Aprovació inicial de la modificació puntual número 1/2019 de les normes subsidiàries homologades. [2019/9367]

(DOGV núm. 8659 de 18.10.2019) Ref. Base de dades 009062/2019

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: Les Coves de VinromàEl Ple d'aquest ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2019, ha acordat l'aprovació inicial de la modificació puntual número 1/2019 de les normes subsidiàries homologades.

Cosa que es fa pública en compliment del que s'estableix en l'article 53 i següents de Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, perquè els interessats puguen examinar la documentació i presentar-hi les observacions i al·legacions que estimen pertinents durant el termini de quaranta-cinc dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGV.Les Coves de Vinromà, 30 de setembre de 2019.– El secretari interventor: José Juan Pozo Rivas.