RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració especial, complement de destinació 26, complement específic E042, amb destinació en el Servei d'Infraestructures. Referència 1949/19. [2019/8444]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008125/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Universitat Miguel Hernández
    Grup temàtic: Ocupació pública
    Descriptors:
      Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1, B/A2Atés que es troba vacant el lloc de treball de naturalesa funcionarial indicat en l'annex I, dotat pressupostàriament, i inclòs en la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis d'aquesta Universitat Miguel Hernández d'Elx,

D'acord amb allò que estableix l'article 66 dels estatuts d'aquesta universitat, l'article 99 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i resta d'articles i normes concordants.

En virtut de l'acord d'aprovació del barem a regir en convocatòries de concurs de mèrits, del personal d'administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovat per Consell de Govern en data 14 de desembre de 2016.

Vist l'Acord del Consell de Govern de data 28 de febrer de 2019,Aquest rectorat resol convocar concurs específic de mèrits per a proveir el lloc de treball que es relaciona en l'annex I, d'acord amb les següentsBases de la convocatòria1. Requisits dels i les aspirants

1.1. Podran prendre part en el present concurs els funcionaris de carrera de la Universitat Miguel Hernández, sempre que complisquen els requisits que s'indiquen en l'annex I en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, siga quina siga la seua situació administrativa, excepte el suspens en ferm, mentre dure la suspensió, i l'excedència voluntària per interès particular durant el termini legal obligatori de permanència en aquesta situació.

1.2. El personal funcionari haurà de romandre un mínim d'un any en l'escala i el lloc de treball obtingut amb destinació definitiva per a poder participar en els concursos de provisió de llocs de treball, excepte en el supòsits següents:

a) Quan el seu lloc de treball haja sigut amortitzat o obtingut com a conseqüència d'un pla d'ocupació.

b) Quan haja sigut remogut o cessat del mateix per algunes de les causes previstes en la Llei 10/2010.

c) Quan es tracte de la primera destinació definitiva obtingut després de la superació d'un procediment d'accés.

1.3. Les condicions a què es refereix en els apartats anteriors hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació d'instàncies i gaudir de les mateixes, durant tot el procés selectiu, fins al moment de la pressa de possessió.2. Vacants

El lloc vacant que es convoca a concurs de mèrits, i les seues característiques, són les que es relacionen en l'annex I de la present convocatòria.3. Sol·licituds

3.1. Els qui desitgen prendre part en el concurs hauran de fer-ho constar en instància, que serà facilitada gratuïtament en el servei de personal d'administració i serveis (edifici Rectorat i Consell Social) i en els centres de gestió de campus d'aquesta universitat, que s'adreçarà al rector de la Universitat Miquel Hernández d'Elx i que es presentarà en el Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus, en el termini de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Es podran fer servir les vies establides en l'article 38 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut del que disposa la disposició final setena, disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les instàncies presentades en les oficines de correus es presentaran en sobre obert perquè s'hi puga estampar el segell de dates en la part superior esquerra d'aquestes, hi haurà de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data, i es remetran a l'adreça següent: Universitat Miguel Hernández d'Elx, Registre General, edifici Rectorat i Consell Social, avinguda de la Universitat, s/n, 03202, Elx, Alacant

3.2. A la sol·licitud s'unirà la documentació següent, presentades dins del termini de presentació d`instàncies:

a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat

b) Documentació fefaent acreditativa dels mèrits que al·leguen cada un dels aspirants

c) Resguard d'haver abonat els drets de participació en convocatòria.

3.3. La justificació de les circumstàncies personals i administratives del concursant, així com la seua situació i antiguitat, ha d'efectuar-se per mitjà de certificacions que hauran de ser expedides per la unitat a què corresponga la gestió del personal de la universitat o administració en què preste, o hi haja prestat serveis el funcionari, i presentades pels interessats dins del termini de presentació d`instàncies.

