ORDRE 33/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes en educació infantil de l'Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, convocatòria 102/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/2309]

(DOGV núm. 8770 de 24.03.2020) Ref. Base de dades 002689/2020

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
    Grup temàtic: Ocupació pública
    Descriptors:
      Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, personal de la Generalitat, Grup C, subgrup C1. Títol de Batxiller o tècnic de Formació ProfessionalEl Decret 224/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2018, per a personal de l'Administració de la Generalitat, conté 44 llocs de treball del cos especialistes en educació infantil de l'Administració de la Generalitat, C1-04, que hauran de ser convocats per torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, mitjançant el procediment d'estabilització i el sistema de concurs oposició.

De conformitat amb el que s'estableix en el Decret 224/2018, i en exercici de les atribucions conferides per l'article 9.1.i) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (d'ara en avant LOGFPV), i vista la proposta de la Direcció General de Funció Pública,ORDENE

Primer

Convocar proves selectives d'accés al cos especialistes en educació infantil de l'Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i el procediment d'estabilització d'ocupació, per a cobrir 44 llocs de treball.Segon

Les proves selectives es regiran pel que estableixen el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; en la LOGFPV; el Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana; les altres normes de general i pertinent aplicació, i pel que disposen les següents:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA1. Objecte de la convocatòria

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, per a cobrir 44 llocs de treball del cos especialistes en educació infantil de l'Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, per al torn de promoció interna en les modalitats: horitzontal i mixta, i persones amb diversitat funcional.

D'acord amb l'assenyalat en el Decret 224/2018, es reservarà 2 llocs per a persones amb diversitat funcional1.2. Els llocs de torn Promoció interna que queden sense cobrir, s'acumularan als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional i viceversa.1.3. En el cas que, com a conseqüència de l'execució de l'oferta o ofertes d'ocupació pública en què es fonamenta la publicació de la present ordre, es convocaren per torn de lliure, idèntics llocs als inclosos en aquesta convocatòria, només es podrà concórrer a un dels torns convocats, sent motiu d'exclusió la presentació de sol·licituds a tots dos torns, havent-se d'optar per un d'ells.

Així mateix, les persones que concórreguen pel torn de promoció interna hauran d'optar per una de les modalitats oferides.1.4. Els llocs de treball que queden sense cobrir pel torn de promoció interna, després de la finalització del present procés selectiu, s'acumularan als llocs convocats per torn lliure corresponents a la mateixa oferta o ofertes.

2. Condicions generals dels aspirants

2.1. Per a l'admissió a aquestes proves selectives, els aspirants hauran de reunir, a més de les condicions previstes en l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb l'article 53, de la LOGFPV, els requisits següents:

2.1.1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos o escales a què fa referència aquest apartat per a cada una de les modalitats i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys en el cos o l'escala des del qual s'accedeix, tal com estableix l'article 119 de la LOGFPV.

Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran, en cada cas, la procedència següent:

- Modalitat B. Promoció interna horitzontal: prevista per al personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup C1 de l'annex I de la LOGFPV, excepte l'C1-04).

- Modalitat C. Promoció interna mixta: prevista per al personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del subgrup C2 de l'annex I, de la LOGFPV.

El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de la LOGFPV podrà igualment accedir al subgrup C1-04 mitjançant la promoció interna mixta si pertany al subgrup C2, o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup C1.

2.1.2. Estar en possessió del títol de Batxiller o cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la credencial d'homologació corresponent o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no es podrà aplicar als aspirants que han obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

2.1.3. Podran optar als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional aquelles persones aspirants, que complint els requisits anteriors, posseïsquen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33% i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 4.4.2.2. Les condicions per a l'admissió a aquestes proves han de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de presa de possessió.2.3. L'administració podrà requerir als aspirants, en qualsevol moment, a fi que acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com la veracitat de qualsevol dels documents que han d'aportar en aquest procés selectiu.

Si els requisits no són acreditats o els documents no són aportats, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment l'aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.

2.4. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja té la condició de funcionari de carrera del cos objecte d'aquesta convocatòria.3. Accés de persones amb diversitat funcional

3.1. L'òrgan tècnic de selecció (en avant, OTS) establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. Aquesta petició s'haurà de formular en la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, en la forma que indica la base 4.4.3.2. Si durant el desenvolupament del procés selectiu se susciten dubtes raonables respecte a la compatibilitat funcional d'una persona inicialment admesa, l'OTS, podrà recaptar el dictamen corresponent de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional i, en aquest cas, aquella podrà participar-hi condicionalment, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre la seua admissió o exclusió, fins a la recepció d'aquest dictamen.

