RESOLUCIÓ de 16 de març de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema. [2020/3449]

(DOGV núm. 8813 de 18.05.2020) Ref. Base de dades 003678/2020La Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible estableix en el seu Article 5 els instruments de la cooperació internacional al desenvolupament, especificant que les actuacions i iniciatives de cooperació internacional al desenvolupament es desplegaran en els termes previstos en el pla director i es duran a terme a través de l'acció humanitària, entre altres instruments.

El IV Pla director de la Cooperació Valenciana, aprovat per mitjà d'Acord de 26 de maig de 2017, del Consell (DOGV 8063, 15.06.2017), s'articula, fonamentalment, des d'un enfocament de reducció del risc de desastres amb la funció de minimitzar vulnerabilitats i riscos en un territori per a la prevenció o limitació d'impacte advers d'amenaces, i des de la rehabilitació, vinculant l'ajuda d'emergència i la de desenvolupament sostenible.

L'Estratègia d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana 2018-2022 pretén actualitzar el compromís de la Generalitat Valenciana en matèria d'acció humanitària (AH), inserint-la de manera coherent en el conjunt d'esforços de la Cooperació Valenciana, i adaptant-la a les recents tendències i compromisos internacionals, ja que en el context internacional, en l'última dècada, s'han produït importants modificacions en l'anomenat sistema humanitari, accelerades amb motiu de la celebració del Cim Humanitari Mundial.En l'Ordre 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament.

De conformitat, amb el que es preveu en el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com el Decret 195/2018, de 31 d'octubre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, resolc:Primer. Objecte

Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al Pressupost de la Generalitat Valenciana de l'exercici 2020, per al finançament de:

1. Actuacions generals en matèria d'acció humanitària:

Actuacions d'emergència per a ajudar a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema; orientades a garantir la seua subsistència, protegir els seus drets, defensar la seua dignitat i establir les bases del seu posterior desenvolupament,

Actuacions de post-emergència encaminades a la rehabilitació i reconstrucció de les infraestructures físiques, econòmiques i socials, i la prevenció i reducció de la situació de vulnerabilitat de comunitats i poblacions víctimes de desastres del tipus que fora.

Actuacions d'assistència a persones refugiades i desplaçades internes per motiu de conflictes armats o de guerres, i també de catàstrofes naturals quan la seua situació es prolonga en el temps, la prevenció de desastres, la denúncia de violacions dels drets humans associada habitualment a aquests col·lectius i els projectes de defensa d'aquests.2. Actuacions específiques d'emergència amb dones i població infantil víctimes de violència sexual i de gènere, mutilació genital femenina, tràfic de dones i xiquetes i altres agressions produïdes en moviments transfronterers o en el si d'els seus països d'origen dirigides a previndre, reduir el risc, promoure la resiliència i proveir atenció integral.

Promoció i protecció dels drets de les xiquetes, els xiquets i les dones mitjançant l'enfortiment dels serveis especialitzats existents de prevenció i resposta a la violència, als abusos sexuals i la violència sexual i de gènere en dones, xiquets i xiquetes i d'establiment gradual de serveis de prevenció i resposta en àrees recentment alliberades.Protecció i educació bàsica a les xiquetes i xiquets que són víctimes de formes de violència, maltractament, descuit i explotació o que corren un risc considerable de patir-les, inclosos aquells que es troben en situacions humanitàries, en un entorn de seguretat, resiliència i no violència en el qual xiquetes i xiquets puguen gaudir de les seues llibertats fonamentals i dels seus drets humans.Segon. Bases reguladores de la convocatòria

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria, són les contingudes en l'Ordre 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament (DOGV Núm. 8054, de 02.06.2017), d'ara en avant, Ordre 3/2017.

En el no previst en aquesta norma, les subvencions se sotmetran a la normativa bàsica de la Llei 38/2003 i la seua normativa de desenvolupament, i al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Així mateix s'estarà al que es disposa en la legislació autonòmica en matèria de cooperació al desenvolupament.Tercer. Finançament

1. Aquesta convocatòria de subvencions es finançarà amb càrrec a les següents línies de subvenció, del Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'any 2020:

a) Línia S8303000 «Subvencions destinades a finançar projectes de desastres, conflictes humans i promoció i defensa de Drets Humans», dotada amb un import de 2.200.000,00 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l'aplicació pressupostària 22.03.01.134.10.4.

b) Línia S5005000 «Subvencions a ONGD per a acció humanitària», dotada amb un import de 700.000,00 euros, en el capítol VII, per al finançament de despeses de capital, en l'aplicació pressupostària 22.03.01.134.10.7.

c) Línia S8325000 «Prevenció i Mitigació de la violència sexual i de gènere en dones i població infantil», dotada amb un import de 500.000,00 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l'aplicació pressupostària 22.03.01.134.10.4.

