RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, escala mitjana d'administració, denominació tècnic mitja d'administració, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per Resolució de 22 de novembre de 2018. [2019/8445]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008132/2019Fent ús de les competències atribuïdes per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, així com les atribuïdes pels estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx aprovats per Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat, modificats pel Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i la resta de legislació vigent.

De conformitat amb el que disposa l'article 58.1.b de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana,

I una vegada presentada i revisada la documentació acreditativa de què reuneix els requisits exigits en la corresponent convocatòria de referència 2750/18, resolc:Primer

Nomenar personal funcionari de carrera en l'escala mitjana d'administració, als aspirants aprovats que es relacionen a continuació:

Cognoms i nom Lloc

LÓPEZ MARTÍNEZ, DOLORES 55340

TORRECILLAS MORENO, ABEL 55341

Segon

Per a adquirir la condició de funcionari de carrera haurà de prestar jurament o promesa, de conformitat amb el que preveu l'article 58 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i prendre possessió del lloc adjudicat dins del termini establit en la present resolució.Tercer

La presa de possessió haurà d'efectuar-la davant del rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx en el termini d'un mes, comptat des de la data de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Quart

De conformitat amb el que disposa l'article 13 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, i en l'article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, el personal objecte del present nomenament, per a prendre possessió, haurà de realitzar la declaració a què es refereix el primer dels preceptes esmentats, o l'adopció o sol·licitud de compatibilitat prevists en l'article 10 de la Llei 53/1984.Quint

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu d'Elx, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua publicació.

No obstant l'anterior, les persones interessades podran interposar un recurs de reposició davant del rector en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació; en aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mencionat en el paràgraf anterior fins que no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i següents de la Llei 39/205, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Elx, 4 de setembre de 2019.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.