RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en l'escala superior de planificació, anàlisi i avaluació de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3532]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003794/2020

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Universitat Jaume I
    Grup temàtic: Ocupació pública
    Descriptors:
      Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Títol universitari de grauAquesta convocatòria té en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes pel que fa a l'accés a l'ocupació pública, i s'utilitza un llenguatge inclusiu en la redacció d'aquesta, d'acord amb l'article 14 de la Constitució espanyola i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.En compliment del que es disposa en la Resolució de 20 de setembre de 2019, de la rectora, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal del personal d'administració i serveis de la Universitat Jaume I de Castelló corresponent a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, i amb la finalitat d'atendre les necessitats reals en aquesta,La rectora, en exercici de les atribucions previstes en l'article 75 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i en l'article 70 del Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, resol convocar un procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en l'escala superior de planificació, anàlisi i avaluació de la Universitat Jaume I.D'acord amb el que es preveu en l'article 3.3 i 3.6 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, aquesta convocatòria, així com els actes que es deriven de la seua execució, es publicaran en el Tauler d'Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I, d'ara en avant TAO-UJI, en l'apartat «Convocatòries PAS»: https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/.

Aquest procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició, amb les valoracions, puntuacions i exercicis previstos en l'apartat segon d'aquesta oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal. Així mateix, es regirà per les normes que li siguen aplicables i pel que es disposa en les següentsBases de la convocatòria1. Objecte de la convocatòria

La present convocatòria té per objecte la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a cobrir una plaça de l'escala superior de planificació, anàlisi i avaluació de la Universitat Jaume I de Castelló, grup A, subgrup A1, sector administració general.2. Condicions generals

Per a l'admissió a aquestes proves selectives les persones interessades hauran de complir els següents requisits

2.1. Nacionalitat:

2.1.1. Tindre la nacionalitat espanyola.

2.1.2. També podran participar-hi en igualtat de condicions:

a) Les persones nacionals dels Estats membres de la Unió Europea.b) El o la cònjuge de les persones amb nacionalitat espanyola i de les nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, qualsevol que siga la seua nacionalitat sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els i les descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.

c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals establits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.Les persones no residents a Espanya incloses en l'apartat b), així com les incloses en l'apartat c), hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud el document que acredite les condicions que s'al·leguen.

2.2. Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques de la plaça convocada.

2.3. Edat: tindre complits setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.

2.4. Titulació: les persones interessades hauran d'estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau, segons el que es preveu en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació. Aquest requisit no serà aplicable a les persones que havien obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.2.5. Habilitació: la persona interessada no ha d'haver estat separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales de personal funcionari, ni tindre la condició de personal funcionari de carrera en la mateixa escala a la qual es presenta.En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver estat sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

2.6. Acreditar coneixements de valencià de nivell C1 d'acord amb la taula d'equivalències de la Universitat Jaume I. Aquesta es pot consultar en el següent enllaç: https://bit.ly/2IiWz49.

2.7. Les condicions per a l'admissió a aquestes proves han de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

2.8. L'administració podrà requerir a les persones interessades que acrediten la veracitat dels requisits exigits per a participar, així com de tots els documents que puguen aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no foren acreditats en el termini de deu dies hàbils següents a la notificació del requeriment, podran quedar excloses del procés selectiu.3. Aspirants amb diversitat funcional

3.1. L'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades hauran de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en el present concurs oposició.

3.2. Si en el desenvolupament del procés selectiu se suscitaren dubtes raonables a l'òrgan tècnic de selecció respecte a la compatibilitat funcional d'una persona admesa, podrà obtindre el corresponent informe de l'Oficina de Prevenció, i en aquest cas la persona admesa inicialment podrà participar condicionalment en el procés selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió del procés selectiu fins a la recepció del dictamen.4. Forma i termini de presentació de sol·licituds

4.1. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana .

Les sol·licituds han de presentar-se per via electrònica. El tractament de la informació per mitjans electrònics tindrà en compte el que s'estableix en La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i les altres disposicions que siguen aplicables.