4. Forma i termini de presentació de sol·licituds

4.1. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4.2. Les sol·licituds es presentaran per via electrònica, d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 3/2017, a aquest efecte, és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve o tindre un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com recull l'annex III d'aquesta convocatòria i s'emplenarà a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://sede.gva.es (Cercador d'Ocupació Pública, descripció: 102/18, tramitar amb certificat) i es farà el pagament telemàtic de la taxa.

La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:

a) L'emplenament i la inscripció en línia.

b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.

c) El registre electrònic de la sol·licitud.

4.3. No s'admetran i, conseqüentment, quedaran excloses del procés selectiu les persones que, havent abonat la taxa, no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que indica l'apartat següent.

Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en aquest procediment selectiu i havent abonat la taxa corresponent de manera telemàtica, no siga possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica i, conseqüentment, no apareixen en la relació provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, hauran d'esmenar la seua sol·licitud en la forma prevista en la base 6.3 d'aquesta convocatòria.

4.4. Els aspirants amb diversitat funcional que requerisquen mesures d'adaptació per a la realització de l'exercici, en l'emplenament de la sol·licitud han d'observar les prescripcions següents:

4.4.1. Indicar en la sol·licitud el tipus de diversitat funcional que tenen assenyalant el que procedisca en cada cas, segons siga: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial.

4.4.2. Concretar el tipus de mesures que necessiten fent constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud les que necessita, de les que apareixen en aquesta i que són les següents:

1. Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.

2. Ampliació del temps de durada de la prova. Per a l'aplicació d'aquesta mesura, els aspirants hauran d'acompanyar obligatòriament certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique: el diagnòstic i el temps d'ampliació que necessita, expressat en nombre de minuts.

3. Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari per dificultat de visió.

4. Necessitat d'intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva.

5. Sistema braille d'escriptura o ajuda d'una persona, per invidència.6. Altres, i les han d'assenyalar en la casella corresponent:5. Drets d'examen i forma de pagament

5.1. Els drets d'examen seran de 20 euros.

5.1.2. Bonificacions:

a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del deu per cent de la quota íntegra, que s'aplicarà de manera automàtica quan es realitze el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

b) Les persones que acrediten formar part d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra acumulable a la fixada en l'apartat a) anterior, per al qual hauran d'assenyalar l'apartat de “Bonificacions” de la sol·licitud telemàtica i s'hi aplicarà de manera automàtica quan es realitze el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

5.1.3. Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %. Serà d'aplicació automàtica en realitzar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat “Exempcions” de la sol·licitud telemàtica.

b) Les persones que acrediten formar part d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Serà d'aplicació automàtica quan es realitze el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat “Exempcions. Família nombrosa especial” de la sol·licitud telemàtica.

c) Les dones víctimes d'actes de violència sobre la dona, que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com, qui acredite trobar-se en situació d'exclusió social mitjançant el document corresponent expedit per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Serà d'aplicació automàtica en realitzar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat “Altres” de la sol·licitud telemàtica.

5.2. En cap cas, el pagament de la taxa eximirà del tràmit de registre electrònic de la sol·licitud.

La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen o de la presentació dins del termini i en la manera escaient en el registre electrònic corresponent de la sol·licitud determinarà l'exclusió de l'aspirant.

5.3. Serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits i a través dels procediments previstos en l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

6. Admissió dels aspirants

6.1. Els aspirants queden vinculats a les dades que han fet constar en les seues sol·licituds i només podran demandar-ne la modificació per mitjà d'un escrit motivat dins del termini establit en la base 4.1 per a la presentació de sol·licituds.

6.2. Acabat el termini de presentació de sol·licituds, i prèvia verificació que s'ha realitzat el pagament dels drets d'examen, la Direcció General de Funció Pública dictarà resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que contindrà la relació provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves i distingirà, si escau, entre les qui accediren pel contingent de reserva per a persones amb diversitat funcional.

6.3. Els aspirants podran, en cas d'error, exclusió o de no figurar en la relació provisional de persones admeses i excloses, esmenar electrònicament els defectes en què hagen incorregut en la sol·licitud, o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la resolució a què es refereix la base anterior, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A aquest efecte, hauran de seguir les instruccions que s'indiquen en la resolució per la qual es publique la relació provisional d'admesos i exclosos. Especialment, els aspirants que no han pogut completar la presentació i el registre de la seua sol·licitud electrònicament per motius tècnics, tal com preveu la base 4.3, hauran d'annexar, en tot cas, justificant de l'intent de la presentació i el registre de la sol·licitud o la sol·licitud, i el pagament electrònic de la taxa o, si escau, el document que acredite l'aplicació de les bonificacions o les exempcions corresponents, tot això, realitzat en el termini previst en la base 4.1 per a la presentació de sol·licituds.6.4. En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se'n, possibilitar que siguen esmenats dins del termini i en la forma corresponent, els aspirants comprovaran no sols que no figuren recollits en la relació provisional de persones excloses sinó, a més, que les seues dades personals i altres circumstàncies consignades en la seua sol·licitud consten correctament en les relacions pertinents de persones admeses.

