ORDRE 8/2019, de 7 de setembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. [2019/8547]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008121/2019

 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 12.09.2019
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  Grup temàtic: Legislació, Ajudes
  Matèries: Benestar social
  Descriptors:
    Temàtics: benestar social, Estat del benestarÍNDEXPREÀMBUL

Títol I. Subvencions

Article 1. Objecte de l'ordre

Article 2. Entitats beneficiàries

Article 3. Requisits de les entitats beneficiàries

Article 4. Programes finançables

Article 5. Requisits dels programes finançables

Títol II. Procediment i criteris de valoració

Article 6. Òrgans competents per a l'ordenació i instrucció del procediment

Article 7. Comissió d'avaluació

Article 8. Sol·licitud, memòries, documentació i esmena d'errorsArticle 9. Finançament dels programes presentats

Article 10. Criteris objectius de valoració de les entitats

Article 11. Criteris objectius de valoració dels programes amb despeses de naturalesa corrent

Article 12. Criteris objectius de valoració dels programes amb despeses de naturalesa de capital

Article 13. Quantia total i distribució per eixos

Article 14. Quantificació de les subvencions

Article 15. Proposta de resolució

Article 16. Reformulació de sol·licituds

Article 17. Resolució

Article 18. Modificacions de la resolució de concessió

Títol III. Pagament i justificació de les subvencions

Article 19. Abonament de la subvenció

Article 20. Obligacions de l'entitat o organització beneficiària de la subvenció

Article 21. Pla de control, seguiment i avaluació

Article 22. Despeses subvencionables

Article 23. Justificació de les despeses

Article 24. Responsabilitat i règim sancionador

Article 25. Reintegrament i minoració de la subvenció

Article 26. Ampliació del crèdit

Disposicions addicionals

Primera. Tramitació electrònica.

Segona. Sense incidència pressupostària.

Disposició derogatòria

Disposicions finals

Primera. Facultats de la direcció general competent en matèria d'acció comunitària.

Segona. Entrada en vigor

PREÀMBULDesprés de l'acord adoptat en el Consell Territorial de Serveis Socials el 19 de juny de 2017, confirmat mitjançant l'Acord del Consell de Ministres del 23 de juny de 2017 s'aproven mitjançant l'Ordre SSI/596/2017, de 23 de juny, els programes d'interés general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'estableix l'existència de dos trams, un tram estatal i un altre tram gestionat per les comunitats autònomes i les ciutats amb estatut d'autonomia.

Les ajudes econòmiques a atorgar en virtut de la present ordre responen al marc que es troba emparat per les competències de les comunitats autònomes d'acord amb la Sentència 9/2017, de 19 de gener, de 2017, del Tribunal Constitucional.

El Pla estratègic de subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al període 2018-2020 estableix entre els seus objectius estratègics: «Potenciar la inclusió social de les persones o les famílies en situació de vulnerabilitat», per a la qual cosa estan establides les subvencions per a programes d'interés social amb càrrec al 0,7 % de l'IRPF regulades per aquesta ordre.

L'Ordre 8/2017, de 6 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, va establir les bases reguladores que han de regir les convocatòries de les ajudes econòmiques destinades als programes d'interés general d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, el finançament de les quals procedeix del 0,7 per 100 del rendiment de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aquestes bases van ser una continuïtat de les bases reguladores del Govern d'Espanya per a aquest tipus d'ajudes, en vista del poc temps disponible per a elaborar unes bases diferents i realitzar la posterior convocatòria, amb la finalitat d'acomplir en el mateix exercici 2017 aquest nou model de gestió i concessió. Després de dues convocatòries en el marc d'aquesta ordre, s'ha constatat la necessitat de realitzar determinats canvis que permeten una gestió més adequada, eficient, eficaç, i adaptar-la a les circumstàncies pròpies i de gestió a la Comunitat Valenciana.

Aquestes bases donen resposta al procés anteriorment descrit pel qual la competència de la gestió del tram autonòmic del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la renda de les persones físiques es traspassa a la Comunitat Valenciana, ja que és vital per a l'atenció de les persones en situació d'empobriment i exclusió social o que es troben en situació d'especial vulnerabilitat, tot mitjançant la subvenció de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social que tiren endavant entitats del tercer sector.

Es garanteix el principi de seguretat jurídica perquè aquesta disposició és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic. Així mateix, durant la tramitació de la norma ha quedat garantit el principi de transparència, mitjançant el tràmit d'informació pública a la ciutadania i a les entitats afectades, potencialment, per la norma.

Les ajudes subvencionades per l'IRPF tenen caràcter únic i diferenciat, i no poden acumular-se els crèdits percebuts per aquesta via a altres ajudes que en matèria social ja estiguen establides per la Generalitat.De conformitat amb el que es disposa en l'article 7.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, les subvencions d'aquestes bases no es troben dins del marc establit en l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atés que l'ajuda pública concedida, per la seua naturalesa, no suposa un avantatge econòmic, no falseja ni pot falsejar la competència ni tampoc els intercanvis comercials entre els estats membres. En conseqüència, està exclosa del règim de notificació d'ajudes públiques de la Comissió Europea.

En consideració de l'article 4 bis «Informes d'impacte de gènere» de la Llei 9/2003 de la Generalitat Valenciana (introduït per l'article 45 de la Llei 13/2016, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana) i per a contribuir a aconseguir la igualtat de dones i homes, s'introdueixen mesures específiques per a promoure la visibilització i participació de les dones, i també per a incloure la perspectiva de gènere entre els criteris de concessió de les subvencions.

Finalment, ha d'assenyalar-se que la present norma és conforme amb els principis de bona regulació referits en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, puix que d'acord amb el principi de proporcionalitat, es configura com el camí necessari i adequat per als programes d'interés general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la renda de les persones físiques, d'acord amb les competències assignades a aquesta conselleria, amb la qual cosa es garanteixen els principis de necessitat i eficàcia, i així mateix constitueix el marc jurídic amb vocació de permanència necessari per a garantir la seguretat jurídica de les posteriors convocatòries que sobre aquest tema s'efectuen. Al costat d'això, s'ha observat en la seua tramitació els requisits de transparència i participació exigits per la normativa bàsica estatal i autonòmica en aquesta matèria. A més, el procediment administratiu regulat compleix el principi d'eficiència, perquè evita càrregues administratives innecessàries i racionalitza en la seua aplicació la gestió dels recursos públics, per a la qual cosa se serveix dels avantatges de l'administració electrònica.

Per tot això, en virtut de la competència atribuïda per l'article 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (d'ara en avant Llei 1/2015); les competències atribuïdes pel Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, amb l'assignació a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives competències en matèria d'acció social, polítiques de dependència, persones amb diversitat funcional, famílies, infància, adolescència, adopcions, joventut, dona, persones migrants i voluntariat social, i conformement amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENETÍTOL I

SubvencionsArticle 1. Objecte de l'ordre

Aquesta ordre té per objecte aprovar les bases per les quals s'han de regir les convocatòries i els procediments de concessió de les subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats d'interés social, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, en els àmbits competencials de la Generalitat.Article 2. Entitats beneficiàries

1. Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta ordre les entitats del tercer sector d'acció social definides en l'article 2 de la Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del tercer sector d'acció social, així com les entitats o organitzacions no governamentals.

2. No s'entendran incloses dins de la tipologia d'entitats i organitzacions no governamentals els organismes o entitats públiques adscrites o vinculades a una administració pública, les entitats de dret públic, els partits polítics i les fundacions que en depenen, les universitats, les societats civils, els col·legis professionals, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, les organitzacions empresarials i els sindicats, així com les entitats amb anàlogues finalitats específiques i naturalesa que els esmentats anteriorment.3. Els membres associats del beneficiari que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer tindran igualment la consideració de beneficiaris.

4. També podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les agrupacions d'organitzacions sense personalitat jurídica.

