RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2019, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es deleguen funcions en la persona titular de la Sotssecretaria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2019/8603]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 008134/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    Grup temàtic: 000Vist l'article 17.2.1.e) del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i que confereix al Servei de Promoció del Comerç, el Consum i l'Artesania de la Direcció General de Comerç i Consum (ara Comerç, Artesania i Consum), les funcions de «tutelar, promocionar i impulsar l'activitat de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, i coordinar i impulsar les institucions firals de la Comunitat Valenciana».Atesa la renovació de les persones titulars dels òrgans de la Generalitat, per causa de la celebració de les eleccions autonòmiques corresponents a la X Legislatura de les Corts, en virtut del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, sense que s'haja aprovat encara la consegüent modificació del Reglament orgànic i funcional de la conselleria, raons d'eficàcia administrativa aconsellen efectuar la següent delegació de competències.En virtut d'això, i de conformitat amb el que disposen l'article 63 de la llei 5/1983, de 30 de desembre, del consell, i l'article 9 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, resolc

Primer. Delegació de competències en matèria de cambres de comerç, indústria, serveis i navegació i institucions firals.

Delegar en la persona titular de la Sotssecretaria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball la competència prevista en l'article 17.2.1.e) del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i que confereix al Servei de Promoció del Comerç, el Consum i l'Artesania de la Direcció General de Comerç i Consum (ara Comerç, Artesania i Consum), les funcions de «tutelar, promocionar i impulsar l'activitat de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, i coordinar i impulsar les institucions firals de la Comunitat Valenciana».

Segon. Entrada en vigor

Aquesta resolució produirà efectes des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 25 de juliol de 2019.– La directora general de Comerç, Artesania i Consum: Rosa Ana Seguí Sanmateu.