6.5. Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i esmenats els defectes que hi procedisquen, es dictarà resolució i s'elevarà a definitiva la relació de persones admeses i excloses a la realització de les proves i es distingirà, si escau, entre les que accedisquen pel contingent de reserva per a diversitat funcional i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

6.6. En la resolució per mitjà de la qual es faça pública la llista definitiva de persones admeses a la realització de les proves s'establirà, amb almenys 15 dies d'antelació, la data, el lloc de celebració i l'hora de començament de les proves, així com l'ordre de crida de les persones admeses, i s'iniciarà l'ordre en la lletra F, conforme al resultat del sorteig celebrat el dia 7 de gener de 2019 (DOGV número 8473, de 28 de gener).

7. Proves selectives

7.1. Procediment de selecció

El procediment de selecció serà el de concurs oposició, i constarà d'una fase d'oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, i d'una fase de concurs, de caràcter obligatori.

7.2. Desenvolupament de la fase d'oposició

L'oposició constarà d'un exercici únic obligatori i eliminatori.

7.2.1 Exercici únic.

7.2.1.1. Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 56 preguntes teòric-pràctiques, que es formularan sobre el temari que obra en l'annex I, per a cadascuna de les modalitats d'accés.

7.2.1.2. El temps de realització de l'examen serà determinat prèviament per l'OTS i en cap cas serà inferior a 60 segons per pregunta que, en tot cas, es formularan amb quatre respostes alternatives de les que només una d'elles serà la correcta.

7.3. Qualificació de l'exercici.

La puntuació màxima a obtindre en la fase d'oposició serà de 60 punts.

Per a superar la fase d'oposició serà necessari obtindre un mínim de 30 punts en aquest exercici.

El nivell de coneixements mínims exigits per a aconseguir els 30 punts en l'exercici serà contestar el 50% de respostes correctes netes. Les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta i les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen. La fórmula de correcció serà:

Respostes correctes netes = núm. d'encerts – (núm. d'errors/3)

Establides les respostes correctes netes es convertiran en puntuacions finals mitjançant una distribució proporcional.

7.4. Fase de concurs

Només podran participar en la fase de concurs les persones que hagen superat la fase d'oposició. Els mèrits al·legats hauran d'haver sigut obtinguts amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, i només es computaran fins a aquest moment.

La puntuació màxima de la fase de concurs serà de 40 punts, que es distribuiran d'acord amb el barem que apareix en l'annex II.

7.5. Puntuació final del concurs oposició

La puntuació final del concurs oposició s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda en ambdues fases.

A continuació, es configuraran les llistes que hi procedisquen, d'acord amb els llocs ofertats en la base 1.1, ordenades per puntuació de més a menys, que s'interrompran quan el nombre de persones incloses en aquestes coincidisca amb el nombre de llocs convocats. Aquestes constituiran les llistes definitives de persones aprovades.

Quan es produïsquen empats, es dirimiran de la manera següent: s'atendrà, en primer lloc, la puntuació més elevada obtinguda en la fase d'oposició i, si persisteix l'empat, es dirimirà per la màxima puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem del concurs, pel mateix ordre en què apareixen relacionats.En cas de persistir l'empat, si és entre persones de diferent sexe, es dirimirà a favor del sexe femení en cas que estiga infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos, escala o agrupació professional, objecte d'aquesta convocatòria en la data de la seua publicació.Finalment, si encara persisteix l'empat, aquest es dirimirà per ordre alfabètic del primer cognom dels aspirants empatats, i s'iniciarà l'ordre per la lletra F segons el resultat del sorteig celebrat el 7 de gener de 2019 (DOGV núm. 8473, de 28 de gener).

De conformitat amb l'assenyalat en l'apartat 5 de l'article 18 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, les persones aspirants que, havent optat per les vacants reservades a persones amb diversitat funcional, tinguen una puntuació superior a l'obtinguda per unes altres o altres aspirants de la convocatòria d'un procés selectiu, i no hagueren obtingut vacant en el citat contingent de reserva, seran incloses per la seua ordre de puntuació en el torn al qual corresponga la reserva.

8. Desenvolupament de la prova selectiva

8.1. Convocatòria per a la celebració de la prova.

L'exercici de la fase d'oposició, no es realitzarà fins que hagen transcorregut un mínim de 3 mesos a comptar des de la data de la publicació de la present convocatòria i es realitzarà en el lloc, data i hora que s'establisca en la resolució per la qual s'aprove i publique, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la llista definitiva de persones admeses a la realització de les proves, havent de mediar un termini no inferior a 15 dies hàbils des de la publicació i la data de realització de la prova.