Per a presentar la sol·licitud per via electrònica és necessari posseir un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CLAVE. Quan s'utilitze l'opció de Registrar compte amb usuari s'haurà d'adjuntar una còpia del DNI. La sol·licitud es formalitzarà en línia a través del Registre Electrònic de la Universitat Jaume I:

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/

En la sol·licitud s'ha d'indicar:

En l'apartat «Exposa», literalment:

«Que he llegit les bases de la convocatòria; que la informació subministrada és certa i autoritze la verificació i acarament de les dades personals incloses en la sol·licitud o que es troben en l'expedient i aportats en el procés selectiu, així com la seua comprovació en els òrgans administratius corresponents. Així mateix, manifeste que reunisc tots i cadascun dels requisits exigits en la convocatòria, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds i que aquests seran degudament acreditats, posteriorment, en el cas que siga seleccionat o nomenat per a ser integrant de la borsa d'ocupació; i que sap que si es donara el cas contrari no podrà ser nomenat personal funcionari de carrera o funcionari o funcionària interí o contractat temporal o nomenat temporalment per millora d'ocupació, sense perjudici de la responsabilitat en què podria haver incorregut per falsedat en la sol·licitud de participació.»

En l'apartat «Sol·licita»:

«Participar en les proves selectives d'ingrés en l'escala superior de planificació, anàlisi i avaluació de la Universitat Jaume I de Castelló, codi assumpte: 18681.»

Les persones amb diversitat funcional que sol·liciten mesures d'adaptació han d'indicar-ho en la sol·licitud marcant el tipus de diversitat funcional: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial. Així mateix, han de reflectir les mesures que se sol·liciten d'acord amb la següent classificació:

1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.

2) Ampliació del temps de duració de la prova. Per a poder dur a terme aquesta mesura d'adaptació hauran d'acompanyar obligatòriament el certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique: diagnòstic i el temps (nombre de minuts) d'ampliació que sol·licita.3) Augment de la mida dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió.

4) Necessitat d'intèrpret, per sordesa.

5) Sistema Braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per invident.6) Altres: especifiqueu-les.

Finalment, en l'apartat «Destinació» s'indicarà Servei de Recursos Humans, i després es polsarà «Enviar» per a registrar la sol·licitud.5. Drets d'examen i forma de pagament

5.1. L'import de la taxa per drets d'examen és de de 30 euros.

5.2. Bonificacions

Els membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, és a dir, l'import serà de 15 euros.

5.3. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

5.4. Forma de pagament

Si no es té dret a la bonificació prevista en l'apartat 5.2, el pagament de la taxa es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit, a través del següent enllaç:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/pagaments.ini?p_id=14&p_importe=30,00&p_referencia=18681

En el cas que sí que es tinga dret a la bonificació prevista en l'apartat 5.2, el pagament de la taxa es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit, a través del següent enllaç:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/pagaments.ini?p_id=14&p_importe=15,00&p_referencia=18681

5.5. Juntament amb la sol·licitud s'ha d'acompanyar el certificat acreditatiu de la bonificació o exempció del pagament de la taxa.

L'abonament dels drets d'examen o, si escau, la justificació de la concurrència d'alguna de les causes d'exempció total o parcial d'aquest haurà de fer-se dins de termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari es procedirà a l'exclusió de la persona sol·licitant. En cap cas el pagament de la taxa dels drets d'examen o la justificació de la concurrència d'alguna de les causes d'exempció total o parcial d'aquest suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma oportuna, de la sol·licitud de participació en el procés selectiu.5.6. Procedirà la devolució de les taxes per drets d'examen únicament en els supòsits i a través dels procediments contemplats en l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

6. Admissió

6.1. Les persones aspirants quedaran vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds i únicament podran demanar la seua modificació mitjançant escrit motivat dins del termini establit en la base 4.1 per a la presentació de sol·licituds.

6.2. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, prèvia verificació que s'ha realitzat el pagament dels drets d'examen, l'òrgan convocant dictarà resolució, que es publicarà en el TAO-UJI, que contindrà la relació provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves.

6.3. Les persones interessades podran, en el cas d'error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud o realitzar les al·legacions que consideren convenients en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.4. En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se'n, possibilitar la seua esmena dins del termini i en la forma escaient, s'haurà de comprovar no solament que no figuren en la relació provisional de persones excloses sinó, a més, que les seues dades personals consten correctament en les pertinents relacions de persones admeses.

