RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es modifica la llista d'aspirants que han superat les proves selectives per a ingrés en el cos de mestres, convocades per Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/8495]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008122/2019Per Resolució de 18 de juliol de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, es va estimar el recurs d'alçada presentat per Rafael Alós Baquero contra la llista de persones aspirants seleccionades pel tribunal C10 de l'especialitat de Primària, en el marc del procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres convocat per Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Aquesta resolució estableix que no correspon la revisió de la valoració de la puntuació obtinguda per Vega Vicent Vicent, efectuada en data 25 de juliol de 2018, pel tribunal C10 de Primària, de manera que la seua puntuació final ha de ser 6,7091 punts, a la vista de la qual cosa, resolc:Primer

De conformitat amb el que es preveu en la base 1 de la citada ordre de convocatòria, la Resolució de 24 de juliol de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, estableix que al tribunal C10 de Primària li corresponien 14 places, i d'acord amb la base 9.3, en cap cas pot declarar-se que han superat el concurs oposició major nombre d'aspirants que el nombre de places convocades, sent nul·la de ple dret qualsevol proposta que contravinga l'anteriorment establit.Conseqüentment, és procedent modificar la llista d'aspirants que han superat les proves selectives en aquest tribunal, feta pública el 27 de juliol de 2018, excloent d'aquesta Vega Vicent Vicent i incloent Rafael Alós Baquero, qui va obtindre una nota final de 6,8745 punts.

Segon

Modificar la Resolució de 21 de setembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent (DOGV 8390, 25 de setembre), per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres les persones aspirants seleccionades en aquest procediment selectiu, en el sentit d'excloure d'aquesta Vega Vicent Vicent i d'incloure en ella a Rafael Alós Baquero.Tercer

Rafael Alós Baquero, com a aspirant seleccionat, haurà de presentar en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la documentació que s'estableix en la base 10 de l'ordre, i el seu nomenament com a funcionari en pràctiques quedarà condicionat al compliment dels requisits exigits en la base 2 de la convocatòria, que es verificarà mitjançant l'examen de la documentació presentada.Quart

Atés que la realització del període de pràctiques forma part del procés selectiu, a l'efecte de comprovar l'aptitud per a la docència dels aspirants seleccionats, i que la seua duració serà de sis mesos de docència directa, el senyor Alós Baquero haurà d'incorporar-se per a dur-la a terme durant el present curs 2019-2020, tot això d'acord amb el que es preveu en la Resolució de 5 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent (DOGV 8401, d'11 d'octubre), per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l'ingrés al cos de mestres convocat per l'Ordre 12/2018.Cinqué

Als serveis prestats per Vega Vicent Vicent des que va ser nomenada funcionària en pràctiques és procedent aplicar-los el règim jurídic de funcionària interina, de conformitat amb el que es preveu en l'article 50 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua publicació, sense perjudici de qualsevol altre que s'estime procedent.València, 30 d'agost de 2019.– La directora general de Personal Docent: M.ª Ángeles Herranz Ábalos.