2. Els esmentats imports podràn ser incrementats com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l'article 58, apartat 2, lletra a, punt quart, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS).

Quart. Actuacions subvencionables

Les actuacions a subvencionar en la present convocatòria consistiran en projectes d'acció humanitària, en alguna de les següents modalitats:

1. Projectes generals d'acció humanitària, que hauran de complir els següents requisits:

a) Han de respondre a la finalitat objecte de la convocatòria i es tén que emmarcar en els principis de l'acció humanitària reconeguts internacionalment.

b) Podràn executar-se en qualsevol país per a contribuir a donar resposta a les necessitats de vulnerabilitat de les persones que anualment pateixen crisis provocades per desastres i conflictes de diversa índole, d'acord amb el que contempla l'IV Pla director de la Cooperació Valenciana 2017-2020.

c) Els projectes hauran d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 16 de l'Ordre 3/2017.

d) Ha de ser viable tècnica i pressupostàriament. A l'efecte de la present convocatòria, no es considerarà que un projecte és viable tècnica i pressupostàriament si l'entitat avaluadora dels projectes, en l'informe de valoració tècnica i pressupostària faça constar:

· Justificació que en el seu pressupost validat hi haja minoració de la quantia a subvencionar sol·licitada inicialment en més d'un 20 per 100; bé perquè es minoren les despeses subvencionables d'acord amb el que estableix l'apartat 2 del Resolc Sisé d'aquesta convocatòria, o perquè s'han de minorar per a ajustar el percentatge de cofinançament.· Justificació que la minoració de despeses pot afectar de manera determinant als objectius i resultats del projecte.

e) L'import màxim de la subvenció a percebre, per a cada projecte, no podrà ser superior a 300.000,00 euros.

f) Els projectes tindran un termini màxim d'execució de 12 mesos.g) Cada entitat podrà ser beneficiària de subvenció d'un màxim de dos projectes, de manera individual, a executar cadascun dels dos projectes en països diferents.

En cas que una entitat presentara, més projectes a aquesta modalitat, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per més de dos projectes, serà/n exclòs/s el/els projecte/s que excedisca/n del número màxim, d'acord amb el criteri cronològic de presentació de sol·licituds. En cada sol·licitud presentada només podrà haver-hi un projecte.

2. Projectes específics d'acció humanitària de prevenció i mitigació de violència sexual i de gènere en dones i població infantil, que hauran de complir els següents requisits:

a) El projecte ha de respondre a la finalitat objecte de la convocatòria i s'ha d'emmarcar en els principis de l'acció humanitària reconeguts internacionalment.

b) El seu objecte ha de ser l'atenció integral a víctimes de violència de gènere i/o violència sexual, mutilació genital femenina, trànsit de dones i xiquetes i qualssevol altres agressions produïdes en moviments transfronterers o als seus països d'origen, mitjançant un enfocament multisectorial, havent de concretar-se en alguna/s de les següents actuacions:

· Protecció en espais escolars i comunitaris.

· Representació i assistència legal de víctimes de violència de gènere i/o violència sexual.

· Atenció mèdica i suport psicosocial.

· Prevenció de la violència de gènere i/o violència sexual mitjançant formació i sensibilització.

c) Els projectes podran executar-se en qualsevol país per a contribuir a donar resposta a les necessitats de vulnerabilitat de les persones que anualment pateixen crisis provocades per desastres i conflictes de diversa índole, d'acord amb el que contempla l'IV Pla director de la Cooperació Valenciana 2017-2020.

d) Els projectes hauran d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 16 de l'Ordre 3/2017.

e) Ha de ser viable tècnica i pressupostàriament. A l'efecte de la present convocatòria, no es considerarà que un projecte o programa és viable tècnica i pressupostàriament si l'entitat avaluadora dels projectes i programes, en l'informe de valoració tècnica i pressupostària faça constar:

· Justificació que en el seu pressupost validat hi haja minoració de la quantia a subvencionar sol·licitada inicialment en més d'un 20 per 100; bé perquè es minoren les despeses subvencionables d'acord amb el que estableix l'apartat 2 del Resolc Sisé d'aquesta convocatòria, o perquè s'han de minorar per a ajustar el percentatge de cofinançament.· Justificació que la minoració de despeses pot afectar de manera determinant als objectius i resultats del projecte o programa.f) L'import màxim de la subvenció a percebre, per a cada projecte, no podrà ser superior a 250.000 euros.

g) Els projectes tindran un termini màxim d'execució de 12 mesos.h) Cada entitat podrà ser beneficiària de subvenció d'un màxim d'un projecte, de manera individual.