Les titulacions acadèmiques hauran de justificar-se per mitjà de títols originals o certificats expedits, bé pels centres oficials on s'hagen superat els corresponents estudis, bé pels propis òrgans gestors de personal al·ludits en l'anterior apartat, i presentades pels interessats dins del termini de presentació d'instàncies.

També haurà d'acreditar-se, documentalment, els mèrits que els interessats al·leguen com a determinants de la seua idoneïtat, i presentades pels interessats dins del termini de presentació d'instàncies.

Si allò que s'han interessats feren ús del dret que els assistix de no presentar la documentació que ja estiga en poder de l'administració convocant, hauran de fer referència expressa de en quin expedient i que documentació en concret es referix, així com en quina unitat o circumstàncies es pot localitzar.

Els qui participen en el concurs en situació de suspensos, hauran d'aportar certificat oficial en què conste la data de compliment de la sanció i, per al cas de l'excedència voluntària per interès particular, certificació de les dates per la qual aquesta excedència ha sigut sol·licitada.Les dades relatives a les circumstàncies personals i administratives dels concursants, així com les concernents als mèrits que al·leguen, hauran d'acreditar-se degudament i han de ser les que, en efecte, corresponguen a la data de la terminació de presentació de sol·licituds de participació.

Aquesta data servirà de referència per a efectuar els còmputs que s'hagen de realitzar, però no justificarà, en cap cas, l'adjudicació de les places a qui amb posterioritat a ella haguera quedat en situació de suspens, o hi haguera deixat de reunir els requisits exigits, quant a cos o escala, per a accedir al lloc sol·licitat. En aquests supòsits, els concursants resten obligats a manifestar per escrit els impediments en qüestió.3.4. Els drets de participació en la convocatòria seran:

Si el candidat és funcionari de carrera del subgrup A1: de 30,00 euros

Si el candidat és funcionari de carrera del subgrup A2: 25,00 eurosEl pagament haurà d'efectuar-se de forma obligatòria per mitjà de rebut que serà generat des de la pàgina web: www.umh.es/recibos, on es farà referència expressa a la convocatòria a què es presenta. Per a facilitar aquest tràmit s'habilitaran, a disposició dels interessats, ordinadors en els centres de gestió de campus i en el Registre General de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. El pagament de la taxa es farà efectiu preferentment a través de la pàgina web: www.umh.es/recibos, o amb el rebut degudament segellat pel banc. Si es fa servir aquesta primera via, l'acreditació del pagament es realitzarà presentant el justificant en què conste el codi d'autorització, i la referència de la convocatòria per la qual es realitza. El pagament de la taxa es justificarà amb la impressió del segell de l'entitat bancària on s'haja efectuat l'ingrés o resguard original d'haver-hi abonat els drets d'examen, s'hi haurà de fer constar, nom, cognoms, concepte i referència de la convocatòria.

3.5. En cap cas el tràmit de pagament en l'oficina bancària serà substitutiu del tràmit de presentació, dins del termini establit i en la forma escaient, de l'imprès de la sol·licitud davant l'òrgan expressat anteriorment, o del justificant en què conste el codi de l'autorització.

3.6. Els mers errors de fet de la sol·licitud que s'hagueren de corregir podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de l'interessat.

3.7. Les dades de caràcter personal aportades pels aspirants seran tractades pel Servei de Personal d'Administració i Serveis d'aquesta universitat, per a la gestió de les convocatòries d'accés i provisió de places de personal d'administració i serveis i la gestió de recursos administratius contra les propostes de provisió d'aquestes places, d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Les dades de caràcter personal aportades només es conservaran durant el temps necessari per a les finalitats del tractament pels quals han sigut recollides.