Aquestes agrupacions hauran de fer constar expressament en la sol·licitud els compromisos d'execució assumits per cadascun dels seus membres i l'import de la subvenció a aplicar per cadascuna d'elles. Així mateix, hauran de nomenar una representant amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a entitat beneficiària, corresponen a l'agrupació.Article 3. Requisits de les entitats beneficiàries

Els requisits que han de complir les entitats beneficiàries, per a tots els eixos de treball són:

a) Tindre seu o delegació permanent en la Comunitat Valenciana.

b) Mancar de finalitats de lucre.

c) Tindre finalitats institucionals adequades recollits en els seus estatuts per a la realització dels programes.

d) Estar constituïdes legalment amb almenys dos anys d'antelació a la data de publicació de la convocatòria de subvencions.

e) Estar inscrites com cal en el registre administratiu corresponent dins del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció.

f) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries enfront de la Generalitat i l'Estat i de les obligacions tributàries enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents

g) Trobar-se al corrent del reintegrament de subvenció.

h) No incórrer en cap de les circumstàncies que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.En el cas d'agrupacions d'organitzacions sense personalitat jurídica de l'apartat 4 de l'article 2, aquests requisits s'entendran per a cadascuna de les entitats que conformen l'agrupació.Article 4. Programes finançables

1. Es consideraran finançables els programes, tant les que continguen despeses de naturalesa corrent com de capital, que atenguen les necessitats d'atenció integral sociosanitària, les necessitats socioeducatives o d'inserció sociolaboral de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d'especial vulnerabilitat en la Comunitat Valenciana, amb la consideració dels següents eixos:

a) Despeses de naturalesa corrent:

Grup I. Eixos dirigits a col·lectius genèrics:

Eix 1. Infància i adolescència

Eix 2. Persones joves

Eix 3. Persones majors

Eix 4. Famílies

Eix 5. Igualtat de gènere i promoció dels drets de les donesEix 6. Emergència social

Eix 7. Inclusió social

Eix 8. Igualtat de tracte, no discriminació i prevenció de delictes d'odi

Grup II. Eixos dirigits a col·lectius específics:

Eix 9. Persones amb diversitat funcional i/o discapacitat

Eix 10. Persones amb drogodependència

Eix 11. Persones amb VIH – SIDA

Eix 12. Poble gitano

Eix 13. Persones migrants

Eix 14. Persones sense llar

Eix 15. Intervenció del voluntariat

b) Despeses de naturalesa de capital:

Eix 16. Equipament

Eix 17. Obres

2. En cada convocatòria per a la concessió d'aquestes subvencions s'especificaran els imports i les prioritats específiques per al finançament dels programes de cada eix, que en tot cas es referiran als col·lectius i a la naturalesa de la despesa establits en aquesta ordre.

3. En cada convocatòria s'establirà el nombre màxim de programes que una entitat beneficiària pot sol·licitar en cada eix, així com el nombre màxim de programes a sol·licitar en la convocatòria.Article 5. Requisits dels programes finançables:

1. Les subvencions emparades per aquestes bases només podran concedir-se per a la realització de programes d'interés general amb finalitats socials en els quals concórreguen els següents requisits:

a) Que es tracte de programes l'àmbit competencial dels quals corresponga a la Generalitat.

b) Que les activitats que componguen el programa es realitzen en la Comunitat Valenciana.

c) Que els imports sol·licitats siguen, almenys, de 5.000 euros per a programes d'àmbit local, de 10.000 euros per a programes d'àmbit provincial, de 15.000 euros per a programes d'àmbit de dues províncies i de 20.000 euros per a programes d'àmbit autonòmic.2. Per als programes que es presenten dins de l'eix 2, persones joves, serà necessari que l'entitat sol·licitant i/o executant, estiga inscrita com cal en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut en la Comunitat Valenciana, gestionat per l'Institut Valencià de la Joventut o acreditades com a entitat membre del Consell Valencià de la Joventut.

3. Els col·lectius específics, recollits en el grup II, a què es dirigeixen els programes, hauran de presentar-se a l'eix corresponent del grup II.

4. Per a obtindre finançament dels programes corresponents a l'eix 15 «intervenció del voluntariat», l'entitat haurà d'estar inscrita en la secció quarta del Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana, creat pel Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

5. En l'eix 16 «equipament», no es podrà finançar l'adquisició de béns ja finançats per altres subvencions d'equipament existents de la conselleria competent en Serveis Socials. Així mateix, no es podran subvencionar equipaments ja subvencionats en exercicis anteriors pels mateixos conceptes.

En els programes l'objecte dels quals siga l'equipament per a obres en curs d'execució, només podrà finançar-se quan el centre dispose de la seua corresponent autorització.

6. En l'eix 17, Obres, serà necessari el compliment dels següents requisits:

a) Que l'entitat sol·licitant o si escau l'entitat executant, tinga la titularitat suficient de l'immoble sobre el qual actuar, o que dispose d'un contracte de lloguer o cessió d'ús de l'immoble amb una vigència superior a 15 anys a partir de la data de la sol·licitud de la subvenció.

b) Haurà de disposar de les respectives llicències que permeten la realització de les obres per a la qual se sol·licita la subvenció.

c) Es podran finançar programes de construcció d'obra nova sempre que la seua execució finalitze en el mateix termini d'execució dels programes que s'establisca en la corresponent convocatòria.

d) L'import sol·licitat per al programa d'obres no superarà el 90 % d'aquest.

7. Aquestes ajudes són incompatibles amb els programes, serveis o places que es troben subvencionats mitjançant concert social de la conselleria competent en serveis socials.

8. En les convocatòries anuals de subvencions que realitze la conselleria competent en matèria d'igualtat i inclusió social es fixaran els programes concrets que podran ser finançats amb càrrec a aquestes subvencions, enquadrats en els eixos de treball establits en l'article 3 de l'ordre, i sempre dins de l'àmbit de competències de la Generalitat.TÍTOL II

Procediment i criteri de valoracióArticle 6. Òrgans competents per a l'ordenació i instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment és la direcció general competent en matèria d'acció comunitària, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució. La instrucció es dividirà en dues fases:a) Una fase d'avaluació formal que es desenvoluparà amb caràcter anterior a la valoració tècnica, en la qual se supervisarà si es compleixen els requisits formals establits en els articles 2, 3, 4 i 5, així com que s'adjunta la documentació establida en la corresponent convocatòria.b) Una valoració dels programes, efectuada per la comissió d'avaluació respecte de les sol·licituds que hagen superat l'avaluació formal.2. Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits, o no s'adjunte la documentació que d'acord amb aquesta ordre resulte exigible, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es consideraria que ha desistit de la seua petició, tot després de la resolució que haurà de ser dictada en els termes establits en la legislació de procediment administratiu comú.

3. En qualsevol fase de la tramitació dels expedients, a la vista de la documentació que apareix en cadascun d'aquests i de les obligacions que s'adquireixen per la concessió de l'ajuda, es podran recaptar informes dels organismes i de les entitats que s'estime oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.Article 7. Comissió d'avaluació

1. L'examen i la valoració dels expedients presentats, així com la consegüent proposta de concessió i delegació de les subvencions, correspondran a una comissió composta per:

Presidència: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria d'acció comunitària.

Vocalies: una persona funcionària designada per la persona titular dels següents centres directius:

a) Direcció general competent en matèria de serveis socials

b) Direcció general competent en diversitat funcional

c) Direcció general competent en igualtat d'oportunitats entre dones i homes

d) Direcció general competent en igualtat en la diversitat

e) Direcció general competent en infància i adolescència

f) Direcció general competent en joventut

g) Direcció general competent en persones majors

h) Direcció general competent en salut pública i addiccions

i) Direcció general competent en infraestructures de Serveis SocialsSecretaria: una persona funcionària designada per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'acció comunitària. Aquesta tindrà veu però no vot.

2. Quan la persona que ocupe la presidència de la comissió d'avaluació estime necessari el seu assessorament podrà assistir a les reunions, amb veu però sense vot, personal funcionari dels centres o unitats del departament amb competències en les àrees que afecte l'avaluació.3. Aquesta comissió elaborarà una relació ordenada de sol·licitants de les subvencions convocades d'acord amb els criteris d'atorgament establits en aquestes bases i les condicions de concessió que s'establisquen en la corresponent convocatòria, i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions la relació de beneficiaris d'acord amb el límit del crèdit existent per a cada convocatòria.4. En tot el que aquesta ordre no regule, el funcionament de l'òrgan col·legiat s'ajustarà al règim establit per als òrgans col·legiats en la secció 3a del capítol II de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5. En virtut de la Llei 9/2003, de la Generalitat, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes, s'adoptaran mesures dirigides a aconseguir la composició equilibrada de dones i homes en la comissió d'avaluació.

Article 8. Sol·licitud, memòries, documentació i esmena d'errades1. Sol·licitud. Les sol·licituds es formalitzaran en els models i terminis que es determinen en les corresponents convocatòries.

Només s'admetrà una sol·licitud per entitat. Cada sol·licitud podrà incloure el finançament d'un o diversos programes, en un o diversos eixos de la convocatòria. Cada programa que es presente haurà d'estar expressament vinculat a un sol eix de treball.

Les entitats que es presenten com a executants de programes d'una federació no podran presentar sol·licitud individual.

Es podran presentar les agrupacions d'entitats d'acord amb el que s'estableix en l'article 2.4 d'aquesta ordre sempre que els programes que es presenten estiguen executats per totes les entitats de l'agrupació. Les agrupacions d'entitats no podran sol·licitar programes de despeses de naturalesa de capital.

2. Memòries. Haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud una memòria explicativa de les característiques substancials de l'entitat sol·licitant. Si la sol·licitud la realitza una agrupació d'entitats, s'haurà d'aportar una memòria explicativa de les característiques substancials de cadascuna de les entitats de l'agrupació.

S'haurà d'aportar una altra memòria per cadascun dels programes per als quals se sol·licita subvenció. La corresponent convocatòria establirà els formularis per a realitzar aquestes memòries.

