RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professor contractat doctor, per al curs acadèmic 2019/2020. [2019/8515]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008129/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Universitat Politècnica de València
    Grup temàtic: Ocupació pública
    Descriptors:
      Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1Publicada, per la Resolució d'11 de juliol del rector, l'oferta d'ocupació pública del personal docent i investigador per a l'any 2019 (DOGV 24.07.2019), s'inclouen en la mateixa i dins del límit de la taxa de reposició establida places de professor contractat doctor. Sobre la base de l'anterior, de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, el Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'acord de Consell de Govern 24 de juliol de 2007, pel qual s'aprova la normativa de contractació i criteris d'avaluació per a la selecció de professorat contractat, s'obri procés de selecció per a cobrir part de les places a dalt citades de professors contractat doctor, per a la seua contractació en règim laboral, d'acord amb les següents bases.Aquesta convocatòria té en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes pel que es refereix a l'accés a l'ocupació pública utilitzant-se un llenguatge inclusiu en la redacció d'aquesta, d'acord amb l'article 14 de la Constitució Espanyola i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

1. Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té per objecte la cobertura de necessitats de docència en aquesta Universitat, mitjançant la provisió de places de Professors Contractat Doctor amb les característiques que figuren en l'annex I.2. Requisits dels aspirants

Les persones que desitgen participar en la present convocatòria hauran de reunir els següents requisits:

1. Tenir compliments 16 anys i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa.

2. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les corresponents a les places.

En cas de ser nacional d'un altre estat, hauran d'acreditar no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

3. Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques o funcions corresponents a les places convocades.

4. Estar en possessió del títol de doctor. Posat cas que les titulacions s'hagen obtingut en universitats estrangeres, caldrà adjuntar-hi fotocòpia de la credencial que n'acredite l'homologació.

5. Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, així com els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

Així mateix s'estén igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.

Així mateix podran participar els estrangers no inclosos en els apartats anteriors amb residència legal a Espanya.

6. Disposar d'avaluació positiva per a la seua contractació com a professor contractat doctor, per part de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació o per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat.

La concurrència dels requisits anteriors haurà d'estar referida a una data anterior a l'expiració del termini de presentació d'instàncies.

3. Sol·licituds

Les persones interessades en la present convocatòria formalitzaran la seua sol·licitud dirigida al Rector de la Universitat a través del model d'instància que consta en annex III, i així mateix serà facilitada en els Departaments afectats i en el Registre General, situat en la Seu Central (pot obtenir-se els models corresponents, així com informació d'aquesta convocatòria a través de la pàgina web http://www.upv.es/rrhh).La presentació de sol·licituds es realitzarà en el Registre General de la Universitat, situat en la Seu Central, i els seus Registres Auxiliars en l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i en l'Escola Politècnica Superior de Gandia, o per qualsevol dels sistemes previstos en l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Caldrà presentar una sol·licitud (en doble exemplar) per a cada plaça a què es vulga concursar, tot indicant el codi d'aquesta. En cas que es convoquen diverses places amb el mateix perfil i les mateixes característiques i que estiguen agrupades en la convocatòria, s'haurà de presentar únicament una sol·licitud per a totes.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el DOGV.

Els drets de participació seran de 30 euros, que s'ingressaran dins del termini de presentació d'instàncies, en efectiu o mitjançant transferència bancària en BANKIA, en el compte «Universitat Politècnica de València-Drets d'Examen», número ES97 2038 6543 9060 0001 4194, especificant en el resguard el nom i cognoms i el número de la plaça o places que conformen el concurs en què es desitja participar.Queden exempts del pagament o tindran una bonificació del 50 % del pagament dels drets de participació:

a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.b) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

d) Els contribuents que estiguen en situació d'expulsió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

e) Tindran una bonificació del 50 % del pagament dels drets d'examen a proves selectives, els membres de famílies nombroses de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

En cap cas el pagament efectuat al compte bancari a què es fa referència suposarà el compliment del tràmit de presentació en termini i forma de la sol·licitud.

