Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2/2018. [2019/8324]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8324Susana Lanchas Rodríguez, lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat de Primera Instància número 3 de Benidorm (Alacant), mitjançant aquest edicte faig saber que en aquest jutjat se segueixen actuacions de procediment ordinari amb el número 2/2018, a instàncies de María del Mar Pérez Cortijo, Juan Carlos Pérez Cortijo, Micaela Cortijo Carrilero, Diana Lorena Pérez Cortijo i Ángel Javier Pérez Cortijo, representat per la procuradora M. Rosario Arenas de Bedmar, contra Transportes Rodense, SA, declarat en rebel·lia, en les quals s'ha dictat sentència, el text de la qual es troba extractat de conformitat amb la Instrucció 6/12 de la Secretaria General de l'Administració de Justícia i el text complet a disposició de la part al jutjat:«Sentència número 106/2019Jutge que la dicta: Javier Santolaria Comeche.

Lloc: Benidorm

Data: 25 de juny de 2019Javier Santolaria Comeche, magistrat jutge titular del Jutjat de Primera Instància número 3 de Benidorm, he vist aquestes actuacions de judici ordinari, registrades amb el número 2/2018, a instàncies de Micaela Cortijo Carrillero, María del Mar Pérez Cortijo, Ángel Javier Pérez Cortijo, Juan Carlos Pérez Cortijo i Diana Lorena Pérez Cortijo, representats per la procuradora dels tribunals Rosario Arenas de Bedmar i assistits per la lletrada Silvia Fuster Borja contra la mercantil Transportes Rodense, SA, declarada en rebel·lia, sobre acció declarativa de domini.Dispositiva

[…]

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que aquesta resolució no és ferma i que es pot interposar un recurs d'apel·lació davant d'aquest jutjat en vint dies des que es notifique.Mode d'impugnació: mitjançant un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència Provincial d'Alacant (art. 455 LECn). El recurs s'ha d'interposar mitjançant un escrit que cal presentar en aquest jutjat dins del termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la notificació. De conformitat amb la disposició addicional 15a de la Llei orgànica del poder judicial, perquè s'admeta a tràmit el recurs d'apel·lació contra aquesta resolució es constituirà un dipòsit de 50 €, que es tornarà només en el cas que el recurs siga estimat. Cal constituir el dipòsit ingressant la quantitat esmentada al Banco Santander, en el compte corresponent a aquest expedient (0149 0000 CC EEEE AA) indicant en el camp «Concepte», el codi «02 civil-apel·lació» i la data de la resolució objecte de recurs amb el format dd/mm/aaaa.

En el cas que es realitze l'ingrés mitjançant una transferència bancària, després d'emplenar el codi de compte corrent (CCC, 20 dígits), cal indicar, en el camp «Concepte», el número de compte, el codi i la data en la forma exposada en el paràgraf anterior.

En cap cas serà admesa una consignació per un import diferent de l'indicat. Si ha d'efectuar altres pagaments en el mateix compte, caldrà efectuar un ingrés per cada concepte, fins i tot si pertanyen a altres recursos de la mateixa classe o diferent.

Estan exceptuats de l'obligació de constituir el dipòsit els qui tinguen reconegut el dret a litigar gratuïtament, el Ministeri Fiscal, l'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals i els organismes autònoms dependents dels tres anteriors.

Aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i signe».

Publicació. La sentència anterior ha sigut pronunciada, llegida i publicada pel magistrat que la va dictar, mentre celebrava audiència pública en el dia de hui, de la qual cosa jo, la lletrada de l'Administració de justícia, done fe, a Benidorm, 25 de juny de 2019.

I perquè valga de notificació al demandat rebel Transportes Rodense, SA, el domicili del qual s'ignora, perquè es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, expedisc aquest edicte.Benidorm, 31 de juliol de 2019.– La lletrada de l'Administració de justícia: Susana Lanchas Rodríguez.