La Universitat Miguel Hernández d'Elx és la responsable del tractament de les dades i, com a tal, li garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per a exercir els drets indicats s'haurà de dirigir per escrit a: Universitat Miguel Hernández d'Elx, Servei Jurídic, a l'atenció del delegat de Protecció de Dades, edifici Rectorat i Consell Social, Av. de la Universitat S/N, 03202, Elx-Alacant. De la mateixa manera, la Universitat es compromet a respectar la confidencialitat de les seues dades i a utilitzar-les de conformitat amb la finalitat de la seua recollida.3.8. Declarar el mes d'agost inhàbil als efectes del còmput del terminis establis per a la resolució del concurs de mèrits convocat.

4. Admissió d'aspirants

4.1. Expirat el termini de presentació d'instàncies, prèvia verificació del compliment de tots els requisits de participació assenyalats en aquesta convocatòria, el rector dictarà resolució que contindrà relació provisional d'admesos i exclosos. En aquesta relació, necessàriament haurà de constar cognoms, nom i document nacional d'identitat de tots els aspirants i motius d'exclusió si és el cas.

4.2. Els o les aspirants excloses podran, en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, esmenar el defecte que haja motivat l'exclusió, o realitzar les al·legacions que consideren oportunes.4.3. Transcorregut el termini de deu dies, esmenats els defectes si pertoca i vistes les al·legacions que corresponguen, es dictarà una resolució que contindrà la relació definitiva d'admesos i exclosos.

4.4. Seran causes d'exclusió, a més de l'incompliment d'allò que s'ha establit en aquestes bases, no fer el pagament, dins del termini, de les taxes de participació, així com la no presentació d'una fotocòpia del DNI vigent i l'omissió de la signatura en la sol·licitud.

4.5. Les resolucions es publicaran en els taulers d'anuncis del Registre General de la Universitat Miguel Hernández d'Elx

5. Barem

La valoració dels mèrits per a l'adjudicació de la plaça s'efectuarà d'acord amb el barem establit en l'annex II d'aquesta convocatòria.Els supòsits de la prova pràctica escrita prevista en l'annex II, versaran sobre el temari previst en l'annex III d'aquesta convocatòria, vigent a data finalització de presentació d'instàncies.6. Comissió de valoració

Els mèrits seran valorats per una comissió integrada per cinc membres que hauran de pertànyer a cossos o escales de grup de titulació igual o superior a l'exigit per als llocs convocats.

Els membres de la comissió de valoració seran nomenats pel rector, atenent a allò que disposa l'article 79 i concordants del text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, mitjançant una resolució que es farà pública en el Registre General de la Universitat.El seu funcionament s'adaptarà al que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Contra els actes de la comissió, els interessats podran interposar el recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua publicació, o recepció de la notificació, si és el cas, o de tres mesos si no hi ha acte exprés. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant del rector, com a òrgan competent per a resoldre'l.

La comissió de valoració podrà disposar la incorporació als seus treballs d'assessors especialistes per a les proves corresponents dels exercicis que creguen pertinents, aquests es limitaran a prestar col·laboració en les seues especialitats tècniques. La designació d'aquests assessors haurà de comunicar-se al rector de la Universitat.

A efectes de comunicació i resta d'incidències la comissió tindrà la seu en el servei de Personal d'Administració i Serveis (edifici Rectorat i Consell Social) d'aquesta universitat.7. Proposta d'adjudicació

La comissió elevarà al rector la corresponent proposta per a l'adjudicació de la plaça, d'acord amb les avaluacions que consten en acta alçada a aquest efecte i aprovada en la mateixa sessió, i en ordre de major a menor puntuació; sense perjuí del que s'estableix en els següents apartats.

El resultat d'aquesta avaluació i adjudicació provisionals es reflectirà en una relació comprensiva de la totalitat del personal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb indicació per a cada un d'ells de la puntuació obtinguda segons el barem que consta en l'annex II, i amb expressió del lloc adjudicat.

En el cas que diversos aspirants al mateix lloc de treball tinguen la mateixa puntuació, s'estarà a allò que dispose l'annex II, «Resolució d'empats».

