Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a allotjament turístic, en el terme municipal de Finestrat. [2019/8502]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008149/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
    Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
    Descriptors:
      Temàtics: pla d'urbanisme, administració localPel fet que s'ha admés a tràmit, d'acord amb el que preveu la Llei 5/2014, de la Generalitat, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, l'expedient DIC-18/0261, promogut per Finepark Bungalows, SLU, per a allotjament turístic, ubicada al polígon 5, parcel·la 304, del terme municipal de Finestrat, per mitjà del present edicte se sotmet a informació pública el projecte de l'actuació, de conformitat amb el que disposa l'apartat a de l'article 206.4 de l'esmentat text legal, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, dins del qual pot ser examinat en la pàgina web http://politicaterritorial.gva.es/va/web/urbanismo/documentos-en-tramitacion-en-los-servicios-territoriales, així com en el Servei Territorial d'Urbanisme d'Alacant, siti en l'avinguda d'Aguilera, número 1, cinquena planta d'aquesta capital.

Alacant, 2 de setembre de 2019. El cap del Servei Territorial d'Urbanisme: Miguel Nicolas Halabi Antón.