6.5. Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i esmenats els defectes, si escau, es dictarà resolució que elevarà a definitiva la relació de persones admeses i excloses a la realització de les proves, que es publicarà en el TAO-UJI.

6.6. En la resolució per la qual es faça pública la relació definitiva de persones admeses a la realització de les proves s'establirà, amb almenys quinze dies d'antelació, la data, el lloc de celebració i l'hora de començament de les proves, així com l'ordre de crida de les persones admeses. L'ordre s'iniciarà per la lletra «F», d'acord amb la Resolució de 21 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció de les persones aspirants i, si escau, dirimir els empats en tots els processos selectius que es convoquen durant l'any 2019 en el conjunt de les administracions públiques valencianes (DOGV del 28).

6.7. Prova de coneixement del castellà per a les persones admeses que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.

Amb caràcter previ a la realització de les proves de l'oposició, les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i que del seu origen no es desprenga el coneixement del castellà, hauran d'acreditar-ne el coneixement mitjançant la realització d'una prova en la qual es comprovarà que posseeixen un nivell adequat de compressió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

El contingut d'aquesta prova s'ajustarà al que es disposa en el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

La prova es qualificarà de «apta» o «no apta», i serà necessari obtindre la valoració de «apta» per a passar a realitzar les proves de la fase d'oposició.

Queden eximides de realitzar aquesta prova les persones que estiguen en possessió del Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera regulat en el Reial decret 1137/2002 de 31 d'octubre, o del Certificat d'Aptitud en Espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles oficials d'idiomes, o acrediten estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol.7. Proves selectives

7.1. El procediment de selecció serà el de concurs oposició. La puntuació màxima del concurs oposició serà de 100 punts, en el qual la puntuació màxima de la fase d'oposició serà de 60 punts i la de concurs 40 punts.

7.2. Fase d'oposició

La fase d'oposició constarà d'un únic exercici obligatori i eliminatori. Es qualificarà de 0 a 60 punts, i serà necessari obtindre un mínim de 30 punts per a superar-lo.

L'exercici constarà de dues parts:

Primera part: consistirà en un test amb quatre respostes alternatives, de les quals tan sols una serà la correcta, i versarà sobre el contingut del temari que figura en l'annex I d'aquesta convocatòria. Els errors penalitzaran un terç de valor de la correcta. Es proposaran com a màxim 60 preguntes, en un temps que en cap cas serà inferior a 50 segons per pregunta. La puntuació màxima d'aquesta part serà de 30 punts.La nota de test vindrà determinada per la següent fórmula:On:

N = nota del test

A = nombre d'encerts

E = nombre d'errors

n = nombre de preguntesSegona part: consistirà en la resolució d'una pràctica, d'entre dues proposades, relacionada amb el contingut del temari que figura en l'annex I d'aquesta convocatòria i amb el domini de les principals tècniques d'anàlisi estadística multivariant. En la seua resolució s'utilitzarà el programa de fulls de càlcul EXCEL i el programa estadístic SPSS. La puntuació màxima serà de 30 punts i la seua duració màxima serà de dues hores.

7.3. Fase de concurs

Només podran participar en la fase de concurs les persones admeses que hagen superat la fase d'oposició.

Els mèrits al·legats per les persones participants hauran d'haver sigut obtinguts o computats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La puntuació màxima en la fase de concurs serà de 40 punts, que es distribuiran d'acord amb el barem que figura en l'annex II.

7.4. Puntuació final del concurs oposició

La puntuació final del concurs oposició s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda en les dues fases.

A continuació, es configurarà la llista ordenada per puntuació de major a menor, que s'interromprà quan el nombre de persones incloses en aquesta coincidisca amb el nombre de places convocades en la base 11. Aquestes constituiran la llista definitiva de persones aprovades en aquest procés selectiu.

7.5. Els casos d'empat que es produïsquen es dirimiran de la següent manera:

S'atendrà, en primer lloc, la major puntuació obtinguda en la fase d'oposició i, si persistira l'empat, aquest es dirimirà per la major puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem del concurs, pel mateix ordre en el qual figuren relacionats.

En cas de persistir l'empat es resoldrà, en tercer lloc, en favor de la persona amb diversitat funcional, i si l'empat es produeix entre aquestes persones, es triarà qui tinga acreditat un major percentatge de discapacitat.