3. Documentació que haurà d'aportar-se amb la sol·licitud i amb les memòries. La sol·licitud, a més de les esmentades memòries, haurà d'adjuntar-se als documents que a continuació es detallen, tenint en compte que la comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat, tant en la sol·licitud com en les memòries o en la documentació aportada, podrà comportar, en funció de la seua importància, la inadmissió a tràmit de la sol·licitud, sense perjudici de les restants responsabilitats que pogueren derivar-se'n.

a) Documentació relativa a l'entitat sol·licitant:

1. Estatuts legalitzats escaientment.

2. Document acreditatiu de la inscripció de l'entitat en el registre administratiu corresponent, quan aquesta inscripció siga preceptiva.3. Certificació en la qual conste la identificació de les persones que componen la direcció de l'entitat, membres del seu patronat o òrgan directiu, així com la data del seu nomenament i manera d'elecció. En aquesta certificació haurà d'aportar-se conjuntament amb la presentació d'aquestes dades en el registre administratiu corresponent.

4. Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i de reintegrament de subvencions. Per a això, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Els qui no atorguen aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les esmentades obligacions. La direcció general competent en matèria d'acció comunitària es reserva el dret de requerir a la sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.

5. Declaració responsable de qui exercisca la representació legal de l'entitat sol·licitant que aquesta es troba al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, d'acord amb el que es disposa en l'article 25 del reglament de la Llei general de subvencions.6. Declaració responsable de qui tinga la representació legal de l'entitat sol·licitant que no es troben incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàries de subvencions establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

7. Declaració responsable de qui tinga la representació legal de l'entitat sol·licitant que, compleixen els requisits exigits en l'article 3 de la present ordre.

8. En les sol·licituds presentades per federacions, confederacions, unions o persones jurídiques similars que integren en el seu si a diverses entitats executants, hauran d'incloure les acreditacions dels apartats a.4, a.5, a.6 i a.7 anteriors, respecte de les entitats proposades com a executants, en els mateixos termes exposats que per a l'entitat sol·licitant.b) Documentació relativa als programes: caldrà aportar-se tota la documentació acreditativa dels requisits que, respecte dels corresponents programes, es determine en la resolució de convocatòria.

4. Esmena d'errors. Si la sol·licitud no complira les dades d'identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de l'entitat sol·licitant i/o qualsevol dels establits en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es requerirà a l'entitat i organització sol·licitant, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de l'esmentada llei, perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmene les faltes o aporte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es consideraria que ha desistit de la seua petició, tot després de la notificació de la resolució que haurà de dictar-se en els termes establits en l'article 21 de la mateixa llei.

Article 9. Finançament dels programes presentats

1. En els programes amb despeses de naturalesa corrent, recollits en els eixos de l'article 4 apartat 1.a, el pressupost haurà d'incloure les previsions de despeses que estime necessaris per a la realització de les diferents activitats que comporta el contingut del corresponent programa, diferenciant entre despeses corrents i despeses de gestió i administració.A aquest efecte es tindrà en compte que les despeses corrents i de gestió i administració imputables a la subvenció estaran sotmesos a les següents limitacions:

a) Se subvencionaran els costos salarials bruts, inclosos els pagaments a la Seguretat Social corresponent a l'empresa del personal laboral contractat per les entitats per a l'execució dels programes. Aquests costos salarials bruts estaran limitats per les quanties anuals recollides en la taula salarial establida per a cada exercici en la corresponent convocatòria, per al grup o categoria professional en què s'enquadre el lloc de treball.

b) Les dietes i despeses de viatge podran ser objecte de subvenció en les quanties fixades en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern valencià, sempre que no superen en el seu conjunt el 3 per 100 de l'import concedit per a despeses de personal.

c) Les retribucions del personal contractat en règim d'arrendament de serveis, modalitat aquesta que tindrà sempre caràcter excepcional, s'admetran únicament en els casos en què, per les especials característiques del programa, no resulte adequat el desenvolupament de les activitats concretes de què es tracte pel personal subjecte a la normativa laboral vigent.

d) No podran imputar-se a la subvenció les despeses originades per les activitats realitzades en la condició de membres de les juntes directives o consells de direcció de les entitats.

e) Les despeses de gestió i administració directament relacionades amb l'activitat subvencionada i indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta no podran superar el 9 per 100 de l'import total subvencionat en el programa, i podran imputar-se a aquests els costos derivats d'auditories externes sobre la gestió de l'entitat.2. En les despeses dels programes de naturalesa de capital, recollits en els eixos de l'article 4 apartat 1.b, no podran imputar-se despeses de naturalesa corrent i de gestió i administració.

3. Les subvencions seran compatibles amb altres ajudes que tinguen la mateixa finalitat, sense perjudici del que s'estableix en l'article 5 d'aquesta ordre, i tenint en compte que l'import de la subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que es determina en els apartats 2 i 3 de l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

4. Atesa la naturalesa de les activitats l'entitat beneficiària podrà dur a terme subcontractació, sempre amb autorització i sense excedir del 20 per 100 de l'import del programa subvencionat. Aquesta subcontractació s'ajustarà, en tot cas, al que es disposa en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en l'article 68 del reglament de la Llei general de subvencions.Article 10. Criteris objectius de valoració de les entitats

1. Es valoraran les entitats en la seua implantació i treball en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, però serà necessari que tots els seus apartats s'adeqüen a la realitat que té l'entitat en aquest territori.

2. Per a la valoració de les entitats, es tindran en compte els següents criteris de valoració, tot amb una puntuació global màxima de cada sol·licitud de 100 punts:

a) Àmbit d'actuació (màxim 12 punts): es valorarà amb dotze punts que l'àmbit d'actuació de l'entitat siga autonòmic, amb deu punts si és en dues províncies, amb huit punts si és provincial, amb sis punts si és comarcal, amb quatre punts si és local i amb dos punts si és de barri.b) Persones associades i/o afiliades (màxim 5 punts): es valorarà amb cinc punts que l'entitat tinga més de 300 persones associades, amb quatre que tinga entre 201 i 300 persones associades, amb tres punts que tinga entre 101 i 200 persones associades, amb dos punts que tinga entre 51 i 100 persones associades i amb un punt entre 1 i 50 persones associades.

c) Col·lectius específics (3 punts): es valorarà amb tres punts que l'entitat represente un col·lectiu específic.

d) Federacions i confederacions (3 punts): es valorarà amb tres punts que l'entitat sol·licitant siga una federació o confederació.

e) Treball en xarxa amb altres entitats (màxim 4 punts): es valorarà amb dos punts quan s'acrediten més de 3 programes realitzats per l'entitat sol·licitant treballant en xarxa amb altres entitats i amb un punt quan s'acrediten entre 1 i 3 programes treballats en xarxa amb altres entitats. Així mateix es valorarà amb dos punts que hi haja una experiència superior a 5 anys en la realització de programes treballats en xarxa amb altres entitats i amb un punt quan l'experiència siga menor o igual a 5 anys. Es valorarà sense punts en el cas que l'entitat sol·licitant no realitze treballs en xarxa amb altres entitats.

f) Especialització (màxim 15 punts): es valorarà amb un punt per cada any d'experiència de treball que s'acredite amb els col·lectius amb els quals treballa l'entitat fins a un màxim de 14 punts. Es valorarà amb un punt addicional si es demostra que aquest període d'experiència s'estén a tots els col·lectius amb els quals treballa l'entitat.

g) Seus obertes al públic (màxim 3 punts): es valorarà amb tres punts que s'acredite seu oberta en cada província en la qual l'entitat tinga àmbit d'actuació, amb dos punts que s'acredite seu oberta en totes les províncies en les quals es té implantació menys en una, i amb un punt si s'acredita que hi ha una seu oberta en una de les tres províncies en les quals es té implantació.

h) Plans de formació contínua del personal retribuït de l'entitat (màxim 2 punts): es valorarà amb dos punts que l'entitat compte amb un pla específic de formació del personal retribuït.

i) Abast de la formació del personal retribuït (màxim 2 punts): es valorarà amb dos punts que la formació haja arribat a més de la meitat de la plantilla de l'entitat, i amb un punt si la formació ha arribat a menys de la meitat de la plantilla de l'entitat. Es valorarà sense punts si no s'ha realitzat formació del personal retribuït.

j) Contractació específica (màxim 6 punts): es valorarà que entre el personal retribuït de l'entitat hi haja persones amb una discapacitat reconeguda del 33 per 100 o superior amb un punt, joves menors de 35 anys amb un punt, joves ex-tutelats/ades de la Generalitat amb un punt, persones desocupades de llarga duració amb un punt, dones víctimes de violència de gènere amb un punt i persones que haja sigut perceptores de la Renda valenciana d'inclusió, amb un punt.

