les activitats previstes. L'exigència de desenvolupament aplicatiu concret mitjançant un acord del Consell es conté en l'article 32.5 de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, el qual exigeix així mateix l'existència prèvia de dotació pressupostària.

El personal laboral gestionat directament per la conselleria competent en matèria de sanitat podrà accedir a aquest programa després de negociació en el fòrum corresponent.

Encara que la millora del programa especial de productivitat proporciona, en tot cas, un instrument adequat per a la reducció de llistes d'espera, tendint a fer efectiva la igualtat de drets en l'accés a la sanitat pública entre tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, no ha de perdre's la perspectiva que es tracta d'un instrument addicional, flexible i conjuntural que s'usarà en la mesura que resulte necessari amb aquesta finalitat, la qual cosa no ha de fer passar a segon terme la persecució de mesures estructurals orientades al fet que aquesta demora assistencial excessiva no arribe a produir-se, a través d'una millor dotació general de la sanitat pública mitjançant un finançament suficient i una utilització més eficient dels recursos disponibles.

En virtut de tot això, després dels tràmits pertinents, havent sigut negociat en la Mesa Sectorial de Sanitat, i a proposta de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 18 de gener de 2019,

ACORDAAprovar el Programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut, per a l'exercici 2019, en els termes següents:Primer. Objecte i àmbit d'aplicació

1. L'objecte del present acord és establir i regular el programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en intervencions quirúrgiques i en la realització de tècniques diagnòstiques en el Sistema Valencià de Salut.

2. Aquest programa s'ha d'aplicar al personal estatutari en els departaments de salut i hospitals d'atenció a crònics i llarga estada (HACLE) gestionats directament per la conselleria competent en matèria de sanitat, i consistirà en l'activitat assistencial realitzada fora de la jornada habitual de treball per a reduir els temps d'espera per a intervencions quirúrgiques i exploracions diagnòstiques incloses en els annexos I i II.

Segon. Condicions generals del programa

1. La participació del personal en el programa té caràcter voluntari, i es realitzarà addicionalment a la jornada habitual de treball, tant l'ordinària com la complementària. El compromís de permanència i disponibilitat és de durada quadrimestral. Això no obsta perquè personal que es trobe realitzant la seua jornada ordinària o mòduls per a professionals de 55 o més anys puga realitzar activitats de reducció de demora assistencial descrites en el present programa, si bé en tal cas no reportaria la retribució complementària que ací es contempla.2. Dins de cada unitat, la participació del personal en el programa es realitzarà de forma equitativa, de la qual cosa ha de vetlar la direcció del centre.

3. El desenvolupament de l'activitat, a més, dependrà també del compliment de les següents condicions prèvies:

– Que el centre tinga disponibilitat de recursos (quiròfans, llits, equips, personal, etc.) per a atendre aquesta activitat addicional.

– Que existisquen pacients en llista d'espera propis o d'altres centres o departaments susceptibles de ser intervinguts en el centre.

– Que el servei tinga capacitat per a assumir aquests pacients.Tercer. Activitats de reducció de la demora assistencial del mateix departament

1. La gerència del departament o, si s'escau, la direcció del centre, sota supervisió de la direcció general competent en matèria d'assistència sanitària, és responsable d'autoritzar les seues diferents unitats o serveis la realització d'activitats de reducció de la demora assistencial pròpia en el marc del que disposa el present programa, i també de vetlar per la seua eficiència. Per a aquesta autorització haurà de tenir en compte la taxa d'inclusió en llista d'espera i el rendiment professional durant la jornada ordinària.

2. La programació d'activitats de reducció de la demora assistencial pròpia ha de prioritzar la realització dels procediments dels pacients que més temps d'espera acumulen i que puguen desenvolupar-se normalment fora de l'horari habitual.Quart. Activitats de reducció de la demora assistencial respecte de pacients d'altres departaments

1. Les unitats participants poden realitzar les activitats del present programa també respecte a pacients que corresponguen originalment, segons el procés o l'activitat de què es tracte, a altres centres (en el cas dels HACLE) o departaments de salut la demora assistencial de la qual per als processos en qüestió siga superior a la seua i sempre que la demora pròpia es mantinga en nivells adequats, tot això en els termes que queden fixats en l'autorització que a aquest efecte realitze la direcció general competent en matèria d'assistència sanitària.

2. Per a atorgar aquesta autorització es tindrà en consideració en primer lloc que els seus resultats assistencials durant la jornada laboral ordinària siguen els adequats, segons les seues circumstàncies quant a l'activitat assistencial de què es tracte, i també criteris d'ordenació de la reducció dels temps d'espera del departament o centre i del conjunt del servei de salut segons les prioritats assistencials i el pressupost disponible, efectivitat i eficiència del servei de destinació i tenint en compte tant l'espera del pacient com l'espera i demora del mateix procediment, i també l'activitat global del servei de destinació.3. De la mateixa manera, la direcció general competent en matèria d'assistència sanitària ha de coordinar la derivació entre departaments de tècniques diagnòstiques o proves d'imatge per al seu informe en un altre centre, encara que no siga necessària la participació del pacient en aquesta segona fase.

