RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2019, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga autorització administrativa a Nedgia Cegas, SA, per a la gasificació del municipi de San Fulgencio i s'aprova el projecte d'execució de les instal·lacions corresponents. Expedients CBREDE/2014/10/03 - CBREDE/2014/23/03 - CBREDE/2014/41/03. [2019/8459]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008133/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    Grup temàtic: Autoritzacions administratives
    Descriptors:
      Temàtics: empresa privadaAntecedents de fetAmb data 27 d'agost de 2014, Gas Natural Cegas, SA, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar davant el llavors Servei Territorial d'Energia d'Alacant, un escrit en què sol·licitava autorització administrativa i aprovació de projecte per a la distribució de gas natural canalitzat al terme municipal de San Fulgencio (Alacant). Aquesta sol·licitud ha sigut tramitada amb l'expedient de referència CBREDE/2014/10/03, incoat pel llavors Servei Territorial d'Energia d'Alacant a aquest efecte.

Juntament amb l'escrit de sol·licitud de Gas Natural Cegas, SA, s'acompanyava:

– Projecte tècnic, de juliol de 2014, signat per un tècnic o tècnica competent, juntament amb declaració responsable que així ho acredita.

– Separates tècniques per a l'Ajuntament de San Fulgencio i per a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Servei Territorial de Medi Ambient (Vies pecuàries).

La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació juntament amb el projecte d'execució van ser objecte d'informació pública durant el termini de vint dies en:

– El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 17 de novembre de 2014 (DOGV 7404).

– El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 26 de novembre de 2014 (BOPA 227).

– El diari La Verdad, edició Alacant, del 18 de desembre de 2014.– El diari Información, edició Alacant, del 18 de desembre de 2014.Amb data 12 de desembre de 2014, Redexis Gas, SA, va presentar al·legacions en les quals sol·licita que es denegue l'autorització administrativa a Gas Natural Cegas, SA. Aquestes al·legacions, en síntesi, s'indiquen a continuació:

– Redexis Gas, SA, té intenció de presentar el seu propi projecte de gasificació del municipi.

– Redexis Gas, SA, disposa d'autorització i realitza la distribució de gas natural en diversos municipis de la província i de la Comunitat Valenciana.

– Redexis Gas, SA, disposa dels mitjans adequats per a dotar de gas natural el municipi sense generar sobrecostos.

– Redexis Gas, SA, té el compromís de promoure el desenvolupament dels municipis d'Alacant, gràcies a l'esforç inversor en la zona.

Es traslladen les al·legacions a Gas Natural Cegas, SA, mitjançant un escrit remés el 16 de desembre de 2014, i la companyia respon en el sentit següent:

– Gas Natural Cegas, SA, ha presentat en primer lloc la sol·licitud d'autorització.

– Gas Natural Cegas, SA, és la principal distribuïdora a la Comunitat Valenciana i compta amb subministrament en un gran nombre de poblacions de la Comunitat.

– Les inversions i el creixement de Gas Natural Cegas, SA, han sigut més actives i de major volum que les de Redexis Gas, SA.

– Gas Natural Cegas, SA, té aprovada per resolució de la Conselleria d'Economia una ajuda per a la construcció del projecte «Eix de Formentera del Segura, Los Palacios, San Isidro, Dolores, Catral, Daya Nueva i Daya Vieja (expedient ENGASN/2013/3/03)» que, entre altres poblacions, subministrarà el gas a San Fulgencio.

– El traçat de xarxa proposat per Gas Natural Cegas, SA, assegura la màxima eficiència.

D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o la seua oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els corresponents condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, se'n va remetre separata, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets a càrrec de les quals, pogueren ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:– Ajuntament de San Fulgencio. Amb data 13 d'octubre de 2014 es trasllada separata tècnica a l'Ajuntament. Aquest organisme reacciona traslladant al Servei Territorial un informe desfavorable per la falta de detall del projecte. A continuació, es trasllada aquesta informació al sol·licitant, que respon per mitjà d'un escrit en el qual assenyala que, una vegada obtinguda l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte, sol·licitarà llicència a l'Ajuntament, adjuntant projecte amb plans i pressupostos més detallats, així com la corresponent sol·licitud de cessió del sòl d'ús municipal, en què s'analitze el possible canvi d'ubicació. De nou, es trasllada aquesta informació de l'empresa a l'Ajuntament, que no emet informe de cap tipus, per la qual cosa, superat el termini establit, es considera d'acord amb la proposta.

– Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Servei Territorial de Medi Ambient d'Alacant. Secció Forestal. Vies pecuàries. Amb data 13 d'octubre de 2014 es trasllada separata tècnica al servei esmentat. En superar el termini de 20 dies establit sense obtindre resposta, es reitera, mitjançant un escrit de 5 de desembre de 2014, la sol·licitud de conformitat o oposició al projecte de l'empresa. Una vegada superat el segon termini sense reacció per part del Servei Territorial de Medi Ambient d'Alacant, s'entén la conformitat amb l'autorització de la instal·lació.

En data 28 de novembre de 2014 té entrada una sol·licitud d'autorització administrativa i aprovació de projecte de Gas Natural Cegas, SA, per a la distribució de gas natural canalitzat a la Urbanització La Marina, del terme municipal de San Fulgencio. Aquesta sol·licitud ha sigut tramitada amb l'expedient de referència CBREDE/2014/23/03, incoat pel llavors Servei Territorial d'Energia d'Alacant a aquest efecte.Juntament amb l'escrit de sol·licitud de Gas Natural Cegas, SA, s'acompanyava:

– Projecte tècnic, de novembre de 2014, signat per un tècnic o tècnica competent, juntament amb una declaració responsable que així ho acredita.

– Separates tècniques per a l'Ajuntament de San Fulgencio i per a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Servei Territorial de Medi Ambient (Vies pecuàries).

La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació juntament amb el projecte d'execució van ser objecte d'informació pública durant el termini de vint dies en:

– El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 16 de gener de 2015 (DOGV 1055).

– El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 30 de gener de 2015 (BOPA 20).

– El diari El Mundo, edició Alacant, del 24 de febrer de 2015.

– El diari La Verdad, edició Alacant, del 24 de febrer de 2015.

Amb data 18 de març de 2015, una persona particular va presentar al·legacions en què sol·licitava que es donara cobertura no solament a la urbanització, sinó a tot el nucli urbà de San Fulgencio. Gas Natural Cegas, SA, respon informant que l'empresa ha sol·licitat autorització per a dotar de subministrament el nucli urbà mitjançant un altre projecte, de número d'expedient CBREDE/2014/10/03.

D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, se'n va remetre separata, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets a càrrec de les quals, pogueren ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:– Ajuntament de San Fulgencio. Amb data 16 de desembre de 2014 es trasllada separata a l'Ajuntament. Aquest organisme reacciona traslladant al Servei Territorial un informe desfavorable per la falta de detall del projecte. A continuació es trasllada aquesta informació al sol·licitant, que respon per mitjà d'un escrit en el qual aporta nova documentació i assenyala que, una vegada obtinguda l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte, sol·licitarà llicència a l'Ajuntament adjuntant projecte amb plans i pressupostos més detallats, així com la corresponent sol·licitud de cessió del sòl d'ús municipal, en què s'analitze el possible canvi d'ubicació. De nou, es trasllada aquesta informació de l'empresa a l'Ajuntament, que no emet informe de cap tipus, per la qual cosa, superat el termini establit, es considera d'acord amb la proposta.– Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Servei Territorial de Medi Ambient d'Alacant. Secció Forestal. Vies pecuàries. Amb data 16 de desembre de 2014, es trasllada separata tècnica al servei esmentat, que informa de la seua conformitat en les condicions que fixe l'Ajuntament. Aquesta informació es trasllada a l'interessat mitjançant un escrit de data 23 de gener de 2015. L'empresa en document d'entrada de 4 de febrer de 2015 accepta el condicionat.

En relació amb la sol·licitud per a la distribució de gas natural al municipi, consta una sol·licitud de Gas Natural Cegas, SA, per a la transmissió de titularitat de les instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de GLP de Repsol Butano, SA, a favor de Gas Natural Cegas, SA, a la urbanització Marina Sol, al terme municipal de San Fulgencio. Aquesta sol·licitud s'està tramitant amb l'expedient de referència CBREDE/2017/9/03, però aquesta tramitació encara no ha finalitzat.

Consta, així mateix, que amb data 12 de desembre de 2014 Redexis Gas, SA, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar davant el Servei Territorial d'Energia d'Alacant, un escrit en el qual sol·licitava autorització administrativa per a la distribució de gas natural canalitzat al terme municipal de San Fulgencio (Alacant). Aquesta sol·licitud ha sigut tramitada amb l'expedient de referència CBREDE/2014/41/03, incoat pel Servei Territorial d'Energia d'Alacant a aquest efecte.