k) Voluntariat (màxim 3 punts): es valorarà amb tres punts si l'entitat compta amb més persones voluntàries que personal retribuït, amb dos punts si el personal voluntari representa almenys el 70 % del personal retribuït, i amb un punt si el personal voluntari representa menys del 70 % del personal retribuït. Es valorarà sense punts en el cas que l'entitat no dispose de personal voluntari.

l) Participació del voluntariat (màxim 3 punts): es valorarà amb tres punts que dispose de persones voluntàries que participen en totes les activitats de l'entitat, amb dos punts en el cas que participen en el desenvolupament de la majoria dels programes de l'entitat, i amb un punt que les persones voluntàries participen en tasques puntuals de l'entitat.

m) Pla de formació del voluntariat (màxim 3 punts): es valorarà amb tres punts que l'entitat compte amb un pla específic de formació del personal voluntari.

n) Abast de la formació del voluntariat (màxim 5 punts): es valorarà amb tres punts que la formació aconseguisca més del 70 % de les persones voluntàries de l'entitat, amb dos punts que la formació aconseguisca un percentatge comprés entre el 36 % i el 70 % de les persones voluntàries de l'entitat, i amb un punt que la formació aconseguisca menys del 36 % de les persones voluntàries de l'entitat. Així mateix es valorarà amb dos punts que la formació rebuda per les persones voluntàries estiga relacionada amb les activitats a desenvolupar en l'entitat. Es valorarà sense punts en el cas que l'entitat no dispose de personal voluntari.o) Qualitat en la gestió de l'entitat (màxim 7 punts): es valorarà que l'entitat haja implantat processos per a millorar la gestió, la qualitat del servei, processos d'autoavaluació i millora contínua, de forma interna, valorant-se amb un punt cada procés que s'haja implantat. En el cas que l'entitat posseïsca un sistema certificat de qualitat en vigor es valorarà amb set punts.

p) Finançament propi (màxim 2 punts): es valorarà amb dos punts que en l'exercici anterior el finançament propi representen un 10 % o més del total d'ingressos, es valorarà amb un punt si aquesta representen menys d'un 10 % del total dels ingressos. Es valorarà sense punts en el cas que no hi haja finançament propi.

q) Finançament públic (màxim 7 punts): es valorarà amb un punt que l'entitat haja rebut durant l'exercici anterior subvencions públiques procedents de l'Administració local, amb un punt de l'Administració provincial, amb un punt de l'Administració autonòmica, amb un punt de l'Administració de l'Estat i amb un punt de les administracions comunitàries o internacionals. Així mateix es valorarà amb dos punts haver rebut finançament per part de 4 o més administracions locals, i amb un punt haver rebut entre 2 i 4 administracions locals.r) Finançament privat (màxim 3 punts): es valorarà amb tres punts que en l'exercici anterior el finançament privat represente més del 10 % del total dels ingressos, amb dos punts que si aquesta representa entre el 5 % i el 10 %, i amb un punt si aquesta representa menys del 5 %. Es valorarà sense punts en cas que no hi haja finançament privat.

s) Auditoria de comptes (4 punts): es valorarà amb quatre punts que l'entitat haja sotmés els seus comptes a una auditoria externa dels comptes anuals de l'exercici anterior.

t) Declaració d'utilitat pública (màxim 2 punts): es valorarà amb dos punts que l'entitat haja sigut declarada d'utilitat pública fa més de 7 anys, i es valorarà amb un punt que l'entitat haja sigut declara d'utilitat pública fa menys de 7 anys.

u) Plans d'igualtat (màxim 6 punts): es valorarà amb tres punts que l'entitat haja desenvolupat un pla d'igualtat en els termes previstos en la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Així mateix es valorarà amb tres punts que aquest pla d'igualtat haja sigut visat per l'administració competent.

Article 11. Criteris objectius de valoració dels programes amb despeses de naturalesa corrent

1. Per a la valoració dels programes presentats als eixos de treball 1 al 15, es tindran en compte els següents criteris de valoració, i la puntuació global màxima de cada programa serà de 100 punts d'acord amb la següent distribució:

a) Justificació del programa (màxim 12 punts). Es valorarà una anàlisi de l'entitat sobre quina és la situació de partida detectada per l'entitat que fa necessària la realització del programa, tenint en compte l'existència de cobertura pública o privada per a pal·liar aquesta situació o que aquesta no siga suficient. D'acord amb els següents criteris:1r. El programa recull un diagnòstic social que descriu les característiques de la població destinatària, la situació de partida i la necessitat social a la qual pretén donar resposta i l'anàlisi de la cobertura pública o privada respecte de les necessitats socials detectades: fins a 5 punts.2n. El programa recull informació en tots i cadascun dels seus apartats i existeix claredat, concreció i coherència en la informació que es recull en tots ells: fins a 5 punts.

3r. El programa recull dades socioeconòmiques de la població destinatària a la qual pretén donar resposta: fins a 2 punts

b) Incidència en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social (màxim 6 punts). Es valorarà una anàlisi de l'entitat de quins són els beneficis que aportarà l'execució d'aquest programa i com aquests milloraran la situació de les persones beneficiàries. Tenint en compte que el programa continga una anàlisi de com repercutirà la seua realització a:– Afavorir l'erradicació de la pobresa.

– Ajudar a eixir de la situació d'exclusió social.

– Millorar la situació de les persones que la pateixen.

c) Objectius del programa (màxim 8 punts). Es valorarà amb fins a 3 punts que existisca un objectiu general clar i definit que assegure la consecució de la necessitat detectada en la justificació del programa. Es valorarà amb fins a 3 punts el desenvolupament dels objectius específics que concreten l'objectiu general definint el que desitja aconseguir-se per a les persones beneficiàries indicant la manera d'aconseguir l'objectiu general. Es valorarà amb fins a 2 punts el desenvolupament dels objectius operatius els quals han d'indicar el que es preveu obtindre en finalitzar el projecte i que definisquen com aconseguir els objectius específics.

d) Persones beneficiàries del programa (màxim 4 punts): es valorarà amb fins a 2 punts que es faça una descripció de les persones beneficiàries del programa i si escau la determinació que persones són beneficiàries directes i indirectes d'aquest. Es valorarà amb 1 punt que les persones beneficiàries directes del programa siguen menys de 40, es valorarà amb 2 punts que les persones beneficiàries del programa siguen 40 o més.

e) Àmbit territorial del programa (màxim 5 punts): es valorarà amb 1 punt que l'àmbit del programa siga local, amb 2 punts que l'àmbit del programa siga comarcal, amb 3 punts que l'àmbit del programa siga provincial, amb 4 punts que l'àmbit del programa siguen dues províncies, i amb 5 punts que l'àmbit del programa siga autonòmic.

f) Activitats del programa (màxim 8 punts): es valorarà la descripció detallada que es faça de les activitats a realitzar al llarg de l'execució del programa així mateix la seua relació amb els objectius del programa recollits en l'apartat 1.c del present article. D'acord amb els següents criteris:

1r. Les activitats del programa es descriuen de forma clara, la seua temporalització és coherent i guarden relació amb el diagnòstic social o aproximació diagnòstica del programa, amb els objectius que es pretenen aconseguir i amb el perfil de la població destinatària: fins a 8 punts.2n. Les activitats del programa no es descriuen de forma clara, però mostren una temporalització coherent i guarden relació amb el diagnòstic social o aproximació diagnòstica del programa, amb els objectius que es pretenen aconseguir i amb el perfil de la població destinatària: fins a 5 punts.

3r. Les activitats del programa es descriuen amb brevetat i donen una resposta parcial als objectius finals del procés d'intervenció social: fins a 2 punts.

g) Metodologia (màxim 6 punts): es valorarà la metodologia a aplicar en les activitats del programa i la seua adequació en relació amb les persones beneficiàries i amb els objectius del programa. D'acord amb els següents criteris:

1r. Que l'entitat descriga en relació al programa les accions i metodologies de manera exhaustiva i es done una resposta molt completa i detallada a l'objectiu final del procés d'intervenció social: fins a 6 punts.

2n. Que es descriguen accions i metodologies amb claredat o es done una resposta satisfactòria a l'objectiu final del procés d'intervenció social: fins a 4 punts.

3r. Que es descriguen accions i metodologies amb brevetat o es done resposta de manera parcial a l'objectiu final del procés d'intervenció social: fins a 2 punts

h) Calendari del programa (màxim 3 punts): es valorarà el desenvolupament del calendari de les activitats proposades i de les diferents fases que componguen el programa.

