RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2019, de la Direcció de Recursos Humans del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), mitjançant la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat 000532/2019 contra la Resolució de 3 de juliol de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es desestima el recurs d'alçada de 2 de maig de 2019, sobre la convocatòria per a constituir una borsa complementària de la categoria de tècnics i tècniques especialistes de laboratori, i contra la Resolució de 3 de juliol de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es desestima el recurs d'alçada de 13 de maig de 2019, sobre la convocatòria per a constituir una borsa complementària de la categoria de tècnics i tècniques especialistes en radiodiagnòstic. [2019/9539]

(DOGV núm. 8659 de 18.10.2019) Ref. Base de dades 009057/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Consorci Hospital General Universitari de València
    Grup temàtic: 000

El Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de València ha requerit a aquesta entitat de dret públic l'expedient administratiu referent al procediment que es descriu.

Assumpte: recurs contenciós administratiu contra la Resolució de 3 de juliol de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es desestima el recurs d'alçada de 2 de maig de 2019, sobre la convocatòria per a constituir una borsa complementària de la categoria de tècnics especialistes de laboratori, i contra la Resolució de 3 de juliol de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es desestima el recurs d'alçada de 13 de maig de 2019, sobre la convocatòria per a constituir una borsa complementària de la categoria de tècnics especialistes en radiodiagnòstic.Recurrent: Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià.

Referència del tribunal: procediment abreujat número 000532/2019.De conformitat amb el que es disposa en l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, se citen a termini les persones que pogueren estar interessades en el procediment per tal que puguen comparéixer en les actuacions en el termini de nou dies, degudament representades en la forma establerta en els paràgrafs dos i tres de l'article 23 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, el CHGUV, representat pels seus serveis jurídics, compareix en l'esmentat recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut.València, 1 d'octubre de 2019.– El director de Recursos Humans: José Fambuena Ayuso.