Extracte de la Resolució de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema. [2020/3461]

(DOGV núm. 8813 de 18.05.2020) Ref. Base de dades 003679/2020BDNS (identif.): 506028

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):Primer. Entitats beneficiàries

Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) amb capacitat financera i de gestió per a realitzar el projecte subvencionable, amb seu, domicili social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, inscrita en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana amb data anterior al dia 01.01.2019, amb experiència en la realització, individualment o en agrupació amb altres ONGD, d'almenys tres projectes executats d'acció humanitària.Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria consisteix a convocar, en règim de concurrència competitiva, les subvencions per al finançament d'actuacions generals en matèria d'acció humanitària i d'actuacions específiques d'emergència amb dones i població infantil víctimes de violència sexual o de gènere.

Les actuacions per a subvencionar en aquesta convocatòria consistiran en:

1. Projectes generals d'acció humanitària, que hauran de complir els requisits següents:

a) Respondre a la finalitat objecte de la convocatòria i s'han d'emmarcar en els principis de l'acció humanitària reconeguts internacionalment.

b) Podran executar-se en qualsevol país per a contribuir a donar resposta a les necessitats de vulnerabilitat de les persones que anualment pateixen crisis provocades per desastres i conflictes de diversa índole.

c) Els projectes hauran d'obtindre la puntuació mínima de seixanta punts sobre cent, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 16 de l'Ordre 3/2017.

d) Han de ser viables tècnicament i pressupostàriament.

e) L'import màxim de la subvenció per a percebre, per a cada projecte, no podrà ser superior a 300.000,00 euros.

f) Els projectes tindran un termini màxim d'execució de dotze mesos.

g) Cada entitat podrà ser beneficiària de subvenció d'un màxim de dos projectes, de manera individual i a executar en països diferents.

2. Projectes específics d'acció humanitària de prevenció i mitigació de violència sexual i de gènere en dones i població infantil, que hauran de complir els requisits següents:

a) El projecte ha de respondre a la finalitat objecte de la convocatòria i s'ha d'emmarcar en els principis de l'acció humanitària reconeguts internacionalment.

b) El seu objecte ha de ser l'atenció integral a víctimes de violència de gènere i/o violència sexual, mutilació genital femenina, tràfic de dones i xiquetes i qualssevol altres agressions produïdes en moviments transfronterers o als seus països d'origen, mitjançant un enfocament multisectorial, i que s'ha de concretar en algunes de les actuacions següents:

. Protecció en espais escolars i comunitaris.

. Representació i assistència legal de víctimes de violència de gènere i/o violència sexual.

. Atenció mèdica i suport psicosocial.

. Prevenció de la violència de gènere i/o violència sexual mitjançant formació i sensibilització.

c) Els projectes podran executar-se en qualsevol país per a contribuir a donar resposta a les necessitats de vulnerabilitat de les persones que anualment pateixen crisis provocades per desastres i conflictes de diversa índole.

d) Els projectes hauran d'obtindre la puntuació mínima de seixanta punts sobre cent, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 16 de l'Ordre 3/2017.

e) Ha de ser viable tècnicament i pressupostàriament.

f) L'import màxim de la subvenció a percebre, per a cada projecte, no podrà ser superior a 250.000,00 euros.

g) Els projectes tindran un termini màxim d'execució de dotze mesos.

h) Cada entitat podrà ser beneficiària de subvenció d'un màxim d'un projecte, de manera individual.Tercer. Bases reguladores

Les contingudes en l'Ordre 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament.

En allò no previst en aquesta norma, les subvencions se sotmetran a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la seua normativa de desplegament, i al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Quart. Dotació pressupostària

La convocatòria està dotada per un import total de 3.400.000,00 euros, dels quals, 2.900.000,00 euros estan destinats a finançar projectes generals d'acció humanitària, i 500.000,00 euros a projectes específics d'acció humanitària.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes a comptar de l'endemà a la publicació d'aquest extracte en el DOGV.Sisé. Altres dades

1. Sol·licituds: es tramitaran exclusivament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. La presentació de la sol·licitud de manera diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria.

2. Documentació: la preceptiva del resolc huité de la convocatòria, i a l'efecte de valoració de projectes també la del resolc nové.3. Criteris de valoració: en l'avaluació tècnica es podrà obtindre un màxim de cent punts, distribuïts d'acord amb els criteris de valoració, desenvolupats en l'annex I.València, 16 de març de 2020.– La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: Rosa María Pérez Garijo.