D'acord amb els següents criteris:

1r. Que l'entitat, per a la realització del programa dispose d'un calendari i un cronograma resumeixen que de manera fàcilment accessible visualitze tot el pla de treball, mostrant les dates, terminis i períodes de desenvolupament de les activitats clau d'aquest, identificant i definint les diferents fases i seguiment del programa: fins a 3 punts.2n. Que el programa compte amb una simple temporalització que no definisca de forma clara els criteris anteriors: fins a 1 punt.

i) Coordinació interna del programa (màxim 3 punts): es valorarà que es desenvolupe com es gestionarà el programa, qui són les persones responsables del programa i quins perfils tenen aqueixes persones així com les dinàmiques internes (reunions, accions, formació...) per a la gestió del programa.

j) Coordinació externa del programa (màxim 3 punts): es valorarà amb 1 punt que el programa es coordine amb altres entitats del tercer sector i es realitze una descripció de com intervé cadascuna d'aquestes en l'execució del programa. Així mateix es valorarà amb 2 punts que existisquen acords de col·laboració signats amb els serveis socials municipals on s'aplica el programa. Per a aconseguir la puntuació es necessitarà l'acord signat per totes dues parts que reculla la convocatòria, i caldran 5 acords de 3 províncies per a programes d'àmbit autonòmic, 4 acords de 2 províncies per a programes d'àmbit de dues províncies, 3 acords per a programes d'àmbit provincial, 2 acords per a programes d'àmbit comarcal i un acord per a programes d'àmbit local.k) Participació de les persones beneficiàries (màxim 3 punts): es valorarà que el programa tinga previstes maneres perquè s'assegure la participació activa de les persones beneficiàries en la implementació del programa, assegurant que estaran implicades des del principi.

l) Promoció i difusió del programa (màxim 3 punts): es valorarà que es desenvolupe una estratègia de comunicació per a donar a conéixer el programa i els resultats d'aquest. D'acord amb els següents criteris:1r. L'entitat per a la realització del programa compta amb pàgina web o blog, com a instruments de comunicació i difusió de les seues activitats, realitze campanyes en el seu àmbit d'actuació (premsa, ràdio, televisió, etc.), mostre en els seus escrits i documentació amb els logotips i anagrames de la Generalitat: fins a 3 punts.

2n. El programa compta amb dos dels criteris anteriors: fins a 2 punts.

3r. El programa compta amb un dels criteris anteriors: fins a 1 punts.4t No procedeix aplicar cap dels dos apartats anteriors: 0 punts.m) Equip professional del programa (màxim 8 punts): es valorarà l'equip de professionals que executaran el programa, l'adequació dels perfils descrits a la consecució dels objectius així com la descripció de les funcions dins del programa de cadascun dels components d'aquest. Tenint en compte l'adequació dels recursos humans a les característiques del programa, atenent a:

– Ràtios (professionals/usuaris, atenció directa/indirecta, etc.): de 0 a 2 punts.

– Adequació dels perfils formatius i les titulacions als objectius i les activitats programades: de 0 a 3 punts.

– Descripció de les funcions a desenvolupar pels professionals en l'execució dels programes: de 0 a 3 punts.

n) Equip voluntari del programa (màxim 5 punts): es valorarà amb un punt que el personal voluntari siga la meitat o menys de l'equip professional, es valorarà amb dos punts que el personal voluntari siga més de la meitat de l'equip professional. Addicionalment es valorarà amb dos punts que es descriguen accions de formació que vagen destinades a la millor intervenció de les persones voluntàries en el programa a desenvolupar. Es valorarà amb un punt que es desenvolupe quines són les accions que desenvoluparà l'equip voluntari dins del programa plantejat. En el cas que no intervinga personal voluntari aquest apartat es valorarà amb zero punts.

n) Pressupost del programa (màxim 3 punts): es valorarà l'adequació del pressupost plantejat en relació amb els objectius a aconseguir, les activitats a desenvolupar i les persones beneficiàries. D'acord amb els següents criteris:

1r. El pressupost del programa és adequat per a l'obtenció dels objectius del programa: 1 punt.

2n. El pressupost del programa és adequat per a desenvolupar les activitats del programa: 1 punt.

3r. El pressupost del programa és adequat per a obtindre els resultats previstos amb les persones beneficiàries del programa: 1 punt.

o) Cofinançament del programa (màxim 4 punts): es valorarà que els programes compten amb altres fonts de finançament públic o privat per a la seua execució, valorant-se amb 4 punts si el cofinançament és igual o superior al 35 %, amb 3 punts si el cofinançament és igual o superior al 25 % i inferior al 35 %, amb 2 punts si el cofinançament és igual o superior al 15 % i inferior al 25 %, i amb 1 punts si és igual o superior al 5 % i inferior al 15 %.

p) Corresponsabilitat del programa (màxim 4 punts): es valorarà que els programes es presenten amb cofinançament per part de l'entitat, valorant-se amb 4 punts que la corresponsabilitat siga igual o superior al 15 %, amb 3 punts que siga igual o superior al 10 % i inferior al 15 %, amb 2 punts que siga igual o superior al 5 % i inferior al 10 %, i amb 1 punt que siga superior al 0 % i inferior al 5 %. Es valorarà amb zero punts si l'entitat no cofinança el programa.

q) Indicadors d'avaluació i control (màxim 6 punts): es valorarà el desenvolupament d'indicadors d'avaluació i control dels programes que mesuren el desenvolupament i correcta implementació dels objectius marcats. D'acord amb els següents criteris:

1r. El programa dispose d'indicadors d'avaluació quantitatius: d'execució 1 punt, de resultats 1 punt i d'impacte 1 punt, mesurables i coherents amb els objectius establits en aquest.

2n. El programa dispose d'indicadors d'avaluació qualitatius: d'execució 1 punt, de resultats 1 punt i d'impacte 1 punt, mesurables i coherents amb els objectius establits en aquest.

r) Perspectiva de gènere i promoció de la igualtat de dones i homes (màxim 6 punts): es valorarà que el programa realitze una anàlisi de com es promociona la igualtat de dones i homes en totes les fases del programa i la perspectiva de gènere en aquest.Article 12. Criteris objectius de valoració dels programes amb despeses de naturalesa de capital

1. Per a la valoració dels programes presentats per a l'adquisició d'equipament recollits en l'eix 16 es tindran en compte els següents criteris de valoració, on la puntuació global màxima de cada programa és de 100 punts d'acord amb la següent distribució:a) Justificació del programa (màxim 15 punts). Es valorarà l'anàlisi de quina és la situació de partida detectada per l'entitat que fa necessària l'adquisició d'aqueix equipament, com la disposició d'aqueix equipament millora el servei i atenció que ofereix l'entitat en els seus programes, tenint en compte l'existència de cobertura pública o privada per a pal·liar aquesta situació o que aquesta no es a suficient.

b) Incidència sobre les persones beneficiàries (màxim 15 punts). Es valorarà l'impacte que té la disposició de l'equipament en la millora de les condicions de vida, suport a l'autonomia personal i situació de les persones beneficiàries de l'atenció.

c) Objectius del programa (màxim 8 punts). Es valorarà amb fins a 3 punts que existisca un objectiu general clar i definit que assegure la consecució de la necessitat detectada en la justificació del programa. Es valorarà amb fins a 5 punts que es desenvolupen els objectius específics que concreten l'objectiu general definint el que desitja aconseguir-se per a les persones beneficiàries i que indiquen la manera d'aconseguir l'objectiu general.

d) Persones beneficiàries del programa (màxim 6 punts). Es valorarà amb fins a 4 punts que es faça una descripció de les persones beneficiàries del programa i si escau la determinació de quines persones són beneficiàries directes i indirectes d'aquest. Es valorarà amb 1 punt que les persones beneficiàries directes del programa siguen menys de 40 i es valorarà amb 2 punts que les persones beneficiàries del programa siguen 40 o més persones.

e) Àmbit territorial del programa (màxim 5 punts). Es valorarà amb 1 punt que l'àmbit del programa siga local, amb 2 punts que l'àmbit del programa siga comarcal, amb 3 punts que l'àmbit del programa siga provincial, amb 4 punts que l'àmbit del programa siga dues províncies, i amb 5 punts que l'àmbit del program siga autonòmic.

f) Equipament proposat (màxim 7 punts). Es valorarà la descripció de cadascun dels elements que es proposa adquirir i la justificació de la necessitat cadascun d'aquests per a aconseguir els objectius perseguits i pal·liar la necessitat detectada.

g) Utilització de l'equipament (màxim 6 punts). Es valorarà la descripció de com s'utilitzarà l'equipament adquirit en les activitats de l'entitat.

h) Lloc de destinació de l'equipament (màxim 7 punts). Es valorarà amb fins a 7 punts que l'equipament es destine a dotar centres autoritzats en matèria d'acció social.

i) Calendarització del programa (màxim 6 punts). Es valorarà l'adequació del compliment de terminis proposada de les diferents adquisicions i la posada en funcionament.

j) Promoció i difusió del programa (màxim 4 punts). Es valorarà que es desenvolupe una estratègia per a donar a conéixer el programa i els resultats d'aquest.

k) Pressupost del programa (màxim 8 punts). Es valorarà l'adequació del pressupost plantejat en relació amb els objectius a aconseguir, l'equipament a adquirir i les persones beneficiàries.

