RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per a la concessió de subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana durant els mesos de gener a novembre de 2019. [2019/9722]

(DOGV núm. 8671 de 06.11.2019) Ref. Base de dades 009514/2019Vistes les actuacions realitzades per a la tramitació i resolució dels expedients incoats com a conseqüència de les sol·licituds presentades en el marc de la Resolució de 23.05.2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, de convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana durant els mesos de gener a novembre de 2019 (DOGV 8559, 30.05.2019), i tenint en compte els fets següents.

Exposició de fets

Primer. La Resolució del 23.05.2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, té en consideració les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat.

Segon. De conformitat amb el que preveu el resolc 4.1 de la convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds era de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, per la qual cosa va finalitzar el 28.06.2019, i s'han presentat cent quaranta (140) sol·licituds per part de les diferents societats musicals de la Comunitat Valenciana, interessades.

Tercer. En atenció al que disposa l'article 6, epígraf 3.3, de l'Ordre 33/2016, de bases reguladores, la comissió tècnica de valoració, nomenada per resolució del president de l'Institut Valencià de Cultura, degudament constituïda i reunida en sessió plenària els dies 9 de juliol i 12 de setembre de 2019, ha portat a efecte l'estudi dels expedients de sol·licitud i ha valorat els projectes, d'acord amb els criteris objectius d'atorgament continguts en l'article 3, epígraf 3.3, de les bases reguladores, i desenvolupats en el resolc 6é de la convocatòria, i ha emés l'informe d'avaluació corresponent.

La proposta motivada de resolució del director general de l'Institut Valencià de Cultura es formula després d'haver vist els expedients i l'acta amb l'informe d'avaluació evacuat per la comissió tècnica de valoració nomenada a l'efecte, i després de comprovar que les persones i entitats proposades com a beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris exigits per la convocatòria per a tindre aquella condició; entre els requisits no figura i no ha calgut tindre en compte altres fets, al·legacions i proves que els adduïts per les persones interessades, en atenció al que es disposa en l'article 6, epígrafs 6 i 7, de bases reguladores.

Fonaments normatius

Primer. Per a la concessió i pagament de les subvencions cal ajustar-se al que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; en les disposicions de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament d'aquesta llei, així com en les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol (DOGV 7832, 20.07.2016), i en la Resolució de convocatòria 23.05.2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura (DOGV 8559, 30.05.2019).

Segon. El Reglament d'organització i funcionament de CulturArts Generalitat, aprovat pel Decret 5/2013, de 4 de gener, i modificat, successivament, pel Decret 141/2014, de 5 de setembre (DOGV 7355, 08.09.2014), i el Decret 124/2016, de 30 de setembre (DOGV 7887, 04.10.2016), ambdós del Consell, atribueix a l'ens, en l'article 2.2.l, entre les seues funcions, la convocatòria i gestió de subvencions, ajudes i incentius de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat, i confereix, en l'article 4.2.j, l'atribució de resoldre la concessió dels incentius, les ajudes i les subvencions al president de l'entitat, que és el titular de la conselleria que ostenta les competències en matèria de cultura.

Tercer. Totes les sol·licituds d'ajuda valorades s'han presentat dins del termini establit en el resolc 4.1 de la convocatòria, i els expedients incoats s'han tramitat de conformitat amb el que es disposa en l'article 6 de les bases reguladores.

Per tot això, en virtut de l'exposició de fets i dels fonaments normatius que han quedat exposats, i de la resta de preceptes legals i reglamentaris de pertinent aplicació, vistos l'acta i l'informe d'avaluació evacuats per la comissió tècnica de valoració, així com la proposta de resolució elevada pel director general de l'Institut Valencià de Cultura, en l'exercici de les competències que tinc atribuïdes, resolc:

Primer

Concedir subvenció a les sol·licituds de projectes per a l'adquisició i reposició d'instruments musicals, per un import total de dos-cents quinze mil euros (215.000,00 €), segons els beneficiaris que s'especifiquen tot seguit:Expedient Sol·licitant Import

