ACORD de 6 de setembre de 2019, del Consell, d'aprovació del pressupost de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana per a 2019. [2019/8598]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008136/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic;Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    Grup temàtic: 000El Consell va autoritzar el 30 de novembre de 2018 la modificació dels estatuts de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana i una aportació a la dotació fundacional que va transformar-la en una fundació del sector públic instrumental de la Generalitat d'acord amb l'article 33 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i l'article 157 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, sector públic instrumental i de subvencions.

La disposició transitòria quarta de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, autoritza el Consell per a aprovar els pressupostos de les entitats que inicien la seua activitat.

La memòria econòmica d'inici d'activitat de la Fundació s'ha elaborat d'acord amb el que preveu l'Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del pressupost de la Generalitat Valenciana. El pla econòmic financer es refereix a un període de quatre exercicis pressupostaris anualitzats, de 2020 fins a 2023, i inclou la previsió del pressupost d'ingressos i despeses de la societat per al que resta de l'exercici 2019.

En conseqüència, d'acord amb l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta conjunta del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, i del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 6 de setembre de 2019,

ACORDAAprovar el pressupost de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana (Fundació TALCV) per a 2019, amb una dotació de 612.020,00 € amb el detall que figura en les fitxes pressupostàries de l'annex.»València, 6 de setembre de 2019La consellera secretària del Consell,

MÓNICA OLTRA JARQUE