En cas que una entitat presentara, més projectes a aquesta modalitat, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per més d'un projecte, serà/n exclòs/s el/els projecte/s que excedisca/n del número màxim, d'acord amb el criteri cronològic de presentació de sol·licituds. En cada sol·licitud presentada només podrà haver-hi un projecte.Cinqué. Entitats beneficiàries

1. Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions són les ONGD, individualment, que complisquen els següents requisits:

a) Els exigits en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Acreditar que disposen de capacitat financera i de gestió per a realitzar el projecte subvencionable.

c) Estar inscrites, en el dia de finalització de presentació de sol·licituds, en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, mitjançant resolució de l'òrgan competent, abans de l'1 de gener de 2019.

d) Tindre seu, domicili social o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, inscrita en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

e) Acreditar experiència en la realització, d'almenys tres projectes executats d'acció humanitària en tercers països, finançats per administracions públiques o per entitats privades, que financen projectes d'acció humanitària. En el cas que s'aporte com a experiència projectes finançats solament per entitats privades, el finançament de cada projecte per part d'aquesta mena d'entitats ha de ser d'almenys 40.000 euros. S'exclouen els projectes finançats solament amb els fons propis de l'entitat sol·licitant.

2. No podran ser beneficiàries de subvencions, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Sisé. Criteris de valoració de les despeses subvencionables

1. Seran subvencionables les despeses corrents recollits en l'article 22 de l'Ordre 3/2017, excepte els establits en els apartats a).1).K, a.1).L i a).1).N, en les condicions i percentatges recollits en aquesta norma, amb les següents especialitats:

a) Per a justificar que el total de despeses de personal puga superar el 30 per 100 de la subvenció concedida, sempre amb el límit màxim del 60 per 100, les entitats hauran de justificar-lo especialment, tenint en compte els següents criteris:

· Que per a determinar les necessitats de personal, es valorarà el conjunt dels recursos humans destinats al projecte o programa, no solament els subvencionats per l'aportació de la Generalitat.

· Que no s'estan generant duplicitats amb la subvenció del personal imputat al projecte o programa, amb un altre o altres projectes o programes.

· Que l'estructura de personal destinada al projecte es considera concorde respecte a la dimensió d'aquest, tenint en compte la distribució de funcions i tasques.

· Que per la mena de projecte, per les especials característiques de la zona d'execució, com a perillositat, dificultats especials en l'execució, etc. requerisca a més incorporar a l'actuació d'unes categoria de personal específic.

· Que la necessitat d'incrementar el personal estiga especialment documentada mitjançant una definició precisa i detallada de les funcions del personal que es pretenga incloure en la relació de personal del projecte o programa, o altres documents de suport.

2. Per a determinar el pressupost validat en la proposta de resolució de la convocatòria, s'estableixen els següents suposats en els quals es minoraran les despeses pressupostades en la valoració de les sol·licituds:

a) Les despeses que seran minorats íntegrament són:

· Els que no estiguen recollits com a subvencionables en l'article 22 de l'Ordre 3/2017.

· Els expressament exclosa en l'article 21.2 de l'Ordre 3/2017.· Els que resulten innecessaris o superflus per a l'execució de les activitats proposada en el projecte o programa.

b) Les despeses que es consideren sobredimensionats o excessius es minoraran parcialment per la quantitat que es considere excessiva.

c) Les despeses de personal que excedisquen del 30 per 100, i els que requerisquen justificació documental, que no es justifiquen d'acord amb els criteris establits en aquest apartat, o dels quals no s'aporte la documentació justificativa requerida, es minoraran per la quantia que es considere no justificada.

d) Les despeses que estiguen inclosos en una partida errònia, no es minoraran, llevat que una vegada situats correctament s'incórrega en el supòsit de l'apartat següent.

e) Les despeses que excedisquen dels límits establits en una partida determinada, una vegada minorats els imports pels supòsits anteriors, es minoraran en la quantia que excedisca d'aquests límits.

f) Les aportacions en espècie o les aportacions financeres públiques o privades, no admeses. En aquest cas es minorarà la subvenció proporcionalment per la part en la qual s'incomplisca el que s'estableix en el número 2 d'aquest resolc, llevat que l'entitat haja presentat declaració responsable que assumeix el cofinançament no admés.

