Aprovació inicial del Projecte de gestió de la xarxa d'ecoparcs consorciada del Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3. [2020/3520]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 2020/3520La Junta General del Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3, en la sessió celebrada el dia 5 de maig de 2020, va aprovar inicialment el projecte de gestió de la xarxa d'ecoparcs consorciada del Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3, presentat per la mercantil Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (VAERSA), integrats per una memòria, avantprojecte d'instal·lacions, pla de gestió i explotació (que inclou el Reglament del servei), estudi economicofinancer i document síntesi, en què està previst un cànon anual per un import de 2.159.684 euros.

Se sotmet el projecte de gestió de la xarxa d'ecoparcs consorciada a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, termini que començara a comptar a partir de l'endemà de la publicació per tractar-se d'un servei essencial segons l'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, del Ministeri de Sanitat.

Es fa constar que aquest expedient no està afectat per la suspensió de terminis perquè és un servei essencial.

Es pot consultar el projecte en el Portal de Transparència de la Diputació d'Alacant, en l'enllaç següent:

http://abierta.diputacionalicante.es/normativa-convocatorias-y-planes/documentos-sometidos-a-informacion-publica-durante-tramitacion/Alacant, 15 de maig de 2020.– El president: Fulgencio José Cerdán Barceló. La secretària: Amparo Koninckx Frasquet.