RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020. [2019/9872]

(DOGV núm. 8664 de 25.10.2019) Ref. Base de dades 009222/2019La legislació valenciana en matèria d'horaris comercials està recollida en el capítol III de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, amb les modificacions efectuades per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, i la Llei 3/2018, de 16 de febrer, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana.

Aquesta llei estableix que, amb caràcter general, els diumenges i festius es consideren no laborals, però s'habilitaran per a cada any fins a un màxim d'onze diumenges o festius en què els establiments podran romandre oberts al públic per a desenvolupar la seua activitat comercial.Així mateix, disposa que el calendari de diumenges o festius que s'habiliten per a un període de dotze mesos, que coincidirà amb l'any natural, es determinarà mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de comerç, amb audiència prèvia de l'Observatori del Comerç Valencià.

En conseqüència, a la vista de les propostes plantejades en la sessió d'1 d'octubre de 2019 del Ple de l'Observatori del Comerç Valencià, en les quals s'han valorat els dies en què es produeixen una coincidència de dos o més festius continuats, els compresos en setmanes tradicionalment considerades com a campanya de rebaixes, els de major afluència turística i els inclosos en la denominada campanya de Nadal i Reis, resolc:

Primer

1. Amb caràcter general, i per a tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, durant el període entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, els establiments comercials ubicats a la Comunitat Valenciana podran obrir al públic els diumenges i festius següents:

5 de gener de 2020 – Diumenge. Campanya Reis.

12 de gener de 2020 – Diumenge. Rebaixes d'hivern.

5 d'abril de 2020 – Diumenge de Rams. Major afluència turística.

10 d'abril de 2020 – Divendres Sant. Major afluència turística.

12 d'abril de 2020 – Diumenge de Pasqua. Major afluència turística.

5 de juliol de 2020– Diumenge. Rebaixes d'estiu.

15 d'agost de 2020 – Dissabte. Festa de l'Assumpció de la Mare de Déu. Coincidència de dos festius.

12 d'octubre de 2020 – Dilluns. Festa nacional d'Espanya. Coincidència de dos festius.

6 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Nadal.

13 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Nadal.

20 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Nadal.

2. Els ajuntaments podran exercir les facultats que els atorga l'article 23 de la Llei 3/2011, de comerç de la Comunitat Valenciana, en la nova redacció donada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.L'exercici de les competències municipals previstes en les lletres a, b i d de l'article 23.1 esmentat (d'habilitació de festius locals, substitució per dos dies festius en el seu àmbit local de fins a dos diumenges o festius dels habilitats per una resolució de la conselleria competent en matèria de comerç, o d'acumulació de diumenges o festius per ser consecutius i un d'aquests siga un festiu local no habilitat), no pot tindre com a resultat modificar l'habilitació d'algun dels dies autoritzats per acumulació de diumenges o festius consecutius, previstos en aquesta resolució de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020. Els ajuntaments tampoc podran habilitar un diumenge o festiu d'àmbit nacional o autonòmic quan siga dels exclosos per a ser habilitats a efectes de l'obertura comercial per la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.La decisió que s'adopte serà de compliment obligatori per a tots els establiments que no puguen acollir-se al règim de llibertat horària.La resolució d'habilitació de festius locals, substitució de dies o acumulació, en desplegament de les facultats previstes en l'article 23.1, apartats a, b i d, que s'exerciran directament pels ajuntaments corresponents, ha de ser acordada per l'òrgan municipal col·legiat competent, d'acord amb el que preveu la legislació sobre règim local i amb la distribució de competències de l'ajuntament interessat, amb l'audiència prèvia del consell local de Comerç, o, a falta d'això, de l'òrgan semblant, així com de les entitats empresarials, sindicals i de consumidors i consumidores més representatives del sector d'àmbit autonòmic, i haurà de ser comunicada a la conselleria competent en matèria de comerç abans del 31 de gener de 2019, de conformitat amb la disposició transitòria tercera de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.3. Aquesta habilitació comercial s'entén sense perjuí de règims especials o excepcionals d'horaris comercials legalment establits.

Segon

L'horari corresponent a cada diumenge o festiu habilitat comercialment serà fixat lliurement per la titularitat de l'establiment comercial.

Tercer

Els establiments comercials hauran d'informar adequadament el públic sobre la decisió de fer ús d'aquestes habilitacions comercials i, si és el cas, de les hores en què romandran oberts.Quart

Aquesta resolució produirà efectes des del dia en què es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i, de conformitat amb els articles 112, 113 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s'hi pot interposar potestativament un recurs de reposició o bé plantejar-hi directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació a la persona interessada o de la publicació d'aquesta.

b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptat des de l'endemà de la notificació a la persona interessada o de la publicació d'aquesta, o bé a partir de l'endemà de la notificació de la resolució expressa del recurs de reposició o del dia en què aquest s'haja d'entendre presumptament desestimat.València, 4 d'octubre de 2019.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.