RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de gestió de la investigació amb denominació tècnic de gestió de la investigació, convocades per Resolució de 22 de novembre de 2018. Referència 2753/18. [2019/8449]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008128/2019De conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei de funció pública valenciana, on es regula el desenvolupament dels processos selectius, i de conformitat amb el que disposa la base setena de la referida convocatòria.Concloses les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de gestió de la investigació amb denominació tècnic o tècnica de gestió de la investigació, convocades per Resolució de 22 de novembre de 2018 (DOGV 8435 de data 30 de novembre de 2018 [2018/11070]).

Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador de les proves selectives abans mencionades, resolc:Primer

Publicar la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el procés selectiu, confeccionada segons el que preveu la base 6.11 de la referida convocatòria, ordenada per ordre de puntuació aconseguida, i que es relaciona a continuació.Cognoms i nom Puntuació total

GOMARIZ MARTÍNEZ, M.ª DEL CARMEN 86,182 punts

Segon

Proposar a l'aspirant referenciat en el resolc primer d'aquesta Resolució per al seu nomenament com a funcionari de carrera.Tercer

Requerir-li perquè, en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà a aquell de la publicació de la present en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, presente, en el Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus els documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, o certificat de naixement expedida per l'organisme oficial corresponent. Per als i les aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre Estat amb què tinguen el dit vincle. Així mateix, hauran de presentar declaració jurada o promesa d'aquest que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l'aspirant viu a les seues expenses o està a càrrec seu.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons la present convocatòria, o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del mateix i, si és el cas, l'haver efectuat el pagament de taxes corresponent a la seua expedició. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà de presentar-se a més del títol corresponent, la credencial que acredite la seua homologació.

c) Declaració de no haver sigut separat mitjançant d'expedient disciplinari de qualsevol administració o càrrec públic, així com de no trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques, segons model que figura com annex II, a les bases de la convocatòria. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola deuran, a més, efectuar declaració de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública, segons model que figura com annex III a les bases de la convocatòria.

d) Certificat mèdic acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.e) Els aspirants que hagen fet valdre la seua condició de persones amb minusvalideses, hauran de presentar certificació de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgan competent d'altres administracions públiques que acredite tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions corresponents.

f) Acreditació de qualsevol altre requisit establit en la base 2.1 no contemplat en els apartats anteriorsQuart

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu d'Elx, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seua publicació.

No obstant això, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant del rector en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua publicació; en aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mencionat en el paràgraf anterior fins que no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Elx, 4 de setembre de 2019.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.