No obstant això, amb data 15 de gener de 2019, Redexis Gas, SA, comunica el desistiment a la sol·licitud d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural canalitzat al terme municipal de San Fulgencio i, en conseqüència, sol·licita que es paralitzen les actuacions que s'hagen iniciat amb motiu de la tramitació dels dits expedientes i es procedisca a l'arxivament de les actuacions relacionades amb aquests.

Així mateix, com a conseqüència del desistiment esmentat en el paràgraf anterior, es va dictar la Resolució, amb data 22 de març de 2019, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'accepta de pla el desistiment presentat per Redexis Gas, SA, de la sol·licitud d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al municipi de San Fulgencio, província d'Alacant, tramitada mitjançant l'expedient CBREDE/2014/41/03.

El sol·licitant, Gas Natural Cegas, SA (actualment Nedgia Cegas, SA), està inscrit amb el número 7 en el Registre administratiu de distribuïdors de combustibles gasosos per canalització del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Consta el canvi de denominació social de l'empresa de Gas Natural Cegas, SA, a Nedgia Cegas, SA, segons escriptura de data 15 de desembre de 2017.

La finalitat que es persegueix, d'acord amb les sol·licituds i la documentació presentades, amb la construcció de les instal·lacions, és dotar d'infraestructura gasista el municipi com a energia alternativa, facilitar el desenvolupament industrial i la diversificació energètica.Fonaments de dretLa instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar les instal·lacions objecte d'aquest radicades íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrades en les previstes que són competència de l'Administració General de l'Estat, d'acord amb l'article 3.2 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.

D'acord amb l'article 2.2.b de l'Ordre de 9 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant la resolució del present procediment.

Segons el que es disposa en l'article 55.1.b de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, les instal·lacions de distribució de gas natural requereixen autorització administrativa prèvia.

D'acord amb l'article 70.1.b del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, les instal·lacions de distribució de gas natural, la construcció o l'establiment d'aquestes requereixen aprovació del projecte d'execució o detall d'aquestes.

De conformitat amb l'article 70.2 del reial decret esmentat, les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució podran efectuar-se de manera conjunta o separada.

Atés el que es disposa en el capítol V, «Distribució de combustibles gasosos per canalització», del títol IV, «Ordenació del subministrament de gasos combustibles per canalització», de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i en el capítol II, «Autoritzacions per a la construcció, ampliació, modificació i explotació d'instal·lacions», del títol IV, «Procediments d'autorització de les instal·lacions d'emmagatzematge, regasificació, transport i distribució» del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, aquest últim per ser dret supletori a la Comunitat Valenciana, en mancar de regulació autonòmica en matèria de procediment d'autorització d'instal·lacions de distribució de gas natural canalitzat.

D'acord amb els incisos a) i c) de la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la llei no se'ls aplicarà aquesta, i s'haurà de regir per la normativa anterior, mentre que els actes dictats amb posterioritat a la seua entrada en vigor, pel que fa al règim de recursos, es regiran per les disposicions d'aquella.

Atés que hi ha entre les sol·licituds presentades per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al terme municipal de San Fulgencio, íntima connexió a l'efecte de la seua resolució, se'n procedeix a l'acumulació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 73 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tenint en compte que els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució de gas natural han de reunir els requisits establits per a l'exercici de l'activitat de distribució en el capítol II del títol II del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, i acreditar suficientment el compliment dels requisits establits en l'article 73.3 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.

D'acord amb l'article 73.5 de la Llei 34/1998 i l'article 81.7 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, les autoritzacions d'instal·lacions de distribució han de contindre tots els requisits que hagen de ser observats en la seua construcció i explotació, la delimitació de la zona en la qual s'ha de prestar el subministrament, els compromisos d'expansió de la xarxa en aquesta zona que ha d'assumir l'empresa sol·licitant, i el termini per a l'execució d'aquestes instal·lacions i la seua caracterització. Així mateix, quan les instal·lacions autoritzades hagen de connectar-se a instal·lacions ja existents de diferent titular, aquest haurà de permetre la connexió en les condicions que reglamentàriament s'establisquen.

Atés que, segons l'article 63.1 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, les societats mercantils que desenvolupen l'activitat de distribució de gas natural han de tindre com a objecte social exclusiu el desenvolupament d'aquesta.

Basant-se en tot el que s'ha indicat, aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia, resol:Primer

Atorgar a Nedgia Cegas, SA, autorització administrativa prèvia per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural canalitzat a la localitat de San Fulgencio, província d'Alacant, amb les característiques i condicions que s'assenyalen a continuació:

1. Característiques generals

Tipus de gas a transportar Gas natural (segona família), amb els requisits mínims de qualitat vigents en cada moment.