INS-MUS-19-001 UNIÓ MUSICAL MILAMARINA 3.248 €

INS-MUS-19-002 ASSOCIACIÓ MUSICAL SANT JORDI 450 €

INS-MUS-19-003 AGRUPACIÓ ESCOLA MUSICAL LA NOVA DE L'OLLERIA 794 €

INS-MUS-19-004 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE CHELVA 730 €

INS-MUS-19-005 UNIÓN MUSICAL POLOP DE LA MARINA 651 €

INS-MUS-19-006 TALLER DE MÚSICA CASTELL VERMELL D'IBI 3.360 €

INS-MUS-19-007 UNIÓ MUSICAL XERTOLINA 1.787 €

INS-MUS-19-008 ASSOCIACIÓ MUSICAL CASTALIA 1.369 €

INS-MUS-19-009 UNIÓ MUSICAL COVARXINA 1.132 €

INS-MUS-19-010 S.M CIUDAD DE TORREVIEJA LOS SALEROSOS 1.627 €

INS-MUS-19-011 UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA VILLAR DEL ARZOBISPO 1.099 €

INS-MUS-19-012 SOCIETAT RENAIXEMENT MUSICAL DE VINALESA 1.671 €

INS-MUS-19-013 AGRUPACIÓ MUSICAL STA CECILIA CANET 1.526 €

INS-MUS-19-014 UNIÓ MUSICAL OROPESA 1.717 €

INS-MUS-19-015 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL LA ARMÓNICA 3.559 €

INS-MUS-19-016 SOCIEDAD MÚSICA LA LIRA MONFORTE DEL CID 1.952 €

INS-MUS-19-017 SOCIETAT MUSICAL ALGEMESÍ 1.089 €

INS-MUS-19-018 SOCIETAT MUSICAL LA NOVA 1.497 €

INS-MUS-19-019 SOCIETAT MUSICAL LA PAZ DE SANT JOAN D'ALACANT 935 €

INS-MUS-19-020 SOCIETAT MUSICAL SANTA CECILIA DEL CAMP DE MIRRA 855 €

INS-MUS-19-021 SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL DE ALMORADÍ 1.739 €

INS-MUS-19-022 UNIÓ MUSICAL QUARTELL 1.004 €

INS-MUS-19-023 UNIÓ MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA 1.285 €

INS-MUS-19-024 UNIÓ MUSICAL Y CULTURA DE ALTURA 924 €

INS-MUS-19-025 UNIÓN MUSICAL ESLIDENSE 1.589 €

INS-MUS-19-026 ASSOCIACIÓ MUSICAL CANALENSE 1.299 €

INS-MUS-19-027 S.M. LA NOVA BENIDORM 1.820 €

INS-MUS-19-028 S.M. CANET D'EN BERENGUER 1.253 €

INS-MUS-19-029 U.M. PRIMITIVA CASTELL DELS CASTELLS 716 €

INS-MUS-19-030 U.PROTECT. MUSICAL VALLADA 1.944 €

INS-MUS-19-031 ASOC. CULTURAL AMICS DE LA MUSICA 1.818 €

INS-MUS-19-032 S.M.Y CULTURAL OTOBESA DE JÉRICA 290 €

INS-MUS-19-033 UNIÓN MUSICAL PORTEÑA (PTO SAGUNTO) 822 €

INS-MUS-19-034 S.M. SANTA CECILIA DE VILANOVA D'ALCOLEA 603 €

INS-MUS-19-035 SOCIETAT INSTRUCTIVA MUSICAL D'ALFAFARA 2.439 €

INS-MUS-19-036 SOCIETAT MUSICAL LA PAU DE BENEIXAMA 394 €

INS-MUS-19-037 SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA DE ALFARP 209 €