La comissió podrà declarar vacant el lloc de treball en el cas que els aspirants no aconseguiren la puntuació mínima exigida o en el cas de què els mèrits específics al·legats no determinen la seua idoneïtat per al lloc.

La proposta d'adjudicació serà exposada al públic durant deu dies hàbils en el tauler d'anuncis del Registre General de la Universitat, en el termini dels quals els interessats podran formular reclamacions.

Transcorregut aquest termini i resoltes les reclamacions presentades, la comissió formularà proposta de relació definitiva d'adjudicació de llocs i la remetrà al rector per a la formulació de resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en el tauler d'anuncis del Registre General de la Universitat.8. Irrenunciabilitat de les destinacions

8.1. Els participants poden desistir de la sol·licitud dins del termini de presentació de sol·licituds. Després de transcorregut aquest termini no s'acceptarà cap desistiment i els participants quedaran vinculats al resultat del concurs.

8.2. Les destinacions adjudicades són irrenunciables, excepte si abans de finalitzar el termini de presa de possessió s'haguera obtingut una altra destinació per convocatòria pública, i en aquest cas hauria de comunicar-se per escrit a la Gerència.9. Presa de possessió

En la resolució administrativa resolutòria del concurs s'indicarà la data de presa de possessió, que no serà superior a tres dies hàbils, si no implica canvi de residència o d'1 mes si comporta canvi o reingrés al servei actiu.

El termini de presa de possessió es començarà a comptar des de l'endemà del cessament.

El còmput dels terminis possessoris es considerarà de servei actiu a tots els efectes i s'iniciarà quan finalitzen els permisos o llicències que hagen sigut concedides als interessats, llevat que per causes justificades s'acorde la suspensió del gaudiment d'aquestes.

10. Participació

La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les bases.

11. Norma final

Contra la convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Tribunal del Contenciós Administratiu d'Elx en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la present resolució, davant del rector, de conformitat amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Sense perjuí de què es faça servir qualsevol altra via que es considere oportuna.Davant les actuacions del tribunal, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1'd'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

Tots els actes de notificació dels procediments que s'inicien com a conseqüència d'admetre els anteriors recursos, es faran, amb text íntegre, en els taulers d'anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, i amb ressenya indicativa en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.Elx, 4 de setembre de 2019.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.ANNEX I

Requisits i característiques del lloc vacant convocat.Núm. de lloc: F55312

Sector: administració especial

Grup: A nivell complement destinació: 26

Subgrup A1/A2 nivell complement específic: E042

Unitat: Servei d'Infraestructures

Requisit: ser funcionari de carrera de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, del grup A, subgrup A1 o subgrup A2, administració especial, enquadrat dins de l'itinerari professional d'infraestructures-laboratori aprovat pel Consell de Govern reunit en la sessió de 27 de juliol de 2015.

Requisit específic formació: es requereix per a A2, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalents, per a l'accés a A1, titulació de grau dins del mateix àmbit competencial.Funcions:

Les funcions generals que s'estableixen per als grups A, subgrups A1/A2 (tècnics), en l'Acord adoptat pel Consell de Govern reunit amb data de 13 de desembre de 2017, pel qual s'aprova la descripció detallada de les funcions corresponents de cada lloc tipus de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

ANNEX II

Barem per al LlocLa puntuació màxima a obtindre per tots els apartats serà de 30 punts i com a requisit per a l'obtenció del lloc s'haurà obtindre un mínim de 9 punts, en la suma dels apartats B), D), E) i els punts 1 i 4 de l'apartat C).

Per a obtindre la puntuació mínima i amb relació als punts 1 i 4 de l'apartat C), únicament se tindran en compte els cursos de formació específics de la plaça que es convoca (màxim de 5,5 punts) i la titulació, en cas que es tracte de titulació relacionada amb les funcions del lloc (màxim de 0,9 punts).

