Extracte de la Resolució de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3553]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003808/2020BDNS (identif.): 506208

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):Primer. Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes subvencions les corporacions locals i les entitats privades sense ànim de lucre titulars dels conservatoris i centres privats autoritzats per a impartir les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa que estiguen ubicats a la Comunitat Valenciana, sempre que complisquen els requisits previstos en el mencionat article 5 de l'ordre de bases.

No obstant això, si una corporació local gestiona el conservatori de la seua titularitat a través d'un concessionari, la gestió indirecta de l'ensenyament haurà de ser al 100% i, en aquest cas, sol·licitarà i percebrà la subvenció el concessionari, que serà el beneficiari als efectes previstos en aquesta ordre, sempre que complisca els requisits, obligacions i qualsevol disposició prevista en aquesta ordre per a les entitats privades.No podran ser beneficiaris de les subvencions que regula aquesta ordre les corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre que es troben en algun dels casos previstos en l'article 5.3 de l'ordre de bases.Segon. Objecte i condicions de la concessió de la subvenció

Convocar, per a l'exercici 2020, les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa de la Comunitat Valenciana.

El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i prorrateig, d'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article 55 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 38/2003.Tercer. Bases reguladores

Ordre 69/2016, de 4 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa de la Comunitat Valenciana (DOGV 7912 de 08.11.2016).Quart. Finançament

L'import global màxim que es podrà assignar en concepte de subvencions per a aquesta convocatòria serà de 4.400.000,00 euros. El pagament es realitzarà amb càrrec a la línia de subvenció S2463000, capítol IV, de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.30, Ensenyament Secundari, prevista en l'actual Llei de pressupostos de la Generalitat.Cinqué. Forma i termini de presentació de les sol·licituds de subvenció

1. La sol·licitud ha de ser presentada per la persona que represente l'entitat o centre, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Per a presentar la sol·licitud s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través d'https://sede.gva.es. No seran admeses les sol·licituds presentades per altres mitjans.L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds es publicarà en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones

La presentació telemàtica requerirà que la persona sol·licitant dispose dels sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases reguladores.

2. El termini per a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.3. La presentació telemàtica de les sol·licituds i de la documentació s'haurà de realitzar d'acord amb les instruccions que es facilitaran en el manual d'ajuda elaborat per la Conselleria, el qual estarà disponible en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvencionesSisé. Documentació

Juntament amb la sol·licitud, les persones sol·licitants presentaran, telemàticament i digitalitzada en format PDF, la següent documentació:

1. Documentació a presentar per totes les persones sol·licitants:

a) Declaració responsable subscrita pel representant legal de l'entitat que aquesta no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat I de la sol·licitud de subvenció.

b) Resolució o acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local, o declaració responsable del representant de la titularitat de l'entitat privada corresponent, en la qual s'incloga la sol·licitud de subvenció que es pretén obtindre, a més del compromís de la corporació local o entitat privada de complir les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció en el cas que resulten beneficiaris. A més, en el cas de centres de titularitat d'una corporació local, i a excepció dels conservatoris gestionats a través d'un concessionari, en aquesta certificació ha de constar el compromís d'incloure una partida pressupostària destinada al manteniment del centre de música en els pressupostos de l'entitat local de l'exercici 2020.c) Certificat acreditatiu de la secretaria de la corporació local o declaració responsable del representant de la titularitat de l'entitat privada en què consten els conceptes, la periodicitat de meritació i el corresponent import de les aportacions econòmiques que l'alumnat del centre de música o de dansa ha satisfet durant l'últim trimestre de 2019 i els tres primers trimestres de 2020 (ingrés, matrícula general, matrícula per assignatura, etc.).

d) Pressupost previst d'ingressos i despeses per al funcionament del centre durant l'últim trimestre de 2019 i els tres primers trimestres de 2020, segons el model inclòs com a annex I d'aquesta convocatòria.e) Certificat de la secretaria de l'entitat local o declaració responsable del representant de la titularitat de l'entitat privada en el qual conste la relació nominal de la totalitat de la plantilla del personal docent i personal no docent del centre per al curs escolar, així com que la totalitat d'aquests estiguen donats d'alta en el règim de la Seguretat Social que els corresponga. Tot això, segons els models inclosos com a annexos I.b i I.c d'aquesta convocatòria.

f) Model de domiciliació bancària, segons el model establit per la conselleria competent en matèria d'hisenda pública, disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

2. Documentació addicional que cal presentar únicament per les corporacions locals titulars de conservatoris:

a) En cas que la gestió del conservatori es realitze a través d'organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents de l'entitat local, s'haurà d'aportar una certificació de la secretaria de la corporació local en què s'acredite la titularitat d'aquesta respecte d'aquells.

b) D'acord amb el que preveu l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, amb caràcter previ al pagament, les entitats locals beneficiàries acreditaran que es troben al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes.3. Documentació addicional que cal presentar únicament pels concessionaris de conservatoris de titularitat de corporacions locals:

En el cas que un conservatori de titularitat d'una corporació local siga gestionat per un concessionari, serà necessari que aporte la documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l'entitat que explota el centre (contracte i plecs preparatoris d'aquesta), a més de la documentació que siga procedent de la prevista en aquest article per a les entitats privades sense ànim de lucre.4. Documentació addicional a presentar únicament per les entitats privades sense ànim de lucre titulars de centres privats autoritzats, tal com s'indica en l'article 8 de l'ordre de bases:

a) Documentació acreditativa de la capacitat del signant de la sol·licitud per a representar l'entitat (document públic o, almenys, certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga, en què es faculte el representant per a subscriure la petició), així com fotocòpia del seu document nacional d'identitat (DNI) o l'autorització per a consultar-ho telemàticament.

b) Documentació acreditativa de la condició d'entitat sense ànim de lucre, de conformitat amb el que preveu l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta condició s'acreditarà per mitjà d'un certificat actualitzat expedit pel registre que legalment siga procedent, en què conste la seua inscripció com a entitat sense finalitats lucratives.

c) Fotocòpia compulsada de la targeta de persones jurídiques i entitats en general en què conste el CIF de l'entitat.

d) Certificats d'estar al corrent amb la hisenda estatal, la hisenda autonòmica i la Seguretat Social, que no serà necessari aportar si s'autoritza la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a reclamar-los directament.

e) Fotocòpia de la documentació acreditativa de la Seguretat Social, on consten tots els membres de la plantilla de personal docent i no docent d'alta en el centre autoritzat d'ensenyaments musicals i de dansa.

La documentació a què es refereixen els apartats 1.f, 2, 3, 4.a, 4.b i 4.c d'aquest article no caldrà aportar-la si ha sigut beneficiari d'aquesta subvenció en l'exercici anterior i les circumstàncies no han variat per a aquesta convocatòria.València, 14 de maig de 2020.– El conseller d'Educació, Cultura i Esport: Vicent Marzà i Ibáñez.