Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places d'ajudant o ajudanta de muntatges. [2019/8510]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008124/2019

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, E
    Descriptors toponímics: ElxEn el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, número 154, de 14 d'agost de 2019, es publica l'anunci relatiu a la convocatòria del concurs oposició per torn lliure, per a la provisió de dues places d'ajudant o ajudanta de muntatges, incloses en les ofertes d'ocupació pública corresponent als anys 2016 i 2017. Les esmentades places estan enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala: serveis especials, classe: d) personal d'oficis i dotada amb el sou corresponent al grup AAP (altres agrupacions professionals).

Durant el termini de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la inserció d'un edicte amb l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado, podran presentar-se les instàncies on se sol·licite prendre part en el procediment, en el Registre General d'aquest Ajuntament, o en la forma que determina l'article 16.4.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Elx, 4 de setembre de 2019.– El tinent d'alcalde de Recursos Humans: Ramón Abad Soler.