3. La quantia màxima subvencionable del salari o preu/hora corresponent als professionals de la Comunitat Valenciana i el personal tècnic, no podrà excedir de 3.000 euros bruts al mes, inclosos els costos socials totals corresponents a les cotitzacions a la Seguretat Social i als relatius a l'IRPF. Els costos salarials del personal local adscrit al projecte hauran d'estar d'acord amb els salaris mitjans, segons categoria professional, del país on es realitze la intervenció.4. Per a determinar el percentatge de finançament vàlid del projecte, es tindran en compte els següents criteris:

a) Pel que respecta a les aportacions en espècie, se admetran les esmentades en l'apartat 5 de l'art. 4, conforme al recollit en l'article 25 de l'Ordre 3/2017, de 31 de maig.

b) Pel que respecta a les aportacions financeres públiques o privades procedents de subvencions o d'un altre tipus:

· Haurà d'acreditar-se que aquest finançament d'acord amb el que determina l'apartat 2 de l'article 5 de l'Ordre 3/2017, de 31 de maig, que té per objecte el mateix projecte per al qual se sol·licita subvenció, sense perjudici que ja s'haja iniciat l'execució de la part cofinançada del projecte, i sempre que no haja finalitzat aquesta al moment de presentar la sol·licitud d'aquesta convocatòria.

· No obstant això l'assenyalat en l'apartat anterior, en el cas que l'entitat acredite que el projecte presentat s'emmarcarà dins d'una actuació integral cofinançada per altres entitats públiques o privades, han de donar-se els següents requisits en el cofinançament presentat:· Que existeix identitat d'objectius, població beneficiària i zona d'actuació.

· Que no es produeix doble imputació de la despesa subvencionable en el projecte.

· Que aquestes aportacions no hagen sigut utilitzades per a cofinançar totalment altres actuacions subvencionades per aquest òrgan concedent en matèria de Cooperació Internacional al Desenvolupament en convocatòries anteriors.

· Que no ha finalitzat el termini d'execució de la part cofinançada en el moment de presentar la sol·licitud d'aquesta convocatòria.

· Que s'acredite la comunicació a l'entitat cofinançadora de la seua aportació com a cofinançament al projecte cofinançat en aquesta convocatòria.Seté. Presentació de les sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.2. La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació del que es disposa en l'Ordre 3/2017, i en aquesta resolució de convocatòria.

3. Les entitats sol·licitants, atés que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en la url http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios. També es podrà accedir en la pàgina web de la Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.participacio.gva.es. La presentació de la sol·licitud de manera diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria.4. Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Seu de la Generalitat, dels següents tipus:

a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment a l'entitat sol·licitant.

b) Certificat digital de la persona física, que conste inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment.

c) Excepcionalment, i per al supòsit que no es poguera presentar la sol·licitud de la manera prevista en algun dels dos supòsits anteriors, s'admetrà la presentació de la sol·licitud amb un certificat digital de la persona física que ostente la representació de l'entitat sol·licitant per a realitzar la tramitació d'aquest procediment, si s'acreditara documentalment aquesta representació davant el Registre d'Agents de Cooperació de la Comunitat Valenciana.

5. La presentació de la sol·licitud telemàtica inclourà les declaracions responsables que estableixen les lletres b, c, d, e, f i g, de l'apartat 1, de l'article 34 de l'Ordre 3/2017.

6. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de l'entitat sol·licitant, perquè la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament (d'ara en avant òrgan gestor) obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, prevista en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS, així com l'acreditació del compliment de la resta d'obligacions derivades de l'obtenció de subvencions, i en aquest cas les entitats no hauran d'aportar les corresponents certificacions. En cas que l'entitat sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-lo expressament en el formulari telemàtic de sol·licitud, quedant obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

7. Els models de formularis i d'Annexos es troben en la url de la sol·licitud citada, i en la web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.participacio.gva.es.Huité. Documentació preceptiva

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació preceptiva:

1. Annex de sol·licitud específica de subvencions, en el qual constarà la informació relativa a les dades d'identificació de l'entitat sol·licitant, les dades relatives a l'actuació, el resum de dades econòmiques i l'aportació documental.

2. Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, que reflecteix les partides pressupostàries de despeses que podrà comprendre el projecte, i haurà de presentar-se desglossat, resumit i per activitats. No es podran presentar despeses subvencionables que no tinguen cabuda en les partides pressupostàries previstes en aquesta memòria econòmica.

3. Annexos a la memòria econòmica, on es relacionaran, en el seu cas, les aportacions en espècie, així com les factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos. Així mateix, al costat d'aquest document s'aportarà acreditació documental de:

a) El cofinançament del projecte, incloent:

· Les aportacions en espècie, adjuntant declaració responsable de la persona física o jurídica que aportació els béns o serveis. Es descriurà i quantificarà l'aportació, i en el seu cas la depreciació, indicant nombre d'unitats, hores de treball, preu unitari quan corresponga, a més de la valorització total; així mateix en el cas de béns, s'acompanyarà la factura de compra del bé o, en cas de no disposar d'ella, d'aquells documents que permeten determinar el seu valor i la forma d'adquisició, valoracions cadastrals o qualsevol altre document que corrobore la quantia de l'aportació valorada. En cas de referir-se a despeses de personal es presentaren contractes de treball, nòmines o referències salarials equivalents del país d'execució de l'activitat.· L'aportació financera dels projectes i programes, adjuntant en el seu cas:

· Declaració responsable de l'entitat, acreditativa dels fons aportats com a cofinançament, que acredite que es compleix amb les condicions de cofinançament de l'apartat 4.b del Resolc Sisé, i en la qual es faça constar, si escau, que si no s'acredita cofinançament suficient o no s'accepta per l'òrgan instructor el cofinançament proposat serà l'entitat la que assumirà aquest cofinançament.

· Certificacions acreditatives dels fons aportats procedents d'ajudes i subvencions, en les condicions descrites en l'apartat 4 del Resolc Sisé.· Certificacions acreditatives d'altres aportacions financeres procedents d'entitats públiques o privades.

b) Factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos per unitat dels recursos a emprar, quan es tracte de despeses superiors a 2.500 euros. Aquests documents hauran de contemplar detalladament els treballs a realitzar, el nombre d'hores emprades, l'import dels treballs, la qualificació professional del personal i la data i el segell o signatura de l'empresa o professional que emet les factures.c) L'òrgan gestor podrà sol·licitar, quan considere necessari, factures proforma o pressupostos addicionals, o altres documents, que avalen els imports reflectits en el pressupost, als efectes que avalen la seua adequació a la despesa.

d) Documentació acreditativa de la titularitat i règim de propietat dels immobles vinculats al projecte, així com del valor d'aquests.e) En el cas que el projecte comprenga la construcció d'habitatges o infraestructures, s'hauran d'aportar els permisos d'obra o documents que acrediten la conformitat de les autoritats locals.

4. Annex de personal vinculat al projecte, en el qual es relacionarà el personal del qual disposaran l'entitat sol·licitant, i els socis locals, vinculat a l'execució del projecte.

5. Annex de relació de projectes, en el qual s'han de relacionar tots els projectes aportats com a experiència de l'entitat sol·licitant, i dels socis locals.

6. Memòria de l'entitat sol·licitant que faça constar que reuneix les condicions de solvència i capacitat de gestió per a realitzar l'actuació objecte de la subvenció. Per a això, es podrà incloure, en el seu cas, documentació acreditativa de:

a) Les actuacions realitzades durant l'últim any natural anterior a la convocatòria. En el cas que no fora exigible encara legalment la presentació de la memòria de l'últim exercici, haurà de presentar-se la de l'exercici anterior.

b) Estat comptable i ingressos corresponents a l'exercici anterior a la convocatòria, incloent balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria econòmica de l'any anterior, o bé les últimes auditades, tot això subscrit per persona autoritzada segons els estatuts.

c) Les fonts de finançament.

7. Organigrama i delegacions en la Comunitat Valenciana de l'entitat sol·licitant on constarà la composició dels òrgans de govern, administració i direcció de l'entitat, de la seu central i de la delegació en la Comunitat Valenciana; així com la relació dels càrrecs que integren aquests òrgans i règim de dedicació a les funcions de govern, administració i direcció de cadascun dels seus càrrecs de la seu central i de la delegació en la Comunitat Valenciana.