En cas de persistir l'empat, si aquest fora entre persones de diferent sexe, es dirimirà a favor de la dona en el cas que aquest sexe estiga infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part de l'escala superior de planificació, anàlisi i avaluació de la Universitat Jaume I en la data de publicació de la present convocatòria.

Finalment, si encara persistira l'empat, aquest es dirimirà per ordre alfabètic del primer cognom de les persones aspirants empatades, iniciant-se el citat ordre per la lletra «F» d'acord amb la base 6.6 d'aquesta convocatòria.

8. Desenvolupament de les proves selectives

8.1. El desenvolupament d'aquestes proves selectives podrà ser coincident en el temps amb els diferents processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública del personal d'administració i serveis de la Universitat Jaume I de Castelló per a l'any 2019, feta pública per Resolució de 29 de novembre de 2019, de la rectora.8.2. L'exercici es realitzarà en el lloc, data i hora que s'establisca en la resolució per la qual s'aprove i publique en el TAO-UJI la llista definitiva de persones admeses a la realització de les proves.

8.3. Les persones admeses seran convocades per a la realització de l'exercici en crida única. Perdran el seu dret quan es personen en els llocs de celebració una vegada iniciades les proves o per la inassistència a aquestes, encara que es dega a causes justificades. Si es tracta de proves orals o d'altres de caràcter individual i successiu, l'òrgan tècnic de selecció podrà apreciar les causes al·legades i admetre la persona aspirant, sempre que aquelles no hagen finalitzat i aquesta admissió no menyscabe el principi d'igualtat amb la resta de persones.Si alguna aspirant no poguera completar el procés selectiu a causa d'embaràs de risc o part degudament acreditats, la seua situació quedarà condicionada a la finalització del procés i a la superació de les fases que havien quedat ajornades; aquestes no podran demorar-se de manera que es menyscabe el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà de ser valorada per l'òrgan tècnic de selecció, i en tot cas la realització de les mateixes tindrà lloc abans de la publicació de la llista de persones que hagen superat el procés selectiu. Idèntica previsió resultarà d'aplicació a les víctimes de violència de gènere quan acrediten degudament que no hi poden assistir per motius de seguretat.S'hauran d'observar en tot moment les instruccions de l'òrgan tècnic de selecció o del personal col·laborador o assessor durant la celebració de les proves amb vista a l'adequat desenvolupament d'aquestes. Qualsevol alteració en el normal desenvolupament de les proves per part d'una persona aspirant quedarà reflectida en l'acta corresponent; aquesta persona podrà continuar el desenvolupament de l'exercici amb caràcter condicional fins que resolga l'òrgan tècnic de selecció sobre l'incident.

Abans de l'inici de l'exercici i sempre que s'estime convenient durant el desenvolupament d'aquest, les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció i el personal col·laborador o assessor comprovaran la identitat de les persones admeses mitjançant la presentació del DNI, NIE, del passaport o del permís de conduir emès a Espanya, sense que per a aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades d'aquests documents; així com, si escau, de l'exemplar per a la persona interessada de la sol·licitud d'admissió a les proves.

8.4. Tota la informació que siga necessària comunicar a les persones aspirants, la llista de persones aprovades de l'exercici, la valoració dels mèrits i qualsevol altre anunci que l'òrgan tècnic de selecció estime pertinent, es publicarà en el TAO-UJI, «Convocatòries PAS».

8.5. En totes les proves d'aquesta convocatòria l'òrgan tècnic de selecció prendrà les mesures que siguen necessàries per a garantir l'anonimat en la valoració d'aquestes, i seran anul·lats tots aquells exercicis en els quals s'incloga alguna marca que puga identificar la seua autoria.

9. Publicitat de les llistes

9.1. En finalitzar l'exercici de la fase d'oposició l'òrgan tècnic de selecció publicarà en el TAO-UJI, «Convocatòries PAS», la relació de persones que han superat la prova amb expressió del seu nom, cognoms i la puntuació obtinguda. S'entendrà que han superat la prova únicament aquelles que hagen obtingut la puntuació mínima exigida per a superar l'exercici segons el que es disposa en la base 7.