A cada sol·licitud haurà d'acompanyar-se un únic exemplar de la següent documentació:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport.

b) Original del resguard que justifique el pagament de 30 euros en concepte de drets de participació o justificant d'exempció del pagament d'aquests.

c) Curriculum vitae, que haurà de seguir els apartats i estructura especificats en el barem que consta en l'annex II, podent utilitzar-se el model que podran trobar en la pàgina web

http://www.upv.es/entidades/srh/pdi/579900normalc.html

d) Fotocòpia del títol de doctor.

e) Certificat acadèmic personal o document substitutiu (els concursants la titulació dels quals no siga espanyola, hauran de presentar certificat d'homologació del seu títol i certificat de la nota mitjana del seu expedient acadèmic emès pel Ministeri Espaynol d'Educació) i documents acreditatius de cada un dels mèrits consignats en el currículum. Els mèrits al·legats en el currículum que no hagen sigut justificats documentalment no es tindran en compte. Una vegada finalitzat el termini d'admissió de sol·licituds, no s'admetran nous mèrits.f) Document justificatiu d'haver obtingut l'avaluació positiva que s'indica en el requisit 6 apartat 2n, «Requisits dels Aspirants».g) Permís de residència, segons es detalla en el requisit 5 paràgraf 3er de l'apartat 2n, «Requisits dels Aspirants».4. Informació respecte de les dades arreplegades

4.1. En compliment del que es preveu en el Reglament general de protecció de dades de la UE 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que l'entitat responsable del tractament de les dades tractades a l'efecte d'aquesta convocatòria és la Universitat Politècnica de València.

4.2. La base legal per al tractament de les vostres dades personals és la necessitat de gestionar el procediment de selecció de personal i provisió de llocs de treball d'aquesta convocatòria.

4.3. No estan previstes cessions o transferències internacionals de les dades personals tractades.

4.4. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament aportant còpia d'un document oficial que les identifique (NIF-NIE, passaport), i si fora necessària, documentació acreditativa de la seua sol·licitud davant la Delegació de Protecció de Dades de la Universitat Politècnica de València (Secretaria General), Universitat Politècnica de València, Camí de Vera, s/n, – 46022 València.

4.5. En cas de reclamació, l'autoritat competent és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4.6. Les dades es conserven en virtut de la legislació aplicable al present tractament.5. Llista d'admesos

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el director del Departament farà pública la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en cadascun dels concursos convocats, amb indicació en aquest últim cas de la causa d'exclusió. Aquesta publicació s'efectuarà mitjançant exposició de les corresponents llistes en el tauler d'anuncis del Departament i complementàriament i sense caràcter oficial en el servidor UPV.notícies, grup de notícies UPV.administració que pot ser consultat a través de la web de la UPV, en el menú en el menú Perfiles/ PAS i PDI/ Eines i Recursos (http://www.upv.es/bin2/tablon?p_idioma==c)).Seran motius d'exclusió:

– Presentar la sol·licitud fora del termini establit

– La falta de justificació de l'abonament dels drets de participació o de trobar-se exempt del pagament dels mateixos.

– No acreditar el compliment dels requisits indicats en l'apartat 2n, «Requisits dels Aspirants».

Els aspirants exclosos o omesos disposaran de cinc dies hàbils, explicats a partir del següent al de la publicació de la llista provisional, per a esmenar el defecte que n'haja motivat l'exclusió o omissió; no es considerarà esmenable la falta de pagament dels drets de participació dins del termini de presentació d'instàncies.Transcorregut el termini d'esmena d'errors, es procedirà a la publicació pel mateix procediment, de les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos.6. Procés de selecció

El procés de selecció constarà de dues fases:

1a. Concurs de mèrits en el qual es valoraran els mèrits acreditats pels aspirants. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts, sense perjudici de la puntuació per mèrit preferent que poguera correspondre. Per a superar aquesta fase del procés de selecció serà necessari aconseguir un mínim de 3 punts.

2a. Defensa del projecte docent i entrevista. Als aspirants que superen la fase de concurs la comissió els citarà a una entrevista personal per a perfilar la selecció definitiva, que versarà sobre els seus mèrits, historial acadèmic, investigador i professional, i sobre tots aquells aspectes que la comissió considere rellevants relacionats amb el perfil docent de la plaça. Aquesta segona fase del procés de selecció es valorarà fins a un màxim de 4 punts, sent necessari per a superar-la aconseguir un mínim de 2 punts.