8.2. Concurrència a la crida per a la realització de la prova.

8.2.1. Les persones admeses seran convocades per a la realització de l'exercici en crida única.

8.2.2. Quedaran perdudes el dret quan es personen en els llocs de celebració una vegada iniciades les proves o per la inassistència a aquestes, tot i que es dega a causes justificades.

No obstant això, en el supòsit de concórrer causa de força major, l'OTS podrà apreciar les circumstàncies al·legades i admetre a la persona aspirant, sempre que es posen de manifest amb la deguda antelació, no haja finalitzat l'exercici corresponent i, aquesta admissió, no menyscabe el principi d'igualtat.

Especialment, si alguna de les aspirants no poguera completar el procés selectiu a causa d'embaràs de risc o part, degudament acreditat, la seua situació quedarà condicionada a la finalització del mateix i a la superació de la fase que haja quedat ajornada, no podent demorar-se aquesta de manera que es menyscabe el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà de ser valorat per l'OTS i, en tot cas, la realització de la mateixa tindrà lloc abans de la publicació de la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu.

Idèntica previsió resulta d'aplicació a les víctimes de violència de gènere quan acrediten degudament que no poden assistir per motius de seguretat.

8.3. Regles generals per a la realització de la prova.

8.3.1. Les persones aspirants hauran d'observar, les instruccions de l'OTS o del personal col·laborador durant la celebració de la prova, amb vista a l'adequat desenvolupament d'aquestes.

Qualsevol alteració en el normal desenvolupament de la prova, per part d'una persona aspirant, quedarà reflectida en l'acta corresponent, podent continuar l'exercici amb caràcter condicional, fins que resolga l'OTS sobre l'incident.

8.3.2. Abans de l'inici de l'exercici, quan s'estime oportú durant el seu desenvolupament, en la recollida després de la seua finalització i sempre que ho considere convenient el personal col·laborador o l'OTS, es comprovarà la identitat de les persones aspirants mitjançant l'exhibició del DNI, NIE, passaport o permís de conduir emés a Espanya, sense que per a aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades d'aquests documents; així com, si escau, de l'exemplar per a la persona interessada, de la sol·licitud d'admissió a les proves.

8.3.3. En la proves l'OTS adoptarà les mesures que siguen necessàries per a garantir l'anonimat en la valoració d'aquestes, sent anul·lats tots aquells exercicis en els quals es continguera alguna marca que poguera identificar la seua autoria.

9. Llistes d'aprovats i fase de concurs

9.1. En finalitzar l'exercici de la fase d'oposició, l'OTS publicarà la relació de persones que han superat la prova amb expressió del seu nom, cognoms, document d'identitat anonimitzat i la puntuació obtinguda. S'entendrà que han superat la fase d'oposició, únicament les persones que hagen obtingut la puntuació mínima exigida per a superar l'exercici.

9.2. A les persones incloses en les llestes esmentades, se'ls concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè presenten, obligatòriament, un currículum acompanyat de la fulla d'autobaremació degudament emplenada i de tots aquells documents acreditatius dels mèrits declarats en ella, i previstos en l'annex II, degudament compulsats. Si els mèrits que s'al·leguen ja constaren en el registre de personal de la Generalitat, únicament serà necessari citar-los en el currículum, sense aportar els documents corresponents. Només es valoraran els mèrits al·legats en el currículum i que s'hagen fet constar en la fulla d'autobaremació.

9.3. Realitzada la valoració dels mèrits, l'OTS publicarà les llistes provisionals de persones que han superat la fase d'oposició, amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, i desglossada en els diferents apartats del barem, concedint-los un termini de 10 dies hàbils perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents en relació amb la baremació.

Amb caràcter excepcional i prèvia autorització de la Direcció General de Funció Pública, en aquells processos selectius massius en els quals el nombre de persones que han superat la fase d'oposició i, conseqüentment, hagen d'aportar els mèrits corresponents a la fase de concurs, supere àmpliament el nombre de places convocades, l'OTS, podrà acordar la revisió i valoració dels mèrits d'aquelles persones que, atesa la puntuació final de totes dues fases tinguen possibilitats d'obtindre plaça en el procés selectiu de què es tracte.

9.4. Resoltes les possibles reclamacions, l'OTS, mitjançant anunci, publicarà les llistes definitives amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, desglossada en els diferents apartats del barem, i aquesta publicació servirà de notificació a les persones interessades, així com la relació definitiva de persones aprovades pel seu ordre de puntuació total a què es refereix la base 7.5.

