RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2019, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'amplia el termini de realització i justificació establit en la Resolució de 4 d'octubre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per la Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019, de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, títol II, capítol III, article 22.3, 5 i 6, expedient tipus CMMOAY. [2019/9893]

(DOGV núm. 8662 de 23.10.2019) Ref. Base de dades 009145/2019

Vista la Resolució de data 4 d'octubre de 2019, de concessió de les ajudes convocades per la Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2019, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, corresponents a les ajudes previstes en el capítol III, del títol II, article 22, punts 3, 5 i 6, de l'esmentada Ordre 22/2018.

Considerant que el termini que s'hi estableix com a data límit per a realitzar les actuacions subvencionades i justificar el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, així com de les obligacions establides en la normativa reguladora i dels requisits i condicions imposades (el dia 31 d'octubre per a la realització de les actuacions i el 8 de novembre de 2019 per a la justificació) podria ser insuficient per a la realització de les actuacions, per a la justificació de les ajudes i per a la preparació i presentació dels documents requerits, resolc:Primer

Ampliar el termini de realització de les actuacions subvencionades, fixat en la Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, i establir com a termini màxim per a la realització de les actuacions el dia 25 de novembre de 2019.Segon

Ampliar el termini de justificació de les ajudes fixat en la Resolució de concessió de 4 d'octubre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i establir com a termini màxim per a la justificació de les ajudes concedides el dia 29 de novembre de 2019.Tercer

Publicar la present resolució d'ampliació del termini de realització de les actuacions i justificació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, als efectes que preveu l'article 32.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra aquest acord, que resol l'ampliació del termini de realització i justificació de les esmentades ajudes, i d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, no s'hi pot interposar cap recurs.València, 16 d'octubre de 2019.– La directora general de Comerç, Artesania i Consum: Rosa Ana Seguí Sanmateu.