Municipis afectats San Fulgencio.

Zona geogràfica autoritzada – Nucli urbà de San Fulgencio, segons es defineix en el pla número P-PAA 01 «Àrea d'autorització» del Projecte d'autorització administrativa i execució d'instal·lacions per al subministrament de gas natural al terme municipal de San Fulgencio (Alacant), de juliol de 2014.– Zona urbana i futures zones d'expansió de la Urbanització La Marina, segons es defineix en el pla número P-PAA 01 «Àrea d'autorització» del Projecte d'autorització administrativa i execució d'instal·lacions per al subministrament de gas natural a la Urbanització La Marina al terme municipal de San Fulgencio (Alacant), de novembre de 2014.

En l'àrea geogràfica autoritzada, l'empresa peticionària estarà obligada a realitzar en els terminis i les condicions establits normativament les connexions de servei i la connexió de nous consumidors o ampliació dels existents que se'ls plantegen, sense perjudici dels règims d'autorització i econòmics que siguen aplicables a aquestes connexions de servei.

2. Xarxa de distribució

Punts de connexió ERM MOP 10/0,4 bar del gasoducte MOP 10 bar «Eix Formentera del Segura, Los Palacios, San Fulgencio, San Isidro, Dolores, Catral, Daya Nueva i Daya Vieja», objecte d'un altre projecte.

Longitud i diàmetre nominal La xarxa autoritzada tindrà una longitud total de 59.698 metres, segons el detall següent:

– Nucli urbà:

· 1.076 m polietilé PE100 SDR 17,6 i Æ 90mm

· 1.855 m polietilé PE100 SDR 17,6 i Æ 63mm– Urbanització La Marina:

· 1.803 m de polietilé PE 100 SDR 17,6 i Ø 200 mm

· 1.925 m de polietilé PE 100 SDR 17,6 i Ø 160 mm

· 3.376 m de polietilé PE 100 SDR 17,6 i Ø 110 mm

· 10.900 m de polietilé PE 100 SDR 17,6 i Ø 90 mm

· 38.763 m de polietilé PE100 SDR 17,6 i Ø 63 mm

Termini execució instal·lacions Duració (mesos)

Nucli urbà 3,5

Urbanització La Marina 12

Tipus constructiu En rasa

Pressió màx. operació MOP (bar) 0,4

Pressió de garantia (bar) La pressió mínima a garantir en els diferents punts de la xarxa serà l'establida en article 65.2 del Reial decret 1434/2002

Accessoris i elements auxiliars Accessoris i elements auxiliars necessaris per a la correcta funcionalitat de la xarxa.

El pressupost final segons els projectes presentat puja a dos milions set-cents quaranta-dos mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-dos cèntims 2.742.254,92 €, corresponent 132.329,43 € a la xarxa de distribució tramitada en l'expedient CBREDE/2014/10/03 i 2.609.925,49 € a la xarxa de la Urbanització La Marina, tramitada amb l'expedient de referència CBREDE/2014/23/03.

La present autorització administrativa s'atorga a l'empara del que es disposa en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:

1. El titular de la instal·lació constituirà en el termini d'un mes una garantia per valor de cinquanta-quatre mil huit-cents quaranta-cinc euros amb deu cèntims (54.845,10 €), import del dos per cent (2 %) del pressupost total de les instal·lacions afectades que figuren en la present resolució, per a garantir el compliment de les seues obligacions, de conformitat amb el que assenyala l'article 82 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.

Aquesta fiança es constituirà a favor de la Direcció General d'Indústria i Energia en la Tresoreria de l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT) de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, de conformitat amb l'Ordre de 14 de febrer de 1986 i l'Ordre de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances.

Una vegada constituïda la fiança, abans del termini d'un mes des de la notificació de la present resolució, el titular haurà de presentar en el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant la carta de pagament resguard emesa per l'esmentada tresoreria, com a acreditació del compliment de l'obligació esmentada.

La fiança serà retornada al titular de la present autorització, després de la seua sol·licitud prèvia, una vegada que davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades de la present autorització i el dit servei territorial formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què fa referència aquesta resolució.

2. El titular de la present autorització haurà de complir les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, així com en punt 3 de l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, i la resta de l'ordenament jurídic aplicable en l'exercici d'aquesta activitat vigent a cada moment. Especialment, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució i facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat, quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, i també d'acord amb les previsions recollides en els plans anuals d'ampliació de les xarxes de distribució que se li autoritzen, sense perjudici del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions de servei.