En cap cas l'OTS podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre superior al de llocs de treball convocats, tenint en compte el que preveuen les bases 1 i 11 d'aquesta convocatòria.10. Relació definitiva i presentació de documents

10.1. L'OTS elevarà a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les relacions definitives de persones aprovades per ordre de puntuació total, perquè en el termini de 20 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació, aporten a la Direcció General de Funció Pública els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o NIE.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons el que estableix la base 2.1.2 de la convocatòria o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han de presentar fotocòpia compulsada de la credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no es podrà aplicar als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.c) Declaració jurada de no haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.d) Certificat mèdic acreditatiu de tindre la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball oferits.e) Els qui superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de valencià per mitjà de la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o per mitjà de la realització d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar els dits coneixements haurà de fer els cursos de perfeccionament que a aquest fi es realitzaran a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), en coordinació amb la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.Segons el que preceptua l'article 20 del Decret 3/2017, del Consell, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, els qui superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de valencià en el grau elemental o B1 corresponent, mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

10.2. Les persones que superen les proves selectives pel contingent de reserva de persones amb diversitat funcional hauran de presentar, a més dels documents anteriors, la fotocòpia compulsada de la certificació de la conselleria competent o òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33%, així com l'informe de compatibilitat per a l'acompliment de les tasques i funcions del lloc.

10.3. Les persones que superen les proves selectives i que van sol·licitar una de les exempcions o bonificacions de les establides en la base 5, hauran de presentar, addicionalment, fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la concurrència de tal exempció o bonificació.

10.4. Les persones seleccionades que, dins del termini indicat i excepte casos de força major, no presentaren la documentació acreditativa dels extrems indicats, o que se'n deduïra que manquen d'algun dels requisits exigits, no podran ser nomenades personal de l'administració de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.

10.5. No obstant això disposat en els apartats anteriors, d'acord amb el que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, l'òrgan gestor del procés selectiu podrà verificar la realitat de les dades declarades i la veracitat dels documents aportats o, si escau, recaptar-les electrònicament a través de les seues xarxes corporatives, o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte, especialment les relatives a la condició de personal amb diversitat funcional, família nombrosa, titulació acadèmica, certificat expedit per la JQCV, llevat que la persona interessada manifeste expressament que no presta el seu consentiment, marcant per a això la casella continguda en el formulari de la sol·licitud.

11. Nomenament com a personal funcionari de carrera

Transcorregut el termini de presentació de la documentació es dictarà resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i es procedirà al nomenament com a personal funcionari de carrera del cos, escala o agrupació professional convocat, prèvia adjudicació d'un lloc de treball d'acord amb la puntuació obtinguda.

Amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades, abans del seu nomenament o presa de possessió, o en el cas que aquestes no complisquen els requisits de la base 10 anterior, l'òrgan convocant podrà requerir de l'OTS relació complementària de les persones que seguisquen a les propostes per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera.

12. Òrgan Tècnic de Selecció

12.1. L'OTS designat per a portar a terme el procés selectiu corresponent a aquesta convocatòria, estarà integrat per cinc persones que tindran la titularitat de la presidència, la secretaria i tres vocalies, i haurà de designar-se el mateix nombre de persones suplents.

12.2. La relació nominal de les persones que integren l'OTS es publicarà amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament de les proves, mitjançant resolució que es publicarà en la forma prevista en la base 13 i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

12.3. L'OTS podrà sol·licitar la designació de personal col·laborador de caràcter administratiu o de personal col·laborador de suport tècnic que estime oportuns, per a la realització adequada de les proves.

12.4. Correspon a l'OTS exercir les funcions relatives a la determinació concreta del contingut de la prova en la fase d'oposició i a la qualificació dels aspirants després de la seua realització, així com baremar els mèrits al·legats per aquelles en la fase de concurs i, en general, adoptar les mesures que siguen necessàries amb vista al desenvolupament correcte de les proves selectives.12.5. Les persones integrants de l'OTS, així com el personal col·laborador de suport tècnic, se n'hauran d'abstindre i podran ser recusades per les persones interessades quan concórreguen en circumstàncies de les previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix, se n'hauran d'abstindre els membres que han realitzat tasques de preparació d'aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

12.6. A l'efecte de comunicacions i de qualsevol altra incidència l'OTS tindrà la seua seu en la Direcció General de Funció Pública, carrer de la Democràcia, 77, torre 4, 46018, València.

12.7. A l'efecte de gratificacions i indemnitzacions, l'OTS i el personal col·laborador a què fa referència l'apartat 3 es regiran pel que disposa el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris modificat pel Decret 95/2014, de 13 de juny.

