RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es fa pública la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 31 de juliol de 2019. [2019/8450]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008135/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
    Grup temàtic: 000Vist l'estat resum de la situació de la Tresoreria de la Generalitat, el 31 de juliol de 2019, en el qual es recullen els moviments per operacions pressupostàries i extrapressupostàries, i de conformitat amb el que disposa l'article 139 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es procedeix a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, com a annex de la present resolució.València, 2 de setembre de 2019.– El conseller d'Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.