4. Les unitats que reben pacients derivats en el marc del present acord hauran de programar la realització d'aquests procediments durant el mes següent a la data de derivació sempre que siga possible. El grau de compliment d'aquesta condició serà tingut en compte per a la permanència en aquest tipus d'activitat.

5. La direcció general competent en matèria d'assistència sanitària ha d'avaluar mensualment el compliment dels termes de l'autorització i la resta de requisits. Si l'avaluació fóra negativa, suposaria la suspensió de la participació del servei en el present programa.Cinqué. Dotació pressupostària

Aquest programa té la dotació pressupostària anual màxima prevista en la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.Sisé. Remuneració de l'activitat i personal participant

1. La retribució per participació en aquest programa té la naturalesa del complement de productivitat al qual es refereix l'article 43.2.c de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Les quanties concretes per acte es fixen en l'annex I, dedicat a activitats quirúrgiques, i en l'annex II, respecte d'activitats diagnòstiques.

3. La composició de l'equip participant en cada procediment, l'ha d'establir la gerència o la direcció de centre, d'acord amb les característiques del procés assistencial, la tècnica utilitzada o els recursos necessaris, en el marc de referència dels criteris establits a aquest efecte per la direcció general competent en matèria d'assistència sanitària.4. Excepcionalment, en els casos en els quals la comorbiditat, la complexitat de la patologia que presenta el pacient o les complicacions durant el procediment provoquen que el temps d'ocupació de quiròfan siga anormalment allargat per a un procediment inclòs en els annexos i, per tant, no estiga ajustat a la tarifa establida en l'annex I, i sempre amb l'autorització de la gerència, o si escau la direcció del centre, i sota la supervisió de la direcció general competent en matèria d'assistència sanitària, es podrà retribuir l'activitat realitzada a través d'aquest programa per a una ocupació mínima de cinc hores de quiròfan d'acord amb les següents quanties: 370,76 € al personal facultatiu, 240,99 € al personal infermer, 148,30 al personal tècnic especialista, 111,23 € al personal tècnic en cures auxiliars d'infermeria (TCAE) i 74,15 € al personal zelador.

5. No obstant això, pel fet que la distribució de les patologies que generen més demora no és homogènia en tot el territori i amb l'objectiu de facilitar la gestió de les llistes d'espera en cada servei i departament de salut, els equips que realitzen activitat quirúrgica podran optar per una alternativa de retribució basada en sessions. L'elecció d'aquesta forma de retribució es realitzarà per a tota l'activitat autoconcertada per equip quirúrgic i per a un període de quatre mesos. Les sessions hauran de correspondre a una ocupació mínima de quiròfan de cinc hores, i la seua retribució, sempre amb l'autorització de la gerència o de la direcció del centre, es realitzarà d'acord amb les mateixes quanties que les consignades en el paràgraf precedent.6. La remuneració d'activitats sobre pacients que originalment hagueren de ser atesos en departaments aliens serà superior a la d'activitats pròpies, tal com figura en els citats annexos, tant en raó a la major càrrega de treball que suposa assumir aquelles activitats com per raons d'incentivació de resultats de reducció de temps d'espera en el conjunt del servei de salut. Aquest increment retributiu es produirà de diferent manera en el cas d'informe de proves diagnòstiques efectuades en altres departaments que no requerisca el desplaçament del pacient, com es reflecteix en l'annex II.

7. La meritació del complement té caràcter mensual, i s'ha de fer efectiu en el mes següent al de la seua realització.Seté. Naturalesa del temps de treball prestat

El temps de treball prestat inclòs en el present programa té el caràcter de prolongació voluntària de la jornada ordinària general establida. En conseqüència, ha de respectar-se la durada màxima del temps de treball setmanal en el còmput que corresponga, i s'hi ha d'aplicar les regles generals de descans entre jornades de treball i les seues excepcions, tot això d'acord amb el que es determina en la Directiva 2003/88/CE, de 4 de novembre, sobre ordenació del temps de treball.

Huité. Comissió de seguiment

De forma trimestral se celebrarà una comissió de seguiment de caràcter paritari conformada per les direccions generals de recursos humans i assistència sanitària de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial de Sanitat que han votat favorablement en la negociació col·lectiva corresponent, l'objectiu de la qual serà avaluar l'efectivitat del programa i analitzar les possibles causes de desviació en la seua eficiència, establint els indicadors pertinents, així com supervisar el compliment del que es disposa en el punt segon epígraf 3 del present acord.Nové. Habilitació a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat

Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat perquè dicte els actes administratius necessaris per a l'execució del que es disposa en el present acord, i també, per raó de l'evolució de les llistes d'espera, per a suprimir alguna de les activitats contingudes o incloure'n de noves juntament amb les seues quanties, mitjançant resolució que serà publicada en el DOGV.

Deu. Efectes

Aquest acord tindrà efectes a partir d'1 de gener de 2019.València, 18 de gener de 2019La consellera secretària,

MÓNICA OLTRA JARQUE