l) Cofinançament del programa (màxim 6 punts). Es valorarà que els programes compten amb altres fonts de finançament públic, privada o pròpia per a la seua execució, tot valorant-se amb 6 punts si el cofinançament és igual o superior al 40 %, amb 4,5 punts si el cofinançament és igual o superior al 30 % i inferior al 40 %, amb 3 punts si el cofinançament és igual o superior al 20 % i inferior al 30 %, amb 1,5 punts si el cofinançament és igual o superior al 10 % i inferior al 20 %.

m) Perspectiva de gènere i promoció de la igualtat de dones i homes (màxim 7 punts). Es valorarà que la posada en marxa de l'equipament i les activitats que es facen gràcies a aquesta, promocionen la igualtat entre dones i homes i es tinga en compte la perspectiva de gènere.2. Per a la valoració dels programes presentats per a la realització d'obres de l'eix 17, s'efectuarà d'acord amb els següents criteris, i la puntuació global màxima de cada programa serà de 100 punts d'acord amb la següent distribució:

a) Justificació del programa (màxim 15 punts). Es valorarà l'anàlisi de quina és la situació de partida detectada per l'entitat que fan necessàries les activitats de l'entitat i la justificació de la realització de l'obra per a l'execució d'aquestes activitats, tenint en compte l'existència de cobertura pública o privada per a pal·liar aquesta situació o que aquesta no siga suficient.

b) Incidència en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social (màxim 15 punts). Es valorarà l'anàlisi de les activitats que realitza l'entitat i que contribueixen a millorar la situació de les persones en situació de pobresa i exclusió social, i com la posada en marxa de la inversió que se sol·licita contribueix a la realització d'aquestes activitats.c) Objectius del programa (màxim 9 punts). Es valorarà amb fins a 4 punts que existisca un objectiu general clar i definit que assegure la consecució de la necessitat detectada en la justificació del programa. Es valorarà amb fins a 5 punts els objectius específics que concreten l'objectiu general definint el que desitja aconseguir-se per a les persones beneficiàries indicant la manera d'aconseguir l'objectiu general.

d) Repercussió de l'obra en els beneficiaris (màxim 6 punts).

Es valorarà amb fins a 6 punts en quina mesura el programa permet incrementar el nombre d'atencions i activitats objecte d'aquesta ordre, millore les condicions d'accessibilitat, seguretat, habitabilitat i la seua adaptació al compliment de la normativa vigent.

e) Autorització administrativa del centre (màxim 6 punts). Es valorarà amb 6 punts que el centre on es realitzen les obres dispose d'una autorització administrativa, provisional o definitiva, de funcionament d'acord amb el Decret 91/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià.f) Informes o projectes tècnics. (màxim 12 punts).

En el cas d'obres que requerisquen projecte tècnic es valorarà amb 6 punts que es dispose de projecte tècnic complet signat i visat pel col·legi professional corresponent. I amb 6 punts més que es dispose d'informe favorable de l'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

En el cas d'obres que no requerisquen un projecte tècnic es valorarà fins a 12 punts un informe tècnic sobre l'elecció de la qualitat de materials, el seu ajust als preus en vigor fixats per l'Institut Valencià de l'Edificació i els criteris emprats per a la selecció de l'empresa que realitza les obres.

g) Calendari del programa (màxim 6 punts): es valorarà la data prevista finalització.

Es valorarà amb 3 punts que les obres estiguen finalitzades l'any d'execució de la corresponent convocatòria, amb 6 punts que finalitzen en el primer semestre de l'any d'execució de la corresponent convocatòria.

h) Promoció i difusió del programa (màxim 4 punts): es valorarà l'estratègia per a donar a conéixer el programa i els resultats d'aquest.i) Pressupost del programa (màxim 8 punts): es valorarà l'adequació del pressupost plantejat en relació amb els objectius a aconseguir, les activitats a desenvolupar i les persones beneficiàries.

j) Cofinançament i corresponsabilitat del programa (màxim 6 punts):

Es valorarà que els programes compten amb altres fonts de finançament públic, privada o pròpia per a la seua execució, valorant-se amb 6 punts si el cofinançament és igual o superior al 40 %, amb 4 punts si el cofinançament és igual o superior al 30 % i inferior al 40 %, amb 2 punts si el cofinançament és igual o superior al 20 % i inferior al 30 %

k) Indicadors d'avaluació i control (màxim 6 punts): es valorarà el desenvolupament d'indicadors d'avaluació i control dels programes que mesuren el desenvolupament i correcta implementació dels objectius marcats.

l) Perspectiva de gènere i promoció de la igualtat de dones i homes (màxim 7 punts): es valorarà com la posada en marxa de la inversió i les activitats que gràcies a aquesta es desenvolupen, promocione la igualtat de dones i homes i la perspectiva de gènere en aquest.

Article 13. Quantia total i distribució per eixos

En cada convocatòria per a la concessió d'aquestes subvencions s'establiran els imports per a cadascun dels eixos, així com el pressupost assignat al total de despeses corrents i de capital.

Article 14. Quantificació de les subvencions

1. La quantia econòmica de la subvenció es determinarà sumant les quanties finançades de cada programa.

2. Per a obtindre ajuda, serà necessari haver obtingut almenys 60 punts en els criteris establits en l'article 10 de la present ordre. En el cas de les sol·licituds presentades per agrupacions aquesta puntuació s'obtindrà de la mitjana de les puntuacions de les entitats integrants de l'agrupació, sent necessari que aquesta mitjana supere els 60 punts, i que cap de les integrants obtinga una valoració inferior a 50 punts.3. Quantificació de les subvencions de despeses corrents

a) Per a obtindre ajuda per als programes de naturalesa corrent, s'ha d'haver obtingut almenys 50 punts en els criteris establits en la valoració dels programes de l'article 11.

b) S'establirà una puntuació per programa que es basarà en un 30 per 100 en la puntuació establida en els criteris establits en l'article 10 i en un 70 per 100 en els criteris establits en l'article 11.c) Per al càlcul de l'import concedit dels programes de naturalesa corrent es calcularà de forma proporcional a la puntuació obtinguda en l'apartat 3.b d'aquest article, de la següent forma:

1. La puntuació obtinguda en l'apartat 3.b, s'aplicarà com a percentatge al pressupost sol·licitat sent aquest el pressupost inicial corregit.En cap cas el pressupost inicial corregit per cada programa serà superior a un 25 per 100 de l'import establit en l'eix corresponent.Així mateix en cap cas el sumatori dels pressupostos inicials corregits dels diferents programes d'una mateixa entitat sol·licitant que siguen susceptibles de ser finançats serà superior a un 50 per 100 del total de l'import establit en l'eix corresponent. En cas que se supere es reduirà el pressupost inicial corregit dels programes susceptibles de ser finançats de manera proporcional.

2. Aplicant aquests límits es determinaran els imports assignats a cada programa que s'empraran per al càlcul de la quantitat concedida mitjançant l'aplicació de la següent forma: En cada eix d'establit tenim un total de T euros per a repartir.

Si tenim n programes concedits (d'i=1 a n), Qi és l'import assignat del programa iP i és la puntuació obtinguda pel programa, el càlcul de la quantitat concedida per al programa (Ci) es realitza de la següent fórmula.d) En cas que en algun dels eixos amb naturalesa de despesa corrent, no s'esgote el crèdit assignat, el sobrant es repartirà de manera proporcional entre els restants eixos de la seua mateixa naturalesa de despesa.4. Quantificació de les subvencions de despeses de naturalesa de capital

a) Per a obtindre ajuda per als programes de naturalesa de capital, s'ha d'haver obtingut almenys 55 punts en els criteris establits en la valoració dels programes de l'article 12.

b) S'establirà una puntuació per programa que es basarà en un 30 per 100 en la puntuació establida en els criteris establits en l'article 10 i en un 70 per 100 en els criteris establits en l'article 12.c) Quantificació de les subvencions d'equipament

Per al càlcul de l'import concedit dels programes de l'eix 16, «Equipament» es calcularà de forma proporcional a la puntuació obtinguda en l'apartat 4.b d'aquest article, de la següent forma:

1. La puntuació obtinguda en l'apartat 4.b, s'aplicarà com a percentatge al pressupost sol·licitat sent aquest el pressupost inicial corregit.En cap cas el pressupost inicial corregit per cada programa serà superior a un 25 per 100 de l'import establit en aquest eix.

Així mateix en cap cas el sumatori dels pressupostos inicials corregits dels diferents programes d'una mateixa entitat sol·licitant que siguen susceptibles de ser finançats serà superior a un 50 per 100 del total de l'import establit en l'eix. En cas que se supere es reduirà el pressupost inicial corregit dels programes susceptibles de ser finançats de manera proporcional.

2. Aplicant aquests límits es determinaran els imports assignats a cada programa que s'empraran per al càlcul de la quantitat concedida mitjançant l'aplicació de la següent forma:

En cada eix d'establit tenim un total de T euros per a repartir.