INS-MUS-19-038 STA CECILIA DE SANT MATEU 1.327 €

INS-MUS-19-039 SMA LA MANISENSE 1.842 €

INS-MUS-19-040 U.M. BENIARBEIG 61 €

INS-MUS-19-041 SOCIETAT ARTÍSTICA MUSICAL D'ALGINET 551 €

INS-MUS-19-042 SOCIETAT JUVENIL MUSICAL D'ALBAL 1.716 €

INS-MUS-19-043 S.M. AMICS MUSICA BENIFARAIG 2.677 €

INS-MUS-19-044 SOCIEDAD MUSICAL AYORENSE 2.527 €

INS-MUS-19-045 U.M.STA CECILIA DE LES USERES 180 €

INS-MUS-19-046 SOCIEDAD MUSICAL LIRA SAGUNTINA 8.201 €

INS-MUS-19-048 UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE VIVER 1.402 €

INS-MUS-19-049 SIM ROMANENSE 617 €

INS-MUS-19-050 SOCIETAT ARTISTIC MUSICAL VILA D'ONDA 1.489 €

INS-MUS-19-051 SOCIEDAD MUSICAL NUEVA ARTÍSTICA DE ANNA 354 €

INS-MUS-19-052 ATENEU CULTURAL CIUTAT DE MANISES 5.687 €

INS-MUS-19-053 SOCIETAT RECREATIVA MUSICAL ALTEA LA VELLA 743 €

INS-MUS-19-054 SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE 2.891 €

INS-MUS-19-055 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL 4.666 €

INS-MUS-19-056 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE GÁTOVA 1.006 €

INS-MUS-19-057 ATENEU MUSICAL DE LA VILA JOIOSA 1.205 €

INS-MUS-19-058 SOCIETAT ESCOLA MUSICAL SANTA CECILIA 453 €

INS-MUS-19-059 SOCIETAT MUSICAL L'ALIANÇA 2.541 €

INS-MUS-19-060 ATENEO MUSICAL Y ENSEÑANZA BANDA PRIMITIVA 769 €

INS-MUS-19-061 SOCIEDAD MUSICAL LA ARMÓNICA 1.511 €

INS-MUS-19-062 ASOCIACIÓN CULTURAL SUEÑOS DE ARTISTA 664 €

INS-MUS-19-063 SOCIETAT MUSICAL L'ARMONIA 2.312 €

INS-MUS-19-064 SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE CREVILLENT 1.787 €

INS-MUS-19-065 AGRUPACIÓN MUSICAL ENOVENSE 674 €

INS-MUS-19-066 ASOCIACIÓ CULTURAL LA ROCA 1.816 €

INS-MUS-19-068 SOCIETAT MUSICAL L'ENTUSIASTA 629 €

INS-MUS-19-069 UNIÓ MUSICAL D'ALBALAT DELS SORELLS 2.657 €

INS-MUS-19-070 UNIÓ MUSICAL ALQUERIENSE 1.593 €

INS-MUS-19-071 SOCIETAT MUSICAL NOVA D'ALCOI 1.970 €

INS-MUS-19-072 ASOCIACIÓN MUSICAL BARRIO DEL CRISTO 3.876 €

INS-MUS-19-073 UNIÓN LÍRICA ORCELITANA 263 €

INS-MUS-19-074 ASOCIACIÓN MUSICAL VALL D'ALBENSE 188 €

INS-MUS-19-075 SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DEL PUERTO 1.670 €

INS-MUS-19-076 SOCIETAT MUSICAL BONREPÒS I MIRAMBELL 1.296 €

INS-MUS-19-077 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE BENIPARRELL 712 €