12.8. El funcionament de l'OTS s'adaptarà al que s'estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra normativa vigent, amb subjecció, quant al desenvolupament i execució del procediment selectiu, a les resolucions i instruccions dictades per l'òrgan gestor i altres competents en matèria de funció pública, així com els protocols establits a l'efecte de garantir la transparència i l'anonimat en la correcció d'exercicis.

13. Publicitat

Totes les resolucions que es dicten per l'òrgan competent, així com els acords i/o les notes informatives que ha emés l'OTS es publicaran en la seu electrònica de la Generalitat, portal de l'Administració de la Generalitat: http://sede.gva.es (Cercador d'Ocupació Pública. Descripció: 102/18) i en la pàgina web de la Direcció General de Funció Pública.

14. Recursos

14.1. Aquesta convocatòria i tots els actes administratius es dicten en el desenvolupament del procés selectiu posen fi a la via administrativa. Contra aquests podrà interposar-se, postestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana al mateix òrgan que ha dictat l'acte recorregut, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o, directament, recurs contenciós administratiu als jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, conforme al que estableixen els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot açò sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.

14.2. Contra els acords i els actes de tràmit de l'OTS, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de l'Hble. Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà al de la publicació del corresponent acord amb el que disposen els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 4 de març de 2020.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo SanestanislaoANNEX I

Cos especialistes en educació infantil de l'Administració de la Generalitat, C1-04TEMARI

(matèries específiques)

PER ALS ASPIRANTS QUE HI ACCEDEIXEN MITJANÇANT LES MODALITATS:

B) PROMOCIÓ INTERNA HORITZONTAL I

C) PROMOCIÓ INTERNA MIXTA

1. La xiqueta i el xiquet de 0 a 3 anys. Desenvolupament psicològic, emocional i social. Desenvolupament sensorial i motor. Desenvolupament cognitiu i lingüístic.

2. Estratègies per a l'atenció respectuosa de les diverses àrees del desenvolupament infantil.

3. Aportacions actuals de les teories psicològiques, sociològiques i pedagògiques a l'educació infantil de primer cicle. Possibilitats d'aplicació al context de les Escoles Infantils de titularitat de la Generalitat i als Centres d'Educació Infantil i Primària que incorporen el nivell educatiu de 2 a 3 anys.

4. Legislació educativa en educació infantil. LOE. Decret 37/2008. Decret 253/2019. Ordre 21/2019.

5. Les àrees del currículum en l'educació infantil de primer cicle. Estratègies per al seu desenvolupament des d'una perspectiva globalitzada.

6. Tractament dels llenguatges al primer cicle d'educació infantil. El treball de l'expressió i la comunicació. Valor educatiu de la multiculturalitat i tractament del plurilingüisme. L'expressió i la comunicació oral, corporal, plàstica, musical, etc.

7. Literatura infantil. Valor educatiu del conte i explotació didàctica a l'aula. La poesia, la cançó, la imatge, etc.

8. El moviment, el joc infantil i el seu tractament. El joc com a activitat espontània de la xiqueta i el xiquet d'infant. El joc com a eina educativa. El joc de falda i les moixaines com a estratègies de comunicació i aprenentatge.

9. Educació per a la salut. Les necessitats de la infància relatives al benestar físic i emocional. Afeccions de la salut física i emocional infantil més freqüents. Prevenció i tractament dels accidents al centre.

10. Alimentació, nutrició i dietètica. Actituds fonamentals. Tractament educatiu dels moments d'alimentació des d'una perspectiva respectuosa dels infants.

11. Educació per a l'autonomia. L'atenció a les necessitats bàsiques d'alimentació i higiene i l'inici de l'autonomia personal. El moment del canvi de bolquers, el control d'esfínters, la neteja i el vestit. Principis d'intervenció educativa a l'aula de primer cicle d'infantil.

12. Educació sexual. Descobriment i identificació del sexe. Desenvolupament psicosexual. Construcció de la identitat de gènere. Estratègies educatives per a garantir el reconeixement i l'acompanyament de la diversitat.

13. Multiculturalitat i inclusió al primer cicle d'infantil. Diversitat educativa i característiques educatives especials a infantil. Col·laboració del centre amb els serveis socials locals en la prevenció i la intervenció amb xiquetes i xiquets en situació de risc social.

14. La figura de l'educadora o l'educador al primer cicle d'infantil. Rol i responsabilitats. Intervenció de l'educador/a d'infantil a les aules de primer cicle dels CEIP.

15. Funció educativa de la família. Col·laboració i participació de les famílies en l'acció educativa del centre.

16. Organització de l'equip educatiu al primer cicle d'infantil. Coordinació per a la transició dels xiquets i les xiquetes al segon cicle d'infantil.

17. El projecte educatiu de centre per al primer cicle d'infantil. Objectius, continguts i principis metodològics i didàctics. Organització de la jornada escolar.