Així mateix, en aquesta fase els candidats hauran de presentar davant la comissió un projecte docent d'una assignatura troncal o obligatòria vinculada amb el perfil de la plaça, per a la seua valoració i defensa davant aquesta.

Els aspirants estrangers hauran de superar, en el cas que així ho estime la comissió de selecció, una prova específica per a acreditar el coneixement de castellà a nivell de conversa i escriptura.

Si escau, també caldrà superar una prova específica per a acreditar el coneixement de l'idioma en què hagen d'impartir-se les assignatures, segons allò que indique la convocatòria.

A aquests efectes, el nivell de coneixement de llengües requerit és l'equivalent al nivell C1 de l'idioma corresponent. A aquells candidats que hagen inclòs i justificat en els seus respectius currículums la possessió d'un certificat de nivell C1 o superior en dita llengua, havent-ho obtingut en el cas de l'anglés en menys de cinc anys d'antiguitat, se'ls reconeixerà com acreditat el coneixement suficient de dits idiomes. Els títols, diplomes i certificats en validesa a aquests efectes són els expedits per les escoles oficials d'idiomes, per les universitats espanyoles acreditades per l'Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyança Superior (CertAcles), aixina com els indicats en la normativa vigent en matèria llingüística, podent-se accedir a dita informació a través de l'enllaç següent: https://cdl.webs.upv.es/el-centro/normativa/normativa-oficial-certificaciones-competencia-lingueistica

7. Comissió de selecció

Els mèrits dels aspirants seran jutjats per comissions de selecció que tindran la següent composició:

– Tres membres designats pel rector, entre els quals designarà al president, sent almenys un de l'àrea de coneixement a la qual correspon la plaça objecte de provisió.

– Dos membres de l'àrea de coneixement designats pel Consell del Departament al que pertanga la plaça, havent de ser de la mateixa àrea de coneixement que la de la plaça oferida.

A falta de professorat de l'Àrea de Coneixement a la qual s'adscriu la plaça, es podrà designar d'una Àrea afí.

La composició definitiva de cada comissió de selecció es publicarà en els taulers d'anuncis dels departaments corresponents, juntament amb les llistes definitives d'admesos i exclosos.

Tots els membres de les comissions de selecció hauran de pertànyer a cossos de funcionaris docents universitaris i ostentar titulació oficial igual o superior a la de la plaça convocada.

Les comissions de selecció es regiran, quant al seu funcionament, pel que es disposa en la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els membres de les comissions s'abstindran d'intervenir quan es done alguna de les circumstàncies previstes en els articles 28 i 29 de la citada Llei 30/1992.8. Desenvolupament del procés selectiu

En la sessió de constitució la comissió de selecció procedirà, d'acord amb el barem aplicable a cada figura contractual (que consta en annex II), a l'elaboració dels criteris de valoració dels mèrits dels aspirants, que hauran de publicar-se en el tauler d'anuncis del Departament.Publicats els criteris de valoració, la comissió de selecció es reunirà per a valorar els mèrits dels concursants. La comissió podrà sol·licitar l'aportació de documentació original per a comprovar la validesa dels mèrits inclosos en el currículum.

Valorats els mèrits dels aspirants, la comissió de selecció farà pública aquesta valoració en el tauler d'anuncis del Departament fent-se constar la qualificació obtinguda per cadascun dels aspirants en cada apartat del barem.

Els aspirants que superen la fase de concurs seran convocats per a la realització de la defensa del projecte docent i entrevista davant la Comissió mitjançant anunci publicat en el tauló del Departament, amb una antelació de 48 hores a la data de realització de la mateixa, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de notificació que la comissió estime procedents.9. Resolució del concurs

Finalitzat el procés de selecció la comissió conformarà una relació amb els aspirants que han superat ambdues fases del procés, ordenant-los de major a menor segons la puntuació total que s'obtindrà sumant les qualificacions del concurs i la valoració de la defensa del projecte docent i entrevista personal, així com, si escau, la puntuació atorgada per mèrit preferent.