9.2. Una vegada finalitzada la fase d'oposició, l'òrgan tècnic de selecció, mitjançant un anunci, publicarà en el TAO-UJI, «Convocatòries PAS», les llistes amb la qualificació final de la fase d'oposició a què fa referència la base 7.2, que constituirà la llista de les persones admeses que han superat la fase d'oposició i que passen a la fase de concurs.A les persones incloses en les citades llistes se'ls concedirà un termini de deu dies hàbils perquè presenten, obligatòriament, un currículum acompanyat de tots aquells documents acreditatius dels mèrits previstos en l'annex II, degudament compulsats. Si els mèrits que s'al·leguen ja consten en el registre de personal de la Universitat Jaume I, únicament serà necessari citar-los en el currículum, sense aportar els documents corresponents. Només es valoraran els mèrits al·legats en el currículum.

9.3. Una vegada baremats els mèrits, l'òrgan tècnic de selecció exposarà en el TAO-UJI «Convocatòries PAS», les llistes provisionals amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, desglossada en els diferents apartats del barem, i s'obrirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents en relació amb la baremació.

9.4. Resoltes les possibles reclamacions, l'òrgan tècnic de selecció, mitjançant un anunci, publicarà en el TAO-UJI «Convocatòries PAS», les llistes definitives amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, desglossada en els diferents apartats del barem. Aquesta publicació servirà de notificació a les persones interessades, així com la relació definitiva amb les persones aprovades i la seua puntuació total a què es refereix la base 7.4.

En cap cas l'òrgan tècnic de selecció podrà declarar que han aprovat el procés selectiu un nombre superior al de places convocades, tenint en compte el que es preveu en les bases 1 i 10 de la present convocatòria.

10. Relació definitiva i presentació de documents

10.1. L'òrgan tècnic de selecció elevarà al Rectorat de la Universitat Jaume I la relació definitiva amb les persones aprovades i la seua puntuació total, perquè en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació aporte davant el Servei de Recursos Humans els següents documents:

10.1.1. Fotocòpia compulsada del DNI o NIE.

10.1.2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons el que s'estableix en la base 2.4 de la convocatòria o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger fotocòpia compulsada de la credencial que acredite l'homologació que corresponga.10.1.3. Per al personal funcionari interí: declaració jurada de no haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a tal, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.

Per a nacionals d'altres Estats: no trobar-se inhabilitat o inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmès o sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu Estat l'accés a l'ocupació pública.

10.1.4. Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per al compliment de les funcions de la plaça oferida.

10.1.5. Segons el que s'indica en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, les persones que superen les proves selectives, hauran d'acreditar els seus coneixements de valencià amb el corresponent grau mitjà o C1, d'acord amb la base 2.6 d'aquesta convocatòria.

10.2. El personal seleccionat que, dins del termini indicat i excepte casos de força major, no presenten la documentació acreditativa o de la mateixa es deduïra que falten alguns dels requisits exigits, no podran ser nomenades personal funcionari de carrera de la Universitat Jaume I, sense perjudici de la responsabilitat en què podien haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.

10.3. No obstant el que es disposa en els apartats anteriors, d'acord amb el que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, l'òrgan gestor del procés selectiu podrà accedir a les bases de dades de les administracions públiques, exclusivament a l'efecte de verificar les dades relatives a la condició de persones amb diversitat funcional, família nombrosa, titulació acadèmica i nivell de coneixements de valencià, llevat que la persona interessada manifeste expressament que no presta el seu consentiment marcant la casella corresponent en el formulari de la sol·licitud.11. Nomenament de personal funcionari de carrera

Transcorregut el termini de presentació de la documentació es dictarà una resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per la qual es nomenarà personal funcionari de carrera de l'escala superior de planificació, anàlisi i avaluació de la Universitat Jaume I, grup A, subgrup A1, del personal aprovat a què fa referència la base 9.4, prèvia l'adjudicació del lloc de treball d'acord amb la puntuació obtinguda.