A) Antiguitat i grau. La puntuació màxima possible a obtindre en aquest apartat serà de 8,76 punts.

1. Antiguitat, i fins un màxim de 6,76 punts,

• Es valorarà 0,04 punts per cada mes complet de serveis en actiu en la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

• Es valorarà 0,02 punts per cada mes complet de serveis en actiu en altres administracions públiques distintes a l'anterior, fins un màxim de 3,38 punts, a l'empar del que es disposa en la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement dels serveis previs en l'administració pública.

2. Grau: el grau personal consolidat pels aspirants es valorarà en la forma següent:

a) Grau consolidat igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts.b) Grau consolidat inferior, com a màxim 4 nivells al del lloc sol·licitat: 1.5 punt.

c) Grau consolidat inferior en més de 4 nivells al del lloc sol·licitat: 1 punt.B) Experiència en l'exercici de llocs d'igual o diferent grup/subgrup o àrea funcional assimilada. La puntuació màxima a obtindre en aquest apartat serà de 5,6 punts distribuïts de la manera que segueix:

Experiència en l'exercici de lloc dins de la Universitat Miguel Hernández:

Mesos complets exercint llocs d'igual subgrup de titulació i en àrea funcional assimilada: 0,033 punts/mes

Mesos complets exercint llocs d'inferior subgrup o grup de titulació i en àrea funcional assimilada: 0,025 punts/mes

Mesos complets exercint llocs d'igual subgrup de titulació en distinta àrea funcional: 0,016 punts/mes

Mesos complets exercint llocs d'inferior subgrup o grup de titulació i en distinta àrea funcional: 0,014 punts/mesExperiència en l'exercici del lloc en altres universitats/administracions públiques, amb un màxim de 2,8 punts

Mesos complets exercint llocs d'igual subgrup de titulació en altres universitats i en àrea funcional assimilada: 0,011 punts/mes.Mesos complets exercint llocs d'igual subgrup de titulació en altres administracions públiques distintes i en àrea funcional assimilada: 0,010 punts/mes.

Mesos complets exercint llocs d'inferior subgrup o grup de titulació en altres universitats i en àrea funcional assimilada: 0,008 punts/mes.Mesos complets exercint llocs d'inferior subgrup o grup de titulació en altres administracions públiques i en àrea funcional assimilada: 0,007 punts/mes.C) Formació. La puntuació màxima possible a obtindre en aquest apartat serà de 9,64 punts.

1. Cursos de formació i perfeccionament rebuts amb anterioritat a la data de la publicació de la convocatòria: fins un màxim de 5,5 punts.Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament, específics de la plaça convocada, a 0,023 punts per hora, amb un mínim de 3 hores i fins un màxim de 200 hores, que hagen sigut cursats per l'interessat, i que hagen sigut convocats u homologats per la Universitat o per qualsevol centre u organisme públic, dins dels seus plans de formació. Als cursos específics que superen les 200 h se'ls assignarà la puntuació màxima de 4,6 punts.

Els cursos de prevenció de riscos laborals seran considerats com a cursos específics.

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament, generals relacionats amb l'exercici de la funció pública, a 0,011 punts per hora, amb un mínim de 3 hores i fins un màxim de 200 hores, que hagen sigut cursats per l'interessat, i que hagen sigut convocats u homologats per la Universitat o per qualsevol centre u organisme públic, dins els seus plans de formació. La puntuació màxima a obtindre en aquests cursos serà de 2,75 punts. Als cursos generals que superen les 200 h se'ls assignarà la puntuació màxima de 2,2 punts.En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià i d'idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts de les universitats quan formen part del pla d'estudis del centre ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d'ofici i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s'ocupen.Així mateix, el tribunal podrà valorar dins d'aquest apartat cursos de formació impartits per entitats privades de reconegut prestigi, el contingut dels quals siga específic de la plaça que es convoca.