Si tenim n programes concedits (d'i=1 a n), Qi és l'import assignat del programa iP i és la puntuació obtinguda pel programa, el càlcul de la quantitat concedida per al programa (Ci) es realitza de la següent fórmula

d) Quantificació de les subvencions dels programes d'obres

Per al càlcul de l'import concedit dels programes de l'eix 17 d'obres s'establirà una prelació de les sol·licituds en funció de la puntuació obtinguda en l'apartat 4.b d'aquest article, i s'adjudicaran dins del crèdit disponible, el menor dels següents imports:

– L'import sol·licitat per al programa

– El 90 % de l'import del programa

En el cas que dos o més programes obtinguen la mateixa puntuació de l'apartat 4.b, tindrà preferència en l'adjudicació el programa que haja obtingut major puntuació en els criteris establits en l'apartat 2 de l'article 12. Si persisteix l'empat, dirimirà la preferència el programa que primer obtinga major puntuació seguint l'ordre dels criteris de valoració de l'apartat 2 de l'article 12.

e) En el cas que en algun dels eixos amb naturalesa de despesa de capital, no s'esgote el crèdit assignat, el sobrant s'assignarà a l'altre eix de la seua mateixa naturalesa de despesa.

5. A l'efecte de determinar la quantia individualitzada de la subvenció que haja de correspondre a cada programa, la comissió d'avaluació de les subvencions objecte de la present ordre de bases, podrà aplicar, si escau, el que es disposa per l'article 170.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública del sector públic instrumental i de subvencions modificant en congruència la quantia de subvenció sol·licitada.Article 15. Proposta de resolució

1. La comissió de valoració emetrà proposta de resolució provisional que recollirà la valoració obtinguda per cadascuna de les sol·licituds indicant la relació de les entitats sol·licitants i els seus programes als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la quantia que es proposa subvencionar.

2. La proposta de resolució provisional podrà ser publicada en la pàgina web de la conselleria competent en igualtat i inclusió social, a aquest efecte que les entitats interessades puguen presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació.Article 16. Reformulació de sol·licituds

1. En aquells casos en què la quantia de la subvenció a concedir siga inferior a la que figura en la sol·licitud, l'òrgan instructor podrà instar als sol·licitants perquè reformulen la seua sol·licitud en el termini de 10 dies hàbils, a fi que ajuste els seus compromisos i condicions a la subvenció atorgable.

2. En qualsevol cas, la reformulació haurà de respectar l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els requisits i criteris de valoració establits en aquesta ordre i en la resolució de convocatòria.

Article 17. Resolució

1. La direcció general competent en matèria d'acció comunitària per delegació de la vicepresidenta i consellera d'igualtat i polítiques inclusives serà l'òrgan competent per a resoldre la concessió o denegació de les subvencions.

2. La resolució serà motivada, a més de contindre l'entitat o relació entitats sol·licitants als qui es concedeix la subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds.

3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà a la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Després d'haver transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

4. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades ajustant-se al que es disposa en la legislació de procediment administratiu comú.

5. La resolució de concessió esgota la via administrativa.Article 18. Modificacions de la resolució de concessió

1. Cada alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o entres públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, d'acord amb el que es disposa en l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.2. Les entitats subvencionades podran sol·licitar, amb caràcter excepcional, modificacions a la resolució de concessió basades en l'aparició de circumstàncies que alteren o dificulten el desenvolupament del programa, o que afecten la forma i terminis d'execució o de justificació de les despeses del programa, i podran ser autoritzades sempre que no danyen drets de terceres persones.

3. Les sol·licituds de modificació hauran de fonamentar prou dita alteració o dificultat i presentar-se, davant la direcció general competent en matèria d'acció comunitària, amb anterioritat en tot cas, al moment en què concloga el termini d'execució del programa.4. S'iniciarà el còmput del termini de resolució a partir de la data en què la sol·licitud ha entrat en el registre de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en els termes determinats per l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

5. La resolució de les sol·licituds de modificació, l'ha de dictar la persona titular de la direcció general competent en matèria d'acció comunitària, i es notificarà en el termini màxim de tres mesos, comptats des de la data de la presentació en el registre. Aquesta resolució posarà fi a la via administrativa, i es podrà interposar contra aquesta els recursos regulats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.6. Després d'haver transcorregut el termini màxim establit sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa, s'entendrà desestimada la seua sol·licitud d'acord amb el que es determina en l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, tenint amb caràcter general la consideració d'acte administratiu finalitzador del procediment, però sense perjudici de l'obligació de dictar resolució expressa confirmatòria d'aquest.

7. Quan la quantia de la subvenció haja de ser objecte de reducció per aplicació del que es fixa en l'apartat 3 de l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, es dictarà la resolució que procedisca per part de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'acció comunitària, i es procedirà al reintegrament de l'excés, d'acord amb el que s'estableix en l'article 20 d'aquesta ordre.

TÍTOL III

Pagament i justificació de les subvencionsArticle 19. Abonament de la subvenció

1. Per al règim de deslliuraments de transferències corrents i de capital per al pagament de les subvencions contemplades en aquesta ordre, s'aplica el règim general establit en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Es podran realitzar pagaments anticipats en els termes estipulats en l'article 171.2 de la Llei 1/2015. Aquesta bestreta serà d'un 30 % de l'import anual de la subvenció concedida, segons el règim establit en l'article 171.3 de la Llei 1/2015 per a les transferències corrents i de capital.

En el cas que la legislació de la Generalitat o per acord del Consell establisca un règim de deslliurament de transferències corrents o de capital diferent del previst en el paràgraf anterior, el règim de pagament de les subvencions podrà subjectar-se a aquest, sempre que siga potestativa la seua aplicació.

En la corresponent resolució de convocatòria de la subvenció es concretarà el règim de deslliurament del pagament.

2. No obstant això, amb caràcter previ al pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i aportar la declaració responsable de no ser deutora per resolució de procediment de reintegrament de subvencions.

3. En cap cas, podran realitzar-se pagaments anticipats a les entitats beneficiàries quan s'haja sol·licitat la declaració de concurs voluntari, hagen sigut declarades insolvents en qualsevol procediment, es troben declarades en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l'eficàcia d'un conveni, estiguen subjectes a intervenció judicial o hagen sigut inhabilitades conformement amb la llei concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.4. L'entitat beneficiària estarà exempta de la constitució de garanties per pagaments anticipats, en virtut del que es disposa per l'article 171.5.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.Article 20. Obligacions de l'entitat o organització beneficiària de la subvenció

Les entitats o organitzacions beneficiàries de la subvenció, ultra el que es disposa en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com els articles 21, 23 i 25 d'aquesta ordre, estaran obligades a complir les següents obligacions:

1. Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en el termini, forma, terme i condicions que s'establisquen en la resolució de convocatòria.

2. Justificar davant la direcció general competent en matèria d'acció comunitària el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i compliment de la finalitat que van determinar la concessió i el gaudi de la subvenció.

3. Gestionar i realitzar de forma directa aquelles activitats que constituïsquen el contingut principal dels programes per als quals sol·liciten subvenció, a excepció d'aquelles activitats que, per la seua pròpia naturalesa i sempre amb autorització, hagen de ser subcontractades, sense excedir el 20 per 100 de l'import del programa subvencionat. La subcontractació s'ajustarà al que disposa l'article 29 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, i l'article 68 del Reglament de la Llei general de subvencions.

4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i avaluació de l'aplicació de la subvenció a efectuar pel mateix òrgan concedent, així com a qualsevol unes altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents tant nacionals com comunitaris.

5. Comunicar, tan prompte com es conega, a la direcció general competent en matèria d'acció comunitària i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació final de la subvenció l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. Així com el seu import i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.6. Incorporar de forma visible, en el material que s'utilitze per a la difusió dels programes subvencionats, el logotip que permeta identificar l'origen de la subvenció, segons el model que s'establisca en la convocatòria.

7. Haver subscrit la pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil a favor del personal voluntari que participe en els programes subvencionats, conforme a l'exigit per la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat.

8. Conservar els documents justificatius originals de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control per l'òrgan concedent i, si s'escau, de les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat i de les establides en la legislació del Tribunal de Comptes en relació amb les subvencions concedides.9. En tota la informació o documentació que s'oferisca sobre les obres i equipament subvencionat haurà de constar la col·laboració i finançament de la Generalitat, a través de la conselleria competent en igualtat i inclusió social.

10. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 3.2 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si el beneficiari rebera una subvenció per import superior a 10.000 euros, hauria de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d'aquesta informació es farà, preferentment, a través de les corresponents pàgines web.

11. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits recollits en l'article 25 d'aquesta ordre.

12. Comunicar a la direcció general competent en matèria d'acció comunitària qualsevol variació produïda, des de la data de la seua presentació, en els estatuts o en la composició de la junta directiva i òrgan de govern, aportant la seua inscripció en el registre competent.