8. Certificacions expedides per una administració pública, organisme oficial o entitat privada finançadora, que acredite fefaentment l'execució dels projectes aportats com a experiència, per les entitats sol·licitants, on conste: denominació del projecte o programa, lloc d'actuació, duració, data d'inici i de finalització i import de la subvenció concedida. No serà necessari presentar aquestes certificacions dels projectes subvencionats per la Generalitat Valenciana, relacionats en l'Annex de projectes, gestionats per l'òrgan directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament.

9. Pel que respecta al soci local, en el seu cas, s'haurà d'aportar la següent documentació:

a) Estatuts i inscripció del soci o socis local/és davant l'administració competent que acredite la seua capacitat jurídica i d'obrar al país d'execució del projecte, en el cas de tractar-se d'una entitat privada.

b) Document en què conste la conformitat del soci local en l'execució del projecte i que detall els termes de col·laboració entre l'entitat sol·licitant i el soci local.

c) Si el soci o contrapart local és una administració pública, original o còpia compulsada del certificat de compromís de participació en el projecte.

d) Quan aquests documents siguen en un idioma diferent de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, s'ha d'adjuntar una declaració responsable de l'entitat sol·licitant que acredite el seu contingut.

10. Projecte detallat en el qual es concretarà l'activitat objecte de subvenció, que constarà dels següents documents:

a) Projecte tècnic descriptiu, que haurà de contindre, almenys, informació detallada sobre el context d'intervenció, el diagnòstic i la justificació de l'actuació, identificació de les necessitats humanitàries en el context concret d'intervenció, la descripció de la població beneficiària desagregada per sexe i edat, els objectius i resultats esperats, les activitats a realitzar i la seua calendarització, un estudi de la viabilitat de l'actuació, i la metodologia i instruments de seguiment i avaluació.b) Matriu de planificació del projecte, d'acord amb l'enfocament del Marc Lògic. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud, i en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació consta un model per a elaborar aquesta matriu.

11. En el cas que en el formulari de sol·licitud es desautoritze a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, perquè aquesta obtinga de manera directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions enfront de la Seguretat Social i tributàries enfront de l'Estat i la Generalitat, s'hauran d'aportar els certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies. En el cas dels certificats acreditatius d'estar al corrent d'obligacions tributàries, han d'incloure l'acreditació d'aquesta circumstància referida a l'efecte de l'obtenció d'ajudes i subvencions.12. La inscripció de les entitats sol·licitants, així com la seu, domicili social o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, i l'acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant en cas que fora necessari, serà comprovada d'ofici amb els dades que consten en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. La modificació o actualització d'aquestes dades haurà de ser comunicada d'acord amb els articles 13 i 14 del Decret 19/2020, de 7 de febrer, del Consell, de regulació del Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

13. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, requerits en els apartats 7, 8 i 9 del resolc Huité, d'aquesta convocatòria, si ja s'hagueren presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades en els anys anteriors, per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats.

14. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, requerits en els apartats 6 del resolc Huité, d'aquesta convocatòria, si en el termini de presentació de sol·licituds estigueren publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i la url de publicació.

15. Els annexos citats en els apartats 1 a 5 del resolc Huité, d'aquesta convocatòria estan a la disposició de les entitats sol·licitants en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana en el procediment de sol·licitud de la subvenció, i en la web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.participacio.gva.es.16. La no aportació de la documentació prevista en els apartats 1, 2 i 10 (Formulari de dades del projecte, Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, i projecte detallat en el qual es concretarà l'activitat objecte de subvenció), en el termini de presentació de la sol·licitud inicial, determinarà l'exclusió de la convocatòria, sense ser possible la seua aportació en tràmit posterior.

Nové. Documentació valorativa

1. L'entitat sol·licitant podrà adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació valorativa:

a) Estratègia de Gènere vigent de l'entitat sol·licitant.

b) Mapes i informes d'ubicació del projecte, que permeten determinar amb detall la localització de la intervenció.

c) Curriculum vitae de les persones vinculades al projecte, relacionades en l'annex de personal, que haurà de contindre, almenys, informació suficient sobre la identificació personal, l'experiència professional en acció humanitària i sobre la formació acadèmica general i específica en matèria d'acció humanitària.

d) Acreditació documental de l'adhesió de l'entitat sol·licitant al Codi de Conducta Ètica en Acció Humanitària.

e) Acreditació documental de l'existència de Polítiques i Directrius de seguretat i evacuació en relació amb el personal humanitari adscrit al projecte.

2. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, requerits en l'apartat a d'aquest article, si ja s'hagueren presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades en els anys anteriors per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats.

3. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, requerits en l'apartat a d'aquest article, si en el termini de presentació de sol·licituds estigueren publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i la url de publicació.Dècim. Aportació de documentació en els tràmits posteriors de la convocatòria

Una vegada presentada la sol·licitud, amb la documentació annexa corresponent, l'aportació posterior de documentació, com en el tràmit d'esmena, al·legacions a la proposta de resolució o recursos contra la resolució, així com la presentació de documentació derivada de l'execució o justificació de la subvenció, es realitzarà de manera telemàtica, en el tràmit específic d'aportació de documentació, en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en la url en la següent url, http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios. També es podrà accedir al tràmit des de la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.participacio.gva.es.

Onzé. Mitjà de notificació o publicació dels diferents tràmits a emplenar en la convocatòria

1. La llista de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o adjuntar els documents preceptius corregibles que no es van presentar amb la sol·licitud, del resolc Huité, d'aquesta convocatòria, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.participacio.gva.es, amb indicació que, si en el termini de 10 dies, no s'aportaren correctament, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, prèvia resolució per la qual es declararà el seu motiu d'exclusió.

2. La proposta de resolució serà publicada en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i en la seua pàgina web, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.participacio.gva.es, a aquest efecte que les entitats interessades poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació.

3. La resolució de la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix el resolc Catorzé, d'aquesta convocatòria.Dotzé. Comissió de Valoració

La comissió de valoració, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 3, de l'article 38 de l'Ordre 3/2017, estarà composta per:

a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, que actuarà com a president.

b) La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.

c) La persona titular de la prefectura del Servei de Gestió de Programes i Cooperació.

d) La persona titular de la prefectura del Servei del Servei d'Anàlisi, Estudis, Promoció i Seguiment.

e) La persona titular de la prefectura del Servei d'Implementació i Coordinació de la Agenda 2030.

f) La persona titular de la prefectura de Secció de Promoció i Relació amb els Agents Socials, que ostentarà la secretaria.Tretzé. Criteris objectius de valoració

1. Els criteris objectius de valoració de les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria seran els recollits en l'article 16 de l'Ordre 3/2017, amb la ponderació establida en l'Annex I d'aquesta resolució de convocatòria.

2. Les sol·licituds concedides es finançaran:

a) Les de la modalitat A amb càrrec a les línies de subvenció previstes en les dues primeres lletres de l'apartat 1 del Resolc Tercer d'aquesta convocatòria.

b) Les de la modalitat B amb càrrec a la línia de subvenció previstes en la lletra c) de l'apartat 1 del Resolc Tercer d'aquesta convocatòria.3. En el seu cas, els excedents de cada línia pressupostària no es podran reassignar a les sol·licituds pendents de finançar de l'altra modalitat.

4. En el supòsit previst en l'apartat 6 de l'article 37 de l'Ordre 3/2017, per al cas que diverses sol·licituds de la mateixa modalitat tingueren la mateixa puntuació total i a causa de la falta de disponibilitat pressupostària, haja de desempatar-se per a poder distribuir les subvencions, es considerarà primer:

· A la sol·licitud que haja obtingut més puntuació en el Bloc I, Criteris relacionats amb l'enfocament tècnic del projecte.

· Si persisteix l'empat, a la sol·licitud que haja obtingut més puntuació en el Bloc II, Criteris relacionats amb la capacitat de gestió de l'entitat sol·licitant,

· Si persisteix l'empat, la sol·licitud que s'haja presentat en primer lloc, tenint en compte el dia i hora d'entrada en el registre telemàtic.

Catorzé. Resolució

1. La Resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.participacio.gva.es. En la publicació es farà constar almenys la relació de sol·licitants segons la baremació, la quantitat subvencionada, desglossada, en el seu cas, per capítol pressupostari, i el títol del projecte juntament amb la puntuació obtinguda.

2. El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut l'esmentat termini, sense que s'haja dictat i notificat la resolució, les peticions s'entendran desestimades per silenci administratiu.