2. Valencià:

El coneixement del valencià es valorarà, prèvia acreditació d'estar en possessió del corresponent certificat expedit u homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o per la Universitat Miguel Hernández d'Elx, o per altres universitats valencianes, a 0,405 punts cada nivell, fins un màxim d'1,62 punts:

Sols es valorarà la de major nivell acreditat.

Nivell Oral (A2): 0,405 punts.

Nivell Elemental (B1): 0,81 punts

Nivell Mitjà (C1) 1,215 punts.

Nivell Superior (C2): 1,62 punts

3. Idiomes Comunitaris:

El coneixement de l'idioma comunitari es valorarà, prèvia acreditació d'estar en possessió del corresponent certificat, a 0,27 punts per cada nivell amb un màxim d'1,62 punts, d'acord amb la següent escala.Sols es valorarà la de major nivell acreditat:

Nivell A1: 0,27 punts

Nivell A2: 0,54 punts

Nivell B1: 0,81 punts

Nivell B2: 1,08 punts

Nivell C1: 1,35 punts.

Nivell C2: 1,62 punts

Les equivalències d'estudis establides d'acord amb la legislació actual, respecte als nivells de certificació de competència lingüística, són les publicades en l'Ordre 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la que es modifica l'annex únic anomenat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig.Els cursos d'idiomes comunitaris convocats u homologats per la Universitat Miguel Hernández es valoraran amb la mateixa puntuació que els anteriors.

Per a la valoració d'aquests idiomes en cap cas es consideraran els cursos superats d'idiomes inclosos en els plans d'estudis reglats, així com aquells que es consideren cursos de formació.

4. Altres titulacions: 0,9 punts màxim.

Es valorarà qualsevol altra titulació acadèmica oficial de nivell igual o superior a l'exigit per a accedir al grup objecte de la convocatòria, excepte la que li serveix de base, amb un màxim de 0,9 punts, si es tracta de titulació relacionada amb les funcions del lloc i amb un màxim de 0,44 si es tracta d'una titulació general, no relacionada amb les funcions del lloc. A aquests efectes, es puntuarà únicament una sola titulació, la de nivell més alt de titulació acreditada, entenent inclòs en ell aquelles altres titulacions necessàries per a la seua obtenció.

S'establix la següent escala de puntuació:

Titulació general:

*0,11 punts per un títol de diplomat o enginyer tècnic o equivalent.*0,22 punts per un títol de graduat, llicenciat, enginyer o equivalent.*0,33 punts per un títol de per títol de màster oficial, DEA o equivalent.

*0,44 punts per un títol de per títol de doctor o equivalent.

Titulació relacionada amb les funcions del lloc:*0,57 punts per un títol de diplomat o enginyer tècnic o equivalent.*0,68 punts per un títol de graduat, llicenciat o enginyer o equivalent.

*0,79 punts per títol de màster oficial o DEA o equivalent.

*0,90 punts per un títol de doctor o equivalent.

En aquest apartat només es puntuaren titulacions diferents de les requerides per a presentar-se al lloc. En cap cas es valorarà una titulació sense el seu corresponent certificat oficial acreditatiu. Per a això, el candidat haurà d'aportar i acreditar no sols el títol que vulga fer valdre en aquest apartat, sinó que també haurà d'aportar la titulació requerida per a presentar-se al lloc. Açò és, haurà de presentar i acreditar ambdues titulacions.D) Altres mèrits

Es valoraran els cursos impartits amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria relacionats amb el lloc de treball, a raó de 0,015 punts per hora impartida, així com la participació activa en congressos, publicacions relacionades amb les funcions del lloc i altres actuacions realitzades per l'interessat en activitats relacionades amb les funcions del lloc, fins un màxim de 2 punts.E) Prova pràctica

La puntuació màxima a obtindre en aquest apartat serà de 4 punts.