INS-MUS-19-078 SOCIETAT UNIÓ MUSICAL ALBERIC 1.748 €

INS-MUS-19-079 AGRUPACIÓN MUSICAL LA NOVA 1.063 €

INS-MUS-19-080 UNIÓ MUSICAL ARTANENSE 212 €

INS-MUS-19-081 UNIÓN MUSICAL LA AURORA 270 €

INS-MUS-19-082 CASINO MUSICAL DE GODELLA 1.023 €

INS-MUS-19-083 CENTRE INSTRUCTIU D'ART I CULTURA 1.747 €

INS-MUS-19-084 ASSOCIACIÓ MUSICAL CIUTAT DE BENICARLÓ 4.900 €

INS-MUS-19-085 CENTRO ARTÍSTICO MUSICAL DE JÁVEA 2.245 €

INS-MUS-19-086 CENTRO INSTRUCTIVO UNIÓN MUSICAL DE SOT DE CHERA 1.581 €

INS-MUS-19-087 ASOCIACIÓN MUSICAL LA ESPERANZA DE ASPE 2.105 €

INS-MUS-19-089 SOCIETAT MUSICAL L'ILLA DE BENIDORM 1.896 €

INS-MUS-19-090 UNIÓ MUSICAL SANTA CATALINA 805 €

INS-MUS-19-092 UNIÓN MUSICAL STA ANA DE ZARRA 1.356 €

INS-MUS-19-093 SOCIEDAD INSTRUCTIVO MUSICAL LA PRIMITIVA DE ALBORACHE 6.990 €

INS-MUS-19-094 ATENEU MUSICAL DE CULLERA 2.078 €

INS-MUS-19-095 AGRUPACIÓ MUSICAL L'ARTÍSTICA CARLET 1.015 €

INS-MUS-19-096 AGRUPACIÓ MUSICAL SENYERA 1.386 €

INS-MUS-19-097 ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MÚSICA CALLOSA D'EN SARRIÀ 640 €

INS-MUS-19-098 ATENEO MUSICAL SCHOLA CANTORUM 2.168 €

INS-MUS-19-099 ASSOCIACIÓ MUSICAL ARTÍSTICA NULENSE 1.052 €

INS-MUS-19-100 ENTIDAD MUSICAL MAESTRO SERRANO 2.578 €

INS-MUS-19-101 LA ROTOVENSE MUSICAL 419 €

INS-MUS-19-102 S.M LA ARTÍSTICA BUÑOL 1.941 €

INS-MUS-19-103 SOCIEDAD MUSICAL LA ARMÓNICA 7.649 €

INS-MUS-19-104 ASOC. CULTURAL AMIGOS DE LA MÚSICA Y DANZA ORIHUELA 3.115 €

INS-MUS-19-106 SOCIEDAD MUSICAL RUPERTO CHAPÍ 227 €

INS-MUS-19-107 SOCIEDAD MUSICAL UNIÓN MUSICAL DE LA POBLA DE FARNALS 1.003 €

INS-MUS-19-108 SOCIETAT FOMENTO MUSICAL DE NAVARRÉS 1.573 €

INS-MUS-19-109 SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL FAURA 1.541 €

INS-MUS-19-110 SOCIETAT MUSICAL BANYERES DE MARIOLA 1.782 €

INS-MUS-19-111 SOCIETAT MUSICAL LA LIRA FONTIGUERENSE 1.969 €

INS-MUS-19-112 SOCIETAT MUSICAL LIRA CASTELLONERA 722 €

INS-MUS-19-113 SOCIETAT UNIÓ MUSICAL D'ALCOI 846 €

INS-MUS-19-114 SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE BIAR 2.609 €

INS-MUS-19-115 SOCIETAT FILHARMÓNICA ALTEANENSE 775 €

INS-MUS-19-116 UNIÓ MUSICAL EL XÚQUER DE SUMACÀRCER 398 €

INS-MUS-19-117 UNIÓ MUSICAL LA POBLA DEL DUC 4.241 €

INS-MUS-19-118 UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA DEL MAESTRE 426 €

INS-MUS-19-120 UNIÓN MUSICAL TORRELLANO 3.174 €

INS-MUS-19-121 AGRUPACIÓ ARTÍSTICA MUSICAL DE DÉNIA 955 €

INS-MUS-19-122 A.M LA FILHARMÓNICA ALCUDIANA 454 €

INS-MUS-19-123 ASOCIACIÓN MUSICAL SANTIAGO APÓSTOL 1.552 €

INS-MUS-19-124 UNIÓN MUSICAL DE LA POBLA LLARGA 1.558 €

INS-MUS-19-125 UNIÓN MUSICAL DE CARLET 1.892 €

INS-MUS-19-126 UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA DE CABANES 1.408 €

INS-MUS-19-127 UNIÓ MUSICAL LLUCENENCA 742 €

INS-MUS-19-128 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA MACASTRE 2.015 €

INS-MUS-19-129 ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT 2.179 €

INS-MUS-19-131 CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL D'ALFAFAR 1.738 €

