Informació pública de l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització del front viari de les parcel·les de Cobopa, SL. [2019/8472]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008150/2019

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: AnnaMitjançant Resolució d'Alcaldia número 528/2019, de data 3 d'agost de 2019, de conformitat amb el que es disposa en l'article 173 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, en relació amb l'article 57 de la mateixa llei, es va aprovar inicialment el projecte d'urbanització referent a la sol·licitud presentada per la mercantil Cobopa, SL, de data 12 de juny de 2018, per a completar la urbanització o el nivell de dotacions de les seues parcel·les situades en la zona industrial urbana INA d'Anna a instàncies d'Isabel Martínez Ruiz, en representació de Cobopa, SL. Se sotmet a informació pública aquest expedient pel termini de 20 dies, comptat a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci.Durant aquest període es podran formular les al·legacions que s'estimen pertinents; l'expedient estarà de manifest en les oficines de la Secretaria municipal d'aquest ajuntament, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores.Anna, 6 d'agost de 2019.– L'alcaldessa: Pilar-Teresa Sarrión Ponce.