18. Organització dels contextos d'aprenentatge al primer cicle d'infantil. Criteris de selecció, d'organització i d'ús del mobiliari i del material educatiu.

19. Concreció del projecte educatiu de centre en la proposta pedagògica per nivells educatius. Estructura i elements bàsics de les unitats de programació (projectes, tallers, ambients d'aprenentatge, etc.). Principis psicopedagògics i didàctics i criteris organitzatius de l'aula. Disseny d'activitats educatives.

20. Avaluació del procés educatiu. Tècniques i instruments d'observació, anàlisi i registre al primer cicle d'infantil. L'expedient de l'alumna/e. L'intercanvi d'informació amb altres professionals i la comunicació a les famílies.

ANNEX II

Cos especialistes en educació infantil de l'Administració de la Generalitat, C1-04

BAREM FASE CONCURS

En la fase de concurs a què es refereix la base 7.4 d'aquesta convocatòria, la valoració dels mèrits s'efectuarà d'acord amb el barem següent:

A) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: màxim 25 punts

1. Es valorarà l'experiència professional de les persones que hi accedeixen pel torn de promoció interna, d'acord amb el barem següent:

1) Experiència en llocs de treball de naturalesa funcionarial en l'Administració de la Generalitat i en altres administracions públiques que siguen d'igual grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,15 punts per mes treballat.

2) Experiència en llocs de treball de l'Administració de la Generalitat o d'altres administracions públiques, que siguen diferents dels previstos en l'apartat anterior: 0,12 punts per mes treballat.

3) Experiència en llocs de treball del sector públic instrumental de la Generalitat que siguen d'igual grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,05 punts per mes treballat.

4) Experiència en llocs de treball del sector privat i del sector públic instrumental dependent d'administracions públiques diferents de la Generalitat, que siguen d'igual grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,03 punts per mes treballat.

En cap cas es valorarà l'experiència professional obtinguda en l'acompliment de llocs de treball reservat a personal eventual.

2. L'experiència professional s'acreditarà, si escau, mitjançant la presentació dels documents següents:

1. Els treballs per a administracions públiques s'acreditaran sempre mitjançant certificació oficial de l'òrgan competent.

2. La resta dels treballs per compte d'altri, mitjançant el contracte de treball en què s'especifique la categoria convocada i la certificació o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue en el grup de cotització corresponent a la categoria de les places convocades.

3. Per al supòsit de professionals i autònoms, llicència fiscal o I.A.E. on s'acrediten l'epígraf o els epígrafs corresponents a la categoria convocada, així com certificació o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue. Quan siga procedent, i en substitució d'aquests documents, s'hi aportarà certificació oficial que acredite haver cotitzat en el règim especial o en la mutualitat corresponent.

En cap cas, la puntuació màxima que es puga aconseguir, per experiència, podrà superar els 25 punts.

B. CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL: màxim 5 punts.

1. En aquest apartat es puntuaran els períodes avaluats satisfactòriament en aplicació del Decret del Consell pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat amb 5 punts com a màxim, que s'obtindran de la suma, si escau, de la valoració dels trams següents:

1) Fins a 5 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

2) De 5 a 10 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

3) De 10 a 16 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

4) De 16 a 22 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

2. Per a la baremació d'aquest apartat, a l'efecte de valorar els temps de permanència, s'acumularà el temps treballat prèviament en llocs de treball del mateix o diferent grup o subgrup i es multiplicarà pel factor que corresponga segons el quadre recollit en el Decret del Consell pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

3. L'òrgan gestor, a través de la unitat administrativa corresponent, realitzarà d'ofici els càlculs i expedirà els certificats que es precisen per a l'acreditació dels temps de permanència, calculats a la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds en aquest procés selectiu.C. ALTRES MÈRITS: màxim 10 punts:

Es valoraran en aquest apartat com a tals els següents:C.1) TITULACIONS ACADÈMIQUES: màxim 3 punts

Es valorarà 1,5 punts, per la possessió de cada títol acadèmic oficial, igual o superior a l'exigit en la convocatòria per a l'accés, exclòs aquest.C.2) CONEIXEMENT DE VALENCIÀ: màxim 6 punts.

El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 6 punts, prèvia acreditació d'estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, d'acord amb l'escala següent:

– Coneixement oral o A2: 1,00 punt

– Grau elemental o B1: 2,00 punts

– Nivell B2: 3,00 punts

– Grau mitjà o C1: 4,00 punts

– Grau mitjà o C1+ llenguatge administratiu o llenguatge en els mitjans de comunicació: 5 punts

– Grau superior o C2: 6,00 punts

La valoració del coneixement del valencià s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.C.3) CONEIXEMENT D'IDIOMES COMUNITARIS: màxim 2 punts.