3. Així mateix, en la resolució es fixaran el termini i requisits d'acceptació de la subvenció i, en el seu cas, de la reformulació dels projectes. En defecte d'això s'estableix un termini de deu dies hàbils des de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En cas que l'acceptació o la reformulació no es produïsca en el termini previst, o no es tinguen en compte els requisits dels articles 40 i 41 de l'Ordre 3/2017, així com si es produïra la renúncia a la subvenció per part de l'entitat beneficiària, la sol·licitud s'exclourà de la convocatòria, reunint-se de nou la Comissió de Valoració d'acord amb el que estableix l'article 37 de l'Ordre 3/2017.4. Contra el que es disposa en la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.Quinzé. Règim de deslliurament de pagament

Una vegada rebut el document d'acceptació de la subvenció concedida, es podrà tramitar el deslliurament del 100 per 100 de l'import de la subvenció concedida, mitjançant transferència bancària en el compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.Setzé. Justificació econòmica i tècnica de les subvencions

1. La modalitat de justificació de les subvencions d'aquesta convocatòria serà la presentació de l'informe final, que contindrà:

a) Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria, prevista en el Títol V de l'Ordre 3/2017.

b) Informe d'avaluació que ha d'especificar els objectius aconseguits, els resultats obtinguts, l'impacte, les activitats dutes a terme, les dificultats i les mesures correctores, sobre els quals s'han d'aportar dades rellevants, i fonts de verificació objectives.

2. La justificació de les subvencions que siguen executades en tercers països les entitats beneficiàries dels quals siguen les agències que pertanguen al sistema de Nacions Unides i entitats que tinguen un acord subscrit amb aquestes que els reconega com el seu comité a Espanya, podrà realitzar-se a través del sistema d'auditoria interna, o altres procediments previstos en els reglaments financers de les Nacions Unides, d'acord amb el Conveni sobre Privilegis i Immunitats de les Nacions Unides.

3. El termini de presentació de l'informe final serà de sis mesos, a comptar des de la data de finalització de l'execució del projecte, sense possibilitat d'ampliació.Disseté. Difusió de l'origen de les subvencions, comunicació, i difusió del projecte i ús de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'edició dels materials

1. Els documents publicats com a acció o resultat d'alguna actuació finançada, a més de contindre el logotip o nom de la Generalitat Valenciana com a finançador, hauran d'incloure el següent paràgraf, traduït a les llengües en què es publique el document: «Està publicació ha sigut realitzada amb el suport financer de la Generalitat Valenciana. El contingut d'aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de «Nom de l'entitat» i no reflecteix necessàriament l'opinió de la Generalitat Valenciana».

2. Prèviament a l'edició o publicació dels materials impresos o dels instruments de comunicació i difusió vinculats a les activitats del projecte, qualsevol que siga el tipus de suport emprat, aquests hauran de remetre's prèviament, amb la suficient antelació, a l'òrgan gestor, qui els traslladarà, per a la seua autorització en l'ús de la imatge corporativa de la Generalitat Valenciana, a la Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional, de Presidència de la Generalitat Valenciana. En la pàgina web de l'òrgan gestor estan disponibles les instruccions per a la realització de publicacions i actes de difusió i divulgació. Igualment, els manuals corporatius d'estil per a l'ús de logotips de la Generalitat Valenciana estan disponibles en la url http://www.presidencia.gva.es/manuales-corporativos

3. Tots els documents impresos i els suports comunicatius de qualsevol tipus elaborats per a la difusió del projecte, la socialització i la comunicació de resultats en la Comunitat Valenciana, hauran d'editar-se en les dues llengües oficials d'aquesta Comunitat.

4. Juntament amb l'informe final, s'haurà de remetre a l'òrgan gestor una relació de tots els materials de difusió editables i materials didàctics produïts durant l'execució, adjuntant almenys un exemplar original i complet d'aquests. L'òrgan gestor podrà disposar d'aquests materials per a la seua difusió gratuïta i amb esment exprés de l'entitat que els haja produïts.

Dihuité. Pla de control

El pla de control d'aquesta convocatòria es realitzarà mitjançant la comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada, mitjançant un control administratiu, sobre una mostra aleatòria corresponent al 20 per 100 dels projectes concedits, d'acord amb el que s'estableix en l'article 65 de l'Ordre 3/2017.Contra el que es disposa en aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 16 de març de 2020.– La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: Rosa Pérez Garijo.