Amb la finalitat d'assegurar la cobertura de la plaça convocada, quan es produïsquen renúncies del personal seleccionat, abans del seu nomenament o de la presa de possessió, l'òrgan convocant podrà requerir de l'òrgan tècnic de selecció una relació complementària de les persones que seguisquen en les propostes per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera.12. Òrgan tècnic de selecció

12.1. L'òrgan tècnic de selecció de la convocatòria estarà compost per: president o presidenta, secretari o secretària i tres vocals; igualment, s'haurà de designar el mateix nombre de suplents. En la composició s'actuarà segons el que s'estableix en l'article 60 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i es garantirà la paritat entre dones i homes.

12.2. La relació nominal de les persones que integren l'òrgan tècnic de selecció serà publicada amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament de les proves, mitjançant resolució que es publicarà en el TAO-UJI «Convocatòries PAS», una vegada s'hagen publicat les llistes provisionals de persones admeses i excloses.

12.3. L'òrgan tècnic de selecció, per a la realització de les proves, podrà sol·licitar la designació de personal col·laborador, ajudant i assessor especialista que estime oportuns.

12.4. Correspon a l'òrgan tècnic de selecció les funcions relatives a la determinació concreta del contingut de les proves i a la qualificació de les persones admeses, tant en la fase de l'oposició com en la fase del concurs, així com, en general, l'adopció de totes les mesures que siguen necessàries amb vista al correcte desenvolupament de les proves selectives.

12.5. Les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció, així com el personal assessor, hauran d'abstindre's i podran ser recusades per les persones interessades quan hi concórreguen circumstàncies de les previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix, hauran d'abstindre's les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció que hagueren fet tasques de preparació d'aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.12.6. A l'efecte de comunicacions i de qualsevol altra incidència l'òrgan tècnic de selecció tindrà la seua seu en el Servei de Recursos Humans de la Universitat Jaume I.

12.7. L'òrgan tècnic de selecció, a l'efecte de gratificacions i indemnitzacions, es regirà pel que es disposa en el Decret 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer i el Decret 175/2006, de 24 de novembre, (DOGV, número 7.229, de 19.06.2014).

12.8. El funcionament de l'òrgan tècnic de selecció s'adaptarà al que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i altra normativa vigent.

12.9. Per al desenvolupament d'aquestes proves selectives, l'òrgan tècnic de selecció s'haurà d'ajustar a les instruccions aprovades per la Gerència, publicades en el Portal de Transparència de la Universitat Jaume I, que es poden consultar en l'enllaç següent:

https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/CYTMXZEDSSULVGMESDCIYVWWWLEVKHEA13. Recursos

13.1. La present convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que siguen dictats en el seu desenvolupament, excepte les actuacions de l'òrgan tècnic de selecció, posen fi a la via administrativa, i podran ser impugnats per les persones interessades mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seua publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte que es recorre. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 115, 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.

13.2. Contra les resolucions i actes de tràmit de l'òrgan tècnic de selecció, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, podrà interposar-se el recurs d'alçada previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Castelló de la Plana, 12 de maig de 2020.– La rectora: Eva Alcón Soler.

ANNEX I

TemariBloc I

1. La Constitució espanyola de 1978: títol preliminar; títol primer: Dels drets i deures fonamentals. Títol VIII, De l'organització territorial de l'Estat: capítol I, Principis generals; capítol III, De les comunitats autònomes.

2. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Preàmbul; Títol I. La Comunitat Valenciana; Títol II, Dels drets dels valencians i valencianes. Títol III, La Generalitat: capítol I.

3. Els Estatuts de la Universitat Jaume I: organització acadèmica i estructura, òrgans de govern col·legiats i unipersonals. El Consell Social.

4. El dret administratiu: concepte i contingut. Les fonts del dret administratiu. La Constitució. La llei: lleis orgàniques i lleis ordinàries. Decrets llei i decrets legislatius. El reglament. La reserva de llei i la reserva reglamentària.

5. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Nul·litat i anul·labilitat.

6. El procediment administratiu: fases del procediment. Revisió d'ofici dels actes en via administrativa. La responsabilitat de les administracions públiques. El silenci administratiu. Les persones interessades en el procediment administratiu. Drets dels ciutadans i ciutadanes en particular, l'accés als registres i arxius. Termes i terminis.7. Els recursos administratius: concepte, classes i principis generals de la seua regulació. El recurs d'alçada. El recurs de reposició. El recurs de revisió.

8. El recurs contenciós administratiu: objecte. El procediment en primera o única instància: interposició del recurs. Emplaçament. Demanda i contestació.

