RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat. [2019/8592]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008130/2019

Per Resolució de 4 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, es va convocar el concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8443, 13.12.2018).

Finalitzada l'avaluació dels mèrits del personal participant, i la resta de tràmits d'execució de la convocatòria, i una vegada revisades les al·legacions presentades en termini per les persones interessades, la comissió de valoració modifica la proposta d'adjudicació provisional, i formula la proposta definitiva d'adjudicació d'acord amb el que s'ha previst en la base setena de la convocatòria esmentada.En conseqüència, en l'exercici de les competències atribuïdes per l'article 49 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i també per l'article 11 del Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, modificat per Decret 23/2019, de 22 de febrer, del Consell, resolc:

Primer. Adjudicació dels llocs de treball

Fer públiques a través de la web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública, apartat Descripció –indicar núm. de convocatòria i any (73/2018), les puntuacions obtingudes per les persones participants, en el concurs general de provisió número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat. Es fa constar que, per raons tècniques, es publica un llistat amb el desglossament de la puntuació continguda en l'apartat 3.2.1 que constitueix la suma total de les puntuacions corresponents als apartats 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3 del barem de mèrits.

Adjudicar amb destinació definitiva els llocs de treball indicats en l'annex I d'aquesta resolució i, declarar desert el lloc número 20310 cap de negociat Centre Servef d'Ocupació 3, adscrit al Centre Servef d'Ocupació de Vinaròs.

En aquest concurs de provisió han participat 1413 dones i 547 homes, i han sigut adjudicats 596 llocs de treball a dones i 228 a homes.

Segon. Cessaments

El personal que ocupa lloc de treball i ha obtingut destinació en aquest concurs cessarà d'ofici el dia 3 de novembre de 2019.

Igualment, cessarà d'ofici el 3 de novembre de 2019 el personal que estiga ocupant un lloc de treball adjudicat en aquest concurs.No obstant això que s'ha disposat en l'apartat anterior, en el supòsit que la persona adjudicatària no s'incorpore al lloc, no es produirà el cessament del personal que l'ocupa, bé amb destinació provisional o nomenament interí.

Les persones adjudicatàries d'aquest concurs, que obtinguen un altre lloc en un concurs concurrent amb la present convocatòria, hauran d'optar per un dels dos llocs adjudicats.

Així mateix, el personal que haguera accedit al nomenament provisional per millora d'ocupació en aplicació del que es preveu en la disposició transitòria tercera del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la Funció Pública Valenciana, podrà optar per romandre en aquest nomenament o incorporar-se a la destinació adjudicada en el concurs.

Les opcions hauran de comunicar-se al Servei de Provisió de Llocs a través del correu: provisio_llocs@gva.es, en el termini de 10 dies naturals des de la publicació d'aquesta resolució d'adjudicació, i s'entén per al supòsit de la millora d'ocupació que, si no presenta opció, trie la incorporació al lloc de treball obtingut en el concurs.

Tercer. Preses de possessió

L'acte de presa de possessió, al qual queda convocat tot el personal indicat en l'annex de la present resolució, tindrà lloc el 4 de novembre de 2019.

El lloc i l'hora de celebració de l'acte de presa de possessió es comunicarà, amb antelació suficient, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública, apartat Descripció –indicar núm. de convocatòria i any (73/2018).

Els efectes econòmics i administratius de la presa de possessió seran des del dia 4 de novembre de 2019Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent.València, 9 de setembre de 2019.– El director general de Funció Pública: David Alfonso Jarque.