RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata. [2020/3344]

(DOGV núm. 8811 de 14.05.2020) Ref. Base de dades 003619/2020Mitjançant Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata (DOGV 8801, 29.04.2020).El Decret 5/2019, de 16 de juny, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, en relació amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, article 52, atribueix a la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, entre altres, les funciones en matèria de conservació i de rehabilitació del parc edificat, competència reiterada en l'article 13 del Decret 240/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i recollida amb major concreció en l'article 4 de l'Ordre 2/2020, de 3 de febrer, de desenvolupament d'aquest.

En virtut de l'anterior, i de conformitat, amb el que es disposa en el resolc tercer, apartat 8 de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, per la qual es delega la convocatòria d'ajudes i subvencions relacionades en el títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en la direcció general competent en l'àmbit de les seues respectives matèries i amb el corresponent programa pressupostari assignat, resolc:Primer. Objecte

Convocar per a l'exercici 2020 les subvencions regulades en l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges.Segon. Finançament de les ajudes

1. El finançament de les ajudes regulades en la citada Ordre per a la present convocatòria es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 14.03.01.431.50.7, línia S8267000 «Foment de la qualitat de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana», del capítol VII dels pressupostos de la Generalitat per a 2020, o el seu equivalent en l'exercici subsegüent 2021.

2. La quantia total màxima global de les ajudes a concedir en la present convocatòria serà inicialment de 4.950.000,00 euros. Aquest import es determina a partir de la disponibilitat pressupostària de la línia referida, de fons propis no condicionats de la Generalitat. El seu abonament, tenint en compte la diversitat temporal de les actuacions subvencionables, i segons el que es disposa en la base catorze, ‘Despesa pluriennal i ampliació de l'import global de les ajudes', de l'Annex de l'ordre de bases reguladores, se subjectarà a una execució pressupostària desenvolupada en dues anualitats, amb la dotació econòmica següent:Exercici pressupostari 2020: 2.900.000,00 euros

Exercici pressupostari 2021: 2.050.000,00 euros

No obstant això, si es compleixen algun dels supòsits previstos en l'article 58 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que es disposa en l'article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, la quantia total màxima prevista en el paràgraf anterior es podrà augmentar en un import equivalent al 30 % d'aquesta quantia inicial, o bé disminuir-la mitjançant resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, prèviament a la resolució de concessió de les ajudes.

3. L'efectivitat de la quantia addicional a la qual es refereix l'apartat 2, queda condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en un moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions.

Així mateix, atenint-se al que es disposa en l'article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, la present convocatòria preveu que eventuals augments sobrevinguts en el crèdit disponible possibiliten el dictat d'una resolució complementària de la concessió de la subvenció, que incloga aquelles sol·licituds que, encara complint tots els requisits, no n'hagen sigut beneficiàries per esgotament del crèdit inicialment habilitat.Tercer. Condicions de la concessió de les ajudes

1. El procediment de concessió d'aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva.

2. Podrà ser beneficiària d'aquestes subvencions qualsevol persona física, que siga propietària, usufructuària o arrendatària d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

3. Les obres podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud, però en tot cas, hauran d'haver-se acabat com a màxim, en el termini de 6 mesos, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes.

4. Les obres hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat al dia 1 de gener de 2019, i hauran d'haver-se finalitzat amb posterioritat al 7 de maig de 2019.Quart. Termini i forma de presentació de sol·licituds

1. El termini per a la presentació de la sol·licitud s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 30 de juny de 2020, inclusivament. L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

2. La presentació i el procediment de tramitació serà telemàtic, i es realitzarà segons s'estableix en la base deu de l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, sense perjudici del que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds, escrits i comunicacions, es presentaran davant el Registre Electrònic, i hauran d'estar signats electrònicament, mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.Cinqué. Sol·licitud i documentació

En la sol·licitud de la subvenció s'indicarà si les obres ja estan acabades, o bé si estan pendents d'iniciar o acabar, havent d'anar acompanyada de la documentació que, per al primer cas i per al segon, es relaciona en els apartats següents:

1. Documentació a presentar en el cas d'obres acabades en el moment de la presentació de la sol·licitud:

a) Sol·licitud de les ajudes degudament signada per la part sol·licitant, segons imprés normalitzat, indicant si és propietària, usufructuària o arrendatària. En el seu cas, identificació de persona ocupant amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 %, o major de 70 anys.

b) Declaració responsable de la persona sol·licitant sobre si ha rebut o sol·licitat altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada, indicant l'import en el seu cas, segons imprés normalitzat.

c) Testimoniatge fotogràfic de les actuacions realitzades.

d) Document que acredite la titularitat de l'habitatge, com a nota simple del Registre de la Propietat, escriptura pública de compravenda, escriptura de partició d'herència, o qualsevol altre document acreditatiu de la titularitat admés en dret.

e) Autorització de la part propietària a la part inquilina o usufructuària de l'habitatge per a realitzar les obres, en el cas que la persona propietària no siga la sol·licitant de les ajudes.

f) Autorització de la persona sol·licitant perquè el tècnic col·laborador realitze la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes.

g) Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació de preus.

h) Plànol esquemàtic acotat de les parts de l'habitatge objecte de la reforma, abans i després de realitzar les obres.

i) Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres.

j) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de les ajudes, i acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.

k) Imprés normalitzat de domiciliació bancària emplenat com cal, designant el compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes.

l) Descripció de les obres redactada pel tècnic col·laborador, en la qual es justifique que les obres subvencionables estan acabades, indicant-ne data d'inici i finalització, i que compleixen amb la normativa vigent, arribant com a mínim a les «Condicions bàsiques i reglamentàries» establides en el document reconegut DRB 11/15, Guia de Condicions Bàsiques de l'Habitatge Existent. Així mateix, si escau, descripció de les actuacions de sostenibilitat que s'hagen ajustat a les establertes en la base dotze de l'ordre reguladora, i/o els sistemes integrats de domòtica subvencionables, així definits en les bases segona i tercera d'aquesta ordre.

2. Documentació a presentar en el cas d'obres no iniciades, o sense acabar en el moment de la presentació de la sol·licitud:

a) Sol·licitud de les ajudes degudament signada per la part sol·licitant, segons imprés normalitzat, indicant si és propietària, usufructuària o arrendatària. En el seu cas, identificació de persona ocupant con diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 %, o major de 70 anys.

b) Declaració responsable de la part sol·licitant sobre si ha rebut o sol·licitat altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada, indicant l'import en el seu cas, segons imprés normalitzat.

c) Fotografies de l'estat de les parts de l'habitatge a reformar objecte d'ajuda, abans de l'actuació.

d) Document que acredite la titularitat de l'habitatge, com Nota simple del Registre de la Propietat, escriptura pública de compravenda, escriptura de partició d'herència, o qualsevol altre document acreditatiu de la titularitat admés en dret.

e) Autorització de la part propietària a la part inquilina o usufructuària de l'habitatge, per a realitzar les obres, en el cas que la persona propietària no siga la sol·licitant de les ajudes.

f) Autorització de la persona sol·licitant per tal que el tècnic col·laborador realitze la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes.

g) Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació de preus.

h) Plànol esquemàtic acotat de les parts de l'habitatge objecte de la reforma, i de l'actuació a realitzar.

i) Imprés normalitzat de domiciliació bancària emplenat com cal, designant el compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes.

j) Descripció de les obres redactada pel tècnic col·laborador, indicant en el seu cas la data d'inici i detallant, quan corresponga, les actuacions previstes de sostenibilitat que s'ajusten a les establertes en la base dotze de l'ordre reguladora, i/o els sistemes integrats de domòtica subvencionables, així definits en les bases segona i tercera d'aquesta ordre.

Sisé. Criteris de valoració de les sol·licituds

Les sol·licituds presentades es baremaran d'acord amb el que es disposa en la base onze de l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges.

Seté. Termini de resolució, notificació i recursos

1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les subvencions serà de sis mesos, comptats a partir de la publicació de la present resolució de convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud.

2. La resolució de les ajudes es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Contra la resolució de les ajudes, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Huité. Entrada en vigor

La present resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra la present resolució de convocatòria d'ajudes, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 6 de maig de 2020.– El director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica: Jaume Monfort i Signes.