La comissió de selecció elevarà al rector la relació d'aspirants que han resultat aprovats, el nombre dels quals no pot ser superior al de places convocades. Per a la confecció d'aquesta relació s'atendrà a l'a dalt indicat, interrompent-se la relació quan el nombre d'aspirants coincidisca amb el nombre de places convocades.

Aquesta relació es publicarà en el tauler d'anuncis del Departament i complementàriament i sense caràcter oficial en el servidor UPV.notícies, grup de notícies UPV.administració que pot ser consultat a través de la web de la UPV, en el menú en el menú Perfiles / PAS i PDI/ Eines i Recursos (http://www.upv.es/bin2/tablon?p_idioma==c), així com certificació en la qual es faça constar el dia de la seua publicació en el citat tauler d'anuncis. La publicació en el tauler d'anuncis del Departament tindrà caràcter de notificació als concursants d'acord amb el que preveu l'article 45.1.b de la Llei 39/2015.Finalment, es traslladarà al Servei de Recursos Humans les actes del concurs, incloent la proposta de nomenament al rector de l'aspirant amb major puntuació, a fi de formalitzar la contractació laboral, constituint-se amb la resta d'aspirants que hagen superat les dues fases del procés de selecció, una llista de reserva, segons l'ordre de puntuació final obtingut, que s'utilitzarà per a formalitzar, si escau, contractacions de durada determinada per a atendre necessitats sobrevingudes o substitucions.10. Característiques dels contractes

– Tipus de contracte: contracte laboral de naturalesa especial.

– Durada: indefinida.

– Jornada: dedicació a temps complet. La jornada setmanal és de 37,5 hores.

– Activitats a exercir: tasques docents (hores lectives que corresponguen en funció dels crèdits ECTS que haja d'impartir d'acord amb el que regula la vigent normativa d'organització acadèmica de la UPV i 6 hores de tutoria setmanal), activitats de recerca, així com activitats d'atenció a les necessitats de gestió i administració del Departament.– Retribucions: les retribucions venen determinades en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, considerant-se si escau aquelles variacions que aproven les administracions competents, així com els òrgans de la Universitat Politècnica de València.11. Documentació

Els candidats proposats per a la provisió de les places hauran de presentar la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI. o passaport.

b) Fotocòpia acarada del títol.

c) Certificat mèdic oficial de no patir malaltia ni defecte físic o psíquic que li impedisca l'exercici de les funcions corresponents.d) Declaració jurada de no haver sigut separat de l'Administració pública en virtut d'expedient disciplinari, i no trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

e) Fotocòpia acarada de l'avaluació positiva de la seua activitat.

f) Fotocòpia acarada del document justificatiu d'haver finalitzat el Programa Ramón y Cajal i del certificat I3 del Programa Ramón y Cajal (quan siga requisit).12. Formalització i signatura dels contractes

El termini d'incorporació del candidat proposat serà establit en la resolució d'adjudicació, no podent ser superior a un mes des d'aquesta resolució. En el termini d'incorporació i amb anterioritat a l'inici de la prestació de serveis el candidat haurà de presentar la documentació a dalt indicada, que acredita que reuneix tots els requisits assenyalats en la convocatòria, així com els establits en la normativa aplicable i haurà de procedir a la formalització i signatura del contracte i alta en el règim de seguretat social corresponent.

En cas de no formalitzar-se el contracte en el termini anteriorment indicat, el candidat proposat perdrà el dret procedint-se a la contractació de l'aspirant següent, per l'ordre de puntuació.13. Recursos

Contra les resolucions del Departament i de les comissions de selecció podrà interposar-se recurs d'alçada, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions, tot açò de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest recurs es podrà interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent per a resoldre-ho.Contra aquesta convocatòria i les seues bases, que posen fi a la via administrativa, la persona interessada podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot açò de conformitat amb l'establit en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Tot açò sense perjudici que s'utilitze qualsevol altre recurs que per al seu dret estime convenient.València, 5 de setembre de 2019.– El rector: Francisco José Mora Mas.