9. Els contractes del sector públic. Tipus i règim jurídic. Configuració general de la contractació i elements estructurals dels contractes. Racionalització tècnica de la contractació.

10. Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes: objecte, principis generals i àmbit de la llei. L'actuació administrativa: educació per a la igualtat. Igualtat en l'àmbit laboral.11. Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana: objecte, àmbit subjectiu d'aplicació. La transparència en l'activitat pública.12. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: disposicions generals, principis de protecció de dades, drets de les persones.Bloc II

13. El control pressupostari en la Generalitat Valenciana i en la Universitat Jaume I. Tipus de controls: control intern i extern, control de legalitat, financer i d'economia, eficàcia i eficiència

14. Gestió economicofinancera de la Universitat Jaume I (I). El pressupost universitari: particularitats. Característiques diferenciadores del sistema universitari. Elaboració i aprovació del pressupost de la Universitat.

15. Gestió economicofinancera de la Universitat Jaume I (II). El cicle pressupostari. Modificacions pressupostàries, normativa específica de la Universitat Jaume I.

16. Gestió economicofinancera de la Universitat Jaume I (III). Gestió de la despesa i del pagament. Fases del procediment i documents comptables. Liquidació del pressupost i rendició de comptes.

17. Gestió economicofinancera de la Universitat Jaume I (IV). La despesa i el pagament. Classes de despeses. Classes de pagaments.

18. Llei General de subvencions: concepte de subvenció. Persones beneficiàries. Requisits per a obtindre la condició de beneficiari o beneficiària. Obligacions de les persones beneficiàries.Bloc III

19. El personal al servei de la Generalitat Valenciana. Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana: àmbit d'aplicació i condicions generals. Sistemes d'accés a la funció pública valenciana, provisió de llocs de treball en la funció pública valenciana. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari en la Generalitat Valenciana. Promoció professional i carrera administrativa. Situacions administratives.20. El sistema retributiu dels funcionaris i funcionàries de la Generalitat Valenciana.

21. Incompatibilitats dels empleats i empleades públics.

22. Òrgans de representació sindical del personal d'administració i serveis de la Universitat Jaume I. La Junta de Personal. El Comitè d'Empresa. Les seccions sindicals. Els delegats i delegades sindicals. Sistema de garanties sindicals.

23. La Llei de prevenció de riscos laborals. Contingut i àmbit d'aplicació. El Comitè de Seguretat i Salut Laboral: composició i competències. Aplicació de la llei a les administracions públiques.

24. El contracte de treball: concepte i classes. Condicions de treball i la seua modificació. La contractació laboral en l'administració pública.

25. Els convenis col·lectius: concepte i naturalesa. Classes i règims jurídics. Les parts. Procediment negociador. Contingut negociador. Conflictes col·lectius: la vaga i el tancament patronal.Bloc IV

26. Eines per a la gestió i planificació de la qualitat.

27. La gestió per processos

28. Eines informàtiques i estadístiques per a assegurar la qualitat. EXCEL i SPSS.

29. Les auditories internes i externes de qualitat.

30. El Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat de la Universitat Jaume I i la seua estructura.

31. Els sistemes de garantia de la qualitat de l'educació superior: l'acreditació institucional i l'acreditació de títols.

32. Els segells europeus de qualitat en l'educació superior.

33. Mesurament. Aplicacions en l'àmbit de la gestió universitària.

34. Indicadors de qualitat en l'educació superior.

35. Rànquings en l'educació superior.

36. Agències europees, estatals i autonòmiques de qualitat universitària.

37. Anàlisi estadística amb aplicacions informàtiques.

38. Estadística descriptiva. Aplicacions en l'àmbit de la gestió universitària.

39. Estadística inferencial. Aplicacions en l'àmbit de la gestió universitària.

40. Dissenys d'un sol grup. Aplicacions en l'àmbit de la gestió universitària.

41. Dissenys de dos grups. Aplicacions en l'àmbit de la gestió universitària.

42. Dissenys multigrup. Aplicacions en l'àmbit de la gestió universitària.

43. Tècniques d'anàlisi multivariable/multivariant. Aplicacions en l'àmbit de la gestió universitària.

44. L'organització de la docència a la Universitat Jaume I.

45. Categories de professorat universitari i les seues competències.

46. Metaavaluació. Planificació. Barreres. Metodologia. Factors teòrics.

47. Fonts d'avaluació del professorat universitari: autoinforme, companys i companyes, estudiantat, exalumnat, materials i productivitat investigadora.

