Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 535/2020. [2020/11063]

(DOGV núm. 8997 de 14.01.2021) Ref. Base de dades 2020/11063Emma Bover Amutio, lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat de Primera Instància número 5 de Castelló de la Plana, faig saber que en aquest jutjat se segueix el procediment de judici verbal desnonament precari a instàncies de Gramina Homes, SL, contra els ocupants ignorats de ronda Vinatea, 73, en què s'ha dictat la Sentència número 152/20, de data 18 de novembre de 2020.

El termini per a recórrer contra la resolució és de 20 dies, a comptar de l'endemà de la notificació.

D'acord amb la Instrucció 6/2012, de la Secretaria General de l'Administració de Justícia, queden les actuacions en aquesta oficina a la seua disposició.

Les dades personals es tractaran únicament per a finalitats del procediment, en els termes de la Llei orgànica de protecció de dades.

I, atés que es desconeix el parador dels ocupants ignorats de ronda Vinatea, 73, estenc aquest edicte perquè els valga de cèdula de notificació.Castelló de la Plana, 25 de novembre de 2020.– La lletrada de l'Administració de justícia: Emma Bover Amutio.