Amb la finalitat de comprovar i valorar els coneixements dels aspirants en relació amb el lloc convocat s'estableixen les següents proves:Prova escrita: La puntuació màxima de la prova serà de 2 punts i consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic, a triar d'entre dos supòsits, proposats pel tribunal.

El tribunal fixarà amb suficient antelació el nombre de preguntes test per descomptat pràctic, que, en tot cas, seran entre 15 i 30 preguntes. Els errors es penalitzaran segon la fórmula següent:On:

N= nota resultant

A= nombre d'encerts

E= nombre d'errors

d= nombre d'opcions per a cada pregunta

n= nombre de preguntes.Els supòsits versaran sobre el temari de la convocatoria. Casa supòsit pràctic inclourà 3 preguntes addicionals de reserva per a substituir a aquelles que pogueren ser objecte d'anul·lació, i segons l'ordre en què es presenten en casa supòsit.

La prova tindrà una durada de 90 minuts.

Memòria: El contingut de la memòria serà determinat per la comissió de valoració, així com el termini per a la seua presentació.

Els aspectes a valorar pel tribunal seran la qualitat dels continguts, l'ordre, la claredat i concreció, el rigor en l'anàlisi i la creativitat, i fonamentació.

La convocatòria que realitze la comissió per a la presentació de la memòria deurà arreplegar l'extensió d'aquesta memòria i qualsevol altra circumstancia que hagen de tindre en compte els aspirants en relació a la mateixa.

Resolució d'empats:

Els empats es resoldran segons la puntuació obtinguda en l'apartat A) Antiguitat i grau. De persistir l'empat s'atendrà l'apartat C) Formació, si persisteix s'atendrà la puntuació en l'apartat B) Exercici de llocs i per últim, si persisteix es tindria en compte l'apartat E) Prova pràctica i memòria.ANNEX III

Temari lloc núm. F55312 amb destinació en el Servei d'Infraestructures.1. Projectes d'obres. Contingut mínim i aspectes contractuals de la memòria i plans. Pressupost d'execució material i pressupost base de licitació. Contingut del programa de treball dels projectes. Proposta de la classificació de les empreses en els contractes d'obres en relació amb els projectes.

2. Supervisió de projectes. Oficines o unitats de supervisió de projectes. Funcions de les oficines o unitats de supervisió de projectes. Supervisió de variants. Aprovació del projecte.

3. Execució del contracte d'obres. Comprovació del replanteig. Responsabilitat del contractista. Força Major. Certificacions i abonaments a compte. Obres a tant alçat i obres amb preu tancat. Modificació del contracte d'obres.

4. Compliment del contracte d'obres. Recepció i termini de garantia. Responsabilitat per vicis ocults.

5. Reglament de Gestió de la Qualitat en Obres d'Edificació. Objecte i àmbit d'aplicació. Planificació del control de qualitat. Control de recepció i d'execució. Validació final de l'edifici. Control de l'obra acabada. Programa de control. Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra. Certificat final d'obra.

6. Certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Condicions generals. Certificat d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció. Informació sobre el certificat. Control extern.

7. Reial decret 105/2008 d'1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció. Objecte, definicions i àmbit d'aplicació. Obligacions del productor de residus de construcció i demolició. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició.

Model de sol·licitud per a participar en la convocatòria de concurs de mèrits de la Universitat Miguel Hernández d'ElxDADES PERSONALS:Primer cognom Segon cognom Nom

Categoria Grup Titulació acadèmica

EXPOSA:

Que havent-se publicat convocatòria de concurs de mèrits, mitjançant una resolució de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, de referència ..., de data...SOL·LICITA:

Participar en la convocatòria per al lloc següent.

Núm. lloc ...

Destí:...

Als efectes, se adjunta a la present, documentació acreditativa de mèrits segons el barem establert en la convocatòria de referència...

... a ... de ...20....Signat.:...RECTOR DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX