DECRET 58/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la Covid-19. [2020/3374]

(DOGV núm. 8810 de 13.05.2020) Ref. Base de dades 003592/2020Com a conseqüència de l'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern d'Espanya ha declarat l'estat d'alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març.L'impacte que està tenint aquesta situació d'excepcionalitat obliga al fet que les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.

La ràpida paràlisi de l'activitat que està afectant amplis sectors de la nostra economia fa necessària l'adopció de mesures que atenuen els efectes de la brusca disminució d'ingressos d'aquells subjectes econòmics més vulnerables.

Un dels col·lectius que han vist disminuïdes les seues rendes per treball és el format per les persones que s'han acollit a la reducció de jornada establida en l'article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19, que estableix que els treballadors i les treballadores tindran dret a una reducció especial de la jornada de treball en les situacions previstes en l'article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors, quan concórreguen les circumstàncies excepcionals previstes en el seu apartat primer, amb la reducció proporcional del seu salari.

El Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques per concessió directa als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, pal·lia els efectes de la disminució d'ingressos que suporten les persones que hagen exercit els drets de reducció total o del 50 % o més de la seua jornada laboral per a l'atenció a persones menors, majors o dependents a càrrec seu, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en els termes establits en l'article 6 del Reial decret llei 8/2020, en relació amb l'article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors.Per tot el que s'ha exposat, en virtut del que disposa l'article 28.c, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la prèvia deliberació del Consell en la reunió de 8 de maig de 2020,

DECRETEArticle 1. Objecte de les ajudes i règim jurídic aplicable

1. L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió d'ajudes als treballadors i les treballadores per compte d'altre de la Comunitat Valenciana, recollides en el Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, per a compensar la disminució d'ingressos derivada d'haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral establides en l'article 6 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19.

2. Aquestes ajudes es regiran, a més pel que es disposa en aquestes bases, pel títol X de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per la disposició addicional cinquena de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, pels preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les seues disposicions de desenvolupament, per les restants normes de dret administratiu, i, en defecte d'això, s'aplicaran les normes de dret privat.Article 2. Procediment de concessió

1. Aquestes ajudes es concedeixen de manera directa, d'acord amb el que s'estableix en l'article 1 del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, i en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.

2. De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que l'acreditació per les persones beneficiàries dels requisits esmentats en l'article 4 d'aquest decret, sense perjudici dels controls que s'efectuen amb posterioritat, que s'estendrien a la totalitat de persones beneficiàries.Article 3. Raons d'interés públic que concorren en la concessió i impossibilitat de convocatòria pública

La subvenció regulada en aquest decret té caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic de la situació d'emergència originada per la pandèmia de la Covid-19, i de la inajornable necessitat de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre els treballadors i les treballadores amb rendes baixes els ingressos dels quals hagen disminuït. Atés que les ajudes es concedeixen a tots els treballadors i les treballadores en les quals concórreguen els requisits establits, es requereix la seua concessió directa, sense que corresponga una convocatòria pública.Article 4. Persones beneficiàries i requisits

1. Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits:

a) Figurar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.

b) Haver-se acollit a la reducció de jornada durant el període de l'estat d'alarma en un percentatge igual o superior al 50 %, i haver mantingut aquesta reducció almenys durant un mes a la data d'obertura del termini de presentació d'aquestes sol·licituds.

c) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

d) No superar els 22.000 euros de base imposable en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2018.

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries els treballadors i les treballadores en les quals concórrega alguna de les prohibicions previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, sense perjudici de les excepcionalitats previstes pel Decret 3/2020, de 10 d'abril.Article 5. Quantia de l'ajuda

1. La quantia de l'ajuda individualitzada per als treballadors i les treballadores que s'hagen vist obligades a reduir la seua jornada com a conseqüència del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, pujarà a 600 € si la reducció de jornada és entre el 81 % i el 100 %; de 450 € si la reducció és entre el 61 % i el 80 %, i de 300 € si la reducció és entre el 50 % i el 60 % de la jornada.

2. L'import global màxim de les ajudes que es concediran puja a 3.000.000 d'euros. D'acord amb la previsió legal de l'últim paràgraf de l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, aquestes ajudes s'imputaran a la línia de subvenció que s'habilite en el capítol IV del programa 322.51, Foment de l'ocupació, del pressupost de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a l'exercici 2020, sense perjudici de la possible ampliació amb fons procedents de l'Estat o de la Unió Europea que puguen donar lloc a una generació, ampliació o incorporació de crèdit. En tot cas, aquest increment quedarà condicionat a la declaració de disponibilitat del crèdit, que haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la qual cosa no implicarà l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.Article 6. Forma i termini de presentació de sol·licituds

1. La sol·licitud es podrà presentar pels mitjans especificats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. S'habilitarà, per a aquelles persones que desitgen presentar la sol·licitud de manera telemàtica, en la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/general), accés a la seu electrònica de la Generalitat, a través de procediment habilitat a aquest efecte i denominat ECONCI.

2. En cas de presentar-se mitjançant tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es). Si no es disposa de signatura electrònica avançada, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí dispose d'aquesta, acreditant la representació.

3. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Article 7. Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud

1. La sol·licitud, juntament amb la resta de documentació, estarà a disposició de les persones interessades en la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es).

2. Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

3. Tret que conste l'oposició expressa per la persona sol·licitant, i en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (d'ara en avant LABORA) a recaptar a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa al següent:

a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.

b) Vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.

c) Domicili fiscal.Article 8. Òrgan gestor i òrgan competent per a resoldre possibles incidències

1. Correspon la tramitació i la gestió de les ajudes a LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

2. La persona titular de la Direcció General de LABORA o òrgan en què aquesta delegue tindrà la competència per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen després de la concessió de les ajudes.Article 9. Comissió tècnica

1. La proposta de concessió de les ajudes es realitzarà per una comissió tècnica i la presidència correspondrà a la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació de LABORA, que podrà delegar l'exercici de les seues funcions en la persona titular de la Subdirecció General d'Ocupació.

Seran vocals les persones funcionàries que exercisquen els següents llocs de treball de LABORA:

A) Subdirecció General de Planificació i Coordinació.

B) Servei de Gestió de Programes d'Ocupació.

C) Servei d'Anàlisi, Planificació i Avaluació de Programes.

D) Servei d'Organització i Coordinació JuridicoadministrativaEn casos d'absència, vacant o malaltia i, en general, quan concórrega alguna causa justificada, les persones vocals titulars de l'òrgan col·legiat seran substituïdes per les persones que designe la presidència.2. El funcionament de la comissió es regirà pel que es disposa en el capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. S'admeten de manera expressa les reunions per teleconferència.Article 10. Instrucció

1. Examinades les sol·licituds, la comissió tècnica, esmentada en l'apartat anterior, emetrà un informe on farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.

2. La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció de la base imposable de les persones beneficiàries fins que s'esgote l'import global, de manera que tindrien prioritat les persones beneficiàries la base imposable de les quals per a l'IRPF de 2018 siga inferior. En el cas que en esgotar-se l'import global existiren diverses persones beneficiàries amb idèntica base imposable, tindran prioritat les dones, i en cas d'empat, les de major edat.Article 11. Resolució i recursos

1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Ocupació o òrgan en què aquesta delegue.

2. La resolució de concessió aprovarà la relació definitiva de persones beneficiàries i indicarà la base imposable i, en el seu cas, el sexe i edat que hagen determinat el tall de les ajudes. Determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se les persones beneficiàries. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la relació de persones beneficiàries en la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es). Totes les dades identificatives figuraran de manera anonimitzada. Les persones interessades podran comprovar a través de l'esmentada pàgina de LABORA les seues dades sense anonimitzar.

3. El termini per a resoldre serà de sis mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases reguladores. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

4. La resolució posarà fi a la via administrativa, i contra ella podrà interposar-se recurs un contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que la persona interessada puga presentar qualsevol altre recurs que considere convenient.Article 12. Forma de pagament

El pagament de les ajudes es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari indicat per les persones beneficiàries d'aquestes. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada.Article 13. Obligacions

A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:

a) Haver mantingut la reducció de jornada origen de la subvenció en els termes de l'article 4.1 d'aquest decret.

b) Facilitar totes aquelles dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li siguen requerides per LABORA.

c) Si escau, procedir al reintegrament dels fons percebuts.

d) Sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

e) Comunicar, en el seu cas, la pèrdua dels requisits per al manteniment de la reducció de jornada.Article 14. Minoració i reintegrament

1. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos contemplats en l'article 37 de la Llei 38/2003. En particular correspondrà el reintegrament total de l'ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades o dels requisits per a ser persona beneficiària d'aquestes ajudes, així com en el cas que es declare judicialment la nul·litat de la reducció de jornada.

2. El que es disposa en l'apartat anterior serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

Article 15. Compatibilitat de les ajudes

Aquestes subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Suspensió dels terminis

En aplicació de l'apartat 4 de la disposició addicional quarta del Reial decret 463/2020, la suspensió de terminis no s'aplicarà al procediment de concessió d'aquestes ajudes, per ser un procediment referit a situacions estretament vinculades als fets que justifiquen l'estat d'alarma.Segona. Comunicació d'ajudes públiques a la Unió Europea

1. Les ajudes regulades en aquest decret són compatibles amb el mercat interior perquè no reuneixen els requisits acumulatius exigits en l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que les persones beneficiàries no són empreses productores de béns o prestadores de serveis en el mercat, sinó persones físiques.

2. Atés que es tracta d'ajudes no subjectes a l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, i d'acord amb el que s'estableix en l'article 3.4 del Decret 128/2017, de 7 de setembre, del Consell, regulador del procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, les subvencions establides per mitjà d'aquest decret no requereixen notificació o comunicació a la Comissió Europea.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació

S'habilita la persona titular de la Direcció General de LABORA per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l'aplicació i execució d'aquest decret.Segona. Efectes

Aquest decret produirà efectes a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l'esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Als esmentats terminis els serà aplicable les suspensions establides en les disposicions addicionals segona i tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

València, 8 de maig de 2020El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