48. Formes d'avaluació del professorat universitari: observació, autoavaluació, revisió d'iguals, estudiantat com a jutge, rendiment.49. Construcció d'instruments per a l'avaluació del professorat i el diagnòstic.

50. Biaixos potencials a l'avaluació del professorat universitari mitjançant l'opinió de l'estudiantat.

51. Utilització dels resultats de l'avaluació docent.

52. El programa d'avaluació docent Docentia a la Universitat Jaume I.

53. La docència centrada en l'aprenentatge de l'estudiantat.

54. La guia docent de la Universitat Jaume I.

55. L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'estudiantat universitari.

56. Programes de formació docent del professorat a la Universitat Jaume I.

57. La innovació educativa a la Universitat Jaume I.NOTA: la normativa legal que empara el contingut d'aquests temes serà la que es trobe en vigor en el moment de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquesta convocatòria.

ANNEX II

Fase de concursLa puntuació màxima en aquesta fase de concurs serà de 40 punts. A aquesta fase només podran optar les persones que hagen superat la fase d'oposició.

Es valoraran els mèrits aportats per les persones aspirants d'acord amb el barem que s'assenyala a continuació. Aquests mèrits hauran d'haver sigut obtinguts o computats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, tal com estableix la base 7.3 d'aquesta convocatòria.

La puntuació obtinguda en la fase de concurs se sumarà a l'obtinguda en la fase d'oposició per a elaborar l'ordre definitiu del personal aprovat.

Els mèrits que es valoraran seran els següents:

a) Experiència: es valorarà fins a un màxim de 25 punts el treball desenvolupat en qualsevol administració pública, en cossos o escales iguals o diferents al de les activitats funcionals de la plaça convocada, amb qualsevol tipus de relació jurídica (administrativa o laboral), a raó de:

• 0,14 punts per mes complet de serveis prestats en llocs de treball adscrits al mateix grup de titulació, amb funcions iguals a les de l'escala convocada de la Universitat Jaume I o en les escales equivalents de les universitats públiques.

• 0,09 punts per mes complet de serveis prestats en llocs de treball adscrits al mateix grup de titulació, amb funcions iguals a les de l'escala convocada, en administracions públiques diferents a les universitats.• 0,07 punts per mes complet de serveis prestats en llocs de treball amb funcions diferents de les de l'escala convocada, a la Universitat Jaume I, en altres universitats públiques o altres administracions públiques.

b) Carrera professional horitzontal (màxim 12 punts): es puntuaran els períodes avaluats satisfactòriament segons l'enquadrament en el grau de desenvolupament professional (GDP) o del dret a la percepció del complement retributiu (DPCR) del grup de l'escala convocada, a raó de:

b.1) GDP d'accés o DPCR d'accés: fins a 5 anys: màxim 3 punts, o part proporcional per cada mes complet.

b.2) GDP I o DPCR I: de 5 a 10 anys: màxim 3 punts, o part proporcional per cada mes complet.

b.3) GDP II o DPCR II: de 10 a 16 anys: màxim 3 punts, o part proporcional per cada mes complet.

b.4) GDP III o DPCR III: de 16 a 22 anys: màxim 3 punts, o part proporcional per cada mes complet.

c) Altres mèrits (màxim 3 punts):

c.1) Titulació acadèmica (màxim 1 punt). Es valoraran les titulacions acadèmiques acreditades que siguen superiors a les que s'exigeixen per a accedir a aquestes proves selectives, d'acord amb la següent escala:

Doctorat: 1 punt

c.2) Coneixement de valencià, grau superior, nivell C2: 1 punt.

c.3) Idiomes comunitaris (màxim 1 punt). Es valoraran els nivells de coneixement d'idiomes comunitaris d'acord amb la següent escala:

Nivell A1 0,1 punts

Nivell A2 0,2 punts

Nivell B1 0,3 punts

Nivell B2 0,4 punts

Nivell C1 0,5 punts

Nivell C2 1 punt