ANNEX I

Relació i categoria de les places oferidesCONVOCATÒRIA: C04/19BIOTECNOLOGIAÀrea: Bioquímica i Biologia Molecular

- Centre: ETS d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6200

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Biologia Molecular. Estructura i Enginyeria de Proteïnes- Centre: ETS d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6191

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Biologia Molecular. Enginyeria Genètica- Centre: ETS d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6201

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Estructura i Enginyeria de Proteïnes. Enzimologia General i Aplicada

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L'ART

Àrea: Comunicació Audiovisual i Publicitat

- Centre: EPS de Gandia

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6162

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Direcció Artística. Fotografia Publicitària i de Producte. Fotografia Digital (Direcció de Fotografia)- Centre: EPS de Gandia

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6161

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Producció. Ideació de Formats Audiovisuals. Realització Televisiva

CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUESÀrea: Construccions Arquitectòniques

- Centre: ETS d'Enginyeria Arquitectura

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6163

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Construcció 2- Centre: ETS d'Enginyeria d'Edificació

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6164

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Instal·lacions II. Instal·lacions Elèctriques

ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALSÀrea: Comercialització i Investigació de Mercats

- Centre: EPS d'Alcoi

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6195

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Gestió de Comerç Exterior. Màrqueting Internacional. Direcció Comercial- Centre: Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6166

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Direcció Comercial. Màrqueting AgroalimentariÀrea: Economia Aplicada

- Centre: Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6165

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Economia Espanyola. Economia DigitalÀrea: Economia Financera i Comptabilitat

- Centre: ETS d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6183

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Economia de l'Empresa Biotecnològica Introducció a la Comptabilitat- Centre: Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6193

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Introducció a les Finances. Gestió Financera

ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I PROJECTES D'ENGINYERIA CIVILÀrea: Enginyeria de la Construcció

- Centre: ETS d'Enginyeria Industrial

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6167

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Tecnologia de la Construcció. Resistència al Foc de les Estructures

ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICAÀrea: Enginyeria de Sistemes i Automàtica

- Centre: ETS d'Enginyeria del Disseny

Nre. de places: 2

Codi de la plaça o places: 6168-6169

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Automàtica Bàsica. Automatització Industrial. Sistemes Robotitzats

ENGINYERIA DEL TERRENYÀrea: Enginyeria del Terreny

- Centre: EPS de Gandia

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6170

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Geologia

ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTSÀrea: Enginyeria i Infraestructura dels Transports

- Centre: ETS d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6198

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Camins i Aeroports. Seguretat Viària- Centre: ETS d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6197

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Obres Marítimes. Obres Marítimes II

ENGINYERIA ELÈCTRICAÀrea: Enginyeria Elèctrica

- Centre: ETS d'Enginyeria del Disseny

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6184

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Sistemes Elèctrics Trifàsics i Règim Transitori. Tecnologia Elèctrica. Sistemes Eòlics i Fotovoltaics de Producció d'Energia Elèctrica

- Centre: ETS d'Enginyeria del Disseny

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6202

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Tecnologia Elèctrica. Circuits Elèctrics. Energies Renovables. Instal·lacions Electropneumàtiques- Centre: ETS d'Enginyeria Industrial

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6205

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Generació, Transport i Distribució d'Energia Elèctrica. Línies i Xarxes d'Alta Tensió- Centre: ETS d'Enginyeria Industrial

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6204

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Tecnologia Elèctrica. Instrumentació i Monitoratge d'Instal·lacions Energètiques. Control de Màquines i Accionaments ElèctricsENGINYERIA ELECTRÒNICAÀrea: Tecnologia Electrònica

- Centre: ETS d'Enginyeria del Disseny

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6171

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Electrònica de Potència. Energia Fotovoltaica i Electrònica de Potència- Centre: ETS d'Enginyeria de Telecomunicació

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6172

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Integració de Sistemes Digitals. Electrònica Digital

ENGINYERIA GRÀFICAÀrea: Expressió Gràfica en l'Enginyeria

- Centre: EPS d'Alcoi

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6173

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Expressió Gràfica II. Disseny del Producte per a Equipament