3. El titular de la present autorització gaudirà, com a distribuïdor, dels drets que assenyalen l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.

4. La present autorització en cap cas concedirà al seu titular drets exclusius d'ús, i s'atorga sense perjudici de ter, salvant els drets particulars, i sense perjudici, i independentment, de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'aquest o altres organismes i entitats que siguen necessaris per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient; tot això, segons el que es disposa en l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre.

5. Serà causa de revocació de la present autorització l'incompliment de les condicions expressades en aquesta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que n'ha determinat l'atorgament, o altres causes previstes en l'ordenament jurídic.

6. El titular de la present autorització comunicarà, anualment, a la Direcció General d'Indústria i Energia, un resum de la base de dades dels consumidors connectats a les instal·lacions autoritzades en la present resolució, segons el que es disposa en l'incís l) de l'apartat 3 de l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, en la qual estarà especificat el nombre d'altes i baixes, si escau, realitzades en l'últim any.Segon

Aprovar els projectes tècnics d'execució, redactats per personal tècnic titulat competent, denominats Projecte d'autorització administrativa i execució d'instal·lacions per al subministrament de gas natural al terme municipal de San Fulgencio (Alacant), amb declaració responsable de competència del mateix tècnic, de data 31 de juliol de 2014, i Projecte d'autorització administrativa i execució d'instal·lacions per al subministrament de gas natural a la Urbanització La Marina al terme municipal de San Fulgencio (Alacant)», amb declaració responsable de 26 de novembre de 2014, per a la construcció de les instal·lacions corresponents a la xarxa de distribució de gas natural canalitzat descrites en el punt primer d'aquesta resolució. Això habilita el titular d'aquesta resolució a la construcció de la instal·lació interessada, de conformitat amb les condicions que seguidament s'especifiquen:

1. La instal·lació de gas natural haurà d'executar-se segons els projectes presentats, els seus annexos i els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que fora necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquest servei territorial la corresponent aprovació.

2. La instal·lació a executar haurà de complir, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i, especialment, la seua instrucció tècnica complementària ITC-ICG 01 «Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització», així com les disposicions i normes tècniques que li siguen aplicables. Així mateix, la construcció de les instal·lacions aprovades pel present acte administratiu hauran d'ajustar-se a la resta de normatives tècniques de qualitat i seguretat industrials derivades de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i el seu desenvolupament reglamentari. Aquestes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir proveïments flexibles i segurs.

3. El termini d'execució de les obres serà de 12 mesos a comptar a partir de la data en què es notifique aquesta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització d'aquest termini, Nedgia Cegas, SA, podrà sol·licitar-ne una ampliació concreta mitjançant una sol·licitud motivada davant d'aquest servei territorial, i a aquest efecte haurà d'adjuntar la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat de la fase corresponent.

4. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

5. Personal tècnic en la matèria adscrit a aquest servei territorial podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes, en relació amb la seua adequació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució. A aquest efecte, el titular de la present resolució haurà de comunicar, amb l'antelació adequada, al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant l'inici de les obres. Així mateix, el titular d'aquesta resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució a aquest servei territorial.

6. Finalitzades les obres de construcció i realitzades les proves corresponents, el titular de la present resolució sol·licitarà l'autorització d'explotació (o acta de posada en servei) de la fase corresponent, prevista en l'article 85 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre. Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada d'un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per una persona facultativa competent, en què conste que la instal·lació s'ha realitzat d'acord amb la normativa i les especificacions previstes en el projecte d'execució i addenda aprovats, i també amb les prescripcions de la reglamentació tècnica i de seguretat aplicable a les instal·lacions objecte del projecte. Quan el certificat de direcció i final d'obra esmentat no estiga visat pel corresponent col·legi professional, haurà d'anar acompanyat de la corresponent declaració responsable d'acord amb allò indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389 del 3 de novembre de 2010.

7. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació (o acta de posada en servei) de cada fase, incloses les possibles autoritzacions parcials, de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant ho comunicarà a la Direcció General d'Indústria i Energia.

8. Aquest servei territorial, amb el tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions imposades en ella.Tercer

Ordenar:

– La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

– La notificació de la present resolució a Nedgia Cegas, SA, i a Redexis Gas, SA, a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o hagueren d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.Tot això de conformitat amb el que es disposa en l'article 81.5 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Direcció General d'Indústria i Energia de l'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Alacant, 17 d'abril de 2019.– El cap del Servei Territorial i Energia: Matías Pablo Mas Gisbert.