Extracte de la Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges, del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. [2020/3317]

(DOGV núm. 8811 de 14.05.2020) Ref. Base de dades 003614/2020

BDNS (identif.): 505212

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstransPrimer. Objecte

Convocar per a l'exercici 2020 les subvencions regulades en l'Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Segon. Bases reguladores

Les bases reguladores es contenen en l'Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 29 de juny de 2018.Tercer. Finançament de les ajudes

1. El finançament de les ajudes regulades en l'esmentada ordre es farà amb càrrec al capítol VII de l'aplicació pressupostària 14.03.01.431.50.7, línia S8287000, «Pla estatal d'habitatge 2018-2021», dels pressupostos de la Generalitat 2020, o el seu equivalent en els exercicis successius 2021, 2022 i 2023, amb l'aportació condicionada de la Generalitat i la del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (abans Ministeri de Foment) amb l'aportació condicionada de la Generalitat i la del Ministeri de Foment d'aquesta línia.

2. La quantia total màxima de les ajudes que es concediran en la present convocatòria serà inicialment de 24.011.000,00 euros, dels quals correspondran 19.994.000,00 euros a l'aportació del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i 4.017.000,00 euros a l'aportació de la Generalitat Valenciana. Aquest import s'estableix segons la disponibilitat pressupostària de la línia S8287000 i la distribució estimativa entre els programes del Pla estatal 2018-2021, finançats dins de la mateixa línia. L'abonament, tenint en compte la diversitat temporal de les actuacions subvencionables, se subjectarà a una execució pressupostària desenvolupada en successives anualitats amb la següent dotació econòmica:Exercici pressupostari (anualitat) 2020: aportació Ministeri de TMAU: 0,00 euros; aportació Generalitat: 0,00 euros; total aportacions: 0,00 euros.Exercici pressupostari (anualitat) 2021; aportació Ministeri de TMAU: 2.999.100,00 euros; aportació Generalitat: 602.550,00 euros; total aportacions: 3.601.650,00 euros.Exercici pressupostari (anualitat) 2022: aportació Ministeri de TMAU: 7.997.600,00 euros; aportació Generalitat: 1.606.800,00 euros; total aportacions: 9.604.400,00 euros.Exercici pressupostari (anualitat) 2023: aportació Ministeri de TMAU: 8.997.300,00 euros; aportació Generalitat: 1.807.650,00 euros; total aportacions: 10.804.950,00 euros.

Totals globals ajudes RHB-CA: aportació Ministeri de TMAU: 19.994.000,00 euros; aportació Generalitat: 4.017.000,00 euros; total aportacions: 24.011.000,00 euros.No obstant això, si es compleixen algun dels supòsits previstos en l'article 58 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que es disposa en l'article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, la quantia total màxima anterior es podrà augmentar en un import equivalent al 30% d'aquella o bé disminuir-la, mitjançant una resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana prèviament a la resolució de concessió de les ajudes.

3. L'efectivitat de la quantia addicional a la qual es refereix l'apartat 2 queda condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en un moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions.

Així mateix, tenint en compte ell que es disposa en l'article 11 de l'avantdit Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, la present convocatòria preveu que eventuals augments sobrevinguts en el crèdit disponible possibiliten el dictat d'una resolució complementària de la concessió de la subvenció que incloga aquelles sol·licituds que, complint tots els requisits, no n'hagen sigut beneficiàries per esgotament del crèdit inicialment habilitat.Quart. Parts beneficiàries i procediment de concessió.

1. Les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, cooperatives o les persones propietàries úniques d'edificis d'habitatges, així com les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d'immobles per a rehabilitar.També podran ser beneficiàries de les ajudes les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, que acrediten mitjançant un contracte vigent amb la propietat, la facultat expressa per a escometre les obres de rehabilitació objecte del Programa.

2. El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva.

3. Les obres hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2019.Cinqué. Termini i forma de presentació de sol·licituds

1. El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà l'endemà a la publicació de la resolució de convocatòria de les ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el dia 30 de juny de 2020, inclusivament. L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

2. El procediment de tramitació serà telemàtic, i es realitzarà segons s'estableix en la base dotze de l'esmentada Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.Sisé. Criteris de valoració de les sol·licituds

Les sol·licituds presentades es baremaran d'acord amb el que es disposa en la base tretze de l'Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

València,6 de maig de 2020.– El director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica: Jaume Monfort i Signes.