Es valorarà el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea, diferents de la llengua espanyola segons els nivells especificats, i s'acreditarà documentalment mitjançant títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, per les universitats espanyoles que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES), així com tots aquells indicats en l'annex del Decret 61/ 2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana, tenint en compte les seues modificacions posteriors per ordre de la conselleria competent en matèria d'educació.El coneixement de l'idioma comunitari es valorarà fins a un màxim de 2 punts, per curs o la seua equivalència si es tracta de cicles de l'escola oficial d'idiomes, o de nivells o certificats segons el Marc Europeu Comú de Referència (nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat), d'acord amb l'escala que es detalla en la taula adjunta a aquest punt.La valoració del coneixement de l'idioma comunitari s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascun dels idiomes comunitaris.Les equivalències entre els ensenyaments regulats pel Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, i les regulades pels reials decrets 944/2003 i 1629/2006, de 29 de desembre (Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig) i per la disposició final 1a del Decret 138/2014, de 29 d'agost (Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre), són les que es detallen en la taula adjunta a aquest punt.

C.4) EXERCICIS APROVATS EN PROCESSOS SELECTIUS de l'Administració de la Generalitat de la mateixa categoria, convocats en els 10 anys anteriors a la convocatòria o en els processos selectius de les tres últimes convocatòries quan no hagen hagut, almenys, tres processos selectius d'aquella categoria en els últims 10 anys: 1 punt per exercici aprovat fins a un màxim de 3 punts.

En aquelles proves selectives, en les quals els exercicis es dividisquen en dos o més parts, únicament tindrà la consideració d'exercici aprovat, aquell en el qual s'hagen superat totes les parts.

Es comprovarà d'ofici la superació dels exercicis que procedisca. No és necessari al·legar-los ni la seua acreditació.

C.5) FORMACIÓ: màxim 2 punts.

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament, el contingut del qual estiga relacionat amb les funcions de les places que es convoquen, de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats per la persona aspirant i que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme públic de formació, conformement a la següent escala:

De 100 o més hores: 0,25 punts

De 75 o més hores: 0,20 punts

De 50 o més hores: 0,15 punts

De 25 o més hores: 0,10 punts

De 15 o més hores, 0,05 punts

En cap cas es puntuaran els cursos pertanyents a una carrera universitària, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d'ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s'ocupen ni cursos d'idiomes.

La formació es valorarà fins a un màxim de 2 punts.

En cap cas, la puntuació màxima a aconseguir per altres mèrits, podrà superar els 10 punts.

ANNEX III

Sistemes d'identificació i signaturaCl@ve (Sistema de signatura recomanat)

Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació, autenticació i signatura electrònica,un sistema interoperable i horitzontal que evita a les administracions públiques haver d'implementar i gestionar els seus propis sistemes d'identificació i signatura, i als ciutadans haver d'utilitzar mètodes d'identificació diferents per a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Cl@ve permanent: orientada a accessos habituals, i a l'ús de la signatura en el núvol. Per a usar el sistema, únicament es necessita haver obtingut prèviament la credencial electrònica d'identificació mitjançant algun dels procediments previstos. Per a això hauràs de registrar-te en el sistema bé de forma presencial, en alguna de les oficines de registre adherides al sistema, o bé per internet, utilitzant un certificat electrònic reconegut.

Més informació: www.clave.gob.esCertificat ACCV: certificats en suport programari:

Els certificats qualificats de ciutadà en suport programari emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen en el navegador web. Permeten signar i xifrar missatges de correu electrònic segur, la identificació d'usuaris davant serveis telemàtics i la signatura electrònica i el xifrat de documents en tota mena d'aplicacions. Alguns exemples d'ús són la seu electrònica de l'Agència Tributària, la seu electrònica de la Seguretat Social, la seu electrònica del Cadastre, la seu electrònica Generalitat, etc.Més informació: https://www.accv.es/ciudadanos/DNIe:

Tal com recull la declaració de pràctiques de certificat del DNI, els certificats electrònics podran utilitzar-se:

Com a mitjà d'autenticació de la identitat, el certificat d'autenticació (Digital Signature) assegura al titular, en la comunicació electrònica, acreditar la seua identitat enfront de qualsevol.

Com a mitjà de signatura electrònica de documents, mitjançant la utilització del Certificat de Signatura (non Repudition), el receptor d'un missatge signat electrònicament pot verificar l'autenticitat d'aqueixa signatura, i es podrà d'aquesta forma demostrar la identitat del signant sense que aquest puga repudiar-lo.

Com a mitjà de certificat d'integritat d'un document, permet comprovar que el document no ha sigut modificat per cap agent extern a la comunicació.

Més informació: https://www.dnielectronico.es/portaldnie/