Article 21. Pla de control, seguiment i avaluació

La comprovació material de l'efectiva realització de les activitats subvencionades es realitzarà mitjançant el corresponent pla de control, seguiment i avaluació que ha de desenvolupar l'òrgan gestor de les ajudes, d'acord amb el que s'estableix en l'article 169.3 de la Llei 1/2015.1. La direcció general competent en matèria d'acció comunitària ha d'establir un procediment de control que permeta verificar i validar administrativament la totalitat de les subvencions concedides a les entitats beneficiàries, així com verificar sobre el terreny un conjunt representatiu de les actuacions i activitats que s'estiguen duent a terme. Així mateix s'establiran els controls a posteriori i de qualitat a efectuar.2. La direcció general competent en matèria d'acció comunitària ha de designar el personal necessari destinat a la comprovació de l'adequada realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, mitjançant la selecció aleatòria de la mostra de les entitats beneficiàries i dirigit a aquelles activitats que es consideren de risc.

3. El percentatge mínim d'ajuda a controlar serà d'un 25 per 100 sobre el total pagat en la línia.

4. Una vegada iniciat el projecte, l'entitat o organització beneficiària facilitarà el seguiment i control del seu desenvolupament col·laborant amb els tècnics designats per la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius per a les tasques de verificació de les activitats i actuacions fixades en el projecte.

5. L'entitat o organització beneficiària estarà obligada a sotmetre's a les actuacions de control financer previst en la Llei 1/2015, que es realitzen per part de la Intervenció General. De la mateixa manera, l'entitat beneficiària haurà de complir l'obligació de col·laboració amb el control financer de conformitat amb el que es disposa en l'esmentada llei.

Article 22. Despeses subvencionables

1. Només poden ser subvencionables aquelles despeses determinades en l'article 9 de la present ordre, que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i que resulten estrictament necessaris. En cap cas el cost d'aquestes despeses podrà ser superior al valor de mercat.

2. En cap cas, s'admetrà la justificació de les despeses corrents i de gestió i administració en la part que excedisquen o en la mesura en què no s'ajusten a les limitacions a què es refereix l'article 9 d'aquesta ordre.

3. En els supòsits d'execució d'obra o de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, caldrà ajustar-se al que es disposa en l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

4. En cap cas es podran subvencionar les despeses d'amortització dels béns inventariables.Article 23. Justificació de les despeses

1. D'acord amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en el reglament de Llei general de subvencions, les entitats o organitzacions subvencionades queden obligades a justificar el compliment de les condicions imposades i la consecució dels objectius establits en l'acte de concessió de la subvenció.

2. Les entitats i organitzacions beneficiàries d'una subvenció per una quantia total inferior a 60.000 € podran optar, a la seua elecció, per realitzar la justificació, bé a través del compte justificatiu regulat en l'article 72 del reglament de la Llei general de subvencions, o bé a través del compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria regulada en l'article 74 del mateix text legal. Aquesta segona modalitat de justificació és obligatòria quan la quantia total de la subvenció siga igual o superior a 60.000 €.

3. La modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de despeses en els termes previstos en l'article 72 del reglament de la Llei general de subvencions contindrà la següent informació:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà els documents recollits en l'article 72 del reglament de la Llei general de subvencions.

4. Amb la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria de l'article 74 reglament de la Llei general de subvencions, l'entitat o organització beneficiària no està obligada a aportar justificants de despesa en la rendició del compte, sense perjudici de les actuacions de comprovació i control que puga realitzar la Intervenció General de la Generalitat i el Tribunal de Comptes en l'exercici de les seues competències.

La verificació a realitzar per l'auditoria de comptes, en tot cas, tindrà el següent abast:

a) El compliment per part de les beneficiàries de les seues obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció.

b) L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de les beneficiàries ateses les instruccions dictades per la direcció general competent en matèria d'acció comunitària per a la justificació.c) La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb la justificació presentada per les beneficiàries, han sigut finançades amb la subvenció.

d) L'adequada i correcte finançament de les activitats subvencionades, en els termes establits en l'apartat 3 de l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

5. Si s'escau, la documentació acreditativa de les despeses efectuades amb càrrec a la subvenció es presentarà per cadascun dels programes subvencionats, que s'ha d'aportar amb una relació de justificants per cada concepte de despesa que s'haja autoritzat, conformement amb el desglossament pressupostari establit en la resolució de concessió, és a dir, diferenciant les despeses corrents de les despeses d'inversió i de les despeses de gestió i administració.

a) Per a cada una de les relacions de justificants s'especificaran les diferents partides gastades classificades com segueix:

1. Despeses corrents: despeses de personal, despeses de manteniment i activitats o despeses de gestió i administració.

2. Despeses d'inversió: despeses d'obres o despeses d'equipament

b) No s'admetran compensacions entre despeses corrents, despeses d'inversió, sinó que està cadascun d'aquests conceptes limitat per l'import assignat en la resolució de concessió, sense perjudici d'ulteriors modificacions autoritzades i dels índexs de desviació assumibles que s'establisquen en les instruccions de justificació.

c) No s'admetran despeses corresponents a activitats realitzades fora de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

d) En tots els casos, haurà de justificar-se, respecte de les despeses efectuades amb càrrec a la subvenció rebuda, la retenció i l'ingrés en la delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de les quantitats corresponents per rendiments del treball, rendiments d'activitats econòmiques, o pels rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans, en els termes establits en la normativa reguladora de l'Impost sobre la renda de les persones físiques.Igualment, en els casos de retribucions de personal contractat laboral, haurà d'acreditar-se l'ingrés de les cotitzacions en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

e) S'aportaran factures o rebuts originals per a justificar les despeses efectuades en les activitats desenvolupades per al compliment del programa subvencionat. Aquests documents hauran de complir els requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.f) Quan les activitats hagen sigut finançades, ultra la subvenció concedida amb càrrec a la present ordre, amb fons propis o amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

6. Els programes que subvencionen obres en què s'exigisca un projecte tècnic, se sotmetran a informe de l'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la conselleria competent en igualtat i inclusió social, tot d'acord amb l'apartat h de l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

7. El termini màxim per a la justificació és el primer trimestre de l'exercici següent a la realització dels programes subvencionats, davant la persona titular de la direcció general competent en matèria d'acció comunitària, sense perjudici del control financer que puga realitzar la Intervenció General de la Generalitat.

Si ha vençut el termini de justificació i l'entitat no ha presentat els corresponents documents, se li requerirà perquè en el termini improrrogable de quinze dies siguen aportats, comunicant-li que la falta de presentació de la justificació en aquest termini portarà amb si l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, d'acord amb el que s'estableix en l'article 70 del reglament de la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establit en aquest apartat no eximirà el beneficiari de les sancions que, segons la Llei general de subvencions, pertoquen.Article 24. Responsabilitat i règim sancionador

El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives contemplada en la normativa bàsica estatal a aquelles entitats o organitzacions que siguen responsables d'aquestes, i es regirà pel que es disposa en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

Article 25. Reintegrament i minoració de la subvenció

1. Serà escaient el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reembossament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent, des del moment del pagament de la subvenció fins al moment en què s'acorde la procedència del reintegrament, o la data en què el deutor ingresse el reintegrament si és anterior a aquesta, per incompliment de les obligacions i requisits que s'estableixen en la present ordre així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

2. La tramitació del procediment ha de garantir l'audiència a l'interessat.

3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de dotze mesos a comptar des de l'inici de l'expedient de desistiment sense efectes o de minoració.

4. La resolució d'aquest procediment posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Article 26. Ampliació del crèdit

1. Si es produïra un increment dels crèdits disponibles, com a conseqüència de transferències pressupostàries, la persona titular de la direcció general competent en matèria d'acció comunitària podria establir un increment en la dotació econòmica establida en la convocatòria i la seua assignació final a cadascun dels eixos de treball, així com el repartiment proporcional entre les entitats aprovades, sense necessitat de cap nova convocatòria ni obrir nou termini de sol·licitud. La convocatòria anual serà la que establirà la fórmula per al repartiment proporcional de l'ampliació esmentada.

2. Aquesta modificació del crèdit, s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Tramitació electrònica

Les subvencions que es convoquen a l'empara de la present ordre podran contemplar, en compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, l'obligació de comunicar-se exclusivament per mitjans electrònics.

Segona. Sense incidència pressupostària

La present ordre no té incidència pressupostària

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAQueda derogada expressament l'Ordre 8/2017, de 6 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana. Així mateix, queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que es disposa en aquesta ordre.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Facultats de la direcció general competent en matèria d'acció comunitària

La direcció general amb competències en matèria d'acció comunitària podrà dictar les instruccions de caràcter intern i organitzatiu que siguen necessàries perquè adopte les mesures necessàries per a l'aplicació d'aquesta ordre i de les convocatòries corresponents.Segona. Entrada en vigor

La present ordre entra en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 7 de setembre de 2019La vicepresidenta del Consell

i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

MÓNICA OLTRA JARQUE