- Centre: EPS de Gandia

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6174

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Disseny Assistit per Ordinador Aplicat a l'Enginyeria Acústica. Grafisme Audiovisual. Expressió Gràfica

ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENTÀrea: Enginyeria Hidràulica

- Centre: ETS d'Enginyeria Industrial

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6206

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Màquines Hidràuliques. Màquines Hidràuliques per a Anivellament. Sistemes d'Informació GeogràficaÀrea: Tecnologia del Medi Ambient

- Centre: ETS d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6207

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Ciència i Impacte Ambiental de l'Enginyeria Civil. Avaluació de la Qualitat Ambiental

ENGINYERIA MECÀNICA I DELS MATERIALSÀrea: Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

- Centre: EPS d'Alcoi

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6175

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Envàs i Embalatge. Materials. Enginyeria de Materials Polimèrics. Enginyeria de Materials Compostos de Matriu Polimèrica

- Centre: ETS d'Enginyeria Industrial

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6176

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Ciència dels Materials. Tecnologia dels MaterialsÀrea: Enginyeria dels Processos de Fabricació

- Centre: ETS d'Enginyeria Industrial

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6178

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Enginyeria dels Processos de FabricacióÀrea: Enginyeria Mecànica

- Centre: ETS d'Enginyeria del Disseny

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6189

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Disseny de Màquines II. Tècniques Computacionals en Enginyeria Mecànica- Centre: ETS d'Enginyeria del Disseny

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6185

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Mecànica. A. Mecànica. Ampliació del Mètode dels Elements Finits- Centre: ETS d'Enginyeria Industrial

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6177

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Teoria de Màquines. Tecnologia de Màquines. Tècniques Computacionals en Enginyeria Mecànica

ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEARÀrea: Enginyeria Química

- Centre: EPS d'Alcoi

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6179

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Bases de l'Enginyeria Química.

Tractament de Residus Sòlids.

Fabricació de Membranes i les seues Aplicacions

ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERAÀrea: Enginyeria Tèxtil i Paperera

- Centre: EPS d'Alcoi

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6203

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Riscos Laborals, Seguretat i Impacte Mediambiental.

Color i Coloració de Matèries Tèxtils- Centre: EPS d'Alcoi

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6180

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Riscos Laborals, Seguretat i Impacte Mediambiental.

Aprests i Acabats

MÀQUINES I MOTORS TÈRMICSÀrea: Enginyeria Aeroespacial

- Centre: ETS d'Enginyeria del Disseny

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6187

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Tecnologia Aeroespacial.

Mecànica de Fluids Computacional i Experimental- Centre: ETS d'Enginyeria del Disseny

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6192

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Tecnologia Aeroespacial.

Mecànica del VolÀrea: Màquines i Motors Tèrmics

- Centre: ETS d'Enginyeria del Disseny

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6190

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Propulsió

MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURESÀrea: Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures

- Centre: ETS d'Enginyeria del Disseny

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6181

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Elasticitat i Resistència dels Materials I.

Resistència dels MaterialsORGANITZACIÓ D'EMPRESESÀrea: Organització d'Empreses

- Centre: Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6186

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Direcció de Recursos Humans. Managerial University-Companies Knowledge Transfer

PROJECTES D'ENGINYERIAÀrea: Projectes d'Enginyeria

- Centre: ETS d'Enginyeria Industrial

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6199

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Projectes d'Enginyeria Química.

Direcció i Gestió de Projectes de Construcció- Centre: ETS d'Enginyeria Industrial

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6196

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Projectes.

Direcció de Projectes

Innovar i Emprendre

SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓÀrea: Llenguatges i Sistemes Informàtics

- Centre: EPS de Gandia

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6182

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Llenguatges i Sistemes Informàtics

TERMODINÀMICA APLICADAÀrea: Màquines i Motors Tèrmics

- Centre: ETS d'Enginyeria Industrial

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6194

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Termodinàmica.

Termodinàmica Química i Transmissió de Calor.

Biomaterials- Centre: ETS d'Enginyeria Industrial

Nre. de places: 1

Codi de la plaça o places: 6188

Categoria: COD

Dedicació: TC

Perfil: Transmissió de Calor.

Calor, Fred i Climatització