INS-MUS-19-132 CENTRO MUSICAL PUIG CAMPANA 177 €

INS-MUS-19-133 UNIÓN MUSICAL ALCUBLANA 1.332 €

INS-MUS-19-134 ASOCIACIÓN MUSICAL STA. CECILIA ALBOCÀSSER 3.046 €

INS-MUS-19-135 UNIÓ MUSICAL ALGIMIA D'ALFARA 1.073 €

INS-MUS-19-136 ASSOCIACIÓ MUSICAL FILHARMÓNICA ROSELLANA 722 €

INS-MUS-19-137 UNIÓ MUSICAL DE L'ORXA 2.373 €

INS-MUS-19-139 AGRUPACIÓ MUSICAL DE PARCENT 402 €

INS-MUS-19-140 LA UNIÓ ARTÍSTICA MUSICAL DE ALMASSERA 390 €

L'import global màxim d'aquestes ajudes és de dos-cents quinze mil euros (215.000, 00 €), que es financen amb càrrec a la línia de subvenció S7274000, «Ajudes adquisició i millora instruments musicals», entitat 00025, de la secció 09, del capítol VII del pressupost de l'Institut Valencià de Cultura.Segon

Les ajudes concedides mitjançant aquesta resolució estan acollides al règim de minimis establit en el Reglament UE número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L352, 24.12.2013), relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat UE a les ajudes de minimis.Tercer

El pagament d'aquestes subvencions queda condicionat al compliment de les obligacions assenyalades en el resolc 8é de la resolució de convocatòria, entre les quals figura la de comunicar per escrit l'acceptació segons el model de l'annex III, en un termini no superior als quinze dies hàbils següents des de la publicació, i a la justificació per part del beneficiari, d'acord amb el resolc 9é, fins a la data de 30.11.2019 assenyalada en el mateix resolc. La falta de justificació en el termini indicat determinarà la pèrdua total del dret al cobrament de la subvenció.

Quart

Donar publicitat a les ajudes concedides en compliment del que s'assenyala en l'article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Cinqué

Denegar l'ajuda sol·licitada als projectes d'adquisició i reposició d'instruments musicals que s'indiquen tot seguit i pels motius que s'hi especifiquen:

A. No ha obtingut la puntuació mínima de 80 punts exigida en l'article 3, epígraf 3.3.3, de les bases reguladores, d'acord amb els criteris de valoració de la convocatòria.

B. No haver acreditat el sol·licitant la condició de beneficiari, segons preveu el resolc 1r, epígraf 3, de la resolució de convocatòria. Concretament, haver rebut de l'Institut Valencià de Cultura ajudes per a l'adquisició o reposició d'instruments per un import superior a 6.000 euros durant les dues convocatòries anteriors a la present.C. Presentació de la sol·licitud fora de termini, d'acord amb el resolc 4t, epígraf b.1 de la resolució de convocatòria.

D. No haver presentat la sol·licitud segons el que s'estableix en l'epígraf 1r del resolc 4t de la resolució de convocatòria.Expedient Entitat sol·licitant Motiu

INS-MUS-19-067 UNIÓN MUSICAL LA ARTÍSTICA (NOVELDA) A

INS-MUS-19-088 SOCIEDAD MUSICAL LA POPULAR (PEDRALBA) A

INS-MUS-19-105 CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL TUÉJAR A

INS-MUS-19-138 AGRUPACIÓN MUSICAL CLAUDEFA A

INS-MUS-19-119 UNIÓN MUSICAL CIUDAD DE MISLATA B

INS-MUS-19-130 CENTRE ARTÍSTIC MUSICAL DE BÉTERA C

INS-MUS-19-047 SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA DE ALFÀS DEL PI D

INS-MUS-19-091 CÍRCULO CATÓLICO DE TORRENT D

De conformitat amb el que estableixen la normativa de procediment administratiu comú i els articles 10, 14, 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del president de l'Institut Valencià de Cultura, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació.València, 10 d'octubre de 2019.– El president de l'Institut Valencià de Cultura: Vicent Marzà i Ibáñez.